Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r GARB CEPHESÎ Fransa, Almanya, Belçika, Felemenk, Lüksemburg ve İsviçre bududları, Maginot ve Siegirid hatları gayet mufassal haritadır 20 kuruştur. KANAAT KiTABEVi Ingilizve Leh harb gemilerinin iştirakile büyük bir muharebe oldu Amsterdarna giden Belçika Kralı, Holanda Kraliçesile görüşerek • r muhariblere sulh teklif ettiler | Atatürk ihtifali Cumhur Reisimiz, o gün Ebedî Şefin kabrini ziyaretle çelenk koyacak Ankara 7 (Telefonla) Ebedî Şef Atatürkün ölümüne raslıyan acı günün ilk yıldönümü olan 10 teşrinisanide yapılacak ihtifalin şehrimize aid hazırlıklart ikmal edilmiştir. öğrendiğimize göre, ayni gün, sabah saat 9 da Millî Şefimiz lsmet tnönü, Atatürkün muvakkat kabrini ziyaretle çelenk koyacaktır. Brüksel 7 (a.a.) Kral ıle Hariciye Nazın Spauk, La Haye'e «ntmişlerdir. Seyaha.tin gayesi Holanda Kraliçesile birlikte iki memlekeüıi müşterek menfaatini alâkadar den ba?< beynelmilel meseleleri tetkik tmek olduğu zannedilmektedir. İyi malumat al j makta o!an Belçika mehafilin'e şimdiki harbde bir müdahaede bulunmak pro J esi mev7uu bahsol madığ; tahmin edil j mektedir. i** Şimal denizinde J uıidiuıibi yıı bdyı. o o o o ^ 1 ^ v e flnalfınrı vıl «avı • RRRR u m h u r iye İSTANBUC kMEGMUA Bu kıymetli sayı, slzin de en kıymetli bir hatıranız olacaktır Ebedî^rATATÜRK'ün mukaddes hatıralarına ithaf etmiştir. Ç|ltan sayısını CAGALOGLD Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare TOektub adresl: 0 ^ ^ ^ tstaub^. P o s t a ^ t ^ . tstanbuL NO. 246 Çarsamba 8 ıkıncıtesrın 1 9 3 9 ve matbaa kısmı 24299 24290* ' n . ... . Yeni bir sulh tesebbusü İmparatorluk Fransız ordusunda kullanılan son sistem telemetre aletleri Londra 7 (a.a.) Bahriye Neza harb hedeflerini öğrenmek için ısrarla çaretinin bir tebliğine göre, bu sabah ara lışıyorlar. larında iki Polonya torpidosunn da bu Epoque gazetesinde Henry de Kerrillis, lunduğu hafif Ingiliz harb gemileri Şimal bu gayrette sarsılmaz Fransız Ingiliz deıi'zinin cenubunda Alman tayyarelerile bloku arasında ayrılık ihdasına matuf çarpışmıştır. bir tuzak sezmektedir. Bu usul, çok kaba on Avrupa harbine takaddüm Ingiliz gemilerine hiçbir hasar olmamış ve basittir. Daladier'nin Alman dahilî edtn buhranın ilk günlerinden propagandasının işine pek ziyade yara itibaren zuhuru mdatemel kar tır. Düşmanm zayıatı malum değıldir. Ottovva 7 (a.a.) ingiltereye yarİngiliz tayyareleri Almanya yacak olan bÖyle bir tuzağa düşecek a gaşalıklara en fazla dikkat etmiş olan dım vasıtalarını tetkik ed'^eL ..lan konfeüzerinde dam olmadığı muhakkaktır. mcmleketlerden biri Türkiye olmuştur. rans açılmıştır. Londra 7 (a.a.) Ingiliz tayyare Hitler'in bizim harb hedeflerimizi öğVcrsay muahedesinin Almanyaya tahmil Konferansa Kanada, Avustralya, Yeettiği acı külfetlerden kurtulmak için bu leri, garbî Almanya üzerinde 4 istikşaf renmeğe ihtiyacı yoktur. Hitler, resmî ve n» Zelanda ve İngiltere iştirak etmektemületin gösterdiği gayretleri sempati ile uçuşu yapmışlar ve birçok kıymetli fo alenî müdafaa paktlarile diğer hür mem dir. karşılarken giderek bu yoldaki hamlele toğrafiler almışlardır. Bu tayyarelerden leketlere bağlı bulunan bir hür memlekeKanada Amerikaya 1500 tayyare site tecavüz etmiştir. Hitler bu suretle bi parişine karar vermiştir. rin büyiık bir dünya buhranına sürüklene biri, üssülharekesıne dönmüştür. Hitlerin gayretleri lerek Fransa ve îngiltere.,e saldırmıştır. IVull Street Journal, şlmdiye kadar bileceğ'nı ilk sezenlerden biri gene biz olParis 7 (a.a.) Havas: Matbuat Hitler bir müteamzdır. Ona karşı kendi İngiltereye birkaç yüz tayyaıe satmış omuştuk. Şahsan şunu hatırhyoruz: mizi müdafaa edeceğiz ve mütearrız ba lan North American Avhtion Korporas« Kesif ve mütemadi Alman tesli hulâsası: \Arkast Sa. 5 sütun 4 £el yonunun bugünlerde bir İr.g'liz heyetinAlmanlar bir müddettenberi Fransanın hatı eğer yakın yılların birinde dünyanm den 1600 tayyare siparişi alacağını yazıyenıden taksımi davalarına kapı açarsa yor: hiç şaşmaınağa şimdiden hazırlanmah ve Kral Alber Brükl sele döndü Brüksel 7 (a.a.) Belçika Hariciye Na | zın Spaak La Haye'den saat 17 de Belçika Kralı, bir müddet evvel Brüksel'e gelen Brüksele dönmüştür. Holanda Kraliçesinin elini öpüyor Nazır geldikten biraz sonra kabine mülâkatı hakkında Spaak'ın verdiği iza* evkalâde bir toplantı yapmış ve La Haye hatı dinlemiştir. [Arkasi Sa. 5 sütun 4 tel Balkanlarda Türkiye konferansı Dominyonlar, İngiltereye bütiin kuvvetlerile yardım edecekler Molotof'un son nutku ve bir Italyan gazetesi Roma 7 (a.a.) «Kominternin Avrupa ve Birleşik Amerika devletlerine garib bir Mtabesi» başlığı altında Giornale d'ttalia gazetesi, Virginio Gahda'nın komünist icra komitesine şiddetli hücum e, den bir makalesini neşretmektedi r: Muharirr ttalya Hariciye Neza retinin sözcüsü, bu makalede kominternin Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerikayı hiçbir fark gözetmeksizin emperyalist gayeler uğrunda harbetmekle ittiham eyle mesine hayret ediyor ve diyor ki: «Eğer bütün Avrupada bir em peryalistlik harbi ve kapitalistler arasında bir menfaat rekabeti varga Sovyet Rusya buna diğer devletler derecesinde iştirak etmekte dir.» Gayda, Sovyet ricalinin «Bir müttefik olarak selâmlar gö'zükdüğü Hitlerci Almanyayty> da kominternin müttehimleri arasına sokmastnı mânalı buluvor ve bundan Berlin ile Moskova arasında kat'î bir anlaşma mevcud o^madığınt is tihrac ediyor. Gavda, Rusyamn Tuna ve Balkanlarda sulhu muhafaza edebildiği iJdiasını şiJdetle reddettikte n snnra, bVhassa İtalyamn ma$lubların üzerine cuVanarak ganimeit en hisse çıkarmak / n münasib zaW JoJlZi id^îasınt nefre*le karşıhvor ve diyor ki: manı «Röyle bh zihnivet ancak Sovvpt Rasyatfa olur. O Sovyet Rusya ki bu zihnivpfi daha eeçen eylulde ve müdafaasız Polonya top' bilâkis öyle bir hengâmenin tahakkuku ihtimaline karşı tedbirli bulunmağı gözönünde tutmalıyız.» Bunlar bize salâhiyetli bîr Türk ağzınm bundan dört yıl önce söj^ediği sözlerdir. Avusturyanın ve Südetlerin Almanyaya ilhakı ve Çekoslovakyanın yıkılması onlardan epey zaman sonra vaki oldu, ve nihayet Polonya hâdisesinde Avrupa harbi patlak vermiş bulundu. Geçen Umumî Harbin mes'uliyeti üzerinde diine kadar bitip tükenmez iddialar ve müdafaalar devam etmiş olduktan sonra şimdi daha dün başhyan yeni harbin mes'uliyetini yükfenecek omuzlar arandığmı hayretle görüyoruz. Bizce bündan daha mühim olan hâdise, milletler hukukunu hiçe sayan fikirlerin ve hareketlerin anarşisindedir. Anarşiye hukukî bir mahiyet vermeğç çahşmak beyhudedir. Anarşik hareketler yanhş kombinezoulara sürüklendiği kadar hakikatleri tahrife kadar ileri gitmekte beis görmiyebiliyor. Acaba bu da bir politika mıdır? Beiki. Fakat itiraf etmelidir ki sağlam prensiplere dayanmıyan günlük bir politikadır. Yakınşarkta sulhun taraftan ve amili bellibaşlı bir kuvvet olan Türkiyenin Balkan Antantmdan bir cüz teşkil ettiği malumdur. Memleketimiz son Avrupa buhranı karşısmda kendisinin ve çevresinin emniyeti hesabına bazı tedafüî tedbirler aldı. Balkanlarla şarkî Akdeniz emDİyetlerini istihdaf eden bu tedbirlerin Rumanya Elçisi dün tekrar Bükreşe gitti Tayyareci mektebleri açılıyor Cuma günü Bükreşten dönen Rumanya büyük elçisi Stoyka, Kral Karol ve Rumen Başvekilile yaptığı temaslar hakkında Hariciye Vekilimize izahat vermiş ve dün sabah şehrimize gelerek öğleden sonra tekrar Rumanyaya hareket etmiştir. Rumanya büyük elçisi üç gün zarfında Ankarada yaptığı temaslar hakkında hükumetine izahat Dominyonların yardımt verecek ve yeni talimatı hâmilen yakında Ankaraya dönecektir. Londra 7 (a.a.) Dün akşam LonM. Stoîka Bükreşe hareketind en evvel dün şehrimize gelmiş olan dra radyosunda beyanatta bulunan AvusAlmanyamn Ankara elçisi Von P apen'le görüşmüştür. tralya elçisi Casey, şöyle demiştir: Londra 7 (a.a.) M ıtbuat bürosu, îngiltere ve cenubî Afrika hükumetlerinin cenubî Afrikada tayyareci mektebleri açmağa karar verdiklerini bildirmektedir. Bu mektebler rasıd, fotografçı ve bombardımancı yetiştireceklerdir Sahil müdafaası için dt tedbiıler alınmıştır. Almanlar Baltık denizini tamamen kapattılar Bitaraf ticaret gemilerinin seyrü seferini işkâl eden bu hareket, umumî bir endişe uyandırdı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII | | IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | « Alman radyosunun, İngilterenin Gayda, Ho^vanın b"*Hn oavre tlerini Tuna ve Balkanlarda sulhun Dominyonlardan pek az yardım görebiir*™hotnr.a%ına haxrevlidi°ini ve a vw zamanda Avruva medeniyeti" leceği suretindeki iddiası, boş lâkırdıdır. Alman milleti, bunu yakında görüp an nin müJafoasi icin cobitıZını yazarak makalesini bitirmektedir. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııtııııııııııınnııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııiHiııııınıııııınıııııniHilll lıyacaktır.» Hindistanın yardımt Lahor 7 (a.a.) Pencab parlamentosu, İngiltereye kayıdsız ve jartsız muzaheret edilmesi hakkındaki karar suretini 39 reye karşı 104 reyle kabul etmiştir. Von Papen dün geldi Lord Halifaks'ın nutku Londra 7 (Hususî) Hariciye Nazın Lord Halifaks bu akşam radyoda bir nutuk irad ederek İngiltercnln gayelerini izah etmiş ve bütün milletkrin samimiyetle teşriki mesaisini mümi ün kılacak yeni bir dünya kurulması ve her nevi teI cavüz tehlikelerinin önünü almak için İngiliz milletinin fedakârhkkrh katlanmağa hazır olduğunu bildirmi<tir. Alman Büyük elçisi, Sofyada Köseivanof'la Balkan bloku meselesini konuşmuş YUNUS NADt IJfrkasi Sa 5 sütun 3 tel «nıııııııııııîııııııııııııııiıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııı Yeni romanımız Neler okutuyoruz? Yanlış kitab: 5 Edib ve muharrir İsmail Habibin Prof, Mustafa Nihadın, «Metinlerle Muasır Türk Edebiyat Tarihi» adlt kitabtna aid son tenkid yazısı Yakalanan Alman bahriyelileri bir İngiliz gemisine alınıyor Ben casus değilim! Yazan: Server Bedi Yarın başlıyoruz (Yazısı S inci sahifede) (5) inci sahifede Von Papen, Sirkeci garındf) kendisini karşıhyanlar arasında (Yazısı 5 inci sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog