Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Fransızca Ankara gazetesi başmuharriri REŞAD NURi DARAGO Fransızcadan Turkçeye Yeni lugat 2 nci bası 992 sahife 30,000 gelime Tekniğin en son kabul ettiği harflerle basılmıştır. Fiatı nefis ciltli olarak 250 Kr. KANAAT Kitabevi Onaltıncı yıl sayı: 5562 umhuri Telefon: Başmuharrtr ve e v l : 22366 Tahrtr h e y e t l : 24298. Telgraf v e a e M ü b RiSTAL Salonunda Her aKşam Bayan ve arkadaşları Seanslarına devam ediyorlar Taksimde AFiYE ^^^^^TtS^^t^a: tdare v e m a t b a a tasmı 24299 24290 fstanbui *, 24a Cumartesi 4 ikinciteşrin 1939 . VSa AtinaRoma arasında teati edilen notalar her tarafta müspet tesirler uyandırdı Italya ve Yunanistan vrupanın üç büyük devletini sonu meçhul bir karanlığa atan 1939 harbi başladığı gündenberi İtalya tarafından Balkanlarda takib edilen siyaset günden güne daha müspet safhalara girmektedir. Harbin yeni alevlendıği sıralarda, muhtelif milletler henüz emniyetsizlik ve teredüd içinde yüzerlerken İtalyanın Arnavudlukta, Yunanistan hududundaki kuvvetlerini çekmesi sulh İngilteredeki üsera kampında bulunan Alman tahtelbahircileri uğruna yapılan ilk güzel teşebbüs olmuştu. Bu hareketile îtalya, ruhları şüphe ile dolu bulunan Balkanlılara bir ümid aşılayordu. Bu büyük Akdeniz devleti Balkan sulhunun muhafazası uğrunda faaliyet Yunan Başvekili Metaksas İtalya Başvekili Mussolini gösterirse emniyetimiz kat kat artacak. Deniyordu. Atina, 3 (a.a.) Alina ajansı bildi ati edilen aşağıdaki mektublar bu sabah Yalnız Balkanlılar değil, diğer Avru riyor: Başvekil Metaksas ile İtalyanın A neşredilmiştir : pa milletleri de vaziyetten memnundular. tina elçisi Emmanuele Grazzi arasında telArlcast Sa. 6 sütun 1 tfc] Onlar da harbin mevziî kalması ihtimalleri karsısmda duyduklan sevinci saklayamıyorlardı. Geçen günler bu ümidlerî kuvvetlendirmiş oldu. Macaristanla Yugoslavya ve Macaristanla Rumanya arasındaki anlaşmalar, daha ziyade îtalya hükumetinin gayretile meydana gelmişti. Şu halde Avrupanın bu bölgesinde bir emniyet sistemi kurmak fikri hakikat olmaya doğru ilerliyordu. Dün Atinada, Yunan Başvekili General Metaksas'la İtalyan elçisi Grazzi arasında teati edilen notalar, Roma hükumeti tarafından Balkanlarda muvaffakiLondra 3 (a.a.) Dün sivil müda manları ağır zayiata uğratacaktır. Birkaç Böyle bir mütekabil imha harbine ba yetle tatbık edildiğini gördüğümüz müsfaa meselesi hakkında Avam kamarasın tayyare geçmeğe muvaffak olarak bize lamak delilikten baska birsey değildir. pet sulh ve emniyet siyasetinin yeni bir da ceıeyan eden müzakereler esnasmda kadar zarar iras edebilirse de biz de der Hitler, Göring ve arkadaslarınm asm bir vesikabidır. Esasen ağustosun ikinci yarıHerbert Morrison, ezcümle demiştir ki: hal Almanyaya mukabele etmekte gecik hava harbine basladıklan ve büyük şesından sonra Avrupada tamamile değişen « Hitler'in şunu bilmesi lâzımdır ki, miyeceğiz. Düşman ne yaparsa yapsın în hirlerle halkm imhası siyasetini takib etmuvazene unsurları her devlete yeni bir Alman bombardıman tayareleri geniş giliz milletinin sinirlerini sarsamaz. Mıl tikleri takdirde bizim de ayni suretle hatakım vazifeler yüklüyordu. Değişen mumikyasta İngiltere üzerine akmlar yap letin maneviyatı daima yüksek kalacak reket ederek İngiliz milletini zafere gövazene unsurlarına karşı icab eden vazitıkları takdirde Almanya üzerine ayni su tır. Bu gibi yeisle yapılan hareketlerin ne türünciye kadar mücadeleye devam edeyetleri aramak, millî emniyetleri sağlamretle İngiliz tayyareleri de akmlar yapa ticesi Almanyaya pek pahalıya mal ola ceğımızın bılmelerini isterım.» lamak lâzımdı. Harbe girmemiş bulunan caklardır. Hava müdafaa teskilâtı Al bilir. \Arkası Sa 5 sütun 4 te\ Îtalya ve harbe girmek istemeyen Balkan devletleri için bu hususta müşterek bir faaliyet sahası mevcuddu. İtalya, cenubuşarkî Avrupasmda esash menfaatleri olan büyük bir Akdeniz devletidir. Kendisini iktısaden son derece alâkadar eden bir bölgenin harb sahnesi olmasmı şüphesiz isteyemez. O bölge üzerine sarkacak herhangi yabancı bir kuvvet İtalyayı sonradan tamiri imkânsız zararlara sokabilir. Ankara 3 (a.a ) Beyanname: O halde Balkanlılarla elele vererek müşAmerikadan göndetrilecek tayyarelerden bir grup Hatay Vılâyeti meb'us intihabı teftiş terek emniyet uğrunda çalışmak en doğVaşington 3 (a.a.) Senato ve mec nato tarafından kabul edilen metin ise, heyetince vilâyetin ttmum nüfusuna ru, en makul bir hareket tarzı olmaz mı? bitaraflık hükümlerini tam bir surette ih nazaran ve intihabı meb'usan kanunuİşte dün teati edilen notalar, bence bu lis tarafından kabul edilen metinler bir tiva eylemektedir. Her iki metin de «cash na tevfikan bu vılâyetten beş meb'us görüş zaviyesinin mahsulüdürler. Balkan tek teferruat noktasında farklıdır. Dün and carrygss» yani «parasını ver, kendi seçilmesine karar verilmiştir. sulhuna candan bağlı bulunan muhterem akşam kabul edilen metin sadece ambarlArkası Sa. 3 sütun 1 de] Cumhuriyet Halk Partisi Genel baş dostumuz Metaksas'ın şu fikirlerini dik gonun kaldırılmasını derpiş etmekte, sekanlık divanı açık bulunan bu beş mebIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllll 'III II •••••IIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIII1II1II1II 1 III1IIIIIIIIIHII IIHİIHIITI1 katle okuyalım: ushık için isimleri alfabe sırasile aşağıda dercedilmiş olan on iki zatın Parti «Kraliı/et hükumeti, derin surette bağlı namzedi olarak ilân edilmesıne karar kaldığı sulh siyaseüni takib elmek niyetiverdi: ni ve ayni zamanda îtalya ile Yunanistan Vilâyetin ikinci müntehibleri reyle arasında yeni bir dostluk devresinin karrini bu on iki namzedden dıledikleri beş şılıklı en büyük itimada daı/anan yeni bir zata vereceklerdir. Bunlardan en çok antantm başlamasım görmek bahsindeki rey alan beş zatm kanunen meb'us sesamimı arzusunu yeniden teyid için bu çilmiş olmalan tabiidir. Muhterem ikinfırsaüan istifade eylemekle mübahidir. ci müntehiblere tebliğ ve ilân eylerim. Bu siuaseiten mülhem olan ve bu siyaseC. H. P. genel başkan vekili Başvekil Dr. Refik Saydam iine İtalyan hükumetinin tamamen istirak 1 Abdülgani Türkmen, 2 Abduleüiğinden emin bulunan Elen hükumeti, lah Mursal, 3 Bekir Sıktı Kunt, 4 enternasuonal vaziyeiin inkişafımn iki Hamdi Selçuk, 5 Mehmed Tecirli. hükumete yakm bir istıkbalde, bütün sa6 Nuri Aydın Konuralh, 7 Bn. Safhalarda itimadh ve semereli bir işbirliği fet Bereket, 8 Samih Azmi, 9 Seiçin aralarmdaki münasebeileri daha iyi lim Celenk, 10 Suphi Bedir Uluç, şekle koytnak fırsatım vereceğinden kat'î 11 Şelhum Devrım, 12 Dr. Vedi ümid beslemektedir.» Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu makammda Bilgin. İtalyan elçisi, Grazzi'nin cevabında, Ankara 3 (Telefonla) Hükume suallerime cevaben bana şu izahatı verbu fikre temas eden satırları gördüğümüz timizce iktısadî sahada yeniden mühim di: zaman, bizi hakikate varmaktan alıkoyan « Memleket mahsulünün değer kıytedbirler almmakta ve öğrendiğimize götereddüdleri daha kolay silkip atabiliyo3 iincii sahifemizde: metile satılmasına çahsmak hiç şüphe yok re mahsulümüzün değer pahasile satılmaruz: sı, buna mukabil, memleketin ihtiyacı o ki, başlıca vazıfelerimizdendir. Bittabi «Hükumetimden aldığım talimai üzelan ithalât eşyasının harbden evvelki fi bu cihetin, yurd müdafaasmın icab ettirYazan : PEYAMİ SAFA rine, ekselânsımza sunu bildirmekle kesdıği mevaddı memleket dahılınde mebzuatlardan daha ucuza mal edilmesinin tebiseref eulerim ki, Yunanistana karşı ay5 inci sahifemizde: len bulundurduktan sonra temını lâzım mini ehemmiyetle derpiş olunmaktadır. ni hissiyaüan mülhem olan îtalya, derin gelir. Mahsulümüzün değer kıymetle saNAD1R NAD1 Bu hususta malumat rica ettiğim Tica tılmasile memleketin ıstira kabılıyetı v* Leh Hariciye Nazırı Zaleski (sağda), Lehistanın Londra sefirile beraber Yazan : İSMAİL HABİB (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) (.Arkası Sa. 5 sutun 3 te) (Yaztsı S inci sahifede) ret Vekili Nazmi Topçuoğlu, muhtelif Balkanlarda emniyet Ambargo kalktıktan sonra Amerika fabrikaları gece gündüz çalışıyor ingiltere Almanyaya karşı şiddetli ihtarda bulundu Imh a harbi İngiltere ve Fransanın harb malzemesi ve tayyare ihtiyacları genîş mikyasta temin olunacak Alman tayyareleri İngiltere üzerine geniş mikyasta akmlar yaptığı takdirde Alman ya üzerine de ayni suretle hücumlar yapılacaktır Hatayda yapılacak meb'us intihabatı Parti başkan vekili namzedlerj^ilân etti İktısadî sahada alman tedbirler TicaretVekili gazetemize mühim beyanat verdi Nazmi Topçuoğlu, mahsullerimizin değer kıymetile satılacağını ve tediye kudretimizin artırılacağını söylüyor Leh nazırının ifşaatı Almanlar, yedi ay evvel, Rusyaya beraberce hücum için Lehistana tekliflerde bulunmuşlar Bugün Tanzimat düşmanlığı Yanlış kitab
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog