Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Atatiirkün öliim yıldönümü dolayısile çok itina ile hazırlanmış bir neşredecektir. Yarın bütün müvezzilerden isteyiniz YEDİGU Matem Sayısı OnaltlflCI yil Sâyi I 0 0 0 0 umhuri Telgraf ve mektub adresi: Cumburtyet, tstanbul Posta fcütusu: tstanbuL No. 246 KPİSTAL 1 Taksimde Salonunda er aKşam Bayan r â Z a f 0 IKMCIteŞNn ve arkadaşları Seanslanna devam ediyorlar Macar orkestrası ve Macar Baleti FiYE Telefon: Başmubarrlr ve evl: 22366 Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Roosevelt, yeni bitaraflık kanununu dün imzaladı Ingiltere ve Fransa tarafından sipariş edilen harb malzemesinin derhal sevkine başlanacak Amerikanın kararı Finlândiya, Rııs teklifinin ancak bir kısmını kabul etti T Silâh fabrikalarından biri faaliyet halinde Vaşington 4 (Hususî) Cumhur Re buata beyanatta bulunarak Jeıniştir kir isi Ruzvelt ambargoyu kaldıran yeni bi« Amerika kıt'ası etrafında bitaraf taraflık kanununu bu akşam saat 18 debir mıntaka tesısine dair Panama konfeimzalamıştır. Yeni kanun bu suretle der ransı tarafından ittihaz edilen karar merhal meriyete girmistir. iyete girmistir.» Helsinki 4 (Û a.) Finlândiya Haİngiltere ve Fransa tarafından siparis « Pravda gazetesinde intişar edea Emin bir membadan alınan bîr habere icaret Vekıli Cezmi Erçin uzun edilen mühimmat ve tayyareler derhal göre Amerıkan harb gemileri mezkur mınriciye Nazırı Erkko, dün akşam Finlan makaledeki hücumlar, 1 ikinciteşrinde söy, ca ve islırahatli bir tedaviyi za sevkedilecektir. Müttefıklerin şimdiye ka takada yani şimalî Atlantikle büyük Okdiya gazeterüerine aşağıdaki beyanatta lemış olduğum nutkun yanhş tercümesi ü[Arkası Sa. 6 sutun 3 te] ruri kılan bir hastalık ilcasile is dar 44 milyon sterlin kıymetinde tayya yanusun şimalinde devriye gezmektedir. bulunmustur: tifa etti ve yerıne Aydın meb'usu Nazmi re sipariş ettikleri anlaşılmaktadır. Cenubî Amerikanın bitaraf mıntakasında Topçuoğlu tayin olundu. Atlantık sahili Brezilya, Uruguay, Ar Bitaraf mıntaka tesis ediliyor [Arkası Sa. 6 sutun 1 dei Cezmi Erçin hakkıle yetişmiş, memleVaşington 4 (a.a.) Ruzvelt, matkete şimdiye kadar ifa ettiğinden fazla hizmetler vadeden bir devlet adamımızdı. Refik Saydam hükumetinin kendisinden mahrum kalışındaki teessürü ancak ayni hükumette Nazmi Topçuoğlunun onu isRoma, 4 (Hususî) Avusturya Vaşington 4 (Hususî) Ameri kadaki Polonyalılar büyük bir or» tıhlâf ederek ayrılmasından beklenen haMacar ve Alman ordularına karşı İtal du viicude getirmişlerdir. Amerikanın muhtelif kısımlarında yaşıyan yırlı faaliyetler telâfi edebilir. Herhalde yanlar tarafından kazamlan ve Vıttorio ve miktarları 3 milyona baliğ olan Polonyalılar gönüllü kaydedilmek kıymetli Cezmi Erçine çabuk ve tam afiVeneto muzafferiyati isnv'le anılan zafeüzere Lehistan sefaretine müracaa t etmektedirler. yet, halefi ve arkadaşı Nazmi Top^uoğıin 21 inci yıldönümü bugün Italyanın luna da muvaffakıyet temenni ederizAmerikanın bitaraflık kanunu tadil edildiği cihetle, Amerikada ber tarafmda büyük mer<?simle tes'id e Helsinki tahliye ediliyor Finlandiyanın merkezi Helsinki şehrinden hicret eden kadm ve çocoklar Dış ticaretimizde inkişaf imkânları Hükumet bîr beyanncime neşr ederek, halka, yiyecek ve içecek tedarik etmesini bildirdi Vittorio • Veneto muzafferiyetî Ingiliz imparatorluğu konferansı toplanıyor Alman ve Avusturya ordularma karşı kazamlan zafer Italyada tes'id edildi Amerikada büyük bir Leh lejyonu kuruluyor Dünya ahvali ıtibarile bilhassa içinde yaşadığımız şartlar arasında Ticaret Vekâletinin bizce zaten mevcud büyük ehemmiyeti bir kat daha artmış bulunduğunu hepimiz ya bıliyor, yahud hissediyoruz. Her memleketin ıktısadî hayatında milletlerarası mübadelesinin, yani ihracat ve ithalâtın büyük ehemmiyeti vardır O kadar ki geçen Büyük Harb sonu milletlerarası hayaünın bütün memleketlere Dominyonlardan gelen murahhaslar, imparatorluğun müdafaası için bütün kuvvetlerile Ingiltereye muzaheret edeceklerini bildirdiler dilmiştir. teşekkül eden Polonya ordusu mü himmat ve teçhizatınt da AmeriRomada, 60 bin kişi Faloızo Veni kadan tedarik edecektir. Lehistan elçisi bugün gazetecile re beyanatta bulunarak ilk Leh zia meydanmda toplanarak vatanperverafArkası Sa 5 sutun 4 te\ lejyonunun önümüzdeki hafta zar fmda Fransaya hareket edeceğinı sövlemistir. ıtııııtıııııııııııııııtııııııııtııırıııtııııııiıııııııiıııııııtıııııiııirııaııııııı ıı« ııııııııttıııiııııııiiiııııtfitııııııiııııiııııııııııııififitf •ıııifiıııııııııııııiiiııııiKiııiif ••ıiMiııif ıııiMiıııtııııııııiTiıifiıııııiM laıııırHrfiifitıııııtıııiıııvincııııtıiRlım YUNUS • llllllllllllll NADÎ [Arkası Sa. 6 sutun 1 de] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlllllinilllllllllllll* BUGÜN 3 iincü sahifede: Tanzimat nedir? Yazan: Vasfi Raşid 5 inci sahifede: Almanlar büyük ihtiyat kuvvetleri hazırlıyorlarmış İmparatorluk konferansı için Londraya gelen Yeni Zelanda Maarif Nazırı Peter Fraser, Eden tarafından karşılanıyor Londra 4 (Hususî) İmparatorluk I Kanada, Yeni Zelanda, cenubî Afrika konferansma ıştirak etmek üzere Londra ve Hindistan murahhasları İngiltereye ya gelen dominyonlar murahhasları bu bağlılıklarını teyld ederek imparatorluğun gün Başvekil Çemberlayn tarafından ka müdafaası için \arkuwetlerile İngiltere bul edılmişlerdir. Dominyonlar Nazırı ile teşriki mesai edeceklerini tekrarlamışEden murahhasları Başvekile takdim et lardır. miştir. Haricive Nazırı Lord Halilaks'm Dominyonlar Nazm Eden bu gece da iştirakile Başvekâlette derhal bir topmurahhaslar şerefine bir ziyafet vermiştir lantı yapılmıs ve imparatorluk konferansı ruznamesi hakkında müdavelei efkârda Kral Corc pazartesi akşamı dominyonlar murahhaslannı sarayda kabul edecektir. bulunulmuştur. İmparatorluk konferansma iştirak et Gazeteler, İmparatorluk konferansma mek üzere Londraya gelen Avustralya, büyük bir ehemmiyet atfedi^orlar* TAARRUZ NiÇiN YAPİLAM1Y0R? Yanlış kitab: 2 Yazan: Ismail Habib PEK YAKINDA YENI ROMANIMIZ Ben Casus Değilim! YAZAN: SERVER BEDİ Gaıb cephesine gönderilen İngiliz tankları Fransız arazisinde ilerliyor (Yazısı S inci sahifede}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog