Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

FAUCETT tedrıs usulünun türkçesi. MuaUimlere YARDIMCI KİTAB. Mekteblerde okutulan ingüızce aslı 4 kıtabda toplanmıştır. Muallım ve talebe ıçın faydalı bir rehberdir. 1 inci kıtab 65, 2 ve 3 üncü 60 ar, 4 üncü kitab 75 kuruştur. İNGİLİZCE KANAAT KİTABEVİ yil umhuri II 0 0 8 1 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefon: Ba$muharrir: 22366. Tahrır heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 muhtıralı ceb takvlml ViMi RAGIB U L UĞ Cuma I Birincikânun 1939 takvim malumatı, herkese, j , her yerde lâzım olan bilgirer, ayni zamanda muhtıra defteri Memleketimizde en çok satılan ve aranan ceb takvim ve muhtıra defteridir. Fıatı cıldlı olarak 35 kuruştur. KANAAT KİTABEVi RusFinlandiya Harbi Başladı Dün sabahtanberi Sovyetlerin kara, hava ve deniz kuvvetleri Finlandiya arazisine taarruza geçtiler Kızılordu 3 noktadan Fin topraklarına girdi Rusya Finlandiya ovyet Rusya ile Finlandiya arasında devam eden gerginhk artık son haddi de aşmış ve harbe müncer olmuş bulunuyor. Dün sabah harekete geçen Rus kuvvetleri karadan, denizden ve bilhassa havadan Finlandıyayı tazyika başlamışlardır. Muhtelıf kaynaklardan gelen haberlere göre Sovyet tayyareleri dün bazı mühim Fin şehirlerini, bu arada, devlet merkezi Helsinki'yi bombardıman e^mişler, birçok yerlerde yangmlar çıkmasına ve sivil halkın perişan olmasına iebebiyet vermişlerdir. Finlandiyanın en büyük kış limanı olan Hangö'nün Rus donanması tarafmdan ates altına alındığı ve bunu takiben bir ihrac teşebbusünde bulunulduğu da sb'yleniyor. Bir tarafta Finlandiya gibi A^rupanm en genc, en ahlâklı fakat en küçük milletlerinden biri .ötede ise Rusya gibi rakam ve miktar itibarile dünyanm eakdcaroaa bir devleti var. Bu iki nispetsiz kuvvet arasında başlayan harbin neticesine dair lüzumsuz tahminlere girişmekten ise, Rusyayı Finlandiya üzerine harekete sevkeden amilleri tetkik etmek ve bu amillerin bir takım yeni karışıklıklara sebebiyet verip veremiyeceğini araştırmak herhalde daha faydalı olacaktır. Bugünkü vaziyeti tamamile objektif olarak şöyle mütalea edebiliriz : Biliyoruz ki Finlandiya, Çarlık Rusyasmın mahvinden sonra, kendi öz evlâdlarının fedakârlıkları sayesinde istiklâline kavuşmuş genc bir millettir. Uzun asırlar Isveç ve Rus çizmesi altında ezilmesine rağmen bu fakir ve az verimlî şimal toprağı, hürriyet ve insanlık aşkıle çırpman bir milleti sinesinde barındırır. Iki aene kadar süren istiklâl mücadeleleri eînasında Finler, henüz muntazam teşkilâth bir orduya malık olmadıklan halde, üstün bolşevik kuvvetlerile muvaffakiyetli muharebeler yapmışlar ve neticede istiklallerini Moskovaya tanıtmışlardı. Fakat çunu da unutmamalıyız ki, o zaman Finler yalnız değillerdi. Bütün şimal memlekeflerinin manevî ve Almanyanm maddî ydtdımına mazhar bulunuyorlardı. Berlin hükumeti, Almanyayı saran sonsuz müşkül'eıe rağmen, Ruslan Baltık sahillerinden uzaklaştırmak gayesile elinden geleni yapıyordu. Fin ordusunun teçhizatı ve zabit kadrosu Almanlar tarafından temin ediliyordu. 1918 den sonra Baltıkta teessüs ettiğini gördüğümüz muvazenede Finlandiya mühim bir unsurdu. Bütün şimal memleketleri, bu deniz üzerindeki rahat vaziyetlerini Finlandiyaya borclu bulunuyorlardı. Bu vaziyetten memnun olmıyan yegâne devlet Sovyet Rusya idi. Vaktüe Baltıkta malik olduğu 1 700 kilometrelik sahili nispetsiz bir şekilde daralmış, 180 milyonluk gövdenin, dış ile olan münasebetleri Lenmgrad penceresine inhibdr etmisti. Bılhassa Finlandiya körfezindeki ievkülceyşî kıymeti haiz adaların Finlere aid bulunması Rusyayı Almanya karşısında müşkül mevkıde bırakıyordu. Çünki Moskova bihyordu ki Finler Almanlarla dostturlar; yani Almanya istedigi zaman bu adaları Rusyaya karsı bir hareket üssü olarak kullanabilecektir. Hiçbir büyük devlet bu vaziyette eline geçecek bir fırsattan istifade etmemezKk edeme?. Rusya bu fırsatı Polonya harbi sayesinde ele gecirdi. Baltık denizinde, kendisine kafa tutabilecek yegâne devlet, *.> ?*%* Hâdiseden sonra, parçalanarak harab olan vagonlar ve Hereke istas yonundan bir Finlandiya Sovyet hududunu ve dün Sovyet tayyareleri tarafından bonbardıman edilen Fin şehirlerini gösterir harita Helsinki'de birçok bina yıkıldı, 200 kişi öldü Fin kıt'aları, Ruslara karşı mukavemet ediyor, bir Sovyet tayyaresi düşürüldü Sovyetlerle Finlandiya arasında dünden iübaren harb fılen başlamış bulunmaktadır. Finlandiya hükumeti son Sovyet ültimatomuna derhal cevab vermiş ise de, Sovyet hükumeti Finlandiya ile diplomatik münasebatı kesmiş olduğunu ileri sürerek bu cevabı kabul etmemiş ve Sovyet ordulan dün sabahtan itibaren karadan, havadan ve denizden Finlandiya ya hücuma başlamışlardır. Sovyet Fin harbi bilhassa şimal memleketlerinde büyük endişeler uyandırmıştır. Henüz teeyyüd etmiyen bir habere göre, İsveç hükumeti umumî seferberhk ilân eylemiştir. Sovyet tayyareleri başta Finlandiyanın merkezi Helsinki olmak üzere bir çok şehirleri bombardıman etmişler, Batıktaki Sovyet donanması da bazı Fin adalannı işgal etmiş, Kızılordu da üç noktadan Fin arazisine girmistir. Askerî harekât hakkmda muhtelif menabiden aldığımız tafsılâtı aşağıda dercediyoruz: 14,30 da tekrar Helsinki üzerinde uçuşlar yaparak bombardımana başlamıslar ve ağır yangın bombaları atmışlardır. Şeh rin bir çok yerlerinde yangınlar çıkmış ve Helsinki'nin en güzel binalarından biri olan teknik yüksek mekteb ile diğer bir çok binalar tahrib edilmiştir. Şiddetli bombardımana rağmen halk (Arkast Sa. 6 sütun 1 de) Bombalanan şehirler Muhtelit katar, Herekede marşandiz trenins çarptı Musademede 1 gardfren öldü, 15 kişi yaralandı, hareket memurile makinist ve seftren nezaret altına alındılar Dün sabah Hereke îstasyonunda fecî bir tren kazası olmuştur. Hâdise etrafında bir muharririmizin yapbğı tahkikatm tafsilâtını bildiriyoruz: Evvelki akşam Ankaradan hareket eden 13 numaralı muhtelit katar dün sabah tam saat altıda Hereke istasyonuna geldiği sırada makasta bulunan bir marşandiz katannın mevcudiyetinden haberdar olamıyarak olanca şiddetile üzerine bindirmiştir. Vakit erken olduğu için yolcu trenin de ekserisi uykuda bulunan yolcular büyük bir telâs ve heyecanla yerlerinden fırlamıslardır. Musademe o kadar şid detli olmuştur ki marşandiz treninin arka vagonlanndan beş tanesi hattan çıkaral yolun deniz tarafına arkaüstü devrilmiş tir. Bunların arasmdaki arkadan itibareu ikinci vagon paramparça olmuştur. Bu sırada birçokları uykuda buluns köy halkı da ne olduğunu anlamak üzere' evlerinden sokağa fırlayarak istasvona kosmuslardır. (Arkast Sa. 6 sutun 5 te) Feci kaza görünüş Fransız Meclisi dün topland Başvekil Daladyenin nutkundan sonra kabineye tekrar tam salâhiyet verildîi K İlk taarruz Londra, 30 (Hususî) Sovyet hava kuvvetleri bu sabah Helsinki üzerinde uruşlar yaparak beyannameler atmışlardır. Bu beyannamelerde Başvekil Kayanda ile Başkumandan Mareşal Mannerheim'in istifaya mecbur edilmesi taleb edilmiştir. Sovyet tayyarelerini gören halk derhal sığınaklara ıltica etmiştir. Tayyareler uzaklaşınca halk tekrar sokaklara çıkmış, dükkânlar açılmış ve tramvaylar işlemeğe başlamıştır. Sovyet tayyareleri öğleden sonra saat NADİR NADt İÂrkası Sa, 3 sutun 4 te) Şimal denizinde mayin kıtrbanları. Solda: Isveç bandıralı Sumatra ve sağda: Japon bandırah Terukumi Maru gemileri batıyor (Yazun. S inçi sahifeje)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog