Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Tanzimatın yüzüncu yıldönümü münasebetile neşrolunan vesikalara müsteDİd eser TANZİMAT Maliye Nazırları ı: Mehmed Zeki Pakalın Fiatı 125 cildlisi 150 KANAAT KiTABEVi u m h u ri Jfll S&yi I 0 0 ÜO Teigraî ve mefctub adresl: Cumhurly«t. tstanbul Posta fcutusu: istanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlı heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısnu 24299 . 24290 REŞAD NURi DARAGO T i lugat 2 nci bası sahife 30,000 gelime ji en son kabul ettiği arflerle b asılmıştır. nsızca Ankara gazetesi başmuharriri ansızcadan Türkçeye nefis ciltli olarak 250 Kr. 7 İKinCIIBŞNn 1939 KANAAT Kitabevi Muhtelit encümen lâyihayı ihracat üzerine konan dün ittifakla tasvib etti memnuiyet kaldırılıyor Ankara paktının tasdiki Hariciye Vekilimizin vereceği izahat im birkararı Siyasî vaziyetin aldığı son inkişaflar üzerine r Şükrü Saracoğlu, Meclisin yarınki celsesinde umumî fevkalâde tedbirlerin idamesine lüzum kalmadı siyaset etrafmda beyanatta bulunacak ve Molotof'un Türkiye hakkındaki sözlerine de temas edecek Ankara 6 (Telefonla) Meclisin bugünkü içtimamda ış ticaretimiz, ihracat ve ithalât Hariciye Vekili Şükişlerimizin muhassalasını temsil rü Saracoğlu Türkieder. Bunun yanında bir de iç ye ile Fransa ve İnpazarımız vardır ki son sekiz on yıldan giltere arasında Anberi mütemadiyen artan bir inkişaf arzet karada imzalanan mesi memnuniyetle müşahede olunan ve üç taraflı yardım daha parlak yarınlar vadeden bir vazi muahedesile mer yet göstermektedir. Memleketin iktısadî butlarının tasdikleri faalıyetinde bu iki safhanın da ehemmi hakkındaki kanun yetleri büyüktür. Fakat bilhassa ihracat lâyihasının Harici ve ithalât işlerimiz iktisadî hayatımızın ye ve Millî Müdabaş meselesini teşkil etmekte devam edip faa encümenlerinden müteşekkil muhtelit gidecektir. Sebebi de gayet basittir: İlerileyici hayat hamlelerile yaşayan bir encümende tetkiher milletin kendi istihsalâtı fazlasını dış kini teklif etti. Tekmemleketlere satması zarurî bir ihtiyac lif kabul olundu. olduğu gibi her milletin haricden getirece Mecliste encümen inği eşya dahilî terakkisi nispetinde artm'ş tihabatı yapıldıktan bulunacaktır. Bunu medenî seviye yük sonra Hariciye vç sekliğinîn en tabiî bir icabı gibrtelâkkMİe Millî Müdafaa enhiçbir beis yoktur. Şu şartla ki haricden cümenleri bir arada toplandılar. Bu topgetireceğimiz eşyanın bedellerini harice lantıya General Cegönderdiğimiz eşyanın tutarlarile karşılamal Mersinli riyaset yabilelim. Zaten fevkalâde alışverişler etti. Muzaffer Gökmüstesna normal olarak ithalâtımız aner, Muhtelit encü cak ihracahmıza tekabül edebilir. Zaten menin rmzbata mufevkalâde, yani az veya çok vadeli ahşverişlerin dahi ergeç istihsal ve ihracımıza harrirliğine Şükrü Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu istinad edebileceği gözden uzak tutulma Esmer de kâtibliğimak Iazım gelen bir hakikattir. ne seçildi. zakereleri sırasmda Hariciye Vekili ŞükAvrupa buhranının şimdiki halde ma Encümen, gece geç vakte kadar mu rü Saracoğlundan da izahat aldılar. lArkast Sa. 3 sütun 6 da] hallî bir vaziyet muhafaza eden harbe ahedeleri tetkik ve müzakere etti. Mü sürüklenmesi, bu haileye yakın ve uzak bir çok memleketlerde olduğu gibi mernleketimizde dahi tesirlerini göstermekten hâli kalmadı. Ancak Ticaret Vekilimizin verdiği ızahattan da anlaşılmış olduğu veçhile bizim piyasamızın teessürü Avrupa buhranındaki hâd devrin tesirlerinden ziyade harbın dış ticaretimizde tam bir intikal devresi geçirmekte olduğumuz bir devreye tesadüfünden ileri gelmiştir. İstihsalâtımızın ihracatında dünya fiatlanna intıbakımızı temin edecek bazı tedbirler ittihaz etmiştik, ve henüz onları tatbik sahasına geçirmeğe çalışmakla meşguldük. Bunların henüz tekemmül etmemiş halde bulunması neticesi olarak ithalât ve ihracatımızın istediğimiz yeni itizamını alamamış olduğu bir sırada Avrupada harbin patlak vermesi ve bu meyanda Almanya ile müddeti biten ticaret muahedenamesinin yenilenememesi bizi piyasamızda husule gelen durgunluğun ve bazı fıat tereffülerinin harb halinden tevellüd etmiş olduğu zehabına düşürdü. Halbuki Ticaret Vekilimizin verdiği ızahattan da anlaşılmış olduğu veçhile bugünkü Avrupa buhranı muvacehesinde Umumî Harb zamanile kıyası asla caiz olmıyan bir vaziyette bulunuyoruz. Ev Gene dış tıcaretimiz En mühim ihrac iskelelerimizden biri olan İzmir limanında ihracat faaliyeti Ankara 6 ( a . a . ) Avrupada başgösteren siyasî gerginliğin eylul iptidasında harb ilânı şeklinde arzettiği buhranlı vaziyet karşısında sümul ve sirayet derecesi malum olmıyan harb dolayısile memleket çok toprak mahsullerimizin ihracı menemüdafaasını zayıflatmamak için, ihtiyatî dilmiş ve mühim bir kısmı da lisans usu bir tedbir almak üzere 4 eylul 1939 ta lüne tâbi tutulmuştu. rihli ve 2/1 1869 sayılı kararname ile bir(Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Avrupa harbi ve Sovyet Rusya Dün Molotof, Rusyanın sulh siyasetinden bahse On yedi encümene seçilen reis, reis vekili, mazbata den bir nutuk söyledi muharriri ve kâtiblerin isimlerini neşrediyoruz Ankara 6 (Telefonla) Bü\ük MilMoskova 6 (a.a.) Havas tarafmlet Meclisinin bugünkü i^timdinda encüdan verilen hulâsa: menlere aza tefrikini müteakb encümenBugün Molotof, 1917 ihtilâlinin 22 n ler toplanmış, reis, mazbata muharriri ve ci yıldönümü dolayısile yapılan mitingde kâtiblerini intihab eylemişıir. Bu seçim büyük bir nutuk söylemiştir: neticesınde: Molotof evvelâ kapitalist ve emperyaBütçe encümeni: Riyasete General Iist memleketlere şiddetle hücum etmiş ve Bürhaneddin Duker (Kırklareli), reis vedemiştir kir killiğine Tahsin Coşkun (Kastamonu), « Bu memleketler, dahilde manız mazbata muharrirliğinc S<ıl*h Yargı (Kobulunduklan zorlukları yenmek için ha caeli), kitabete Fakihe Övmen (İstan[Arkast Sa. 6 sütun 3 te] bul). B. Millet Meclisinde dün encümenler intihab edildi Gümrük ve İnhisarlar encümeni: yasete İsmet Eker (Çorum), mazba muharrirliğine Hüsrev Gcle (Erzurum), kitabete Cahid Çubukçu (D yarbakır). Nafıa encümeni: Riyasete Aziz Sami İlter (Erzincan), mazbata muHarrirliğine İzzet Arukan (Eskişehir), kitabete Abdürrahman Naci Derr.irağ (Sıvas). Sıhhiye encümeni: Riv<ısete Hüsameddin Kural (Ağrı), mazbata muharrirliğine Dr. Hasan Vasıf S^my'jrek (Giref Arkası Sa. 5 sütun 6 dal RusFin müzakereleri normal bir safhaya girdi Helsinki'de neşredilen resmî bir tebliğe göre, Sovyetlerle uzlaşma iimidi artmıştır inillllnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIMIIIIIIlllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIimilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIII ıııııııiıııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll ŞİDDETLİ BİR HAVA MUHAREBESİ 27 Alman avci tayyaresile harbe tutuşan Fransız hava kuvvetleri, 9 Alman tayyaresini düşürdüler YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 3 sütun 6 da} Bir Finlandiya kıt'ası hudud boyunda istirahat halinde Str.kholm 6 (a.a.) Helsinki'den resnıen bildirildiğine göre Moskova mü > zakereleri normal bir şekilde devam et • mekte ve yavaş yavaş ilerlemektedir. Ben casus değilim! Yazan: SERVER B E D ! Adına rağmen, bu, tam bir casus romanıdır. Vak'ası Islanbulda, îsviçrede, Pariste... geçer. Kahra manları arasında güzel bir Türk kadım da vardır. Arkadaşımız Server Bedi, bu romanımn Avrupa casus teşkilâtlarına aid kısımlarını en son vesikalardan almış, Fransaya aid kısımlarında bir Fransız zabitinin neşredilen ifşaatını motif olarak kullanmıştır. Tamamile muhayyel olmıyan bu romanımızda, hayal ve hakikat, müthiş ve güzel bir sergüzeşti canlandırmak için elele verir. Fin heyetinin temasları Helsınkı 6 (a.a.) Moskovadan alınan haberlere göre, Sovyetler Birliği nm hükumet merkezinde bulunan Finlandiya heyeti, İsveç, Norveç ve Danimar kamn Moskova elçilerini ziyaret etmiş tir. Uzlaşma ümidleri çoğalıyor Kopenhag 6 (a.a.) Finbrdiya heyeti, Sovyetlerin son taleblerui Helsinkiye bildirmiştir. Politiken gazete^inin Moskova'dan aldığı bir habere gcre. bu taLArkası Sa. 6 sütun 3 Ul »Bir Fransız uıüstemlekelerinden Garb cephesine gelen* askorler vapurdan çıkıyor *^ ' (Yazısı S inci sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog