Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 2 İkincitesrin 1939 Emek ve zaman kazandıran kolaylıklarla karşı karşıya 1 Asrımızm kolaylık ve sürat rökoruna muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. Bu eser; memleketimiz san'at âleminde eşsiz bir muvaffakiyet; büyük nleketimiz noksan ve ihtiyacımıza ilk ve kat'î bir cevabdır. En son sis tem otomatik vasıtalarla kat iyyen insan eli sürülmeden imal ve ihzar edilen: TUNCAY TUNÇAY gişesinde: pek zengin olan MİLLÎ PİYANGO biletleri satılmaktadır. TUNÇAY GİŞESİ, bir çoK fakirlerl zengin ve zenginlerl de mes'ud etmlştlr. Bu kere çekilen 27 nci teıtib 6 nci keşidede ı GiŞESi Mercimek Bezelye Buğday Nohui ve emsali sebze komprime lerinin ben zer ve taklid leri olmama sına rağmen memleketimi zin her tarafı na şamil ol mak üzere, 50 gramlıklar 9 100 » 15 kuruştur. 50 gramlık bir komprime 2,5 100 gramlık bir komprime 5 porsiyon içindir. lktisadî ve sıhh şartları toplayan KOMPRİME Lezzet, nefaset ve kudret kaynağıdır. 1OO Gramlık bir paket Komprimenin kimyevî analiz raporu : Rütubet mik tarı % 7 Yağlı maddeler % 19,80 Yağın hamiziyeti % 01 Tuzu % 8,50 Külün hamızı Klormada erimiyen kısmı 1/100 Hamiziyeti: 100 gram un için sarfedilen normal kale visantimetre mikâbı olarak 3 CC normal Idrat dö kar bon mecmuu 49,65 Azot total hesabile ya pılan mevaddı protoniye 200,000 LiRAYI 2 5,00 0 isminin teşhirine lüzum görülmiyen bir zata ve LiRAYIda Fotoğrafta görülen Cerrehpaşada garson Ismail Ermiye verilmiştir. Adrese dlkkat: Yenlcami Sultanhamam cad. Mısırçarşısı kapısi karşısında 50 No. MUtekaldlnl askerlyeden M. HAMDİ BAKIRCIOGLU Buruşuklukları ve lekeleri Istanbulda Nafıa Müdürlüğünden: 7/11/939 salı günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonıl odasında (21867.14) lira keşif bedelli İstanbul Gureba hastanesi arazisinde yapılacak dahiliye anfisi poliklinik kısmı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur Mukavele. eksiltme. bayındırlık İşleri genel. hususî ve fennî şartnameleri, proje. keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak (110) kuruş mukabilinde dalresinde verilecektir. Muvakkat teminat (1640 ilra 05 kuruştur). Isteklileıin teklif mektubları ve en az bir taahhüdde (20.000) liraük bu lşe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilâyetine müracaatle eksiltme tarihinden (8) gün evvel almmış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 7/11/939 salı günü saat (14) e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (8341) Temizlemeli? NASIL EVROZi Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser lcabında glinde 3 kaşe alınablllr. Kırklareli İskân Müdürlüğünden: Cild hüceyrelerinden çıkarılmış ve genc ve sağlam bir cildin unsurla nna müşabih yeni ve kıy metli cevh»r ™™^™"^^"™™ hulâsası: «Bİ OCEL» tabir edilen ve Viyana Ünıversitesinin meşhur bir profesörü tarafından keşif ve genc hayvanlardan gayet itinalı bir tarzda istıhsal edilen bu kıymetli cevher, cüchn unsunı olan pembe renkteki Tokalon kremi terkibine karıştırjlmıştır. Bu kremi her akşam yatmazdan evvel kullanınız. Siz uyurken, cildiniz bu kıymetli cevheri masseder. Her sabah uyandığınızda cildinizin daha açık, daha taze ve daha genc olduğunu göreceksiniz. Gündüzleri de yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanmız. Bu kolay tarzı tedavi sayesinde her kadın 10 yaş daha genc görünebilir ve genc kızların bile gıpta nazarile seyredeceği şayanı hayret bir cild ve bir tene maük olabilirsiniz Tokalon kreminin müsmir neticeleri garantidir. % 18,50 Münferid veya toplu aile gezintilerinde; şehirde; köyde; dağda; bayırda velhasıl her yerde ve her zaman (haricden hiçbir madde ilâve etmeği düşünmeksiz in) en acele ve en dar zamanınızda nefis ve leziz; (Q A P A İ V İ A R I \ A Çorbahk komprime ve püresini Beş, on dakika zarfında hazırhyabileceksiniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avrupadaki emsalle rile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime evsaf ve yüksek kalitesile bir günlük kalori sârfiyatınıza tekabül eder. 25 sene dir f asılasız mesaisinde Türk nes linin gürbüz ve sıhhatli yetişimine hizmeti en ulvî bir maksad bilen Çapa Marka; senelerce devam eden azamî fedakârlık hada da büyük bir boşluğu doldurduğuna ve vazifesini yaptığına kani bulunmaktadır... Bir memleket işi saydığımız yeni eserimiz üzerinde muhterem vatandaşlarımızın tenkid ve irşadlarını kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. ve ciddî tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi branşına ilâve ederek memlekete takdim etmekle; bu sa Bu yeni ve cazib güzellik r e ç e te s inl tecrtlbe ectinfcr... 1 Kırklareline 13 kilometre mesafede Kavaklı köyünde 50, 18 kilometre mesafede Paşayennde 15, 21 kilometre mesafede Koyunbabada 20, 20 kilometrede Dokuzhüyükte 15, ev ki cem'an 100 aded tip IX göçmen evi İnşaatı kerestesinin tamamı hükumet tarafından verilmek üzere eksiltmiye konulmuştur. 2 Inşaatın umum keşif tutarı 29118 lira 11 kuruştur. 3 Eksiltme 10 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 15 te KırklareU İskân Müdürlüğünde mütesekkil Komisyon tarafından kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Münakasa şartnamesi, hususî şartname, plân vesair evrak 145 kuruş mukabüinde Kırklareli İskân Müdürlüğünden alınabilir. 5 Muvakkat teminat akcesi.2183 lira 85 kuruştur. 6 Teklif mektubları eksiltme saatlnden bir saat evveline kadar Komisyon başkanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. 7 Eksiltmiye talib olanların ehliyet vesikalarile birlikte müracaatlerl İlân olunur (8624) Beşiktaş : Çapamarka Kadıköyünde: Üsküdar hukuk hâkimliğinden: Kadri Baran tarafından karısı Kızıltoprakta Kayışdağı caddesinde 48 nu maralı hanede sakin olup elyevm ikametgâhı meçhul Katerine aleyhine açılan boşanma davasmdan dolayı müd deaaleyha Katerinenin daveti mahke meye icabet etmediğinden hakkmda gıyab karan ittüıaz ve ilânen tebliğine karar verilerek tahkikatın 11/12/939 pazartesi saat 14 e talik edilerek bu babdaki gıyab kararı mahkeme divanhanesine asılmış olduğundan müddea aleyha Katerinenin mezkur günde gene mahkemeye gelmediği takdirde çıyabmda tahkikata devam ve icab eden karar ittihaz olunacağı ilân olunur. Kuruluş tarihi : 1915 Belediyesinden: Tel : 40337 Adıyaman J EKZA Yara ve çıbanlarda kullanıhr. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. Ekzemanın ilâcıdır. Eczacı Aranıyor Kendi hesabma çalışmakla beraber kendisine bir dükkân ve ayda otuz beş lira ücret verilmek üzere bir eczacı aranılmakta olduğu ilân olunur. (9046) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 11/11/939 cumartesl günü saat 11 de Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda 4973 lira muhammen bedelli muhtelif cina masalarm kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Mektebler Muhasebeciliğine yatırılacak beş lira bedel mukabilinde Fakülte Hesab Memurluğundan alımr. Muvakkat teminat 373 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını. muvakkat teminat ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. «5516» (8877) 80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü olan İstanbul Defterdar Iığmdan: Galatasaray Maliye Şubesine muhtelif seneler kazanc vergisinden borclu Asmalı Mescid mahallesi Meşmtiyet caddesi eski 123 yeni 206 sayılı yerde otel ve gazinoculuk yapan Antonya Benzora aid otel ve gazino eşyası alenî müzayede ile 8/XI''939 çarşamba günü saat 14 te satılacaktır. Talib olanların satış yerinde hazır bulunmaları. (9038) •• Çıçek Meraklılarına ••• Felemengin meşhur ticarethanelerinden getirtmiş, olduğum sümbül, lâle, şekâik ve sair çiçek soğanlarını ehven fiatlarla satmaktayım. Renk Adedi Sümbül 1 inci boy 12 20 Kr. Sümbül 2 nci boy 12 12.1/2 Kr Şekâik katmerli 8 Kr sair çiçek soğanlanmız mevcuddur Kataloğ meccanen gönderilir. Adres: Şark Tohum mağazası. H Balıkpazar Lonca sok. No. 3 m İstanbul 2 nci iflâs memurluğundan: Mahkemece iflâsına karar verildiği ilân edilen îstanbul Büyük Çorabcı hanında 1 No. da manifaturacı Albert Paponun masasına alacaklı kimse gelmediğinden iflâsın kaldırılmasma mahkemece 31/10/939 tarihinde karar ve rildiği ilân olunur. (21524) Demir ve tahta fabrikaları T. A. Ş. Merkezi: Ankara, Selânik caddesi Arda apartımanı DETA Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları Muharnmen bedeli 100 kilo yün çorab ipliği 240 lira 3500 kilo yün fanilâ ipliği 9270 lira 9515 1 Cins, miktar ve tahmin bedeli yukarıda yazılı iki kalem eşyanm 9 ikinciteşrin 939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14,30 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 2 îlk teminatı «713» lira «63» kuruş olup şartnamesi hergün Komisyondan parasız olarak almabilir. 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Baskanhğuıa makbuz mukabilinde vermeleri. (8754) REVUE Saatlerinin modelleri en son ve zarif şeklldedlr. Tanınmış Saatcilerde satılmaktadır, DEPO : Galata, Kurekçiler, Manbaym han 1 nci kat No. 6 Fabrika adresi: Deta Acfapazarı Soba, Poyra, Etüv, her nevi araba ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mutehassıstır. Bilumum dökütn, demir ve tahta işleri yapılır. Kütahya Askerî Garnizon Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 1 Kütahya Tayyare garnizonunda 61937 lira 62 kuruş keşif bedelli iki erat paviyonu ve 7814 lira 46 kuruş keşif bedelli iki cephanelik yaptırılacaktır. 2 Paviyon eksiltmesi kapalı zarf usulile ve cephanelik eksiltmesi açık eksiltme usuliledir. 3 Eksiltme 17/11/939 cuma günü paviyon eksiltmesi saat onda ve cephanelik eksiltmesi saat on altıda Kütahya merkez Komutanlığı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Paviyonun muvakkat teminatı «4347» liradır. Cephaneliklerin muvakkat teminatı «590» liradır. 5 Şartname, keşif ve plânları görmek istiyenler hergün Komisyona müracaat edebilirler. 6 Eksiltmiye iştirak edecek olanlar kanunun icab ettirdiği vesaik mevcud olmak şartile «paviyona aid teklif mektublarını saat dokuzda» makbuz mukabilinde Komisyona vereceklerdir. (9044) KAN, KUVVET İŞTÎHA ŞURUBU FOİFARJOL Eksiltmiye konan iş : 1 Bursa San'at okuluna ilâveten inşa olunacak 19,261 lira 05 kuruş keşif bedelli tesvıye atolyesinden 15,000 liralık mıktarı olup kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarümıştır. 2 Bu işe aid keşif, fennî, eksiltme şartnameleri, proje ve mukavele ömeği, bayındırlık işleri genel şartnamesi, Nafıa Dairesinde görülebilir. 3 Eksiltme 10/11/939 cuma günü saat 16 da Nafıa Dairesinde mütesekkil Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat vermelerı ikinci maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri ve inşaatı yapacaklarma dair Bursa Vilâyeti makamına yazı İle müracaatle Nafıa diresinden ehliyet vesikası almış olmalan ve 939 yiü Ticaret Odası vesikası göstermeleri lâzımdır. 5 isteklilerin 2490 sayıü kanun mucibince eksiltme evrakını hazırlayıp 10/ 11/939 cuma günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri İcab eder. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (8773) F O S F A R S O L , Kanın en hayatî kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tath iştah temin eder. Vücude devamlı genclik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabî buhranlan, uykusuzluğu giderir. Muannid inlabazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. F O S F A R S O L'ün: Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermeşidir... Sıhhat Vekâletinin resml müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog