Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Bağcı Şarabı FRANSIZ MAYALARI ile ya *" pıimış nefis Türk şarabıdır Galata Necati B. Cad. 218 " Taze YAPINCAK ürümünden PTSÎRAB? Telefon : 41267 Fransız hava kuvvetleri 6 Alman tayyaresi düşürdü hava muharebesi yıı bdyı. vıl «avı RRflfl umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve meKub adresl: Cumuurlyet, tstanbul Posta kttösâ: tstanbuL No 246 öz Söylemek ve îl BAŞARMAK Yazan : KARNECI kleden: ÖMER RİZA n OOÖU Telefon: Basmuharrlr ve evl: 223B8 Tahrlr heyeö: 24298. İdare ve matbaa fasmı 24299 . 24290 . . . .. . UUUia ^ 4 ikltiCltGSrin I 9 3 9 ' '400"sahife 125, Cildlisi 150 kr. Ahmed Halid Kitabevi Şimal denizinde tarassud vazifesini gören bir İngiliz gemisi (İkinci plânda, harb gemilerinin refakatinde ilerliyen ticaret gemileri görülüyor) Bir İngiliz silâh fabrikasmda, harb gemileri için yeni torpiller hazırlamyor Paris 23 (a.a.) Havas ajansı as ' düşürühnüştür. Diğer taraftan, Fransa kerî vaziyet hakkında şu malumatı veri nın şimal mıntakasında uçan bir Alman yor: tayyaresi düşürülmek suretile, düşürülen Dün taşkın bir hava faaliyet! olmuş düşman tayyarelerinin adedi altıya çık tur. Bu sabahki resmî tebliğle neşredilen mıştır. Şurasını da zikredelim ki, hafta bidayetindenberi Fransız İngiliz bu faaliyetin bilânçosu, bundan evvelki nın . N. B. Ajansının üç gün evtayyarelerinin takibinden, yaralanmış olhava faaliyetleri hakkında verilen maluvelki tekzıbinden sonra çıkan maü teyid etmektedir. Bir Fransız tay masına rağmen kurtulan bir düşman tayhâdıse üzerine artık kat'î olarak [Arkası Sa. 3 sütun 1 ie\ yaresine mukabil beş Alman tayyaresi söyliyebiliriz ki Alman hükumeti, modern propaganda nedir bilmiyor. Bu lıükmü verirken hislerimize kapılmadığımıza eminiz. Bir hükumet, temsl] ettiği milletin menfaatleri uğruna çahşır. Alman hükumeti de şüphesiz bu niyetle iş görüyor; bütün hareketlerini seksen milyonluk kütleye azamî menfaat ternin etmek düşüncesile hesabhyor. Türk matbuatını baştan aşağıya Almanya aleyhine tahrik eden son hâdiseden Alman milleti payına hiçbir menfaat çıkmadığma göre, bunu daha ziyade, propaganda usullerini Berlin, 23 (a.a.) îngiliz İntellicens olduğu yalnlz madenî boruuırın Ameribilmemezilk yüzünden yapılmış bir gaf Servisinin Münih suikasdinin müşevviki o kan mamulâtı olduğu anlaşılmaktadır. saymak hata olmasa gerektir. larak sabit olması bttgün de matbuatm Völkischer Beooachter yazıyor: Propaganda hususunda Almanların başlıca neşriyat mevzuunu teşkil etmekte« Münih dramınm başlıca şahsiyeti hayli geri olduklannı ve bundan dolayı dir. Bütün gazeteler, İngiliz gizli servisi Georges FJser değildir. Elser Almanyayı çok şeyler kaybettiklerini Hitler de kitatarafından guya muhalif zabitlerin emri berhava edecek olan büyük bomba makibında uzun uzun yazar. Mein Kampf'm ne, hakikatte ise İngiltere hükumetile mu nesinin ancak küçük bir çarkıdır.» bir bsım sahifeleri, muvaffakiyete erişhabere için emnıyet hizmetinin S. S. zamek için kullanılması ıcab eden müessir Maznunların tercümei hali bitleri emrine verdiği telsiz telgraf tesisapropaganda usullerinin izahına aynlmışBerlin, 23 (a.a.) Salâhiyettar bîr tınm fotografilerini neşrediyorlar. Bu foür. toğraflarla birlikte neşredilen teknik iza makam, yakalanan iki îngiliz Entellicens Naziler Hitler'in fikirlerinden ne öğlArkasi Sa. 5 sütun 5 te\ hattan, bütün parçalann îngiliz mamulâtı rendiler, bilmiyoruz. Bildiğimiz ve gördüllllllllllllllllllllllllllllllllll ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııiıııiııııııııiiiııınıuiMiıiHiılııııiM ğümüz birşey varsa, o da, propaganda bahsinde şimdiki rejimin 1914 rejıminden pek farklı olmadığıdır. İyi idare edilemiyen propaganda servislerinin bir millete pahahya mal olacağı bizzat Hıt'.er tarafmdan söylendığine göre, bu gidişle Almanyanın daha bir hayli zarar görmesi ihtimali, Nazi şeflerini derin düşüncelere sevkediyordur herhalde. Evet, yukanki hâdise Almanların propagandadan anlamadıklarını bir daha açığa vurdu; fakat ne yazık ki ayni hâdise, bizim de bu işin henüz pek acemisi olduğumuzu ispat ediyor. Düşününüz bir kere: Avrupada harb vardır. Ve herkes biliyor ki bu harb şimdılık cephede değil, başka yerlerde, muhtelıf faaliyet merkezlerinde cereyan etmektedir. Muharibler, birbirleri aleyhine yaptıkları tahrikâta top, tayyare ateşinden daha büyük bir ehemmiyet veriyorlar. Maksadları müsaid bir zemin hazırlamak ve sonra, sırası geldiği zaman silâhlı taarruza geçerek hasmın işini bitirmektir. Balkanların en mühim bir merkezi olan Istanbul bu kanşık faaliyet sahasının dışmda kalsın olamaz. Bu itibarla hükumet, Türkiyede çalışan yabancı gazetecileri sıkı bir kontrol altında bulun Propaganda Ve biz Alman ihracatına konulan abluka, Berlin hükumetini müşkül vaziyete düşürdü Finlandiya, Sovyet taleblerini kabul etmiyor Londra 23 (Hususî) Finlandiya Cumhur Reisi Finlandiyanın son Sovyet taleblerini kabul edemiyeceğini söylemiştir. Finlandiya Cumhur Reisi sözlerini şu kelimelerle bitirmiştir: « Sovyetlerin talebleri memleketimizin istiklâli ile kabili telif değildir. Finlandiya birinci derece de haizi ehemmiyet olan bahrî üslerinin yabancı bir devletin eline geçmesine razı olamaz.» İKTISADf HARB Bitaraflar protesto ediyorlar Holanda hududunda yakalanan ingiliz zabitleri Münih suikasdile alâkadar gösterilen Ingilizler, şayanı dikkat bir şekilde tuzağa düşüriildüler Şimal denizinde dün de 5 gemi torpile çarptı Almanların tayyare ile denize torpil döktükleri tespit edildi Londra 23 (Hususî) Holanda hükumeti îngiltere ile Fransanm son karannı protesto etmiştir. Holandanın bu hattı hareketi Londrada hayret uyandırmıştır. Holanda hükumeti, müttefiklerin kararmdan Almanyadan ziyade bitaraflann mutazarnr olacağını ilerî sürüyor < sa da, îngiliz rnehafilinde Almanyanıı bilâihtar bitaraf gemileri batırmakta ol • duğu tebarüz ettirilmektedir. (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Berlinde mühim bir içtima yapıldı Hitler, ordu kumandanlarına müstakbel harb hedeflerini izah etti Londra, 23 (Hususî) Bugün Berlinde Hitler'in riyasetinde fevkalâde mühim bir toplantı yapılmıştır. Hitler her sene olduğu gibi ordu ve donanma erkânını bugün Başvekâlet dairesinde kabul edeek Almanyamn müstakbel harb hedefîe•ini Lehistan harbinden alman tecrübelere istinaden ittihaz edilecek askerî tedbirleri izah etmiştir. Ordu ve donanma Başkumandanlanndan maada 120 yüksek rütbeli zabit ile Nazi fırkası erkânı toplant'da hazır bulunmuşlardır. Büyük ehemmiyet verilen toplantı hakkında ketumiyet muhafaza ediliyor. Rumen kabinesi istifa etti Vali dün Rumanyadan Yeni kabinenin teşkiline Tataresku memur edildi Siyasî buhrana, Almanlarla yapılmakta olan iktısadî müzakerelerin sebeb olduğu söyleniyor Lutfi Kırdar: «Yakınhk ve nüfus kesafeti bakımından Bükreşi tetkik etmek, şehirlerimizin imar ve tanzimi bakımından daha faydalıdır» diyor İngiliz Kralmın yeni bir mesajı Londra, 23 (a.a.) Parlâmento içtimalarının temdıdi dolayısile Kral, Lordlar ve Avam Kamaralarına göndermış olduğu mesajda, «harbin gölgesi bir kere daha Avrupanın seması üzerine çöktü» demektedir. Kral, ilâve ediyor: « Hükumetimin sulhu kurtarmak i:in sarfetmiş olduğu gayretlere rağmen, Almanva. resmen ve alenen girişilmiş olan lArkası Sa. 5 sütun 1 te\ NAD1R NADI lArkası Sa. 6 sutun 2 de] Vali, dün nhtımda kendisini karşılıyanlar arasında (Yazısı 6 ncı sahifemizde) Yeni kabineyi teşkile memur edilen Tataresko CYazısı S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog