Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT 40 ında başlar ER R I ZA Türkçeye çeviren : Amerlkada mflyonlar satılan Ahmed Halid Kitabevi Enfes eser: 40 kuruş ÖM Mannerhein hattı önünde Ruslar büyük zayiat verdi Finler mukabil bir taarruz yaptılar J Vll um 5596 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrâf ve meletub" adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusuT îstaörjuî No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 D raZdP l n D' ' «"L* IU DirillCIKciniin BuğUn çıkan sayı sında sizi alâkadar eden pek çok yazılar bulacaksınız ve güzel bir müjde ile karşılaşaçaksınız. Bugiin biitUn mUvezzilerden (YEDiGUN) isteyinlz. DİGUN j Harbin başındanberi 40 Alman tahtelbahri batırıldı Şimal denizinde dün de 3 Alman tahtelbahri ve üçü îngiliz olmak üzere 4 ticaret gemisi batırıldı Kareli cephesinde yemek yiyen bir Fin müfrezesi Deniz harbinin neticeleri Fransızlar İaraftndan vücude getirilen ikinci Majino hattına yerleştirilmek üzere hazırlanan 38 lik bir top tecrübe ediliyor Hükumetin aldığı mühim tedbirler Ihracatımız arttırılırken, dahilde de fiat terfiine mani olunacak Ankara 9 (a.a.) Mühim îhrac maddelerimizin Fransaya geniş mıkyasta satışlannı temin edecek tedbirler neticesi olarak, Fransız rejisinin bu sene memleketimizden «100» milyon franklık tütün mübayaasına karar verdiği ve ayrıca alâkadar Fransız teşekküllerinin yağlı tohumlarla kuru sebzelerden de büyük mikyasta mübayaa teşebbüsünde bulunduklan evvelce bildirilmişti. Aldığımız son malumata göre, Ticaret Vekâletinin teşebbüsleri üzerine diğer mühim ihrac maddelerimizin de geniş mikyasta Fransız pazannda satışlannı temin edecek tedbirler alınmıştır. Bu cümleden olarak, «10» bin ton kuru üzüm, «5» bin ton incir ve «3» bin tomı kabuksuz ve «1000» tonu kabuklu olmak üzere «4» bin ton fındığın Fransaya ithali için Fransız makamlan tarafından ithal permisi verilmesi takarrür etmistir. Kuru meyvalanmi7 için Fransada bu tedbirler alınırken, kuru meyva fiatlannın müsaid olduğu ve sabşlarda kolaylık bulunduğu anlasılmakta ve ihracatçılanmızın Marsilyada bir miktar konsinyasyon mal bulundurmaları da Fransız ithalâtçılan tarafından istenmektedir. Fransada kuru meyvalar stokunun bulunmaması, kuru meyvalanmızın Fransaya ihracı hususunda müsaid fırsatlar hazırlanmış bulunmaktadır. Alâkadar ihracatçılanmızın bunları gözönünde bulundurarak harekete geçmeleri için, Ticaret Vekâleti tarafırdan alâkadarlara tavsiyede bulunulmuştur. (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) Bitaraf İarın vaziyeti arb, garb cephesinde muhasara ve karşıhklı abluka mücadelesi halinde devam ediyor. Şimdıki müdafaa hatları her iki tarafta zorlanamaz ve geçilemez bir manzara ve mahiyetle görünüyor. Karşılıkh ablukaya gelince bunun îngiliz Fransız tarafı filidir ve mıknatısh torpil harbine mukabele olarak bitaraf limanlar vasıtasile Roma 9 (Hususî) Fin ordulan bu harebeleri hakkında aşağıdaki tafsilât deniz yollarından yapılan bütün Alman giin Mannerhein hattında Ruslara karşı verilmektedir: ihracatma ambargo konulması suretile mukabil taarruza geçerek hududa kadar Petsamo mmtakasında muharibler taşiddetlendınlmiştir. ilerlemişlerdir. Ruslar, Finlerin bu taar rafından siperler inşası, bilhassa kutub Almanyanın denizaltılar, tayyareler ve ruzu karşısında büyük zayiat vererek gece mevsiminin başlaması dolayjsile bir mevzi muharebesidne girilmekte olduğutorpillerle tatbikına çahştığı abluka, de eayrimuntazam bir halde ricat etmişlernu göstermektedir. dir. niz seferlerine azçok zorluklar çıkarmak Finlandiyahlar şimaldeki sahil mıntaMuharebelerin tafsilâtı ve zararlar vermekle beraber filî ve ha ^ kasını terkederken bütün evleri tahnb et(Arkası Sa. 5 sütun 1 de) kikî bir abluka olmaktan uzaktır, ve göHelsinki 9 (a.a.) Finlandiya mu rünüşe göre uzak kalmağa da mahkum ıııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı dur. Bitaraflar, ablukanm son şekli karşısında İngiltere ve Fransa nezdinde icab eden teşebbüsleri yaptılar. Ancak denizaltılarla ve torpillerle muharib ve bitaraf arasında hiç bir fark gözetmeksizin yürütülen Alman taarruzları gözönünde olduğu için bitaraflar protestolarınm kâfi kuvvette olmadığını kendıleri de biliyorlardı. İngiltere ile Fransa bu müracaatleri ehemmiyetle tetkik edecekleri ve son abluka şeklinin tatbikatında bitarafların müşkül vaziyetlerini imkân dairesinde hafifletecekleri ve kolaylaştıracaklan cevabmı verdiler. Italya, Finlândiyaya 30 tayyare daha gönderdi Londra 9 (a.a.) Hafta zarfmda Bir Danimarka vapuru da battı dört Alman tahtelbahrinin batmldığı haKopenhag 9 (a.a.) Kömür yüklü ber verilmektedir. Yarıresmî tahminlere Danimarka bandıralı Skotia vaprunun bir göre, muhasamatın bidayetindenberi faaliyette bulunan 60 tahtelbahirden en az infilâk neticesinde geceyarısı Şimal deni40 tanesi su altındadır. (Arkası Sa. 5 sütun 5 te) Ege mmtakasında iktısadî vaziyet Fin ordusunun, Ruslara karşı gösterdiği mukavemet her tarafta memnuniyetle karşılamyor 1 utun satışları koyluyu memnun bırakıyor Manifatura ve gıda maddelerinde görülen fiat terfii de muhtelif sebeblere atfedilmektedir Alman mallarma karşı ilân edilen abluka Amerika tarafından Londra hükumetine verilen bir nota, Îngiliz kabinesince tetkik ediliyor Ege m\ntakas\nda sattfa arzedılen tutun denkleri Izmir (Hususî) Çok müsaid şart imkân vermiştir. Ilk günü piyasaya iştilar içinde açılan 939 940 mahsulü tü rak eden Amerikan kumpanyalarile beratün piyasası, Ege mıntakasmın her tara ber diğer müesseselerin muhtelif mınta(Arkası Sa. 6 sütun 1 de) fında satışlann hararetle devam etmesine ııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııiıııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuı Şimdi bıtaraflar Almanya tarafından tazyik olunuyorlar: Son abluka şekline kafa tutmaları, ona karşı İngiltere ve Fransa ile icab ederse harb haline geçecek veçhile şiddetli hareket etmeleri için. Almanya bitaraflara karşı üzerinde ısrarla durduğu bu isteklerini, aksi takdirde kendilerine karşı vaziyet alacağı tehdidile teyid ediyor. Hakikatte bu tazyika tâbi tutulan bitaraflar, Almnyaya göre ehemmiyetleri sırasile Holanda, Belçika, Danimarka, İsveç ve Norveçten ibaret olan şimal memleketleridir. İki tarafı üç büyük devletten müteşekkil bir ölüm dirim harbinde bu bitaraf küçük memleketler ne yapabilirler? Elbette mazereti çok aşikâr bir vaziyetten dolayı İngiltere ve Fransaya Ingıhz kontrol gemileri, ticaret germlerini kontrol ediyor karşı harb haline geçemezler. YapabileVaşington, 9 (a.a.) Bugün Harici suretle hareket ederken, prensipe taalluk cekleri şey protestodan ibarettir ki ;şte oye Nezareti tarafından Ingiltereye hita eden sebeblerden fazla olarak, pratik senu da yapmışlardır. ben neşrediîen bir notada Bırleşik Ameri beblere istinad etmektedır. Beynelmilel Kendilerine karşı Almanyanın alabile kalıların meşru ticaretlerine mâni olma kanunların ıhlâli neticesinde sulh dostu ceği vaziyete gelince münhasıran Ingiliz masını Ingiltereden istemek mecburiyetin milletlerin emniyetinin de tehdid altına Fransız ablukasınm bu küçük memleket de kaldığı beyan edilmektedir. Birleşik girdiği bu devirde bu prensiplerin muhalerce harb sebebi yapılmamasından dola Amerika, Amerika yurddaşlarının bütün fazası bilhassa lâzımdır. haklarını, bu haklar ihlâl edildiği takdirde, Pratik sebebler şunlardır: YUNUS NADt her hususta muhafaza edecektir. Nota ilâ1 Bir çok ahvalde Amerikahlar Al(Arkası Sa, 3 sütun 1 de\ [Arkast Sat 3 sütun 3 te) veten diyor ki: Amerika hükumeti bu istanbul barosumm dünkü kongresi hararetli oldu Hukuk hâkimliklerinin Tapu dairesine nakilleri meselesi münakaşa edilirken birçok avukatlar söz alarak idare heyetini tenkid ettiler Üniversitede kitab meselesinin halli Rektör Cemil Bilsel, vaziyeti izah ediyor Üniversite kitab ve not vaziyeti etrafında tetkikat yapıldığını yazmıştık. Üniversite Rektörü Profesör Cemil Bilsel bu meseleler hakkında dün gazetemize şu izahatı vermiştir: « Kitab meselesine dair son günlerde yapılan neşriyatı dikkatle takib ediyorum ve bunları memleketin ve talebemizin kitaba iştiyakının bir ifadeai olmak itibarile memnuniyetle telâkki ediyorum. Şüphe yok ki kitab işı Üniversitenin halletmeğe mecbur olduğu işlerin en gücü(.Arkası Sa. 5 sütun 4 te). ' Boronun dunku ıçtımamdan bir gerunuş (Yazısı 3 ürtca tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog