Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Şişman Yanko J. ANANYADİ MAHDUMLARI Ist Yenlpostane cad. No. 39 Mevsimlik yünlü, ipekli, pamuklu ve bilumum kumaşlanmızla tuhafiye ve cihaz takımlannızı emniyetle tedarik edebilirsiniz' yil um : 5585 Gencllğfn ve mdnevver zlimrenln yepâne haffalık mecmuası olan İSTANBÜL CAĞALOĞLÜ . n Telgraf ve mefctub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 y a r Ş a n i D a Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 24299 24290 o n " Bugün harıkulâde netis bir sayı neşretti Bu sayıda başlayan edebî aşk ve ihtiras romanım mutlaka takib ediniz. Avam Kamarası dün Moskova, Sovyet Fin\ Kral taraffından açıldı ademi tecavüz misakının MAJESTE JORJ'UN MÜHİM NUTKU feshedilmesine karar verdi Bütün tebaamm enerji göstermesini istiyorum» f * f i gŞş Sovyetlerin kararı endişe ile karşılandı; Rus ordusunda izinler lâörvediliyor Moskova 28 (Hususî) Sovyet hükumeti Finlandiyanm cevabî notasını tetkik îttikten sonra Sovyetler Finlandiya ara sında evvelce akdedilmiş olan ademi tecavüz misakını feshe karar vermiştir. Moskova radyosu bu gece Sovyet hükumetinin bu karannj ilân etmiş ve Sovyet Finlandiya ademi tecavüz paktının bugünden itibaren keenlemyekün addedileceğini bildirmiştir. Sovyet Başvekili ve Hariciye Nazın Molotof, Finlandiya elçisini kabul ede rek ademi tecavüz paktının feshi hakkmda şunları söylemiştir: « Finlandiya hükumeti Sovyetler aleyhinde bir siyaset takıb ettiği için, hükumetimiz Sovyet Fin ademi tecavüz paktını feshe karar vermiştir.» Şimal denizinde maylnlere çarpan iki geminin batışı: Solda, Holanda bandırah Simon Bolivar ve sağda İngiliz bandırah Blackhill sulara gömülüyor... Karşılıklı abluka gayrellerinin neticesi Imanyanın denizaltı gemilerile tatbık ettıği harbin yalnız bazi tıcaret gemilerini batırmakla kalmıyarak harb gemilerinde dahi İngiltereye oldukça acı bir iki kayba mal olmakla beraber hatta Umumî Harb zamanına nispetle bile pek az tesirli kaldığı anlaşılmasından sonra Şimal denizinde Buyuk Brıtanya adası şark sahalarına mıknatıslı mayinler dokülmesi bu yolda yeni ve ileri bir teşebbüs olarak ortaya çıkn. Bu da muharib, gayrimuharib her memlekete aıd bazı ticaret gemilerini batırmak neticelerini verdi. Denizaltı harbinin noksanını ikmale memur olan bu yeni Alman hareketi, kendisine karşı şiddetle tatbik olunan ablukayı kırmak, hıç olmazsa tesirlerini mümkiin olduğu kadar azaltmak ve hatta eğer kabil olursa Büyük Brıtanya adasını tecrid etmek maksadlanm istihdaf eder. Musadere kararına ayın4ünde başlanıyor Bir Alman tahtelbahri, dün bir İngiliz kruvazörünü daha batırdı Sovyetlerin bu karan Finlandiyada ve şimal memleketlerinde büyük bir endişe uyandırmıştır. [Arkası Sa. 3 sutun 1 de] Fin Cumhur Reisi Kallio Izdiham davasına dün ticaret müzakeresi Ağırcezada devam edildî Ticaret Vekili dün Türk Alman Alman sefareti müsteşarile görüştü ^ • . * * , ^ Dinlenen eski Emniyet erkânı, kabahatin kapıya doğru hücum eden halkta olduğunu söylediler Hulâsa Almanya ablukaya karşı kendisince imkân dahilinde olabilen şekillerde diğer türlü bir abluka tesis etmek gayretindedir. Bu şiddetli hareketle onun davet edebileceği mukabil şiddetlerin bitaraflar arasmda husule getirebileceği memnuniyetsizlıklerden siyaseten istifade olunması dahi belki hesaba katılmışbr. Fılhakika miknatıslı mayinlerle denizlerin gelişigıizel zehırlenmesi hareketine karşı İngiltere bütün Alman deniz ihracatını durdurmağa karar vermiş, böylelikle hem Alman mıknatıslı mayinleri, hem bu İngiliz mukabelesi bitaraf memleketler üzerinde nahoş tesirler uyandırmıştır. Çünkü her iki hareket de milletlerarası iktısadî münasebetlerini bozan jeni amillerdir. Şimdiki abluka ile mukabil abluka, vaktinde bu sütunlarda işaret etmiş olduğumuz veçhile, Napolyon devrindeki denizden karaya İngiliz ablukasile Fransanın karadan denize kontinan (Avrupa kıt'ası) ablukasına tamamile nazire sayılacak bir şekle giriyor. Napolyjn İngiliz ticaretinin ayağmı Avrupa karasından kesmek için İspanyaya, Italyaya ve Alman sahıllerine kadar büyük sahalara malikti. Buna rağmen kara ablukasımn tam yürüyebilmesine imkân bulunmamıştır. Hatta böyle bir ablukadan bizzat Fransızlar müteessir ve müşteki olmıışlardı. Napolyon'un Manştan Büyük Britanya adası üzerine bir ordu geçirmek tasavvurunun ise hayal hududunu gece İngiliz Harbiye Nazın Hor Belişa garb cephesindeki İngiliz kıtaatını teftiş ediyor Ankara 28 (Telefonla) Ticaret Londra 28 (Hususî) Majeste Al rasim gayet sade yapıldı. Kral ve Kraliçe, Vekili Nazmi Topçuoğlu bugün Alman tıncı Corc bugün öğleyin parlamentonun Buckingham sarayından Westminster'e sefareti müsteşarı doktor Krol ile iktısadî yeni içtima devresini açmıştır. Kralın, gitmek üzere, camlı saltanat arabası ye müşaviri Shenge'yi kabul etmiştir. Mülâkendi nutkunu, parlamentoda bizzat o rine, kapalı bir otomobile bindiler. Lordkat, bir buçuk saatten fazla sürmüştür. kuması için, çoktanberi, son derece gizli lar kırmızı elbiseler yerine, nazan dikkati Almanya ile hükumetimiz arasmda yeolarak hazırlıklar yapılmıştır. Kralın me celbetmiyen üniformalar giymişlerdi. Asni esaslar dahilinde bir ticaret anlaşması rasime gideceği ancak bjrkaç kişi tara ker muhafazası altında bir landoya konuakdi için başlanmış olan ihzarî temaslara fmdan biliniyordu. Bu sebeble, Kralın Iarak götürülen Kraliyet tacı, polis muhabu mülâkatla da devam edildiği anlaşılı güzergâhındaki yollarda ahali birikme fazası altında bir otomobile konulmuştu. yor. mişti. Merasimde yapılan bu tahdidat yalnız bir Ticaret Vekili radyoda bir hitaKralın refakatinde, Kraliçe ile Kent defa, şimdi Windsor Dükü olan Sekizinci bede bulunacak ve Gloucester Dükleri bulunuyordu. Me[Arkası Sa. 5 sutun 4 tei Ankara 28 (a.a.) Haber aldıgımıza göre, 29 ikinciteşrin çarşamba günü saat 14,40 ile 14,50 arasmda Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, tütün müstahsillerile diğer müstahsillere radyo ile bir hitabede bulunacaktır. GARB CEPHESINDE Almanların yaptığı bir keşif taarruzu tardedildi Cephenin muhteiif yerlerinde topçu ateşi devam ediyor, Almanlar 8 esir aldıklarını söylüyorlar Eski Polis müdürü Salih Kıbc (ortada) ile muavini Kâmran, (solda) dünkü muhakeme esnasında... Izdiham hâdisesi istinabe şahidlerinin sinin, îzmitteki Kocaeli mahkemesinden dinlenilmesine, îstanbul ikinci ağırceza gelen müzekkerelere göre yapılan bu istimahkemesinde dün öğleden sonra devam nabe celselerinin ilkinde, sabık îstanbul Bursa 28 (Telefonla) Tekirdağjn olundu. Dolmabahçe sarayı önünde on Emniyet müdür muavini ve şimdiki Baş[Arkası Sa. 6 sutun 2 de] dan Mudanyaya gelmekte olan Dumlu bir kişinin ölümile biten izdiham hâdisepınar vapuru, bu akşam İmralı adası ö "IIMI llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIİIIIIIİIIIIIIIIIIIHimillllllll nünde karaya oturmuştur. Gemlikte bulunmakta olan Sus vapuru, derhal İmralıya hareket etmiş ve Dumlupınar yolculannı almağa başlamıştır. Kaza, Gemi Kurtarma idaresine ha ber verilmiştir. Sus vapuru, yolculan Mudanyaya çıkaracaktır. Bursa Belediyesi, kazazedeleri Bursaya getirmek üzere hususî olarak Mudanyaya otobüsler göndermiştir. Dumlupınar vapuru karaya oturdu Tahtakale yangını Itfaiye müdürü, kızgın enkaz altında kalan âmir ve neferlerin nasıl kurtarıldığını anlatıyor Viyana polis müdürü öldürüldü Londra 28 (a.a.) Daily Herali gazetesine göre Viyananın Nazi polis müdürü Steinhaussel, geçenlerde Viyanada vukua gelmiş olan arbedeler esnasında öldürülmüstür. f BUGÜN 3 üncü sahifede: YUNUS NADİ {Arkast Sa. 5 sutun 3 te) kerî vaziyet hakkmda şu malumatı ver topçu ateşinden sonra yapılmıştır. Alman Paris 28 (a.a.) Havas ajansı as şı bir saat süren fevkalâde şiddetli bir Maarif davamız PEYAMt SAFA'mn Genlş bir alâka uyandıran maarif serisinin Uçlincü makaleslni okuyunuz. Evvelki gece yangın esposında, yıkılan enkaz altında kalarak yaralanan itfaiyeciler hastanede... Y A R I N: Çocuk Sahifemiz askerleri siperlerinden çıkarken Fransız mektedir: Moselle'in şarkında Almanlann dün mevzileri yeni bir topçu ateşi karşısmda aksamüzeri bir ileri Fransız mevziine kalmıştır. Almanlar mevzilerin etrafına karşı yaptıkları hareket her zamankinden duman obüsleri atmışlardır. Öyle ki, kabaşka bir şekilde olmuştur. Bir bölükle lın duman tabakalan Fransız mevziini lArkası Sa. 6 sütun 1 de] yapılan bu hareket Fransız mevziine kar (Yazuı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog