Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bağcı Şarabı Taıe YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefıs Tiirk şarabıdır. umhuri Sflyi I 5 5 8 4 Şişman Yanko J. ANANYADİ MAHDUMLARI ist. Yenlpostane cad. No. 39 imlik yünlü, ipekli, pamuklu mum kumaşlanmızla tuhaLcihaz takımlarınızı emnitedarik edebilirsiniz* Galata Necati B. Cad. Telefon : 41267 218 ingiliz ve Fransız meclisleri fevkalâde igtimaa davet edildi Parlamento müzakereleri gizli cereyan edecek İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Poısta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366. Tahrır heyeti: 24298. İdare ve Matbaa kısmı 2429924290 Salı 28 ikincitesrin 1939 Dün akşamki büyük yangında Baltacı ham yanarken... Dün akşanı Tahtakalede büyük bir han yandı Itfaiye müdür muavinile gurup amiri ve iki nefer, ankaz altında kalarak yaralandılar Dün akşam saat 17,30 da Tahtakalede Telefon idaresi karşısındakı Baltacı hanmda bir yangın çıkmış, saat 19 a kadar devam eden bu yangın sonunda lan tamamen yanmış, ateşin sirayetine " • • « • * • meydan vermemek üzere cansiparane ça göre, yangın hakkındaki tafsilât şudur: lışan itfaiye âmir ve efradından ddrdü Baltacı hanı, Tahtakalededır. Ahmed de yıkılan bir kısmm altında kalarak ya Hulusı adında bir zata aid ve sıgortahralanmıştır. dır. Akşam üzeri saat 1 7,30 a doğru Bir muharririmizin yaptığı tahkikata [Arkası Sa. 6 sutun 5 te] L Sofyadaki Royter Leh Başvekili Sikorski, İngiliz donanmasile teşriki mesai eden Polonya deniz kuvvetlerinden bır muhribi teftiş ediyor Millî ekonomide Hayat unsurıı: Su ydınlı bir dostla görüştük. Bîze, zaten son altı yedi yıldanberi orada ziraatine her sene artan bir rağbetle ehemmiyet verilmekte olduğunu bildığimiz pamukçuluk hakkında gönüle ferah verici yeni malumat verdi. Pamukçuluk Aydm havalisinde gitgide hemen her gücü yetenin dort elle sarıldığı bir iş olmağa doğru dev adımlarile ilerlemektedir. Henüz muntazam sulama kanalları olmamasına rağmen Mendires kenarına yerleştirilen motörlerle halk su çekerek pamuk fidanlarının ihtiyacına yetecek hayatî maddeyi oradan almakta ve böylelikle Aydm havalisi sür'atle, hem de pek itina edılen bir pamuk ziraati sahası olmağa doğru inkılâb eylemektedir. Bu malumatı bize veren dost: Bu gidışle yakm senelerde yazm aşağı taraflarında Mendiresi yaya olarak geçmek kabil olacak gibi görünüyor. Dedi. Yukan taraflarında koca nehrin suyu mevsiminde pamuk çifçileri tarafından parça parça pamuk tarlalarına çevrildıği için. Nazillideki pamukçuluk istasyonunun civar vılâyetlere kadar iyi tohum verdığmi evvelden bildığimize gb're bu istasyondan Aydın taraflarının en ziyade istifade etmekte olduğunu tahmin etmek güç değıldir. Nazilli basma fabrikası ise millî pamuk mahsulümüzü en güzel dokumalara kalbetmektedir. Işte yekdığerini ikmal eden ikisi de tam millî iki iş ki kendi başlarına Cumhuriyet devrinde millî kalkınmanın en parlak delılini teşkil edebilirler. Nazilli dokumaları bütün memlekette çok sevilmiştir. Bunlar halkımızca ev\elce Avrupadan getirilenlere üstün tutuluyor. Gümrük düşüncesi olmadıeı icın ki KöseivanoPa atfedilen Bu akşam Ankaraya gidecek olan Cemal Hüsnü beyanat siyasî bir hükumet merkezinde muhtelif meseleler hâdise oldu Dün de bazı ticaret gemileri batırıldı, mıknatıslı üzerinde temaslarda bulunacak Sofya 27 (a.a.) D. N. B. aiansı mayîne karşı tedbir bulunduğu bildiriliyor Polonyanuı isgalindenberi Rumanyabildiriyor: Londra 27 (Hususî) Parlamento perşembe giinü fevkalâde toplantıya çağırılmıştır. İlk defa olarak içtima hafi olacak ve stenograflar toplantı salonuna giremiyeceklerdir. Bununla beraber stenografa ihtiyac hissedildiği takdirde cereyan edecek müzakerelerle tutulan notlar hakkında hiçbir malumat vermiyeceklerine dair kâtiblere yemin ettirılecektir. Burada Reuter ajansını temsil eden san Meclisleri perşembe günü fevkalâde Bulgar avukat Popelief'in tevkifi hâdi toplantıya çağırılmıştır. Başvekil Daladye bu içtimada mühim beyanatta buluna sesi, siyasî mahfıllerde büyük bir heye can uyandırmıstır. Bu tedbirin sehebi, caktır. Sofyadan verilip Reuter ajansı tarafın ingiliz Kralı, vesikayı imzaladı dan nesredilen ve Köseivanofun bir nutLondra 27 (a.a.) Bu sabahki meckunda, Bulgaristanm millî em^llerini Allisi hâsta Kral, Alman seyrisefainine karmanya gibi cebir ve siddet istimalile deşı tatbik edılecek mukabelebilmisil tedbirğil muslıhane yollarla halledıleceğine dair lerini natık vesikayı imzalamıştır. beyanatta bulunduğunu bildıren bir haFransız Âyan ve Meb'usan Mıknatıslı tnayinlerin tehlikesi berdir. Halbuki Köseivanof, aylardan Meclisleri fevkalâde îçtimaa azalıyor beri umuma hitaben nutuk sövlemiş de çağırtldı Londra 27 (a.a.) Londranın, mık ğildir. Reuter muhabiri simdi zabıta emParis 27 (a.a.) Ayan ve Meb'u[Arkast Sa. 5 sütun 5 tei rindedir. Popelief'in isticvabı ve Bulgaristandaki ecnebi matbuat birliği tarafından yapılan tahkikat. bu haberin ne Reuter muhabiri tarafından ne onun tâbi bulunduğu Bükreş muhabiri tarafından ne de diğer Balkan memleketletindeki muhabirler tarafından verilmediğıni meydana koymustur. da bulunmakta olan Varşova büyük elçimiz Cemal Hüsnü, dün sabah konvansi yonel trenile şehrimize gelmiştir. Sirkecı istasyonunda dostlan tarafından karşıla nan Cemal Hüsnü, doğruca Parkotele inmistır. Varşova büyük elçimiz, dün bir arkadaşımıza demiştir ki: « Yarınki (bugün) trenle Ankaraya gideceğim. Hükumet merkezinde va zifeme taalluk eden meseleler hakkında temaslarda bulunacağım tabiidir. Yeni Polonya hükumeti merkezinin Orlean civannda bir yere nakledildiğini ve diger elçiler meyanmda benim de orada hükumetimi temsile devam edeceğimi, ilk delArkast Sa. 6 sütun 4 te\ Mayin harbi devam ediyor muhabirinin tevkifi Varşova Büyük Elçimiz dün şehrimize geldi Acıkh bir hâdise Ustad Halilin tablosu Fin Sovyet hududundaki hâdise resim sergisine almmadı Fransa ve İngiltere Finlândiya mukabil Güzel San'atlar Birliği, emekli san'atkâra karşı tekliflerini bildirdi nin alacağı tütün gösterilen bu hürmetsizliği protesto ediyor Türk ressamlarının en kıdemlilerinden üstad Halil (Paşa), ölümünün üstünden henüz iki ay geçmeden .çirkin bir muameleye uğradı. 70 sene elinden fırçayı bırakmıyan bu üstadın bir tablosu, ilk devlet resim sergisinde reddedilmek gıbi hazin ve elim bir akıbete uğradı. Ustadın reddedilen tablosuna nazaran, mekteb çocuğu resimleri nev'inden eserlerin kabul ve teşhir edildıği devlet resim sergisinde, onun azız hatırasına hürmeten bu tabloya da bir yer verilemez miydi? Genc istidadlan teşvik ederken 90 yaşmda bir üstadın kapı dısan edilmesindekı hikmeti anlamak kabil değildir. Jüri heyeti, bu tabloyu beğenmemiş; fakat beğendiği eserler arasında bazılarınm devlet resim sergisine nasıl girdiğine hayret edenler, pek çoktur. Halil Pasa merhum, bir acemi, bir müptedı değildi; uzun hayatında yaptığı tablolar ' lArkası Sa. 5 sütun 3 te) Varşova elçvniz Cemal Hüsnü, dün gardan çıkarken... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııiiiıııuıııııııntııııııun Paris hükumeti, 100 milyon franklık mubayaat yapacak Ankara 27 (a.a.) Ticaret Veki'ı Nazmi Topçuoğlu 22 sontesrin tarihinde Anadolu ajansına yapmış olduğu bej'anatta: Ege mıntakasında, tütün piyasası nın kânunuevvelin birincı cuma günü açılacağı ve şimdiye kadar mahsulün müstahsile kazanc bırakacak şekilde satılmasınm icab ettirdıği tedbirleri almadan piyasanın açılmasına müsaade edilmesi nin, bizzat müstahsilin de menfaatine aykın olacağı tebarüz ettirilmiş ve istihsal âleminin menfaatlerini sıyanet için esaslı tedbirlere tevessül olunduğu da ilâve edilmişti. lArkası Sa. 3 sütun 6 d a] Hududdaki askerlerin geri alınması karşılıkh isteniyor olarak YUNUS NAD! r \Arkasi Sa 5 mtun 4 te] Üç aylıkların tediyesine başlanıyor Tevziat günlerini gösterir liste bugün 6 ncı sahifemizdedir KıymetH san'atkâr merhum Halil (Paşa) Bir Fin topçu müfrezesi (Finlândiya çok iyi talim görmüş topçu kuvvdtlerine maliktir.) (Yazısı 6 ncı sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog