Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OKUL DEFTERi Çlzgislz. 5, 10, 15 kuruşluk. İLK, ORTA, LİSE Okul Kitabları toptan teozilâtla satılır. Ahmet Halit Kitabevi flnalfinn vıl cauı • RRfil umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU EDİGÜN PoTartoci R ikinpifocrin IQQQ Alman topçu kuvvetleri Fransız mevziini dövüyor! Garb J uııaıuııuı j ı ı oajl • J J Ü T Telgraf ve mektub adresl: Cnmhurlyet, tstanbul Posta kutusu: IstanDul No. 246 ' <*,ca\ ICOI U iriiıiuiıcol ııı l o u j j Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22368 Taiırtr heyeti: 24298. İdare vs matbaa fcısnu 24299 24290 Bugün bütün müvezzi lerden isteyiniz. JATURK İÇİN r Matem Sayısı Çıkardı. J İtalyada alman askerî tedbirler Mussolini, ordu erkânile mühim görüşmeler yapıyor Roma 5 (a.a.) Mus«olini askerî mahiyette çok mühim tedbirleı ala^ış \e ordu başkumandanı Mareşal Bîdoglio ile uzun bir mülâkat yapmıştır. Mareşal Badoglio tekaüd yasıııa gelmekle beraber muavzzaf hizmette alıkonulmustur. Berlin ataşemiliteri Genera! Roatta erkânıharbiye ikinci reislığne tayin edılmistir. Nihayet Mussolini, birinci £,rup ku mandanı sıfatile Veliahd Prens Pıe monte'yi. erkânıharbiye reisi Mareşal raziani'yi ve yeni Harbiye müsteşarı eneral Soddu'yu kabul etmişr.'r. Almanyanın Rusyaya teklifleri J Berlin, müşterek hareket] için müracaatte bulunmuş; Almanya; yalnız Baltık devletlerini değil, Bulgaristan, Rumanya ve Yunanistanı da Sovyet nüfuzu altına koymıya razı olmuş Hatayda dün intihabat yapıldı Partinin gösterdiği namzedlerden beş kişi meb'us seçîldi Ankara 5 (a.a.) 5/11/1939 pazar günü yapılan Hatay meb'us intihabı neticesinde Cumhuriyet Halk Partisince namzed gösterilen 12 zattan «Mehmed Tecirli, Bekir Sıtkı Kunt, Abdülgani Türkmen, Abdullah Mürsal ve Hamdi Selçuk» ekseriyet kazanarak meb'usluğa seçilmişlerdir. Alman • Sovyet paktının Moskovadaki imza merasiıni Paris 5 (a.a.) «Havas» Berlinde kurtaramaz. Bınaenaleyh, Berlinde dola* her tarafta şu sözler işitilmektedir: Hit şan şayiların hakıkat mi yoksa bolşevikli» ler, garb devletlerine teslim olmaktansa ğe karşı bir santaj mı olduğunu kestir * Stahn'in bütün şartlarını kabul edecek mek müşküldür. tir. Fakat Hitler'in bolşevikliğe teslim olAncak, muhakkak olan birşey varsa o ması garb devletlerine de teslim olmaktan lArkası Sa. 5 sütun 4 te] Amsterdam 5 (a.a.) Holanda Hariciye Nazırı dün parlamentoda mühim beyanatta bulunmuştur. Bu beyanattan anlaşılıyor ki, Holanda. Frans'.da teessüs eden Polonya hükumetini tanımakta devam ediyor. Balkanlarda istikrarlı bir vaNazır demiştir ki: « Fransada teessüs eden Polonya ziyet teminine çalışan \devlet, lıükumeti hakkındd Holdpdanın hattı hahangi devlet olursa olsun, 6iParis 5 (a.a.) Hava ajansı askerî unsurlarının kesif ve devriye kol'armın İleride zim muhabbetimize hatta e vaziyet hakkında şu malumatı vennekte mutad faaliyeti devam ederken, Almau reketi şudur:ne olursakabu! oluDdcak sulh şartları her olsun bu Polonya ğer lâzımsa muzaheretimize dir: topçusu atışlarını genişletmektedir. hükumetinin hakimiyetinl hlâl edemez. Cephenin heyeti umumiyesinde lemas {Arkası Sa. 5 sütun 5 te\ hak kazanır. Holanda hükumetinin kanaatınce, bugüne kadar takib edegeidlği bitarafîık ir muddettenberi îtalyanın Baliyaseti Holanda için en doğru siyasetkanlarda takıb etmekte oldutir. ğu siyasetın hususî mahiyeMuhariblerin, bitaraflar zaranna olan tine dikkat etmekten hâli kalmadığıhareketlerine gelince. eğer bir bltaraf devmız malumdur. Italya Yugoslavyalet elindeki bütün vasıtalara müracaat etdan sonra Yunanistanla olan münatıkten sonra da bir muhd r 'b devleti haklı sebetlerini geniş ölçüde ıkınci bir o'duğu tedbirlerin haddini asmaktan mehamle ile daha samimî kılan yeni bir anedemezse ne yapsın? Bu suretîe mustar dım daha attı. Oıinyanın bu karmakarışık vaziyette kalacak bitaraf memleketi, bidevresinde sulha kıymet veren ve emnitarafhğını ihmal etmekle muaheze eyleGeçenlerde batırılan bir Fransız şilebi alevler içinde yetı artıran bu adımın ehemmiyeti büyükmek doğru olmaz.» (Yaztsı 5 inci sahifede) tur ve takdire lâyıktır. Sulhu bozan ve IMIIIIIII1IIIIIMIII r 1111 llll 1 ••lllllllllMllllltllllllllllllllllllllllll M MllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDtlllliflllllllillMIMIIllMlllinilllllllllllllMllllllltllllllllllMIIII] lllllllllIIIIIIIIMimilllllllllllllllKIIIIIIIIIIIM emnıyeti kökünden yıkan gelişigüzel haleketler karştsmda ne diyeceğıni şaşıran dünya efkârı umumiyesi îtalyanın Balkanlar muvacehesınde istikrarlı bir vaziyet husule getirmek yolundaki gayretlerini bılhassa beğenmekten kendini alamaz. Yakalanan Alman esirleri Fransız karargâhında isticvab ediliyor Holanda, Lehistan hükumetini tanıyor Batırılan vapurlar 11000 tonluk bir Danimarka ve 5295 tonluk bir Yunan vapuru torpillenerek batırıldı Italya ve Balkanlar Batırılan bir Alman tahtelbahrinin sahillerinde bulundu mürettebatına aid beş cesed Ingiliz Moskovada yapılan FinSovyet müzakeresi Finlândiya murahhaslarınm evvelki günkü mülâkattan sonra geri dönmemeleri, nikbinlik uyandırdı Lik maçlarının 6 ıncı haftası Fılhakika mılietlerarası münasebetlerinde zaman zaman harb arızalan nekadar zarurî olursa olsun herhalde bunun bir istisna, sulhun îse asıl olduğunda şüphe yoktur. Bugün bütün dünya harbin ya kendisile, ya tehdidile kâfi derecede tazyik olunmakta olduğu bir sırada İtalya bilhassa Balkanlar cephesinde sulh aslına hizmet etmeği tercih ettiğini gösleriyor. YUNUS NAD1 (Arkası Sa. 5 sutun 3 te) Bir Finlândiya askerî kıt'ası yürüyüş halinde Helsinki 5 (a.a.) Finlândiya Hariciye Nezareti tarafından aşağıdaki resmî teblığ neşredılmistir: «Moskova müzakereleri dostane bir hava içinde ilerilemektedir. Son talimatı vermek üzere murahhaslarımızdan mu fassal rapor bekliyoruz.» Yeni Romanımız Ben casııs değilim Yazan Yeni mülâkat yapılacak mı? Bir kaç güne kadar Moskova 5 (a.a.) Stalin dün ak şam Finlandiyalılarla yapılan bir saatlik müzakereye iştirak etmiştir. Müzakere lerin seyri hakkında birşey bilinmiyor. Yeni bir mülâkat yapılacağı bildirilmemisse de Finlândiya heyeti Moskovada kalmıştır. Rasyamn fsveç sefirine tavsiyeleri Londra 5 (a.a.) Sunday Dispach gazetesine göre, Stalin tarafından Mos İArkası Sa. 3 sütun 3 de] Lik maçlarına dün üç stadda devam edilmiştir. Haftanın en mühim karşılaşmast Taksimde Fe* nerbahçe Vefa takımları arasında yapılmış, bu maçı Fenerliler 1*0 kazanmışlardır. Yukartdaki resim bu müsabakadan heyecanlı bir sathayı göstermektedir. Dünkü spor hareketlerinin tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog