Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Taozimatın yüzüncü yıldonümu münasebetile neşrolunan vesikalara mustenid eser TANZİMAT Maliye Nazırları Mehmed Zeki Pakalın Fiatt 125, cildlisi 150 umhuri Onaltıncı yıl sayı: 5 5 7 7 Telefon: Basmuharrlr ve evl: 22366 Tahrtr heyeti: 24298. İdare ve matbaa tosmı 24299 24290 T Söz Söylemek İŞ BAŞARMAK Yazan : K A R N E C I Nakleden: ÖMER RIZA 400 sahife 125, Cildlisi 150 kr, KANAAT KiTABEVİ eigraf ve mewub adresi: ^SS^'Tatobıaî^Jta'kiıtMn: tstanbuL NO. 248 Salı 21 ikinciteşrin 1939 Ahmed Halid Kitabevi Şimal denizinde dün üç vapur daha torpile çarptı, Italyan, Isveç ve Ingiliz vapurlarının tayfala J rından bir kısmı İngiltere sahillerine çıkarıldı Su baskınma uğrıyan arazide motörlü harb vasıtalannın bir işe yarayıp yaramıyacağı tecrübe ediliyor Deniz kazaları • * • Alman ve Fransız sperlerinin mühim kısmı su altında kaldı Paris 20 (a.a.) Havas ajansı as az hissedılmektedir. Zira nehrin sahili kerî vaziyeti aşağıdaki şekilde izah et Fransa tarafında Almanya tarafındakinden daha yüksektir. Buna binaen Almanmektedir: Cephedeki muharibler iki gündenberi lar sür'atle yeni tedbirler almak mecbuBir kazaya uğramamak için kafile halinde seyreden ticaret vapurları yeni bir düşmana karşı koymak mecburi riyetinde kalmışlardır. Bir taraftan suyu Londra 20 (a.a.) Yeniden üç va İngıliz sahillerinden yedi mil açıkta bir pompalamakta, diğer taraftan da bazı illiyet prensipi, biitün însanlı yetindedirler: KENDI KEND1M1Zİ TENK1D pur Alman mayinlerine çarparak batmış Alman mayinine çarparak birkaç dakika Evvelisi gün 50 santimetre yükselen noktalarda sedler inşa etmektedirler. Fağın hasretini çektıği fakat bir tır. Bunlar tsveç bandıralı Borjes, Ingi içinde batmıştır. îki vapur imdada gide tıirlü tatbık edemedıği, perışan, Ren nehrinin irtifaı gittikçe artmaktadır. kat buna rağmen en ziyade tehlikeye liz bandıralı Blak Hil ve îtalyan bandı rek batan geminin mürettebatından 30 ki[Arkası Sa. 6 sutun 1 de] biçare bir kaidedir. 1917 de, Amenka Bunun neticesi Fransa tarafından daha Londrada çıkan Daıly Herald'm İs ralı Grazıa vapurlandır. Bu vapurların şiyi denizden toplamış ve kurtarmışhr. harbe henıiz girerken, Cumhur Reisi Wıltanbul muhabiri tarafından gazetesine Simon Bolivar ve Carica Milica vapur 5857 tonluk Grazia vapuru mürettebatın*on; gonderılen bir haber, D. N. B. Alman lan gibi ayni şerait altında ve şark sa dan 5 kişi bir Ingiliz gemisi tarafından Milletler kendi mukadderatlarına ajanstnın metnini dünkü sayımızda neş hilleri açıklannda battıkları bildirilmek kurtanlmış, 15 kişi de îngilterenin cenu' kendileri sahib olmalıdır! rettiğimiz şiddetli tekzibile karşılandı. tedir. 6370 tonilâtoluk Karika Mılika is buşarkî limanlanndan birine çıkanlmış Diyerek peygambervari bir sesle hayBu havadıs Alman hukumetinin Rus minde bir Yugoslav vapuru da Şimal de tır. Ayni vapur mürettebatından 5 kişi bil kırdığı zaman, mustarib insan kütleleri dehududlannı tahkim etmeleri için Türnizinde batmıştır. Geminin mürettebatı infilâk neticesinde ölmüştür. rin bir ümidle canlanmışlardı. 1919 da kiye ve Rumanya nezdinde guya yap2492 tonluk Blak Hil adındaki Ingili toplanan sulh konferanslarından çok şey mış olduğu bir teşebbüse dairdir ve fil ha^kında henüz hiçbir haber yoktur. hakika, ortada böyle bir hâdısenin doğ ttalyan gemisinden kurtarılanlar vapuru mürettebatından 22 kişi ile bir bekleniyordu. Çünkii orada, Avrupa [Arhası Sa. 3 sutun 1 ruluğunu ispata yarayacdk hiçbir emaLondra 20 (a.a.) Grazia vapuru, mukadderatını tayin edecekler arasında, re yoktur. ideal sahıbı yiıksek şahsiyetler de bulunuBu vak'a bir asilsız haber bir de onun yordu. tekzıbi gibi zahvren basit görunse de 1919 da milliyet prensipi tatbik edilebizi muhım bir noktada alâkadar edıbilir miydı? Edılmezse ne yapılmsk lâyor: Türkiyede bulunan ecnebi gazete zımdı? muhabirlerı. Bu zevatın gerçi büyük bir Bu prensipe hayat vermek için, herekseriyetı işlerının ehli, mes'uliyetlerişeyden önce şüphesiz adalet fikrini kabul ni müdrık ve muhterem kimselerdir; etmek, benimsemek icab ediyordu. fakat aralannda nereden gelip nereye 1789 un ferdler hesabına ortaya ıttığı hugıttıkleri bellı olmıyan bir ktsmı da var Roma 20 (a.a.) Roma radyoları Şayam dikkat bir mütalea Şehir Meclisi dün toplanmıştır. Aza vukatlannm haricde serbest iş alıp alamı ki her hangi bır maksadla akıllarına kukî müsavat mefhumunu milletlere de tarafından neşredılip mülhem olduğu anLondra 20 (a.a.) Garvin bugul dan Fuad Fazhnın men'i israfat talimat yacaklarının tayinine dair teklif Kavanin esen her turlu havadısi teigraf şekline teşmil etmek mecburiyeti vardı. Çünki laşılan beyanatta, Balkanlann bolşevik «Observer» gazetesinde diyor ki: namesinin değiştirilmesine dair olan takri ve Bütçe encümenlerine, bankalar islik sokup gazetelerine gondermektedirler. 1789 modeli üzerine kurulan Avrupa leştirılmesi çin yapılacak bütün teşebbüs «Hitler'le Stalin'in Balkanlarda keı ri okunmuş, takrir sahibi izahat vererek on razmdan yüz bin lirarun istimlâk borclan D. N B. nin haksız olmıyan tekzibini milletleri, müsavat fikrini genişletmişlerdi. lerin İtalyanın derhal muhalefetine ma dilerine nüfuz mıntakalan ayırmış olduk* dört sene evvel yapılmış olan bu talimat na münakalesi hakkındaki teklif de Bütçe mucib olan yukanki mesele bunlann ne Müsavat dendiği zaman 1919 münevverbirindsi, ne de bu gidışle, sonuncusu ruz kalacağı bildirilmektedir. Bu beya lan haberler belki de doğrudur. Ancal namenin bugünkü ihtiyacı karşılayamadı encüemnine gönderilmiştir. leri yalnız ferdler arasında değil, milletler nata göre İtalya, Avrupa ihtılâfmın bü bu olsa olsa nazaridir. Çünkü hakikat ğını söylemiştir. Takrir, Kavanin, İktısad Merhum muallim İhsan Şerif Sarunun dur. arasında da ayni haklara malik olmak yümesine mâni olmağı ve Balkan memle Alman ve Sovyet emelleri arasmda ve Mülkiye encümenlerine gönderilmiştir. ailesine ikametgâh olarak ev verilmeden Bu gibi adamlann faaliyetlerini konlüzumunu hatırlıyorlardı. Fakat şu var ki ketlerini de bunun dışında bulundurma mıntakada ahenk bulunması mümkün de trol edecek ve içlerınden muzır olanSandal ve kayık satışlarında gedik usu evvel çocuklarmm kimler olduğu tetkik ferdler arasmdaki müsavat bazı menfaatğı arzu etmektedir. İtalya, muhtehf Tu ğildir. lannı hududlanmızdan dışan atacak bir lere zarar verdiği zaman, başta, adaleti lünün kaldınlması ve bunlann kadroları edilmek üzere evrakm makama ladesi uy makam Türkiyede var mıdtr? Varsa ne na memleketlerile Balkanlar arasındaki Balkan milletleri bilirler kî, Alman ve temin edecek bir devlet bulunduğu halde, noksan iskelelere nakilleri hakkındaki gun görüldüğüne dair Bütçe encümcninin rededır ve ne iş yapar? Merdk edıyoruz. münasebetlerin iyileşmiş olmasuıdan do ya Sovyetlerin Balkanlara hululü Bal (Arkast Sa. 5 sutun 3 te) devletlerin menfaatleri mevzuu bahsoldu teklif, Mülkiye encümenine, Belediye a* * * layı memnundur. [Arkast Sa. 6 sutun 2 de] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ğu zaman iş kuvvete kalıyordu. Şu halde •Hiıııtııımı ••••ııııııııırılııııııııııfııııııııııınırııı ııiııııtııiMiııııılllııııııııııııııiMiı •MiıiKtııııuıııııııiMiııııııiMllıiMiıııııııııııı ıiıııııııtlırıııııııııiMiıııtıınııııııııııııiMiıııııııııiMiııııııııııııiMiılıılllllllfllll 1919 da milliyet prensipinin tatbikı ımkânsızdı. O devrin adamları bunu düşünmemezlik etmediler. Ren nehri taştı Adalet fikri Ve realite AW ^MV*. AUW]^V^V. Yabancı gazeteciler Çok haklı şikâyet Hastaneler, halka değil. "ilme,, yardım ediyor Doktor General Refik Münir diyorki: «İçlerinde tatbikatlı ders yapılan bu müesseselerde profesörler, ancak enteresan buldukları vak'alarla meşgul olmakta ve sadece ders vermektedirler» Italya ve Balkanlar Sovyet nüfuzunun Balkanlarda yerleşmesine Roı hükumeti tarafından mâni olunacağı bildiriliyorj Öyle bir teşekkül meydana getirelim ki dediler, bundan sonra artık devletler arasmda sulh ve ahenk hüküm sürsün. Ortada haklıyı haksızdan ayıran, adalet tevziine memur, bütün milletlerin fevkinde bir mevcudiyet bulunsun! Ve Milletler Cemiyeti kuruldu. Fakat nasıl? Evet, millî vicdanlarda beynelmilel müsavat fikri kuvvetli bir yer is^al etme Edebiyat muallimleri dün kız lisesinde toplandılar Içtimada, edebiyat programları hakkında Ankarada verilen kararlarm rapor şekline ifrağı etrafında müzakereler cereyan etti LIMANDA KAZA Dün akşam Köprü önünde büyük bir motör battı NADİR NAD1 ÎArkasi Sa 5 sutun 4 te\ Maarif davamız İstikrar ve sistem Yazan: PEYAMI SAFA Peyaml Safanın maarlf mevzuunda yazdığı makale serislnin blrlnclsr, Bugün 3 üncü sahifemizde Edebiyat muallimleri kamisyonu dünkü içtimada Motör battıktan sonra denize dökülen hamule, imdada koşan» polisler ve sandalcılar vasıta,sıle foplattırıhyor, 6 ncı tahifemizde) (Yazıst S inci $akifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog