Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

^ Bağcı Şarabı Taze YAPINCAK üzümünden r~sARAmFRANSIZ MAYALARI ile ya \ DÖMTSSV i pılmış nefis Türk şarabıdtr. »~~ ~ ~ * ~ Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 Onaltıncı vıl s a v r 5 5 7 8 uııaıııııuı j ı ı o a j l . umhuri . M IŞ BAŞARMAK Yazan : KARNECI Nakieden: ÖMER RIZA 400 sahife 125, CiJdlisi 150 kr. ve „ „ 1STANBUt 7CAĞALOCLO Carsamhfl î>9 ikinpitPQriW 1 Evvelce düşünülen büyük taarruz Sovyetlerin kararsız vaziyeti üzerine tehir edilmiş! Hitler, ordu ve erkanile istişarede bulundu ı / J l u Telgraf ve mektub adresl: Cumhnriyet, Istanbul Posta kutasu: tstanbuL No. 248 y«»l oaiIIUo LL IMılüllcoriTI I Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa feısmı 24299 24290 Ahmed Halid Kitabevi Macaristanın haricî siyaseti Hariciye Nazırı, parlamentoda mühim beyanatta bulundu Budapeşte 21 (a.a.) Meb'usan meclisinde, hariciye bütçesi müzakere edildiği sırada Csaki, harbdenberi ilk defa oîarak söz almış ve Macar noktai nazarını izah etmiştir. Csaki, Alman ingiliz harbini mevzuu bahsederek, her iki tarafta da Macarların şahsî dostları bulunduğunu, bunların, ulaşılacak hedefleri müdrik olarak, ve bütün milletleri için, zeval bulmaz iftihar vesilesi olabilecek bir kahramanlık ve fedakârlıkla muharebede can verdiklerini iöylemiştir. Nazır, bundan sonra, son yirmi sene zarfındaki hâdiseleri anlatan. haricî «:\a[Arkasi Sa. 5 svtun 6 da] Parti Grupunun dünkü içtimaıj Atatürk için yapılacak anıt kabir hakkında Başvekil izahat verdi Yapılacak eser için beynelmilel bir müsabaka açılması ve bu müsabakaya san'atkârlarımızm da iştirak etmesi takarrür etmiştir Ankara 21 (a.a.) C. H . Partisi Meclis Grupu umumî heyeti bugün (21/11/1939) saat 15 te reis vekilı Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. Ruznamede Manisa meb'usu Refık înce tarafından 13/11/1939 tarihmde verilmiş takririn ihtiva ettiği ü<, madde mevcuddu: 1. Birinci Büyük Millet Meclisi azasından muavenete muhtac olanlara yapılacak yardım meselesi, 2. Atatürk için yaptırılacak anıt kabrin muamelesinin ne safhada olduğu. Üçüncü bir mesele de Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin 35 inci maddesi mucibince kanun, lâyiha ve tekliflerinin aid olduklan encümenlerce müzakere tarzlarına dair vaktile verilmiş bir takrire müsteniden açılan müzakerenin bugün intac edilmesinden ibaretti. Birinci ve ikinci meseleler hakkında izahat vermek üzere ilk defa söz alan Başvekil Doktor Refik Saydam, bu meseleler hakkında şu izahatı verdi: lArkast Sa 5 sutun 1 del Anadoluda yeni zelzele kaydedildi Sarsıntı birçok şehirlerde hissedilmiştir Gümüşane 21 (a a.) Bugün burada saat 10 da üç saniye devam eden şid detli bir hareketi arz olmuştur. Hasarat yoktur. Numan Menemencioğlu Londra ve Pariste temaslarda bulunacak olan heyetimiz, dün Ankaradan geldi ve gece ekspresle şehrimizden ayrıldı Erzurumda Erzurum 21 (a.a.) Bugün saat 10,50 de burada cenubu şarkidfn şimali garbiye doğru yedi saniye devam eden oldukça şiddetlı bir hareketi arz olmuş tur. Nüfusça zayiat ve hasarat yoktur. Erzincan 21 (a a.) Bujrün burada saat 10,5 te doğudan gelen ve iki saniye devam eden şiddetlice bir yer sarsıntısı olmuştur. Zarar yoktur. Kafile halinde söyahat eden 24 İngiliz gemisinden bir kısmınm görünüşii Giresun 21 (a a.) Bugün saat 10,53 te 5 saniye devam eden oldukça şiddetli hareketi arz olmuştur. Hasar yoktur. Erzincanda Giresunda D. N. B. nin tebliği münasebetile Harbin nerede ise cihanşümul bir mahiyet almak istidadile için için kaynaştığı dünyanın şimdiki halleri ve şartları içinde bilhassa memleketi mizde faaliyette bulanan ecnebilere karşı dikkatli ve uyanık bulunmaklığımız kat'iyyen zaruridir. g stanbulda çıkan (Tan) gazetesinîn II bir İngılız gazetesinden naklen yazdığı anlaşılan bir haberi tekzıb maksadile Alman istıhbarat bürosunun telgrafla verdıği bir tebliğ, ihtiva ettiği tariz ve taarruzlar dolayısile hakh itiraz ve mukabeleleri davet etti. Tekzib olunan haber ashnda nekadar garib ise Alman istihbarat bürosunun bu münasebetle «bir kısım Türk matbuatı» adı altında Türk gazeteciliğinin haysiyetine tecavüz etmesi de o kadar çirkindir. D. N . B. nin, yani resmî Alman teigraf ajansının şikâyet mevzuunu teşkil eden haberlere göre Londrada Deyli Herald ve İstanbulda Tan gazeteleri Almanyanm Ankara büyük elçisinin bir iki teşebbüsünden bahsetmişlerdir: Guya Alman büyük elçisi Rumanyanın Ankara büyük elçisine Almanyanm Rus Rumen hududunda bir Sigfrid hattı yapmasını teklif etmiş ve Rumanya elçisi memleketinin Sovyetlerle mevcud iyi münasebetlerini bozar diye bunu reddeylemişmiş. Ayni haber Londra gazetesinde ayni büyük elçinin Türk hududlarını takviye edecek bütün malzemeyi vermek şeklinde Türkiyeye teklif ettiği şeklinde tekrarlanmış. İşte Alman ajansı bu haberleri tekzib etmek istemiştir. Fakat bunu yapmak için kaş yapayım derken göz çıkarmıştır. Çünkü Alman ajansı bu vak'ada «bazı Türk matbuatıle İngiliz Yahudi mümessillerinin müştereken yaptıklan faaliyet» ten bir nümune görmek ve göstermek suretile Türk gazeteciliğinin haysiyet ve şerefine tecavüz etmiş ve «Türki Londra 21 (Hususî) Hitler buAlman halkının manevîyatını gün ordu ve donanma erkânını Başvekâkuvvetlendirmek için... let dairesinde kabul ederek istişarelerde Amsterdam 21 (a.a.) Havas A bulunmuştur. Ordu başkumandanı Gene jansı bildiriyor: ral Fon Keitel, donanma başkumandanı Almanyada, halkm manevîyatını kuvAmiral Reader ve daha birçok askerî er vetlendirmek üzere, Noel ve yılbaşı yorkân müzakerelere iştirak etmişlerdir. lArkası Sa. 5 sutun 4 te\ Elâzığda Elâzığ 21 (a a.) Bugün saat 10,50 de Elâzığ kasabasile vılâyetin bütün dığer kazalannda cenubu garbiden şimali şarkıye doğru iki saniye süren yer sarsıntısı olmuştur, Zarar yoktur. Fransada kurulan yeni Leh devleti Yeni hükumet, Paristen 4 saatlik mesafede istimlâk edilen bir mil genişliğindeki arazide çalışıyor Paris 21 (a.a.) Nevyork Herald Tribune gazetesine Angers'den bildirıli yor: Haritaya ismi bile geçmiyen ve dünyanın en küçük devleti olan yeni Polonya devleti harb sahasma binlerce mil uzakta, Parise otomobille dört saatlik mesafede sakin Loıre vadisinde istimlâk edilen bir mil uzunluğunda ve yarım mil genişliğinde bir arazi dahilinde kurulmaktadır. Gazete, Fransız, İngiliz ve Amerikan sefirlerinin daha şimdiden bu mıntakada yerleştiklerini ilâve eylemektedir. Polon ya Cumhur Reisile nazırlar bu hafta sonunda buraya geleceklerdir. Bu arazinin ortasmda bulunan 18 inci asırdan kalma şato Polonya hükumetinin merkezi ola caktır. Polonyanın ihyası gününe kadar dev[Arkast Sa. 6 sutun 3 te] Yarın: Toptan cevab Arkadaşımız Ismail Habib, son yazılarından dolayı kendisine yapılan hücumlara cevab veriyor Numan MeneTiencioğlu, dün vapurdan çıktıktan sonra Köprüde... Londra ve Pariste muhtelif iktısadî ve malî temaslar yapacak olan Hariciye Umumî kâtibi Numan Menemencioğlunun riyasetinde Maliye Nakid İşleri Umum müdürü Celâl Said, Dış Ticaret dairesi reisi Bühran Zihni, Merkez Bankası müfettişlerinden Cabir, Hariciye Vekâleli kâtiblerinden Şadi ve İlhandan müteşekt kil heyet, dün sabahki ekspresle Ankarat dan şehrimize gelmiştir. Numan Menemencioğlu, sabah garda [Arkası Sa. 6 sutun 2 de] İNGİLTERENİN VERDİGi KARAR Londra hükumeti, beynelmilel kaounları ihlâl eden Almanyaya karşı en şiddetli tedbirler alıyor milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIII Izdiham hâdisesi Dün dinlenen şahidlerle eski Emniyet Müdiir muavini, vak'a gecesi gördülderini anlattılar YUNUS NADÎ Izdiham davasında istinabeyi yapan mahkeme heyeti ve dün dinlenen eski Folis jnüdür muavini Kâmiran (Arkast Sa. 5 sutun 3 te) (Yazın 6 nct sahifemizde) Danimarka sahillerinden toplanmakta olan serseri mayinlerden bkisi' patl amaz hale sokulduktan sonra (Yaztsı S inci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog