Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

<r s Tanzimatın yüzüncü yıldönümu münasebetile neşrolunan vesikalara müstenid eser : TANZİMAT Maliye Nazırları Fiatı 125, cildlisi 150 Mehmed Zeki Pakalın KANAAT KiTABEVi Onaltınrı vıl «avı* RGftS umhuri ISTANBUL GARB CEPHESİ Fransa, Almanya, Belçika, Felemenk, Lüksemburg ve İsviçre hududları, Maginot ve Siegfrid faatlan gayet mufassal haritadır 20 kuruştur. KANAAT KiTABEVi CAGALOĞLU Almanya mayin harbini teşdide karar verdi Hani ittifak? Telefon: BaşmoharrirTOevl: 223M Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kumı 24299 PaZarteSİ 27 İkîliCÎteSrîli 1939 24290 •"•••uııooı I VMV Diin yedi vapur daha torpile çarptı tllllMllllllllltllllllltfllltlllllı lllllllllllltllı ovyet hükumeti, eylul ayı zarfında silâh altına aldığı efradın büyük bir kısmuıı terhise karar verdi ve kararını da tatbika başladı. Bu suretle Almanya ile Rusya arasında askerî bir ittifak yapılması ihtimallerinin son derece azaldığını, hatta ortadan kalkbğını söyliyebılinz. Hatırlardadır ki, bir aralık böyle bv ihtimalden sık sık bahsedilmişti. İlk olarak sağ fırkalara mensub Fransız gazetelerinde, garb demokrasilerine karşı bir Rus Alman ittifakı hazırlandığı ileri sürülmüş, sonra sırasile orta Avrupa matbuatı, Balkan matbuatı hatta bazı Türk gazeteleri, bu ittifak fıkrini muhtemel gördüklerini söylemişlerdi. Gene hatırlardadır ki o zaman bu sütunlarda bir Rus Alman ittifakının, kolayca tahakkuk edebilecek bir hâdise olmadığı yazılmıştı. Balkanlara ve Karadenize inen bir Almanya, Rusyanın hayatî menfaatlerini tehdid eden bir kuvvet olurdu. İki devlet bu mesele üzerinde anlaşsalar bile askerî bir ittifak yapmaları gene son derece müşküldü. Çünki geopolitik vaziyet, Cermen birliğinin tabiî inkişaf istikametini açıkça gösteriyordu: Şark veya cenubu şarkî. O zamanJar Rus Alman ittifakına inananlar tarihten misal getirmek suretile iddialarım kuvvetlendirmeğe çalıştılar. Prusya ile Çarlık Rusyası arasındaki sıkı işbirliğinden bahsedıyorlar, Onsekizinci ve Ondokuzuncu asır hâdiselerine bakarak bu güne dair hükümler çıkarmaya çalışıyorlardı. Halbuki ddşünmüyorlardı ki Onsekizinci ve Ondokuzuncu asır muvazenesi, büsbütün başka temellere dayanan bir muvazene idi. Avrupanın cenub şarkında Çarlıkla rekabet eden muazzam bir Avusturya İmparatorluğu vardı. Bu rekabeti bir pohtıka unsuru olarak kullanan Prusyanın, zaman zaman kâh Çarlarla, kâh Avusturya imparatorlarile işbirliği yapması tabiî bir zaruretti. Şimdi Avusturya imparatorluğu Almanyanın içine girmiş bulunduğuna göre, artık eski muvazene sistemlerini bugüne tatbik edilebilir farzetmek doğru olamazdı. Fakat 23 ağustosta imzalanan RusAlman ademi tecavüz paktı, ittifak taraftarlarına ümid verdi. Henüz başlangıcdayız, diyorlardı. Durunuz göreceksiniz. Daha neler ola Berlin hükumeti bitaraf devletleri tazyik ediyor ingilterenin harb hedefi Çemberlayn, mes'ud bir Avrupa kurmak için mücadele edildiğini bildirdi Fransız ordusu Başkumandanı General Gamelen cephede bir teftiş esnasında Garb cebhesinde büyük taarruz yapılmıyacak ingilterenin müstahkem mevkilerile şehirlerine karşı hava seferlerine ilkbaharda başlanacakmış.. Londra 26 (a.a.) Sunday Dis patch gazetesinin diplomatik muharriri Almanlann müttefiklere karşı takib edeceği muharebe plânını ifşa edebilecek vaziyette bulunduğunu kaydettikten sonra şunları yazmaktadır: «Bu plân geçen hafta Hitler'le gencralleri arasında vuku bulan toplantıda takarrür etmiştir. Şiddetli bir ekonomi, deniz ve hava muharebesine taraftar olan ların mütaleası galib gelmiştir. Bu itibarla Almanlar garb cephesinde büyük mikyasta bir taarruza girişmiyeceklerdir. Harekât aşağıdaki şekilde inkisaf edecektir. Gelecek ilkbaharda îngilterenin müs İATkası Sa. 5 sutun 4 te\ Almanyanın harb plânıl Pasif korımma tedbirleri Halkın almağa mecbur olduğu tedbirler hakkında yeni bir nizamname hazırlandı Şimal denizinde karakol vazifesıni Amsterdam 26 (a.a.) «Reuter ajansı bildiriyor:» Berlinden haber verildiğine göre, Hitler, kayıdsız şartsız yapılan mayin muharebesinin bir hafta zarfında verdiği neticeleri tetkik ettıkten sonra, bu harbin daha şiddetlendirilmesi emrini vermiştir. Hitler, mayinlerin, İngiltereye karşı en kuvvetli silâhı teşkil ettiği mütaleasmdadır. Alman gemi tezgâhlarında, işçi bölükleri günde üç defa nöbet değiştirmelerini icab ettirecek kadar sıkı çalışmakta dırlar. Manevra kabiliyeti çok fazla kiiçük tahtelbahirler inşasile iktifa edilmeyip 1200 tonluk tahtelbahirler de yapılmaktadır. Almanya, şimdiye kadar bu modelde tahtelbahirler yapmağı ihmal et„,„„ „„ HiıııııııııııııııımııııuııiHiııııı goren Ingiliz genületri cak! """' «HHIHIIIIIII NADİR NADÎ ııııııııııııı M ıım „ lArkast Sa. 5 sutun 4 tei I misti. ıııııııııııııııııııı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Mühimmat fabrikalan, en son model seri mayin kullandıklannı inkâra devam mayinlerden, çok daha külliyetli miktar edemiyorlar. da imal etmek üzere emir almışlardır. Mu Bitaraf devletlerin protestosunu cidler durmadan çalışıyorlar, İngiltere tetkik ediyor Londra 26 (a.a.) Sunday Times Hitler ve Amiral Reodor çok sık mü zakereler yapmakta ve en son keşfedilen gazetesi, bitaraf vapurlar vasıtasile yapıimkânlara dair telefonla keza sık sık gö lan Alman ihracatının musaderesi hak rüşmektedirler. Hitler, olan biten işlerden kında İngiltere tarafından verilen karaİngilterenin mes'ul olduğuna dair, müte nn salı günü nazırlar meclisinin topîantı sından sonra verilecek bir emirle tatbik emadiyen tekrar edilen nazariye sayesinde, dileceğini bıldirmektedir. Dİtaraf memleketler üzerinde, onlan BrrItalya, Belçika, Holanda, îsveç, Dalinden emir almağa mecbur edecek derenimarka ve Japonya tarafından bu münacede tazyik yapmak ümidindedir ve In sebetle yapılan teşebbüslerle alâkadar ola giltereyi müdafaa vaziyeti almağa mec rak Lord Halıfaks diin bitaraf memleketbur bırakmış olmakla iftihar etmektedir. lerin elçilerini kabul ederek bu tesebbüsNaziler, mayinlerin Alman mayni oldu lerin ihtimamla tetkik edileceğini bildir ğunu artık inkâr edemiyorlar, fakat, ser [Arkası Sa. 5 sütun 5 te\ llllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Pasif korunma Hava tehlikesine karşı pasif korunma hazırlanan talimatname tetkik edilecektir. komisyonu bugün İstanbul Vilâyetinde Bu talimatname Vekâlet tarafından evbir topîantı yapacaktır. Bu toplantıda ev velce vâki tebliğlerden, müteadJid zalerde, apartımanlarda, ufak müesseseler manlarda gönderilmiş olan talimatnamede halkın yapmağa mecbur olduğu pasif lerden ve alâkadar makamata halkın miitekorunma tedbirlerini ihtiva etmek üzere [Arkası Sa. 6 sütun 5 te\ lllllllll lllllllllllllllllllllll 111 11 fllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIII1I lllllll lllllllillllllllllllllllllllllllinil Amerikan donanması Bahriye Nazırı, lüzum donanmanın olduğunu takviyesine söylüyor Sovyet Fin hududunda kanlı bir hâdise oldu Fin topçuları Rus askeri üzerine ateş ettiler, ölü ve yaralılar var Moskova 26 (a.a.) Leningrad askerlik mıntakası erkânıharbiyesi, 26 teşrinisani günü saat 15 i 45 dakika geçerek, Fin arazisinde Majlinanın cenubu garbisine bir kilometre mesafede buluıwn Sovyet kıt'alan üzerine birdenbire bir topçu ateşi açıldığını bildiriyor. Finler yedi defa ateş açmışlardır. Üç Kızıl ıskerile bir muhafız ölmüştür. Yedi Kızıl askerile bir muhafız ve bir yedek subay yaralanmışlardır. Leningrad askerlik mıntakası erkânıharbiye birinci şube âmiri albay Tikomirof mahallinde tahkikat yapmağa memur edilmiştir. Bu tahrik Fin topçusunun taarruzuna uğrıyan mmtakadaki kıt'alar arasında derin bir infial uyandır mıştır. Lik maçlarının ilk devresi diin bitti Moskova Finlandiyaya bir nota verdi Amerikan donanmasından bir filo manevra esnasında (Yazın 3 fincu sahifemizde) Moskova 26 (a.a.) Havas aj'ansı bildiriyorj Urkast Sa. 5, sütun 4 te) Lik maçlarının ilk devresi diin y aptlan müsabakalardan sonra bifm iştir. Dünkâ maçlarda Beşiktaş Beykozu, Galatasaray Süleymaniy eyi, Vefa İstanbulsporu, FenerbaÛçe de Hilâli yenmislerdir. Yukarıki resim Beşiktaş Beykoz maçından heyecanlı bir ânı göstermektedin Dünkü maçların tafsilâtt 6 ncı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog