Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

GARB CEPHESİ mufassal haritadır 20 kuruştur. KANAAT KiTABEVi Fransa, Almanya, Belçika, Felemenk, Lüksemburg ve Isviçre bududları, Maginot ve Siegfiid hatları gayet Onaltıncı yıl Alman tayyareleri, TayrnlsTENTRlEN KflBiNESi Ingiliz deniz eksperleri bu mıknatısh mayinleri temizlemeğe çalışıyorlar Mayin nıuharebesi H ngilız Fransız deniz ablukasma AlII manya şimdılık tahsisan Büyuk Britanyayı hedef tutan bır mayin taarruzıle mukabele ettı. Daha zıyade İngılız sahıllenne denızaltılar ve tayyarelerle atıldığı anlasılan torpıllerın ılk günlerdeki tesırleri azçok fazla olmaktan hâlı kalmamıştır. İlk bakışta kendılenne çarpıp batan gemi adedi itıbanle mayınler denizaltı gemileriiiden daha zararlı göründüler. Bır taraftan bu yenı sılâhın tesırlerini azaltmak çarelerıne derhal tevessül ettiği suphesız bulunan İngıltere dığer taraftan Almanyanm şımdıye kadar bitaraf memleketler kanahle yapabıldıği ihracatm hepsını menetmekle bu memleketın ortaya koyduğu yeni usule kuvvetli bır karsılık vermış bulundu. Mayin harbıle bır daha görülüyor ki Polonyanın tahrıbile başlayan harb en vahsi sekillerine doğru tereddi etmektedır. İnsanın dıyeceğı geliyor ki teknik terakki ettikce medeniyet düşmekte ve bilhassa harbın vahşeti artmaktadır. Beynelmilel hukukun sulh zamanlarında pek farkına varılmıyan kıymeti harb zamanlarında sıfıra inecek veçhile azalıyor, adeta yok olmağa doğru gidiyor. Harb hukuku, bitarafları ancak muharebenin zarurî bazı neticeleri nispetinde müteessir ve mutazarrır kılabilir. Hal böyle iken harb başladığındanberi denizaltı taarruzlarile batan bitaraf gemilerinin adedi asla az görülmiyecek miktarlar arzında devam ediyor. Bu kâfi değilmiş gibi bir takım denizler hiç kimseye haber verilmeksizin mayinlerle tehlikeli mıntakalara kalbolunuyor ve oralardan geçen ve muharıblere olduğu kadar bitaraflara da aid her gemiyi batırıyor. Buna karsılık olarak İngıltere bütün Alman ticaretine harb ılân ediyor. Bunlar bizim bıldığimiz harb hukukuna muhalıf hareketlerdir. Kaide olarak muhariblerin bitaraflar hukukunu bu kadar hiçe sayacak veçhile ihlâl etmeğe hakları yoktur. Şımalî Avrupa denizlerindeki vaziyetleri harb hukuku bakımından şöyle bir tasnife tâbi tutabiliriz: 1 İngiliz Fransız ablukası: Hukukan abluka fılen ve müessir surette tatbik olunacak kudreti haiz ve yalnız düşman sahillerine ve düşman muvaredatma münhasır olmak lâzımdır. Bıtaraflar kanahle düsmana geçebilecek eşya bakımından bir parça şiddetli sayılabilmekle beraber Ingiliz Fransız ablukası kaidesine mutabıktır. 2 Denizaltılarla yapılan harb: Bunda Alman denizaltılarının çok kere bitaraflara aid gemileri muhariblere aid gemılerden ayırmamaları ve batırma teşebbüsünden önce muharıb, gayrimuharib her ticaret gemisini uğrayacağı akıbetten Suikasdin yapıldığı gün bombanm infilâkından evvel Hitler nutkunu söylüyor haberdar etmemeleri doğru değildir. Amsterdam 24 (a.a.) Venlo hâ rafından yapıldığı Alman hükumetince 3 Mayin harbi: Bugüne kadar disesinin, gayrimes'ul veya meçhul şahıs kabul edilmesi üzerine, Holanda hükuYUNUS NAD1 [Arkast Sa. 6 sütun 2 de] lArkası sa 3 sütun 3 de\ lar tarafından değıl, Gestapo ajanları taIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIII 1111111111 . CCOI İSTANBUL C A G A L O G L U p • " OC V " f " IQQ . OOÖI Telgral ve mektuö adred: Cumhurtyet, tstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No. 248 uUlUHnBSI dö IKinClt6Şrif1 luö Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr üeyeö: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuriyet BAŞARMAK Yazan : K A R N E C i Nakleden: ÖMER RİZA 400 sahife 125, Cildlisi 150 kr. 'Ahmed Halid Kitabevi nehrıne paraşütle mayin attı Başvekü Tataresko, h ü k u m e t i te Rumanyanin haricî siyasetinde hiç bir değişiklik olmıyacaktır § ka etti BATIRILAN GEMİLER İktısad Nazırı Dr. Anghelesco Başvekil M. Tataresco Maliye Nazırı Constan tinescu Hariciye Nazın Gafenko Bukreş, 24 (Hususî) Jorj Tataresko, yeni kabineyi kurmaya muvaffak olmuştur. Yeni kabine şu suretle teşekkül etmiştir: Tataresko: Başvekil ve Dahiliye Nezareti vekıli, Gafenko: Hariciye Nazırı ve Propaganda Nezareti vekili, Strati Micesku: Adliye, Cigarto: Nafıa, Sises« ti: Ziraat, Mıtıza Konstantinesko: Maliye, General İlkos: Harbiye, General Teodoresko: Bahriye ve Hava, Nıstor: Maarif, Angelesko: İktısad, Dragonui: Ekalliyetler, Raba: San'at, Curesko: Parti Nazırı. (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Halkın tedavisi ve hastaneler Tıb Fakültesi Dekanı, tedrisat yapılan hastanelere vaki müracaatlerin seneden seneye arttığmı, söylüyor Başmuharririmiz, geçen hafta «Bizde doğum» makalesile memleketimizin çok acıklı bir yarasma temas etmişti. Bazı doğumevlerınde çifter çifter yatan loğusalar, dıinyaya ayak basar basmaz giyiŞimal denizinde batırılan Yunan bandırah Yorgios ve Danimarka bandırah Kanada gemileri necek birşey bulamadığı için gazete kâLondra, 24 (a.a.) Alman tayya yinler atmıştır. Bu haberi veren Röyter, ğıdlarına sarılan yavrucaklar, yerlerini releri, bu gece, Taymis nehrinin mansabı bu mayinlerin manyeiik olduğuau da. bilbaşkalanna terketmek mecburiyet ve zaüzerinde alçaktan uçarak paraşütle maİArkosı Sa. 5 sütun 4 te~\ rureti karşısında dört gün içinde hastaAnkara 24 (Telefonla) Öğrendiği neyi terketmek mecburiyetinde kalan anme gdre, umumî müfettışlıklenn ılgası neler insanı cidden teessüre düşürecek hakkında bir kanun projesı hazırlan evhalardandır. maktadır. Projenin bu yakınlarda BaşBir arkadaşımız bu meseleye aid umuvekâlete sevkedıleceği anlaşılıyor. Damî vaziyeti ö'ğrenmek ve bu husustaki hılıye Vekâletınin taşra teşkılâtı haknoksanların ne şekil ve surette ortadan kındakı kanun projesi bugün Başvekâlete verılmiştır. Dığer taraftan Dahiliye kaldırmak mümkün olacağım tahkik eyVekâleti merkez teşkılâtmdaki büro emek istemiş, salâhiyettar bir zatla göşefhklerine badema mülkiye ve hukuk rüşerek şu malumatı elde etmiştir: mezunlarınm taymıni kararlaştırmıştır. «Bugün doğurmak ve kadm rahat Eski şefler bu kayda tâbi olmadan sızlığına tutulup da tedavi edilmek için mevkılerıni muhafaza edeceklerdir. [Arkast Sa. 5 sütun 5 te] Umıımî müfettişlikler Venlo hâdisesinden sonra... Holanda hükumeti dün Almanyayı protesto etti Royter ajansı: «Bu vak'a müsellâh sekiz Alman tarafından tertib edilmiş bir tecavüzdür» diyor Tıb Fakültesi Dekanı Profesör Operatör Kemal Atay Almanya, Belçika ve Holanda hududunda tahşidat yapıyor Varşova 'da sefalet hiiküm sürüyor Ingiliz hava kuvvetleri, evvelki sabah Fransa üzerinde yedi Alman tayyaresi düşürdüler Yüksek Sıhhat Surası > IIIIIIMIMIIIIIIIIIMIIIIMIIIIII I II IMII11IIIII11MIII1M111II • 11MI • MI • I llllllll llllllll lllllllllllllllllllllllll llllllllltllll lllllllll llllllllllllll Maarif davamız Kemiyet ve keyfiyet Peyaml Safanın büyUk bir alâka uyandıran maarlf serislnin ikinci makalesl BUGÜN Yüksek Sıhhat Şurası toplantı halinde.. 3 üncü sahifemizde x I t ••!!• I W ^ II «m •• *• ' MHHİMM * /~ " ~ J Si Se C î S îS f SH » «•••••»!¥££ (Yazısı S inci sahifede) Majino hattında topçu tarassud mevkilerinden gelen haberleri tespit %den muhabere askcrrleri vazife başında f (Yazın 5 inci sahifede}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog