Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Taze YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefıs Tiirk şarabıdır. Bağcı Şarabı Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 Jfl! umhuri I! 5586 •••>! 'ı • ı ı ı i M i a M i p r Tır rı •• ı • ıf T t f ' V J N J rt¥ *ıV ı * ^ T t T l ^ J I ^ J n U 1 T T n r ^ f c n • iîcT devlet arasmdaki siyasl münasebat dün akşamdan itibaren inkıtaa ugradı jm. ,^^^&u*v ' ı » V ı r 'ı "ı" V > V t ~ •' "ın n * M l h l f c • •!• ı m ı ı n n m • . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ SovyetFin ihtilâfı Bütün îngiliz sahillerine Alman niyetleri mayin dökülecekmiş Resmî Alman mahfilleri, Alman denizaltı filosunun mütemadiyen arttırıldığını bildiriyor İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve Matbaa kısmı 2429924290 30 ikltiClteŞriII 1939 Sahife çıkfı. Bitarafhk Ahlâkı Menfaat esasına dayanan bir bitaraflık telâkkisi, milletler arasındaki münasebetlerin son derecede kesafet kazandığı bu devirie doğru değildir, sakattir. eniz harbınin şiddetli bir safhaya girmesi üzerine bitaraf memleketlerden şıkâyet sesleri yükselmeye başladı. Almanlann mıknatıslı mayinler kullanmaları ve mukabil tedbir olarak İngılizlerin deniz nakliyatı üzerinde kontrol tahakkümüne başlamalan, bu harbde müspet menfi hiçbir ilışiği olmıyan bazı devletlenn iktısadî hayatını oldukça sarsmıştır. Şimdi bunlar yüksek sesle derd yanıyorlar: Geçenlerde üç gün zarfında iki Alman denizaltı gemisi batıran Siroco Fransız torpitosu Amsterdam 29 (a.a.) Reuter a çığa itiraf etmektedir. Tahmin edildiğine göre, Berlin, ablukayı menşei Îngiliz o • • jansı bildiriyor: lan bütün ihracat mallanna tesmil etmek Almanya, Ingiltereyi, mayin kapanma LArkasi Sa. 5 sütun 4 te) sokmak hususundaki niyetini açıktan a Siz bıiyük davalar uğrunda birbirinizm gırtlağına sarılmış boğuşuyorsurtuz. Burta bir diyeceğimiz yok. Yetm'tşer, seksener milyonluk kocaman küileler olduğıınııza gore, şüphesiz kimseyi dinlemez, istediğ'miz gibi boğazlaşırsmız. Fakal bu badirede yatfcm bir vavaliı *"bttawfl<mn gıinahmız rte? Hiçbirinizden birşey »<emiyoruz; yegâne emelimiz, $uya sabuna dokunmadan dünya üzerindeki şu köşeciğimizde uslu uslu oturmaktır. Birbirinizi Londra, 29 (Hususî) Sovyetler karar verdğini kaydetmektedir. ' balırmaya çalışırken bizi de zarara sok Birliği hükumeti Finlandiya ile diplomaMolotof'un nutka mak hakkım nereden ahyorsunuz? tik münasebatı kesmiş ve Helsinki'deki Sovyet Başvekili ve Hariciye Nazırı Şıkâyet ilk bakışta haklıdır. Herhangi Sovyet elçisini derhal geri çağırmıştır. Molotof radyo ile bir hitabede bulunabir mesele yüzunden harbe tutuşan dev Sovyet hükumetinin bu karan gece Ha rak Rus Fin ihtilâfuu izah etmiş ve ezletlerın, o harble alâkası olmıydn diğer riciye Komiser muavini Potemkin tara cümle demiştir ki: devletlerin hukukuna rıayet etmesi bey fından Moskovadaki Fin elçisine tebliğ « Kızılordu ile Kızıldonanma her nelmilel bir kaide olarak tanıhr. Yumruk edilmiştir. Sovyet notası, Moskova hüku ihtimale karşı hazır bulunmalıdır. Bütün laşan iki boksör, nasıl seyircılere saldıra metinin Finlandiyanm tahrikâtı neticesin fedakârlıklarımıza rağmen Finlandiya Fin orduları Başkumandanı Feldmaremazsa, doğüşen ıki devlet de öylece bita de Helsinkideki elçisini geri çağırmaya (Arkast Sa 5 sütun 3 te) şal Fon Mannerheim raflara dokunamaz. Fakat bu ıptıdaî telâkki arbk değiş miştir. Bugün harb dedığımiz zaman, Lir muvazene sistemi uğrunda yapılan silâhlı bir hareket anlıyoruz. Muvazene sisteminin ihata ettiği sahanın genişliğine göre harb de az veya çok ehemmiyetlidir. Mevcud sistemi korumak istiyen taraf müdafaada, muayyen bir mmtakdyı yeni bir sistem çerçevesi içine sokmaya çalışan taraf ise taarruz halindedir. Harbi bu suretle kabul ettikten sonra bitarafların vaziyetini başka bir görüşle Bükreş, 29 (a.a.) Rador aj'ansı bilmütalea etmemiz lâzım gelir. diriyor: Hariciye Nazırı Gafenko, Âyan Bu yeni telâkkiyi benimsemek istemive Meb'usan meclislerinip bugün yaptıkyenler, merkanül zihniyetle hareket eden ları müşterek toplantıda Rumanyanm habazı menfaat düşkünleridir. Onlar harbı, ricî siyaseti hakkında mufassal izahat verbitarafların ekmeğıne yağ süren, fevkalâmiş ve Rumanyanm Avrupa harbinin bade bir hâdise olarak karşılarlar. Hububat lArkası Sa. 5 sütun 5 te) üzerinde d la baisse spekülâsyon yap^n bir borsacı, köylünün ve çıftçının çekeceği ıstırabı düşünmeksizin nasıl bütıin kalbile ve bütün heyecanıle kuraklık temenni ederse, bunlar da milyonlarca ınsanın felâketini hiçe sayarak kendı mfnfaatleri peşinde koşarlar. Harb mumkün olduğu kadar uzasın; mümkün olduğu kadar kendi cebleri dolsun ve üstelik blr kıllarına zarar gelmesin. Ruslar 18 saat mühletli bir ültimatom verecekler Mö*kova radyosu Finlandiya aleyhine n < yapmaktadır. Amerikanın tavassutu bekleniyor Sovyet sefiri geri gağırıldı Finlandiyanm merkezi Helsinki şehrinden bir manzara Ticaret Vekilinin mühim bir hitabesi Yeni tütün mahsulümüz tamamen satılacaktır Nazmi Topçuoğlu, müstahsilin endişeye düşmesine mahal olmadıgını. hükumetin bütün tedbirleri aldığını koylüye tebşir etti Ankara. 29 (a.a.) Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu akşam radyoda tütün müstahsillerine karşı aşağıdaki hitabede bulunmuştur: « Saym tütün müstahsillerî, Tarlalarınızı alnınızdan akan sel gibi terlerle sulayarak ve sırtmıza yuklendiğiniz ağır borc yükeleri altında zaman zaman ezildiğinizi hissederek bir senelık emek ve asırlık tecrübelerle meydana getirdiğiniz tütünlerinizden dolayı son günlerde ne kadar endişeli olduğunuzu bilmez değilim. Dünyanın fevkalâde şartlar içinde bulunması ve ötedenberi tütünlerimizin en büyük müşterilerinden biri olan bir memleketle aramızdaki ticaret anlaşmasının henüz yenilenmemiş olması gibi sebeblerden ileri gelen bu endiselerinizi izale etmek üzere bugün size hitab etmek mev(Arkası Sa. 6 sütun 2 de) •>•• ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııiiiııııı Yerinde bir hassasiyet Doğum paviyonlannda yatak sayısı arttırılıyor Rumen dış siyaseti Hariciye Nazırmm mühim beyanatı Haseki hastanesine 25 yataklı bir paviyon daha ilâve edilecek, yüz takım kundak müstacel ihtiyaclar için hazır l^ulundurulacak Gafenko, dün mecliste uzun izahat verdi Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu ııııııırıııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııiııııııırıııııııııııııtıııııııııııııııııır Bir îngiliz kruvazörünün bahrıldığı doğru değil Almanlar tarafmdan ortaya atılan bu iddia, İngiliz Bahriye Nezareti tarafmdan resmen tekzibedildi Londraya giden heyetimiz Halbuki düşünmezler ki mensub oldukları devlet, onlara temin ettiği refah seviyesini, hatta ekseriya kendi varLğmı, mılLondra, 29 (Hususî) Hariciye letler arasmda hükum süren bir muvazene Haydarpaşa Niimune hastanesinin doğum paviyonundaki yavrulardan üçu... Nazırı Lord Halifaks bugün Numan Mesistemine borcludur; bu sistem altüst oluristanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi gayet modern ve Avrupadaki eşlerınden nemencioğlunu kabul etmiştir. sa perişan bir vaziyete düşecekler, bel Kırdar, şehrın umumî sıhhatile alâkadar farksız bir mutfak ve çamaşırlığa sahib Lordlar Kamarasmda Türkiye ki de tebaası bulunduklan devletin mevzular üzerinde, ehemmıyetli surette olacaktır. Bundan başka Haseki hastanehakkında bir sual ve bir cevdb ebediyete intikal ettiğini göreceklerdir. meşgul olmaktadır. Beledıyeye bağlı hassinin mutfak ve çamaşırlık dairesi de ik Londra, 29 (a.a.) Lordlar Kamamenfaat esasına dayanan bu bitaraflık te tanelerin noksanları ıkmal edılmek üzere mal edilmiştir. Binanm soğuk hava ter rasında Kralm nutku üzerinde yapılan mü lâkkisi, mılletler arasındaki münasebetle 939 bütçesine, 90 bin lira tahsisat kotibatı için keşif yapılmış ve malzemenin zakereyi müteakıb Türkiye hakkında hürin son derece kesafet kazandığı bu denulmuştur. Bu para ile şimdiye kadar yayerlerine konulması açık eksiltmeye vaze kumetten bir sual sorulmuştur. Hükumet virde doğru değildir, sakattır. Mevcud pılan işler arasmda şunlar vardır: Cerdilmiştir. Haseki hastanesinin, ihtiyacları namına bu suale cevab veren Lord Stan veya müstakbel muvazene ile hiç alâkası rahpaşa hastanesinde mutfak, çamaşırlık karşılamadığı görülen doğum servisinin hope demiştir ki: olmıyan bir devlet, birbirile döğüşen kuv kısmı ve müstahdemin binalarmm noksan yeniden 25 yataklı bir pavyonla takviye« Türkiye ile uzun seneler içîn dosvetler karşısmda tam manasile bitaraf ka kalan kısımları ikmal edilmiştir. Hastasine karar verilmiştir. Haseki hastanesi tane anlaşmalar yaphk. Bu anlaşmalann labilir. Böyle bir devlet, döğüş esnasmda nenin soğuk hava tesisatile, mutfak ve çanin, kadrosu 25 olduğu halde içinde 40 Türk milleti için olduğu kadar îngiliz NADİR NADİ maşırhanenin dahilî tesisatı ihale olun yatağı bulunan doğum pavyonunun kad milleti için de iyi olduğundan herkes e(Arkast Sa. 6 sutun L de) mîndir.» {Arkası Sa. 6 sutun 1 de) rauştur. Cerrahpaşa hastanesi, yakında Numan Menemencioğlu dün Lord Halifaks'la goruştu "'•« ııı •• MIIII i ı ı ı » 11 •^•nnııı ımııı V9tK Garb cephesinde ormanlık bir arazide muhabere teşkilâtı yapan Fransız askerleri Londra 29 (a.a.) iyi malumat alAyni mehafil, Alman radyosunun evmakta olan mehafil, 10,000 ton hacmin velâ bir îngiliz muhribinin batmış oldu • deki bir îngiliz kruvazörünün batmış ol ğunu haber vermiş, müteakıben batan geduğuna dair Almanlar tarafmdan verilen minin bir kruvazör olduğunu söylemistir. haber hakkında ademi malumat beyan etîngiliz bahriye mehafili, Almanlann mektedir. (Arkast Sa, 3 sütun 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog