Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bağcı Şarabı Taze YAPINCAK üzümünden FRANSIZ MAYALARI ile yapılmış nefis Türk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Telefon : 41267 yıl umh rp^f» Fransızcadan Türkçeye CEP LUGATI Dlctlonnalre de Poche Françaîs Turc İSTANBUIİ CAĞALOĞLO n I ^ ' v. u zea Rıfkı Özgürelin 14 bin kelimelik Sxa lugatım tavsiye ederiz. : 5576 Müttefiklerin hava kuvvetlerine Ingiliz Generali kumanda edecek Kanada'dan garb cephesine asker nakline başlanıyor Telefon: Başnraharrlr ve evl: 22366. Tabrir neyetl: 24298. Idare ve matbaa tasıru 24299 24290 ^IeraI V9 meKuB adresi: Cumnurlyet.fetanbul. PostafcütnsS:tstanbul No. 246 PaZarteSİ 2 0 İkİnCİteŞrİn 1 9 3 9 7 5 kurUŞ. İkbal kİtabeVİ J Asılsız haberler Alman elçisi, hiikumetimiz nezdinde teşebbüste bulundu Berlin 19 fa.a.) D. N. B. ajansı bildir.' : Istanbulda çıkan Tan gazetesine göre, Ankaradaki Alman büyük elçisi Rumanya büyük elçisile yaptığı son mülâkatta Alman nükumetinin Sovyet Rumanya hududunda bir Sıegfried hattı inşası için Ru manyaya yardım etmek üzere elinden geleni yapacağım bildirmiştir. Gene mezkur gazeteye göre, Rumanya büyük elçisi bu teklifi reddetmiş ve sebeb olarak da Rumanyanın Sovyetler Birliği ile Rumanya arasında mevcud iyi münasebetleri bozabilecek hiçbir şeyi yapmak istemedığini ileri sürmüştür. Dail Herald gazetesinin tstan buldaki muhabiri bu uydurma haberi Alman büyük elçisinin, hatta Sovyet Türk hududunu tahkim için icab eden bütün malzemeyi Türkiyeye de teklıf ettiği şeklinde tertıb ederek gazetesine vermiştir. Türk gazetelerinden birinin Almanya ile Sovyetler Birliği arasında mevcud iyi anlaşmayı tahribe matuf olan bu çirkin teşebbüsü Almanya büyükelçisi tarafından Türk hükumeti nezdinde şiddetle protesto edilmiştir. Türk matbuatının yanlış siyasî haberler neşri hususunda misli görülmemiş bir hareketi karşısındayız. Hâdise, Türk gazetesinin ayni zamanda Rumanya ile Almanya arasına da nifak sokmak istemesi itibarile bilhassa vahimdir. Bu vak'a, bdzı Türk matbuatile îngiliz Yahudi mümessillerinin müştereken yaptıkları faaliyetin bir nümunesidir. Türkiyenin yeni siyasî hattı hareketi, bu biuıahaba* gazetecilık propagandasını efkânumumiyeyi Almanya ve Ankaradaki Alman mümessili aleyhine tahrik için bir zemin telâkki eder görünüyor. Batan Holanda gemisinde 150 yolcu boğuldu Bir mayine çarptığı bildirilen vapurun Alman tahtelbahirleri tarafından batırıldığı da iddia ediliyor Simal denizindeki facia Şimal denizinde batırılan bir geminin yolculan kurtanhrken Londra 19 (a.a.) 8300 tonilâtoluk Simon Bolivar ismindeki Holanda yolcu gemisi 400 den fazla yolcusile seyretmekte iken, îngiliz sahilleri açıklann da bir mayine çarparak sür'atle batmış tır. 150 den fazla ölü bulunduğu tahmin edilmektedir. Harbin bidayetindenberi, bu felâket, Royal Oak'm batmasından sonra, en büyük deniz felâketini teşkil etmektedir. Öğrenildiğine göre geminin yolcula [ATkası Sa. 3 sütun 1 del Ren Balkanlar Ve dış kuvvetler Sofya 19 (a.a.) Alman ajansı bil Birliği aleyhine müteveccih berhangî bîr alkan birliği etrafında fikir yüdiriyor: blok tesisi fikrinin Bulgaristan için ka rütürken, ekseriya, yalnız BaiMatbuat, Politishe Korrespondanz bulü imkânsızdır. Bulganstanda hâkim kanlıların vaziyetıni gözönündc gazetesinin makalesi hakkında uzun tef olan kanaat şudur ki, îtalya teşriki mesaJ bulunduruyoruz. Yabancı devletlerın tesiratta bulunmakta ve bu makaleyi umu isinin inzimam ettiği Alman Sovyet teşi sirinden kurtulmak istediğimiz için olacak, miyet itıbarile tasvib etmektedir. riki mesaisi yalnız Balkanlarda barışı ^ Balkanlı olmıyan bir devletin Balkanh İtalyan Başvekili, Avrupa kıt'asına sirayet etmeGazeteler, Balkan devletlerinin ya min edecek mahiyette değil, ayni zaman^ Bükreşteki müzakerele kında toplanacaklan hakkında Türk da Avrupa bt'asmın bu kısmını alâkadar lar hakkında bir takım faaliyetlerde bumiş olan harbin, iktısadî bakımdan bir dünya lunduğunu haber ahrsak sinirleniyoruz. rin bir çıkmaza girdiği membalarından verilen haberler hakkın eden meselelerin hakkaniyetli ve müsaleHalbuki şöyle bir sual hatıra geîebidaki mühim beyanatm esas kısımlannı metperver bir surette hallini de temin harbi şekli aldığmı söylüyor lir: söyleniyor «Almanya Balkanlarda banş istiyon> edecek mahiyettedir. Balkan birliği sadece Balkanlılabaşlığı altında neşrediyor ve BulgaristaBükreş 19 (a.a.) Reuter ajansı, Roma, 19 (a.a.) Stefanî ajansı bil düşmeden tarihî olarak tavsif edilebilecek Rumanyanm komşularile nn iradesile mümkün müdür? nın «bitaraf blok» ismi altında arzedilemünasebatt Buna «evet» diye cevab verivermek diriyor: Korporationlar Nezaretinde top ahval ve şerait içinde toplanıyoruz. îtalya Almanyanm Rumanya mallarını satın al cek bir Balkan birliğinin haricinde kalalanan yüksek otarşi komisyonunda Mus nın tarzı hareketi sayesinde askerî bakım mak için piyasa fiatından yüzde on beş cağını yazıyor. Bükreş r2 (a.a.) D. N. B.: Rupek o kadar kolay olmasa gerek. Her siyasî manzume gibi Balkanlı milletler de solini tarafından söylenen nutkun metni dan henüz Avrupa kıta'sına sirayet et fazla teklif ettiğini bildiriyor ve diyor ki: manya matbuatı bugün yazılannda Ru Sofyadaki salâhiyettar mahfiller Bulmemiş olan harb iktısadî bakımdan bir dün «Herhalde Almanya mubayaatınm garistanm herhangi bir bloka iltihak ve manyanm komşularile olan münaseba • hem kendi kendilerile, hem de diğer siya şudur: « Yüksek otarşi komisyonu bu sene ya harbi şeklini almıstır. Cünkü hırbin bi bedelini döviz olarak peşin verecek vazi bu suretle şimdiki vaziyetini terketmek tını mevzuu bahsetmekte ve Rumen husî manzumelerle daimî münasebet halinde yaşarlar. Balkan siyasî manzumesinin îtalya aleyhinde tatbık edilen sinsi zecrî lâistisna dünyadaki bütün memleketlerin yette değildir. Zira Hariciye Nezareti niyetinde olmadığını bildiriyorlar. Versa dudlarınm değişmezlığini ehemmiyetle bir ahenk unsuru halinde var olabilmesi tedbirlerin dördıincü yıldönümünde topla iktısadî ve içtimaî faaliyetlerini sekteye uğ nın ekonomi şubesi direktörü Clandius iki illes'da vücude getirilen vaziyetin mu kaydeylemektedir. için iç şartların da, dış şartların da mü nıyor. Şunu da ilâve edelim ki bu tedbir ratmış ve altüst etmiştir. Aradan yalnız [Arkası Sa. 5 sütun 2 de] hafazasma matuf ve bilhassa Sovyetler lArkast Sa. 5 sütun 6 dal ler, bunları bize tahmil edenlerin arzusu yirmi sene geçtikten sonra garib bir fır '•'»»»ılılı.ıııumıı.ımmıı.miHlııı,,,,,,,,,,,,,,,,,,," nn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, „„„„,„„„„„„„„,„„ ,,„„ „ said bulunması icab eder. ^™" ' "" "•••••••«••••••••••••nıııiHiııııiHiııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııniHiıııııınıııımııuıuıııııniHmıınınınııııııı ıııııııııııııııınııııııııınııııı ııııııııınm sat neticesinde şahid olduğumuz vakayi İşte, bugünkü dünya vaziyetine yakm hilâfına olarak memleketimiz için hdyıılı (Arkast Sa. 5 sütun 3 te) dan baktığımız zaman butıin bu şartlan neticeler vermiştir. Bugün mübalâğaya lllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII en iyi bir şekilde bir araya toplanni'ş ola | HIUIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIirilllllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIII rak görüyoruz. Balkan milletleri içinde, komşularile işbirliği yaparak beraber çalışmak fikrini hoş görmıyen bir tanesi bile yoktur. Tarihin verdiği tecrübeler, coğrafî ve iktısadî vaziyet, harb ve saire gibi bir Dün Ankara, Konya ve Izmite kar yağdı, Katakım canh sebebler bu fıkri mecburî kılıyor. Balkan dışı devletler arasındaki oyradeniz ve Akdenizde de şiddetli fırtına var nak ve müstekar olmıyan muvazene de Balkanlıların beraber yürümesini emrediyor. Cenubuşarkî Avrupasıle alâkadar bütün devletler bugün buralarının harb sahnesi haline girmesini istemezler. İkı aydanberi ham madde bakımından birçok membalarını kaybeden Almanya nazarında Balkanların eskisine göre cok daha büyük bir kıymeti vardır. Balkanlarda silâh patlıyacak olursa, Almanya kolay kolay seyırci duramıyacağından, kuvvetlerini dağıtmaya ve birçok yeni düşmanlarla çarpışmaya mecbur kalacaktır. Ve Balkanlar Almanyanm eline geçse bile, iktısadî hayat altüst edıleceğinden, toprağın verimi azalacak, oralardan istifade imkânları sıfıra düşecektir. Sovyet Rusya Balkanların emniyetile yakından alâkadar bulunuyor. CenubuAnkara, 19 (Telefonla) Bu sabah Konyada şarkî sahası yabancı bir kuvvetin tahaksaat sekizden dokuza kadar buraya kar kümiine girdiği takdirde Ruslar çok raKonya 19 (Hususî muhabirimizden) hatsızlık çekerler. Böyle bir vaziyet on yağmıştır. Öğleye doğru hava biraz aç Dün gece başlayan yağmur sabaha karDün lik maçlarına üç sahada da devam edilmistir. Beşikfh^ Vefa maçı 10 Vefaldartn aleyhine lan sıkı bir çember içine almak demektir. mış, fakat akşam saat yediden itibaren şı kara çevirdi. Kar o kadar şiddetli yağNAD1R NAD1 kar tekrar yağmağa başlamıştır. Yağış de dı ki, şimdi hertaraf bembeyaz olmuştur. bitmiş, Galatasaray 5 1 Kasımpa şayı yenmiş, Fenerbahç^dfi 3 0 htanbulsporu yenmistir. Yukarıki resim Beşiktaş Vefa maçından bir enstantanedir. Maçların tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir. lArkast Sa, 5 sütun 4 te\ tArkası Sa. 5 sütun 4 te\ vam etmektedir. nehri üzerinde Fransız tngiliz kuvvetleri tarafandan tahrib edilen bir köprü Ottava 19 (a.a.) Fransaya gön » gitmektedirler. Fakat çok ciddî gözükü derilecek olan birinci Kanada fırkasmın yorlar. 1914 harbinde ise Kanadalıların kumandanı General Mac Naughton, be fazla sergüzeştcu bir tavırlan vardı. Fırka Fransaya vardığı zaman teslihat In yanatta bulunarak demiştir ki: [Arkası Sa. 5 sütun 5 te\ <<! Kanada askerleri tam bir şevkle Balkan bloku içinde Bulgaristanm vaziyeti Alman ajansma göre; Sofya hükumeti her hangi bir bloka iltihak etmiyecekmi^ Mussolinınin nutku Rumen Alman tîcaret müzakeresi Kar fırtına Dün yapılan lik maçları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog