Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Bağcı Şarabı Teiefon: 41267 FRANSIZ MAYALARI ile ya | ? £ S w p.lmış nefis Türk şarabıdır. | ° ^ Galata Necatl B. Cad. 218 Taze YAPINCAK ürümünden t*x«T5T BAGCl; yil umhuri 5582 Telgraf ve mefctub adresl: Cumnurlyet, tstanbul Posta fcutusn: istanbuL No. 248 Teiefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Fransızca Ankara gazetesi başmuharriri REŞAD NURi DARAGO Yeni lugat 2 nci bası Fransızcadan Türkçeye 992 sahife 30,000 gelime Tekniğin en son kabul ettiği harflerle basılmıştır. Fiatı nefis ciltli olarak 250 Kr. 26 İkİIICİtBŞrİn 1939 KANAAT Kitabevi Yeni Rumen kabinesi Paris ve Londrada çok iyi karşılandı Kral Karol bir nutuk söyledi Ingiliz Amirallik Meclisi içtinıa halinde Rumanya Kralı Majeste Karol bir merasim esnasmda (arkada Başvekil Tataresko görünmektedir.) Yeni Rumen Kabinesi eni Rumen kabınesinin Tataresko tarafından kurulması Pariste, Londrada ıyi ve Berhnde bir az soğukça karşılandıse bu, sebebsiz değıldır. Son buhran seneleri esnasmda bir çok muhım mevkılere geçerek memleketine kıymetlı hızmetlerde bulunmuş olan yeni Başvekil, siyaset âleminde prensip sahıbi, tam manasıle mukemmel bir devlet adamı olarak tanıhr. Kendisi, evvelâ tahsıl maksadıle uzun seneler Fransada yaşamış, sonra da Pariste memleketini temsıl ederek oturmuş bulunduğu için, gerek Fransız kulturıle, gerek Fransız devlet adamlarıle yakından ve sıkı temas imkânlarını elde etmistir. Rumen sosyal hayatmda lâtin kultürunün bir temeltaşı olduğunu ddşünürsek, yeni Başvekilin, memleketi temsıl hususunda sadece siyasî liyakate değıl, ayrıca dığer şartlara da malık bulunduğunu memnuniyetle görürüz. « Millî kalkınma cephesinden doBükreş, 25 (a.a.) Başvekil Tataresko, hukumet azasının yemin merasimi ğan yeni kabine, Majestelerinin yüksek iesnasında aşağıdaki beyanatta bulunmuş daresi altında, bütün sahalarda bir teskin, tur: tarafında Polonyada çete harbi Alman tayyareleri atılan mıknatıslı mayinler, seyir v< hâlâ devam ediyor Fransadaki Leh istihbarat servisine göre, seferi büyük müşkülâta uğratıyo\ Almanlar Leh vatanperverlerini sistematik bir surette idam ediyorlar \ATkast Sa. 6 sütun 3 tel Bitaraf devletler telaş içinde Londra, 25 (a.a.) Bahriye Neza ederek ıkı yeni hâdsıenın bu iedbıri icab 2 Bu mayinler mıknatıslı olup reti mayinleri toplamak üzere bütün ba ettirdığıni tasrih eylemektedir: kanizmalan henüz sarahatle anlaşılaraa lıkçı gemilerini ve bahkçıları hizmete ça1 Alman tayyareleri mayinler yağ mıştır. ğırmıştır. Bahriye Nezareti bu davetı izah dırmaktadır. lArkası Sa 6 sütun 2 de] Vapurların Taymis nehrine girmesi yasak edildi ayin Harbi Edirnenin kurtuluşu Dün şehirde büyük ve hararetli merasim yapıldı Edirne 25 (Telefonla) Edirnenin kurtuluşunun 17 nci yılddnümü bu sene de sevinç ve heyecanla kutlulanmıştır. Hazırlanan program mucibince, bu sabah saat dokuzda önlerinde bando mızıka olduğu halde süvari ve piyade kıt'alarımız kurtuluşu tes'iden İstanbul yolundan şehre girerek şehir namına Belediye reis vekili Feridle kalabalık bir halk tarafından hararetle karşılanmış ve Ayşekadm mevkiinde kurbanlar kesilmistır. Kıt'alanmız İstanbul yolunu takib ederek Saraçlar caddesini geçmis ve Kıyık yolundan Halk Partisi önüne çıkmıslardır. Kahraman or\Arkasi Sa 6 sütun 4 tel Düşürülen Alman tayyareleri Coğrafî vazîyeti ve tabiî servet kaynakları bakımmdan Balkan yarımadasının çok nazık bir mevkiıni işgal eden komşumuz ve dostumuz Rumanya, son seneler esnasında bazı ciddî ve müşkül anlar yaşadı. Iki seneye yakın bir zamandanberi, birbirjni nispetsiz fasılalarla takib e Fransada teşkil edilen Leh gönüllülerinden mürekkeb bir kıt'a yürüyüş halinde den bu anların, dostumuz Rumanya taParis 25 (a.a.) Paristeki Polon kamları tarafından sistematik bir şekilde rafından tehlıkesizce atlatıldığını görmek, ya istihbarat merkezine hemen her gün idam edıldığine dair malumat gelmektesulhu seven bütün milletler için bir ümid Polonyalı vatanperverlerin Alman ma dir. [Arkast Sa 3 sütun 1 del ve sevinc mevzuu olmustur. Bu müşkül ıılılıııılııınııııııııınııııııııııııııııiMiıııııiNiıııııııınıııııııiJiınıııııııııılııııııııiııııııııııııııııııııııııııınıııiMiınınııııııııııııııııııııııııiMiMiMiııınııı anların muvaffakiyetle bertaraf edılmesi zannedıldıği kadar kolay bir iş değıldi. Rumanya, elde ettiği müspet neticeleri, herşeyden evvel kendi evlâdlarının siyasî olgunluğuna ve başında bulunan Majeste KaroFun yüksek idarî meziyetlerine borcludur. Bıliyoruz ki bir vakitler Rumanya en çok siyasî partiye malık bir Balkan devleti idi. Fazla miktarda siyasî partiye malık olmak, halkın siyasî rüşdünü ispat eden bir ölçü sayılamazsa da, icinde yasadığımız devrin icablarını görerek, o icabları vaktinde yerine getirmek anrak olgun milletlerin harcıdır. Garb cebhesinde yalnız hava faaliyeti oluyor Paristen verilen bir habere göre harbin başındanberi Alman tahtelbahirlerinin üçte ikisi batırildı Sişli santralı dün açıldı Nasıl itiraf etti? Münih suikasdine dair verilen yeni haberler Roterdam 25 (a.a.) Röyter: Bir gazete muhabırine gore, Stevens'le Best'ın Almanlar tarafından kaldırılarak Al man toprağına sevkolundukları zaman tetkık etmekte oldukları barış teklifleri şimdıki Alman rejiminin idamesi ve Hıtlerin de Fuhrer olarak muhafazası esasına dayanmakta idi. Bu iki zabitin Almanlarla olan münasebetlerinin Almanyada bir ihtilâl çıkarılmasına matuf bulunduğu iddiası bu suretle de suya düsmektedir. LArkası Sa. 3 sütun 5 tel İşte dostumuz Rumanya, sadece parti kavgalarına nıhayet vermek suretile değil, daha bir çok hareketlerile de, siyasî c'gunluğa ermis bir millet olduğunu bütün dünyaya ispat etti. Komşumuzun yasadığı ciddî anlardan Garb cephesinde bulunan İngiliz süvarilerinden bir Paris 25 (a.a.) Umumî hava kalargâhı resmen bildiriyor: 22 teşrinisanide beşi topraklarımızda olamk üzere altı düsman tayyaresı düsü rülmuştür. Bunlardan «Messersch»idt 109» markalı olan birincisi Mezier£8*mjptakasında Harancourt civannda düşürül müfreze NADİR NAD1 lArkası Sa. 3 sütun 4 te\ Şişli saatralının dünkü açılış merasiminde bulunanlar (Yazuı 6 nçı sahifede) müştür. Pilot ölmüstür. «Messerschmidt 109» markalı ikinci bir tayyare de Strassburg'ta duşürülmüş ve pılot esir edilmiştır. Ayni markalı üçuncü bir tayyareWissemburg'a 30 kilometre mesafede kâin Görsdorf'ta duşürülmüş ve pilotu esir a» (Arkası Sa. 5 sütun 3 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog