Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 ftcinciteşrîn 1939 CÜMHURÎYET Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhî îstırablarî azaltan bu meshur Kolo bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa vebütünyüksek milletlerin kolonyalarma faiktir. LİMON (jÇEKLERi HASAN KOLONYASININ Dökümcü alınacak Demir ve Tahta Fabrikaları TURK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Istanbul Levazım Amirliği haricî askeri kıtaaü İlânları Beherine tahmin edilen fiatı 85 lira Edirne garnizonu için aşağıda yazılı olan 300 500 aded eğer takımı pazar kömürler kapalı zarfla eksütmiye koçıkmadığından lıkla satın almacaktır. Eksiltmesi 7/11/ nulmuş ise de talibi 939 sah günü saat 11 dedir. Kat'î temi yeniden açık eksütmiye konulmuştur. istiyenler hergün natı 4500 lira olup şartnamesi 150 kuŞeraitini anlamak Komisyonda görebüirler. İhalesi 17/11/ ruşa komisyondan ahnır. Taliblerin mu939 cuma günü saat 14 ten itibarendir. ayyen vakitte Ankarada M. M. V. Sa İsteklilerin belli gün ve saatte kanutınalma komisyonunda bulunmaları. nun istediği vesaik ve ilk teminatlarile (694) (9023) birlikte Edirnede Sanayi kışlasında Satınalma Komisyonuna müracaatleri. 100 ton pirincin kapalı zarfla eksilt«703» (9065) mesi 6/11/939 günü saat 15 te AnkaraKilo 496,800 Lavamarin da Lv. âmirliği Satınalma komisyonun 842,000 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 22 730,000 » bin lira, ilk teminatı 1650 liradır. Şart354,360 Linyit name ve nümunesi komisyonda görü lür. İçinde kanunî ve Ticaret Odası veEdirne garnizonu için aşağıda miksikalan da bulunan teklif mektublannı saat 14 e kadar adı geçen komisyo tarı yazılı odunlara talib zuhur etmediğinden pazarlıkla eksütmiye konulna vermeleri. (641) (8594) muştur. Şeraitini anlamak istiyenler hergün Komisyonda görebilirler. İhaBeher çiftine tahmin edilen fiatı 820 lesi 17/11/939 cuma günü saat 10 dan kuruş olan 20,000 çift çizme kapalı zarf 11,30 a kadar yapılacaktır. İsteklilerin la münakasaya konmuştur. İhalesi 6/11/ belli gün ve saatte kanunun istediği 939 pazartesi günü saat 14 tedir. İlk te vesaik ve ilk teminatlarile Edirnede minatı 9450 liradır. Evsaf ve şartname Sanayi kışlasında Satınalma Komis«704» (9066) si 820 kuruşa Ankarada M. M. V. Sa yonuna müracaatleri. Kilo tmalma komisyonundan alınır. îstekli 125,290 lerin kanunun emrettiği belgelerle iha104.060 le saatinden bir saat evvel Ankarada 115.540 M. M. V. Satınalma komisyonuna gel 420,240 meleri. (640) (8595) 70,570 350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nisanlarile büyük mükâfat, birincilikle diplomalar kazanan H A S A N Deposu yeni adresi: B a h ç e k a p ı Beyoğlu tramvay durağı karşısınde bl * ^^ * ^ Beyoğlunda işlemekte olan I Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden; I Aşağıda yazılı maddeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Vizede Askerî Satınalma Komisyonunda acele pazarlıkla satın almacaktır. îsteklilerin kanunî vesikalarile ve teminatlarile ViAdapazannda bulunan fabrikamız dökümhaneleri için on aded dözede Komisyona müracaatleri. kümcüye ihtiyac vardır. İsteklilerin sarih tercümei hal ve bir kıt'a «717» (9079) • ^ fotoğrafla (DETA ADAPAZARI) adresine tahriren müracaatleri. M Telefonla 49399 numaradan Çirisi Miktarı İhale RÜnü Kilo ve saati malumat abnabilir. Yulaf 450,000 45,000 Gayrimenkul satış üâm 225,000 Muhammen bedell 2145 lira olan on bir kalem muhtelif cins ve eb'adda Beyoğlu sulh mahkemeleri başkâtıbJ 225,000 bılyalı yatak 16/11/1939 perşembe günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar liğinden: Kuru ot 360.000 bınası dahilindeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme usulile satın almacaktır. Şişlide Küçükbahçe sokağmda 5, 7, 55] Bu işe girmek istiyenlerin 160 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 360,000 tayin ettiği vesaikle birlikte Eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri 360,000 No. lı Meşrutiyet apartımanının 23/11/] lâzımdır. 360,000 939 tarihine musadif perşembe günü saBu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8980) Hayvan tuzu 270,000 at 14 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahj Odun 570,000 kemeleri başkâtibliği nezdinde yapıîa» Muhammen bedeli (496100) lira olan 87 kalem bakır lokomotif ocaklan ve » 570,000 cak birinci arttırmasına ve saireye da^T teferruatı 11/12/1939 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile AnKarada , 740,000 Çumhuriyet gazetesinin 21/10/939 T< idare bınasında satın alınacaktır. » 1.140,000 8/11/939 14 ve 5548 sayılı nüshasile üân edüen satış • Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin imali İçin icab ettiği Bı\lgur 160,000 şartlan arasında sözü geçen yirmi se « ! takdirde Idare müteahhide kendi hurdalıklarında mevcud takriben 120 tonu 80,000 Pirinc tenıiz talaş ve 15u tonu parça balinde lokomotif ocaklan vesaire gibi dcmirden nelik taviz bedeli: Gayrimenkulün t a 90,000 Nohud âri hurda bakır verecektir. mamına aid olup evvelce ödenmiş nıFasulye 120,000 Bu işe girmek istiyenlerin (23594) liralık muvakkat teminat ile kanunun sıf hisse tavizinin dahi uhdesine ihale tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon ileis80,000 Makarna olunacak müşteriye aid bulunduğu tavliğine vermeleri lânmdır. 20,000 Şehriye zihan ilân olunur. Şartnameler ( 2 " 0 ) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 26,000 Kuru üzüm (8779) 45,000 İrmik 35,000 Sadeyağı 35,000 Yemek tuzıı 20,000 Şeker 21,000 Sabun 900 Rumeli ciheti Anadolu ciheti Kırmızı biber 250 10/11/939 14 Çay ıçın ıçın Beher çiftine tahmin edilen fiatı 400 2,000 Havuç 8.000 kilo 27,000 170 ton kuru fasulyenin kapalı zarfla Bulgur kuruş olan 120,000 çift B. tibi fotin ka eksiltmesi 20/11/939 günü saat 15 te Pirinc 40,000 Ispanak 89,500 13,000 21,000 Lahana palı zarfla münakasaya konmuştur. 1 Ankarada Levazım Âmirliği Satınal Nohud 40,000 Holandadan getirilmiş en iri ve en nadide 14,000 40,000 Pırasa 89,500 halesi 6/11/939 pazartesi günü saat 11 ma Komisvonunda vapılacaktır. Mu Kuru fasulye 20,000 ÇHftAIJI ARI Dördüncü Vakıf Han dördüncfi k ? t 18 mımar.da 3,500 Kereviz 10,600 13,000 O U U H H L H n i Bahçe mimarı MevJud Baysalda bulacaks.mr. dedir. İlk teminatı 22,950 liradır. Evsaf hammen bedeli 23,800 lira, ilk temina Makarna 16,250 Karnabahar 38,700 Telefon: 23426 Kısa telgtaf: Mimbaysal Istanbul 3,000 ve şartnamesi 24 liraya Ankarada M. M. tı 1785 liradır. Şartnamesi ve nümu Şehriye 18,700 demet 10,000 Maydanoz 4,000 V. Satınalma komisyonundan ahnır. nesi Komisyonda görülür. îcinde ka Kuru üzüm Tanesi 22,5 kuruştur. 7,000 îsteklilerin kanunun emrettiği belge nunî ve Ticaret Odası vesikalan bulu îrmik Yukarıda cins ve miktarları yazıh 6,000 nan teklif mektublarınm saat 14 e ka Sadeyağı 7 kalem sebzenin 6/11/939 pazartesi lerle ihale saatinden bir saat evveline 6,000 günü saat 15 te İstanbul Tophanede kadar teklif mektublarmı Ankarada M. dar Ankarada Komisvona verilmesi Yemek tuzu 3,000 «696» (9063) Seker Levazım Âmirliği Satınalma KomisM. V. Satınalma komisyonuna verme Sabun 3,500 yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıleri. (639) (8596) Yulaf 275,000 lacaktır. Heyeti umumiyesinin tahmin Sarranbolu garnizonu için 96 ton sı K u r u o t 456,000 bedeli 20,804 lira 40 kuruş, Rumeli ciğır eti kapalı zarfla almacaktır. İhalesi 50 Beher çiftine tahmin edilen fiatı 480 17/11/939 cuma günü saat 15 te.yapıla* Çay hetinin ilk teminatı 1086 lira 33 kuruş, "Âriadoİu cihetinin ilk teminatı kuruş olan 80,000 çift A. tipi fotin ka caktır. Tahmin bedeli beher kilosu 22 Kırmi2ı b'fbef' : 474 liradır. Hepsi birden ihale edilebiîe1 Efcsiltmiye konulatr tşy 5M19 lira 80 k«ruyke?lf bedelli Gümüşane Cezaevi palı zarfla münakasaya konmuştur. İ kuruştur. Muvakkat teminatı 1584 li Hayvan tuzu * . ' 1 , 7 1 0 ' " '{•'•8,500*0 ' Î ^ T ^ |ceği gibi Anadolu ciheti ayn ve Rumeli inşaatıdır. halesi 6/11/939 pazartesi günü sâat 10 radır.'Şartnamesi Komisvonda görülur. Saman 342,000 6/11/939 14 ciheti ayrı ihale edilebilir. Şartnamesi 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : dadır. İlk teminatı 19,110 liradır. Evsaf İ s t e ' i l e r Ticaret Odasma kavıdh olA Eksiltme şartnamesi Komsyonda görülür. İsteklilerin kave şartnamesi 1925 kuruşa Ankarada duklanna dair vesikalarıpı göstermek B Mukavele projesi 9400 kilo sabun açık eksiltme ile alı nunî vesikalarile beraber teklif mekmecburiyetindedirler. Eksütmiye gireM. M. V. Satınalma komisyonundan aC Bayındırhk işleri genel şartnamesi nacaktır. M u h a m m e n t u t a r ı 3760 lira, tublarmı ihale saatinden bir saat evlımr. İsteklilerin kanunun emrettiği cekler 2490 savüı kanunun 2 ve 3 üncü D Yapı işleri fennî. umumî şartnamesi ilk teminatı 282 liradır. İhalesi 21/11/ veline kadar Komisyona vermeleri. E Keşif cetveli tahlili fiat belgelerile ihale saatinden behemehal maddelerinde vazılı vesikalarla ve te 939 salı g ü n ü saat 15 t e K a s t a m o n u d a «314» (8474) F Proje. bir saat evveline kadar teklif mektub minat ve teklif mektublarmı ihale sa Kışlada Askerî Satınalma Komisyo 3 İstekliler bu evrakı Gümüşane C. Müddeiumumiliğinden 150 kuruş mukaatinden bir saat evveline kadar SafIarını Ankarada M. M. V. Satınalma bilinde alabilirler. ranboluAa Askerî Satınalma Komisvo n u n d a yapılacaktır. Şartnamesi K o 5288 kilo sarı vakete almacaktır. Pa4 Bu işin ihalesi ikinciteşrinin 18 inci cumartesi günü saat 10 da Gümüşane komisyonuna vermeleri. (638) (8597) nuna vermeleri. «707» (9069) misyonda görülür. İsteklilerin belli zarlıkla eksiltmesi 7/11/939 salı günü C Müddeiumumiliği odasmda yapılacaktır. gün v e saatte Komisyona gelmeleri. saat 15 te Tophanede Lv. âmirliği sa5 Bu işe girebilmek için isteklilerin 2146 lira muvakkat teminat vermeleri 718» (9080) Beher çiftine tahmin edilen fiatı 225 tınalma komisyonunda yapılacaktır. ve ihale gününden nihayet 8 gün evveline kadar Gümüşane Valiliğine mü660,000 kilo kuru otun kapalı zarfla racaatle alacakları ehliyet vesikalarile birlikte 939 yılına aid Ticaret Odası kuruş olan 30,000 çift yemeni kapalı eksütmesinde talib çıkmadığından ük Tahmin bedeli 13,220 lira, ilk teminatı E r z u r u m & rnizonunun ihtiyacı için vesikasmı ibraz etmeleri lâzımdır. (9012) zarfla münakasaya konmuştur. îhalesi 991 lira 50 kuruştur. Şartname ve nü pazarlığı 9/11/939 perşembe günü saat münakasaya konulan 6/11/939 pazartesi günü saat 15 te An 10 da yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, capalı zarfla 500,000 kilo u n u n t a h m i n bedeli 70,000 munesi komisyonda görülür. İsteklüekarada M. M. V. Satınalma komisyo • İstanbul, Konya Levazım Âmirlikleri (ira, ilk t e m i n a t ı 4750 liradır. îhalesi rin belli saatte komisyona gelmeleri. nunda yapılacaktır. İlk teminatı 4625 Satınalma Komisyonlannda görülür. (360) (8948) 20/11/939 'pazartesi günü saat 15 teİstanbu'un her semtinde gazete satacak müvezzilere ihtiyaç var, liradır. Evsaf ve şartnamesi 340 kuruşa Muhammen bedeli 29,700 lira, ilk temi dir. Evsaf v e şartnamesi K o l o r d u n u n nakdî teminat ve hüsnü ahlâk vesikası şarttır, İstiyenlerin IsM. M. V. Satınalma komisyonundan a natı 2783 lira 59 kuruştur. îsteklilerin tekmil garnizonlarında görülür. Teklif Haydarpaşa, Fenerbahçe, Selimiye, tanbul Ankara caddesi 991 Adalet han Ferdi Selek ilân ve lınır. İsteklilerin kanunun emrettiği belli gün ve saatte Konyada Levazım n e k t u b l a r ı belli günde saat 14 e kadar Bostancı, Maltepe ve Başıbüyük ara^ ^ ^ M M Tevzi Bürosuna acele müracaat belgelerle ihale saatinden behemehal Âmirliği Satınalma Komisvonunda ha Erzurumda Askerî Satınalma Komis smda 2500 ton kadar nakliyat yaptırı«706» (9068) /onuna verilmiş olacaktır. «711» (9073) lacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/11/939 bir saat evveline kadar teklif mektub zır bulunmaları. lanm Ankarada M. M. V. Satınalma çarşamba^ günü saat 14,30 da Tophanekomisyonuna vermeleri. (633) (8598) Çanpkkale Müsthakem Mevki bir de Lv. Âmirliği Satınalma KomisyoErzurum garnizonunun 600 ton buğday kırması 22/11/939 çarşamba günü liklerî için 15,000 kilo sabun 4/11/939 nunda yapılacaktır. Şartnamesi Komis1 Diyarbakır Hususî İdaresine aid, Farkm, Bayıkbarkuş, Büyüksu, Hatuni cumar;/si güjıü saat 11 de acele pazar yonda görülür. İsteklilerin kanunî veBeher metresine tahmin edilen fiatı saat 10 da Erzurumda Askerî SatınalVakıf Karaveri madraplarının 940, 941, 942 üç senelik kiraları kapalı zarf usulile lıkla satın almacaktır. Taliblerin mez sika ve kat'î teminatlarile belli saatte arttırmıya çıkarılmıştır. Farkmm tahmin bedeli 20,000, Bayıkberkuşun 21,900 lira, 23 kuruş olan 1,500.000 metre çamaşır ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt(9061) Komisyona Komisyona gelmeleri. «370» mesi vapılacaktır. Tahmin bedeli 15,000 k u r saatte Çanakkalede Vakıfkaraverinin 15,000 liradır. lık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon «702» (9064) lira, ilk teminatı 1225 liradır. Teklif müracaatleri. 2 Bu madraplara aid şartname Diyarbakır Daimî Encümeninde her vakit muştur İhalesi 9/11/939 perşembe gümektubları belli gün saat 9 da ErzuOtuz iki ton sadeyağı, almacaktır. görülebilir. nü saat 11 dedir. İlk teminatı 17,550 li rumda Komisvona 3 Arttırmanın ihalesi 17 ikinclteşrin 939 cuma günü saat 14 tedlr. verümis bulunaOn gün içinde teslim e d ü m e k şartile Pazarlıkla eksiltmesi 10/11/939 cuma radır. Evsaf ve şartnamesi 17 lira yirmi caktır. Evsaf ve şartnamesi Komisvon 73,350 kilo benzin. 3530 kilo muhtelif günü saat 14 te Tophanede İstanbul 4 Arttırma kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Farkın madrabının muvakkat teminatı 1500 lira, Bayıkbarkuşun 1642 lira beş kuruşa Ankarada M. M. V. Satm da görülür. «708» (9070) Satınalma Komismakine yağı, 900 kilo gaz yağı pazarlık Levazım Âmirliği 50 kuruş, Vakıfkaraverinin 1125 liradır. alma komisyonundan alınır. îsteklile la satm almacaktır. Pazarlığı 6/11/939 vonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5 Teklif mektubları 17 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 12 ye kadar Vilâyet rin kanunun emrettiği belgelerile ihale günü saat 10 da yapılacaktır. Taliblerin 30400 lira, ilk teminatı 2280 liradır. İşDaimî Encümen Reisliğine verilebilir. E r z u r u m garnizonunun ihtivacı olan Balıkesirde saatinden behemehal bir saat evveline Satınalma Komisyonuna bu sadeyağı on tondan aşağı olmamak 6 K a t l teminat miktarile kira bedelinin tediye şekli ve çeltik kanunu «709» (9071) üzere avrı avrı da ihale edilebilir. İskadar teklif mektublarmı M. M. V. Sa 600 t o n buğday 21/11/939 salı günü gelmeleri. ahkâmına göre riayet edilmcsi lâzım gelen hükümler şartnamede yazıüdır. (8539) saat 15 t e kapalı zarfla eksiltmiye koteklilerin belli saatte teminatlarile birtınalma komisyonuna vermeleri. nulmuştur. T a h m i n bedeli 36.000 lira, (9059) (634) (8599) ilk teminatı 2750 liradır. Şartları v e 30 ton bulgur, 5 ton zeytin tanesi, 15 Hkte Komisvona selmeleri. evsafı Komisvonad görülür. Teklif mek ton k u r u üzüm, 15 ton şeker, 15 ton Yatak, yetn«k Te çahpna Eskişehir garnizonunda askeri bir bi tubları belli gün saat 14 e kadar Er pirinc, 15 ton, m a k a r n a , 30 ton kuru na kapalı zarfla eksiltmeye konmuş z u r u m d a Askeri Satınalma Komisyo fasulye, 30 ton bulgur, 25 ton t u z acele odalariU salon takımları, T«lpazarlıkla satın almacaktır. Taliblerin tur. Keşif ve şartnamesi İstanbul ve nuna verilmiş bulunacaktır. 4/11/939 cumartesi günü saat 10 da hasıl her Beri mobilyalar; «710» (9072) Ankara Levazım âmirlikleri satınalma Kırklareli Satınalma Komisyonuna gel11'11/939 cumartesi günü saat 11 de Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde komisyonlannda görülür. Keşif bedeli BAKER (ESKİ HAYDEN) meleri. «712» (9074) toplanacak Eksiltme Komisyonunda 4800 lira muhammen bedelli muhtelif cins 37,959 lira 3 kuruştur. Muvakkat temimafazalannda. Ufkir «dHİ340 ton kok k ö m ü r ü ile 150 ton Lasıraların kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. natı 2846 lira 93 kuruştur. Kapalı zarf vamarjn k ö m ü r ü 4/11/939 saat 16 d a mekte Te her yerden ucuz Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Mektebler Muhasebeciliğine yatırılacak beş 1530 ton kuru ota ilk p a z a r h k gününla eksiltmesi 6/11/939 pazartesi günü pazarlıkla m u b a y a a edilecektir. İstek de istekli çıkmadığından ikinci pazarlira bedel mukabilinde Fakülte Hesab Memurluğündan almır. fiat Te mnsaid şartlarla sajaat 16 da Eskişehirde Levazım âmirli lilerin Çanakkalede M ü s t a h k e m Mevki hğı 7/11/939 salı günü saat 15 t e LüMuvakkat teminat 360 liradrr. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. tılmaktadır. İsteklilerin teklif mektublarmı. muvakkat teminat ve şartnamede yazılı ve ği satınalma komisyonunda yapılacakleburgazda Askerî Satınalma Komis6000 lira t u t a r ı n d a ve muhtelif cins, y o n u n d a yapılacaktır. sikalarla birlikte ayni gün saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyona tır. İsteklilerinin kanunun 2 ve 3 üncü «716» (9078) vermeleri. «5515» (8876) maddelerinde yazılı vesaik ve teminat m i k t a r l a r d a muytabiye esyası 3/11/939 günü saat 11 de pazarlıkla almacaktır. mektublarile mezkur gün ve saatten isteklilerin Çanakkalede Müstahkem bir saat evvel saat 15 e kadar teklif Mevki S a t ı n a l m a Komisvonuna g e l mektublarmı komisyona vermiş bulu meleri. Malzemenin nev'i «695» (9062) Kutur Miktar nacaklardır. (632) (8600) Çıplak bronz tel Cinsi 1,5 m/m 300 kg. > » > Defatir ve evrakı matbua 2,5 m/m 1000 kg. Zonguldak tipi 1, 3, 5 n u m a r a soGalvanizli çelik tel Gureba hastanesine lüzumu olan 41 kalem defatir ve evrakı matbua açık 5,1 m/m 2000 kg. Ödemis icin 64,800 kilo kesilmiş sığır balara talib çıkmadığından pazarlığı 3 tonluk galvanizli çeHS tel haiat eksütmiye konulmuştur. Muhammen bedeli 1620 liradır. İlk teminat 121 lira 7y22 m/m 500 kg. .'ti kapalı zarfla eksiltmive konmuştur. 8/11/939 çarşamba günü saat 11 de Ça50 kuruştur. İhalesi 18/11/939 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Istanbul 6 > > » > > 7X3 m/m 200 kg. Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi İhalesi 20/11/939 pazartesi günü saat nakkalede M ü s t a h k e m Mevki SatınalKapalı kalaylı bakır tel 1,5 m/m 2000 kg. hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (9082) 11 de vapılacaktır, Umum tahminî tu ma Komisyonunda yapılacaktır. îstek1 e m l k t a n y a z ü l o l a n altl tarı 15,520 lira. ilk teminatı 1,166 lira lilerin mezkur t a r i h t e Komisyona gel^İle satın ^ f ^ W e m telefon tell açık almacaktır iır. Şartnamesi hergün Ko. da görüle meleri. «705, (9067) 2 b e d e U 3 1 9 5 ü b i n üz bilir. İstekliler kanunun 2. 3 üncü mad? V d o ^ a n beş lira, muvakkat teminat, Adedinin tah İ l k 239 lira 62 21/11/939 ü n ü s a a t Çinsi delerinde vazılı vesikalarla birlikte Aded, min fiatı teminatı ff,f, ^ ^ 15 t« izmir Telefon • Ötçüler ve Ayar Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan 300 ve 250 lira ücMüdürlüğü .... .r muteşekkil Satınalma Komisyonunda wyapılacaktır. teklif ve temnat mektublarmı ihale Lira K. Lira K. retli sihtisas mevkiis. Fen müşavirliğine elektrik ve makine mühendLsleri almacaktır. 3 İstekliler muvakkatt t teminat makbuzu veya banka mektubu ve diğer k a 6 m I n t k b ;aatinden bir saat evveline kadar İz 1 No. Soba 100 20 00 Talib olanların tahsile ve askerliklerini ifa ettiklerine dair evrakı müspitelekanunî vesaiklo mezkur" gün ve saatte Komisyona müracaat edeceklerdir. 150 24 00 79125 rile birlikte İç Ticaret Umum Müdürlüğüne bizzat veya tahriren müracaat et mir Bomova Askerî Satınalma Ko. na 3 » > 4 Şartnameler hergün İzmlr ve İstanbul Telefon Müdürlüklerinde parasız 150 rermeleri. «714» (9076) 5 > » meleri ilân olunur. «5604> (9009) 33 00 verilecektlr, (7869) müsait fiatla satılıkür. î bir ekmek ve pasta fırını Felemenk Sümbülleri Renk, koku ve güzellik • ıstanbul Levazım Âmirliği I Satınalma Komisyonu ilânları | 25 çeşidlik bir koleksiyon 500 kuruş. Zarf Usulile Eksiltme Kapalı İlânı Gümüşane C. Müddeiumumiliğinden: MÜVEZZİ ARANIYOR Diyarbakır Valiliğinden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Izmir Telefon Müdürlüğünden: Ficar et Vekâletin den:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog