Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 2 fklnciteşrin 1939 Şehir Meclisi açıldı Valinin nutkundan sonra yapılan Daimî Encümen azaları seçimi münakaşalara sebeb oldu Dolmabahçedeki izdiham hâdisesi nasıl oldu? (Baş tarafi 1 ind sahifede) Salih Kılıc ve Kâmran mahkemede hazır bulunmuşlardır. Salih Kılıcm avukatı Kocaeli barosu reisi Sedad Tek, Kâmranm vekili de avukat Nimet Şakirdi. Hüviyetleri sorulduktan sonra, Salih Kılıc ve Kâmran cevab verdiler. Salih Kılıc, Türk ceza kanununun 480 inci, Kâmran 230 uncu maddeleri mucibince mahkemeye verilmişlerdi. Salih Kıhc: « Şurayi Devletin hakkımda ittihaz ettiği lüzumu muhakeme karannı kanuna ve adalete uygun görmüyorum.» diyerek hâdiseyi anlatmağa başladı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü, halkm Atatürkün aziz naşını muntazaman ziyaret edebilmesi için icab eden tedbirlerin esaslı bir şekilde ve tamamen alındığını ve ziyaret başlamadan bir gün evvel halk ziyaretinin ne suretle yapılacağına dair bütün ihtimalleri ve bir programın alâkadar bütün memurlara tamim olunduğunu, yollara manialar konulduğunu, piyade ve süvari polis kuvvetlerinin bütün kesafetile tertibata memur edildiğini, saraya gelen yolların ikişer kilometre ilerisinden kesildiğini, fakat her şeye rağmen bütün tertibatın halkın duygularına hâkim olan teessür ve heyecan sebebile bizzat halk tarafından ihlâl olunduğunu, muhafaza ve intizamın devamına imkân ve fırsat bırakılmadığını, bizzat ve şahsen halkın arasma girerek ve halka hitab ederek sükun ve intizam temin için yaptıgı teşebbüslerin neticesiz kaldığını ve bu hâdisenin bir teessür seli halinde akıp giden ve hiçbir mânia tanımıyan halkın bizzat kendi efalinden başka sebeb ve saiki bulunmadığını, ziyaret işinde tedbirsizlik ve ihmalın asla mevzuu bahsolamıyacaiını söyledi ve o zaman veriİen emirleri okudu. Burada Reis: « Bu kapıyı kimin kapadıgını biliyor musunuz?» Dedi. Salih Kılıc. bilmedigini söyledi. Bundan sonra eski Emniyet Müdür muavini Kâmran, hâdisenin sabık Emniyet Müdürü tarafından tafsilen beyan edildiği sekilde cereyan ettigini, ve bu gibi ,hâdiselere dünyanın her tarafında tesadüf olunduğunu anlattı. Reisin kapıyı kimin açtığına dair sorduğu suale: « Bunu bilmiyorum, yalnız kapı açik'buluhmasaydı, on bir değît yuz bir kişi ölürdü.» dedi ve vicdanen müsterih olduğunu, bir suçu olmadığını ılâve etfi.' Müddeiumumî hâdise hakkında şahidlerin dinlenmesini taleb etti. Şahidlerin îstanbul ikinci Ağırceza mahkemesinde istinabe suretile dinlenmesine ve mahkemenin bu ayın 29 uncu çarşamba günü, saat 14 e talikine karar verildi. Eyüb sulh ahkâmı şahsiye hâkimlı ğinden: Îstanbul, Balatta Mollaaşkı mahallesinde Hakıkizade sokağında 16 No. lı evde mukim ve Kartalm Şıhlı köyünde nüfusta kayıdlı Mustafa ve Hacer kızı 14/7/1340 doğumlu Münevver Belirene vasi tayin edümesi hakkında halası Ayşe Baseski tarafından verilen istida üzerine yapılan duruşma sonunda mu maileyh Ayşenin vasiliğe ehil ve vasiliği suiistimal etmiyeceği dinlenen şa hdler ve zabıtadan ve nüfustan gelen cevabî yazılardan anlaşılmış olduğun dan küçük Münevvere halası Ayşenin kabili itiraz olmak üzere 27/10/939 ta lihinde usulen ilânat icrasına dair verilen karar açık olarak bildirildiğıni miibeyyin işbu karar sekiz gün müddetie ilân olunur. Fransa üzerinde ilk defa hava muharebesi oldu Londra 1 (a.a.) Hava Nezareti bildiriyor: İngiliz bombardıman tayyareleri, dün Fransız topraklan üzerinde düşman bombardıman tayyarelerile ilk defa olarak temasa girmek fırsatını bulmuşlardır. Tayarelerimiz, yüksekten uçan iki düş man tayyaresine hücum etmiş ve bunlardan birini düşürmüştür. Diğer düşman tayyaresi bulutlar arasında kaybolmuş tur. RADYOLiN İLE SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM •••••ML. İstanbul Defterdarhğmdan: Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi fırçalayınız. Bir İngiliz pilotunun muvaffakiyeti Şehir Meclisinin dünkü içtimaında Vali açış nutkunu söylüyor Şehir meclisi, dün teşrinisani toplantısının ilk içtimamı akdetmiştir. Meclisin resmî toplantısından evvel azaya hitaben Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar hususî mahiyette şu sözleri söylemiştir: « Daimî Encümen intihabmda şimdilik bir yenilik yapacağız. Şimdiye kadar intihab nazarî olarak serbestti. Fakat tatbikatta degildi. Ötedenberi Parti, Vilâyet ve Belediyece bir liste hazîrlanı yor, kaza reislerine veriliyor, o liste tat bik ediliyordu. Arkadaşların hepsi nazarımızda mü savidir. Encümen azaları sizlerin vekillerinizdir. Bu vekilleri, serbcstçe seçcceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Umumi Kâtibi doktor Fikri Tüzerle göriif.tüm. Namzed göstermiyelim demiştim. Ken disi de ayni şeyi düşünmüş. Vicdan ka • naatile tam bir intihab yapılsın, iyi bir encümen seçilsin.» dedi. Vali, meclisi açacağmı söyledikten sonra açış nutkunu okumuş ve muhlelif işler hakkında malumat vermiştir. Valinin nutku aza tarafından alkış lanmış, nutkun hitamında divanı riyaset intihabma başlanmıştır. Reylerin tasnifine azadan Kâzım Şinasi, Mehmed Aîı ve eczacı Celâl seçilmişler, yapdan tasnif netıcesinde birinci reis vekilliğine 50 revle Necib Serdengeçti, ikinci reis vekiHiğine 33 reyle Faruk Dereli, kîtil'iklere de Meliha Avni, Refika Hulusi Behçet, Abdülkadir ve Sadi intihab edilmişler • dir. Bundan sonra Encümeni.daimî aza^ğ) için reyler toplanmıj; Avni Yağız 69, Bican Balcıoğlu 69, Amca Tevtik 40, Suphi 26, Refik Ahmed 24, Haıudi Rasim 22, Hayri 44, Asım Engin dc 31 reyle seçilmişlerdir. Serbest intihabm anî olması, reylerin dağılmasına sebebiyet vermiş, Şehir meclisi azasının adedi 73 olduğuna gör*;, 36 dan aşağı rey alanların encümene dahi! olamıyacaklan anlaşılmıştır. Bu vaziyet karşısında ne yapılması lâzım geleceğinde tereddüd edilmiş, meclisteki hukukçularm hususî surette mütaleaları ahnmış, aza arasında hararetli mütalealar yurütülmüstür. Nihayet işi Kavanin encümeninin tetkik etmesine karar verilmiştir. Yapılan intihab neticesinde Faruk Dereli, Muharrem Naili, Mustafa Şcyket, Sırn Enver. Esad Ekmen, Atıf Odül, Ahmed Rauf Kavanin encümenine se çilmişlerdir. Encümen toplantı odasına çekilmiş, meclis muvakkaten tatil edilmiştir. Encümen işi tetkik ederken koridorda hararetli münakaşalar olmuş, yarım saat kadar devam eden müzakereden sonra meclis tekrar toplanarak Kavanin encü meninin mazbatası okunmuştur. Mazbatada kanunun ekseriyeti mut'aka kaydını vazetmis bulunduguna göre bir miktarda rey almamıs olanlur hak • kında intihabın yenilenmesine liizum gösterilmiştir. Mazbata aynen kabul ethl dikten sonra evvelâ Divanı nyaset inti habında az rey alan Faruk Dareli, yeniden ekseriyetle seçilmiştir. Son^a encümen azalarından az rey alan dört aza yerine yeni intihab yapılmıs, bu defa da »ehirden Suphi 30. Refik Ahmed 28, Ekrcm Tör 26, mülhakattan da Fuad Fazlı 28 reyle Daimî Encümen azahkldnna seçilmişlerdir. Fakat bu da nisabı ekscriyeti temin etmemiş, Vali reylerin dağılma masını rica etmiş ve üçüncü delı ola'ak yapılan intihab neticesinde 3up'oı Eıtel 49, Refik Ahmed 47, EkremTor 40, Fuad Fazh da 24 jey almak suretile ni J sabı ekseriyeti temin etmişlerdir. Neticade Daim' Encümen şu suretle teşekkül etmiştir: Avni Yağız, Amca Tevfik, Hayri Uğur, Bican, Suphi, Refik Ahmed, Ekrem Tör ve Fuad Fazlı. Büyüklere tazim telgrafları çekllınpsine karar verildikten sonra cuma günü toplanmak üzere içtimaa nihayet veril miştir. Londra 1 (a.a.) Reuter ajansı bildirivor: 22 yaşında bir gencin plote ettiği yeni model bir İngiliz avcı tayyaresi Majino hattı üzerinde bir Alman istikşaf tayyaresile kolaylıkla döğüşmüş ve düşman tayyaresini delikdeşik ederek alevler içinrT de düşü nüştür. Tamir edllmeicte olan DefterdarUk binasmm çatıamdan eıkarılan tahmlnen 39200 aded sağlam yerli alaturka kiremitin bin adedi 750 kuruş muhammen bedel üzerinden açıi arttırma ile satılacaktır. Isteklllerin şeraiti ögrenmek üzere her gün ve müzayedeye glrmek İçin de muhammen bedel tutarmm yüzde yedl buçuğu nlapetinde teminat akçelerile beraber 20/11/939 pazartesi günü saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatlerj. (9057) İngiliz • Fransız tayyarelerinin faaliyeti Roma 1 (a.a.) Giornale d'İtalia gazetesinin Lüksemburg muhabiri, altı tayyareden mürekkeb bir İngiliz Fransız filosunun pazartesi akşamı büyük bir irtifadan Lüksemburg üzerinden uçtu ğunu bildirmektedir. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR Merkezi : Bahçekapı Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy Yalnız Güvercin değil. şeker de sulh alâmetidır. Teknik Okulu Müdürlüğünden: îngiliz tayyareleri Almanya üzerinde Londra 1 (a.a.) Son 24 saat zarfında îngiliz hava kuvvetleri Alman yanm doğu şimalinde keşif uçuşlan yapmışlardır. Bütün tayyareler üîlerinc salimen db'nmüşlerdir. «S403> ııra «10» kuruj tahmin bedelli dokuz kalem alfttı tersimlye 3/11/939 cuma günü «aat <14> te ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmıye konulmuştur. ilk remınatı «256» liradır. ilk teminatını yatırmak, şartname ve nümuneleri görmek Lsriyenler bir gün evveline kadar Okul Müdürlüğüne ve mezkur günde Ihalesi yapılacak olan Gümü^suyunda Yüksek Mühendls Mektebi Muhasebeciliğin» deki Komisyona müracaatlerl. (8535) Fransız Başvekilinin izahatt Paris I (a.a.) Nazırlar meclisi, bu sabah bir içtima akdetmiş ve bu içtima iki buçuk saat devam eyleraiştir. Meclis, bilhassa asker ailelerine yapılacak yardım meselesini tetkik etmiştir. Daladier, beynelmilel vaziyetle ahiren cepheye yapmış olduğu ziyaret hakkında izahat vermiştir. îstanbul Asliye Uçüncü Hukuk Mahkemesinden: 100 tanesi 100 kuıuştur. Ankara caddesi No. 117 de Vahit Agat'in tasiye mağazası. Taşta tiparişleri de gönderilir. • •• HIZMET ERBABI BORDROSU Kır Paris elçimiz Fransız Hariciyesinde Paris, 1 (a.a.) Hariciye Müsteşarı Champefier de Ribas, öğleden sonra, Türkiye büyükelçisi Behiç Erkini kabul etmiştir. Kıbrız muhassılı Hacı Ali Ağa vakfı mütevelll kaymakamı Sabri tarafından mezkur Hacı Ali Ağa vakfından^ Mahmudpaşada Kamanto hanında bina edildiğl mahalden 470 zira mahalle vaki müdahalenin men'i ve tapu kaydmın vakfı namına tashihi hakkında, Kefellzade Hacı Mehmed veresesi ve Yusuf Izzeddin ve Fikriye ve Beraat ve Kamanto veresesi aleyhine mahkemenin 937/821 No.lı dosyasile açılan davanın muhakemesi sırasında Kamanto veresesinden İzak De Kamanto ve Klaris De Kamanto"nun lkametgâhlarınm meçhul olması hasebile llanen vakı teblığe rağmen bizzat ve bllvekâle Lspati vücud etmediklerinden bittaleb haklarmda gıyab ıkararı ittihaz edilmiş ve muhakeme de 5 şubat 940 saat 14 de bırakılmış olup mezkur gün ve saatte gene gelmedikleri takdirde gıyablarmda mahkemeye devam ve lntaç ediieceği ve gıyab karannın bir sureti de divanh?neye talik edildiği ilân olunur. (9054) Fransız tebliği Paris 1 (a.a.) Umumî karargâh tebliğ ediyor: Gece hafif bir faaliyet kaydedilmiş tir. I (a.a.) 1 teşrinisani 1939 Fransız akşam tebliği: Gündüz, cephenin muhtelif noktalannda, her iki taraf piyadesine mensub hafif kuvvetler, mutad faaliyetlerde bulunmuşlardır. PVÎS.' ATATURK Burhan Cahid Morkaya Ataiürk Yüksek karakterlerini tetkik eder. Fiati 50 Kuruş M. Turhan Tan M« • ATATÜRK'ün İKİ CEPHESİ KANAAT KiTABEVi Fransızlar bir Alman karakolunu aldılar Paris, 1 (a.a.) Havas ajansı, gece, Forbash mmtakasında, bir Alman ileri karakoluna karşı, Fransızlar tarafından ufak bir taarruz yapıldığını ve bu ileri karakolun alındığını haber vermektedir. İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: Müteahhldin taahhüdünü yapamaması hasebile zararı nam ve hesabına olmak üzere mevsiminde kesilmiş 217 aded 8 metrelik, 203 aded 9 metrelik, 18 aded 7 metrelik, 62 aded de 10, 11 metrelik ki cem'an 500 aded kestane telgraf direğinin 25/10/939 çarşamba saat 15,30 da mukarrer açık eksiltmeslne herhangi bir talib müracaat etmediğinden ekslltme on gün müddetie uzatılnuş ve 8/11/939 çarşamba saat 15,30 da B. Postane binası birinci katta P. T T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılması kararlaştırılnuştır. Beher diregin muhammen bedeli 550 kuruş, hepsinln 2750 lira, muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. Taliblerin olbabdaki fennî ve idari şartnamelerinl görmek, muvaiskat teminatlarmı yatırmak üzere, çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idari kalem levazım kısmma. eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzile birlikte Komisyona müracaatleri. (9014) Molotof'un nutkanun Türkiyeye aid kısmı Nutkun akisleri Londra I (a.a.) Reuter Ajansın dan: Dün Molotof tarafından söylcnilmiş olan nutuk hakkında bütün gazetelerin başmakalelerinde isaret ettikleri baş lıca nokta Sovyet Rusyamn bitaraf kal mağa azmetmiş olması keyfiyetidir. Daily Telegraph, diyor ki «Bitaraflık, nutkun esasını teşkil et mektedir. Berlin, bütün dünyaya sürprizler vadetmişti. Filhakika Molotof, bizi bir takım sürprizler karşısında bulundurdu. Fakat bu sürprizler, Berlinin evvelden haber vermiş olduğu sürprizler mahiyetinde degildi. Almanyanın değil, Sovyet Rusyamn menafiidir. Yeni dostu, ondan ekmek bekliyordu. Halbuki bunun yerine kendisine müspet hiçbir taahhüdü tazammun etmıyen bir takım güzel sözler söyleniyor. İstisnaî olarak müspet olan birşey varsa, o da devamlı bitaraflığm ilânıdır.» News Chronicle diyor ki: «Nutkun en mühim noktası, Sovyet Rusyamn bitaraf kalacağma aid olan kısımdır. Bu da îngiliz noktai nazanndan memnuniyete şayandır. Yalnız Berlinde hüzün ve keder tevlid edecektir. Nutuk, nazilerin şimdiki ihtilâfta Sovyetlerin yardımda bulunacaklanna dair olan ümid lerine hatime çekmektedir.» Daily Herald yazıyor: «Baltıkın Stalin'e terkedilmesine mu kabil Almanya, bir takım lâflardan başka birşey almamaktadır. Hitler, tayyare ve tahtelbahirlerin paralarının ödenilmesini istiyor. Stalin, ona nutuklardan, notalardan ve gazete makalelerinden başka birşey vermiyor.» Alman Dahiliye Nazırının nutku Danzig 1 (a.a.) Alman ajansı bildiriyor : Almanya Dahiliye Nazırı doktor Frick dün akşam Danzig halkı önünde bir nutuk söyliyerek demiştir ki: Fransız matbuatının tefsirleri « Almanya Avrupanın en kuvvetli Paris 1 (a.a.) Bu sabahki gazete ordusu olan müsellâh kuvvetlerile şerefitefsırlerı: ni, hududlarını ve hayatî hukukunu müDün yüksek Sovyet meclisi önünde dafaa etmektedir. Danzig bu mücadeleMolotof tarafından irad edilen nutuk, de mevkiini almıştır. Başanlan işten doEskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedarları 1939 yıh ikincibazı Paris gezetecilerıne nazaran, Hit teşrininin 20 nci pazartesi günü saat on beşte Eskişehir Sıcaksular cilayı bütün Almanya müftehirdir. Polonvarmda şirketin hususî dairesinde fevkalâde içtima ederek aşağıda yazılı ler için bir hayal inkisan teşkil etmek icab ya çökmüştür. Almanya bu harbde kuvmaddeleri müzakere edecektir, eder. vetini göstermiştir, fakat îngiltere Adolf Sirket nizamnamesinin 54 üncü maddesine tevfikan lâakal 50 hisse Ordre gazetesinde Pertinax diyor ki: •••• Dr. ihsan Sami Hitler tarafından barış için kendisine senedine malik olanlarm içtima gününden bir hafta evvel şirkete müAlman diktatörü Moskova'yı dinleruzatıîan eli reddeylemiştir. Ne Londrada ISTAFiLOKOK AŞlSl racaat ederek birer duhulive varakası almaları ve içtimada bulunmıken Molotof'un vadini tutup tutmıyacayacakların gene nizamnamenin 59 uncu maddesnie göre diğer hissedaranne de başka bir yerde hiçbir kimse hayatstafilokoklardan mütevellid (erdan kimi tevkil edeceklerse bildirmeleri ilân olunur. ğını merak etmiştir. Hitler şimdi tenev le kaDilmamalıdır. Führer ve Almanya çenük. kan çıbam, koltub altj çıFEMİALÂDE RUZNAMEİ MÜZAKERAT: vür etmiş bulunuyor. Sovyet Rusya bi bir tek vücud gibidir. Son haftalar bize banı. arpacık) ve bütün cild hasta1 Müddetleri hitajn bulan eski rneclisi idare^ azalarmın yerine üç taraf kalmaktadır. Almanya kendisinden Alman kuvvetlerinin değerini göstermişlıklanna karşı peb tesirli bir aşıdır sene müddetie beş kisilik idare meclisi azalarının tayini. ancak tesadüfî ve mahdud bir müzahe Oivanyolu No. 113 tir. Başkalarının bu harbde kuvvetlerini 2 Meclisi idare azalarına verliecek hakkı huzurun tespiti. ret bekliyebilir. Zira Sovyet Hariciye nasıl gösterecekleri de henüz malum de3 Müddeti hitam bulan eski mürakıbm yerine bir mürakıb tayini Nazırının nutku su üç noktada hulâsa ve verilecek ücretin tespiti. MÜDİRİYET ğildir. Fakat Almanya bir kere harbe edilebiîir: I Kulak, burun, bogaz mütehassısı | başladı, bunu doğuda olduğu gibi sonu1 Serbest kalmak, Dıvanyolunda, lütbe karşısı I na kadar götürecektir. Führer'in çelikten 2 Bitaraflığı muhafaza etmek, No. 119 Telefoo : 22587 ^ ^ j iradesi vardır ve asla teslim olmamağa 3 Muhasamatı durdurmak için herBeşiktaşta bulunan cesedin karar vermiştir. Alman milleti hiçbir feşeyi yapmak. dakârlıktan korkmamaktadır ve hiçbir hüviyeti anlaşıldı Molotof tarafından Almanyaya karşı kimse kcndisinden zaferi alam'vacaktır.» Devlet Limanları tşletme Umum Müdürlü|ü Trabzon subesinde inhilâl eden Emniyet müdurlüğunden dün şu mektubu bildirilen ve her zaman devam edecek o dık: ^Gazetemzin 27/10/939 tarihli nüshası alTerfi eden generaller manifesto tahakkuk memuru muavinllğine müsabaka ile bir memur alınacaktır. îmtlhan 8'11/939 çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. lan dostlukta bir avutma sezilmektedir. nm 4 üncü sahifeslnin 6 ncı sütununda «BeşikBerlin 1 (a.a.) D. N. B. ajansı, İsteklilerin izahat almak üzere idaremiz memurin müdiriyetine müracaat taşta bir cesed bulundu» başlıgı altında intişar Işte pertinax'm mütaleası budur. eden yaa üzerine yaptınlan tahkıkatta bu ce yüksek sef ve Führer'in piyade Generali etmeleri ilân olunur. (9028) Jour ve Petit Parisien gazeteleri, Mo sedm Beşiktaşta Dikilitaşta Camiçıkmazı 1^5 Von Witzleben'i bir derece terfi ettirdiğiHahle aid olduğu ve Zayi 7330 sicil No. lı ehliyetnams • lotof'un Hitler ismini taşıyan bir mütte sajilı evde oturan rençper kalb sektesii.den öl ni bi'dirmektedir. Führer bundan başka evine gıtmekteyken yolda mi, muayene cüzdanımı, kazanc karnehimi müdafaa için avukat rolünü oyna düğü anlaşılmıştır. H&disenın bu suretle tav birçok yüksek rütbeli zabitin de terfiini mi ve 3462 çalıştığım kamyonun mu mıştır. Zira, Jour gazetesinde Fernand zıhan y&zılmasını rlca ederim.> imzal=>mıştır. ayene cüzdanile birlikte kaybettim. YeLaurent böyle diyor, Molotof ne çalınan çin ilk fırsattan istifade etmişlerdir. MoAlman tayyarelerinin baskını nilerini çıkaracağımdan eskisinin hükAvusturya ve ÇekoSlovakya ne de katle lotof'un nutkunda Hitler için hoşa gideLondra 1 (a.a.) Bir Alman de dilen Polonya hakkında bir kelime söyle cek hiçbir şey yoktur. Bu nutuk, Sovyet niz tayyaresi kafile halinde seyahat eden mü yoktur. memiştir. Molotof, Hitler'i müdafaa ler Birliğinin yegâne menfaati kendi vazi vapurlar üzerine neticesiz bir baskın yapSirkeci Vezir iskelesinde şoTör Diyarbakınn en güzel ve en konederken ücretini istemektedir. yetini kuvvetlendirmek ve beynelmilel mıştır. Tayyare, kafileye refakat eden Mehmed Yalçm 7330 forlu otelidir. Saym müşterilerinüfuzunu genişletmek için halihazırdaki vapurların top ateşi ve İngiliz tayyareleri Amerika nasıl karşıladt? mizin bütün istirahatlerini temin Sahib ve Başmuharnri : Yunus Nadi Nevyork, 1 (a.a.) «Nevyork Ti ihtilâftan istifade etmekten ibaret oldu tarafından oüskürtülmüstür. edecek tarzda yeni inşa edümiştir. Umumî veşriyatı idare eden yazx i$leri mes» yazıyor: îtalyan kabinesinde vukua ğunu gösteriyor. İtalyanın ve Sovyetler Birliğinin hakikî maksadları Hitler'in gelen değisikliklerle Molotof'un nutku Davet Zayi Nüfus cüzdanunı zayi ettım Müdvrü: Hikmet Münif Ülgen simdiki harb için büyük bir ehemmiyeti başka taraflarda meşgul bulunmasmdan İstanbul Cumhuriyet MüddeiumumüiSinden: Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükhaizdir. Almanvanm eski ve yeni arka istifade ederek işlerini yürütmekten iba İst^nbıılda bulundugu an'aşılan Bafra hi'kıık mü yoktur. Cumhurıyel Mutbaan hâklmı Mehmed Büenin memuriyetimize müdaşları bitaraf kaldıklarını ilân etmek i rettir. Mıgırdıc Hazarebedyan racaati. ESKİŞEHIR ELEKTRIKI Türk Anonim Şirketihden: L / Dr. Ziya Naki % Memur Aranıyor Devlet Limanlan İ.şletme Umum Müdürlüğünden: URAS PALAS DiYARBAKIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog