Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 tkinciteşrîn 1939 CUMHURIYET SON HAB.BR:LER Ffidlseter arasında Inönünün nutku emi fırtınaya tutulup da mi* nare boyu dalgalann üstün• m . de çalkandığı zaman, birinci süvarinin yolculara söyliyeceği her söz, can kaygısı ve cankulağile dinlenir. Yalnız Türkiyeyi değil, bütiin Avrupa memleketlerini derece derece sallıyan kasırga ortasmda, halkın Helsinki 1 (a.a.) Bu sabah aşağı ya ademi tecavüz paktına Sovyetler kulakları, dün, Inönünün sözlerini, Birliğinin riayet edeceğini ümid etmek ferdî olmaktan ziyade millî, böyle bir daki yarı resmî tebliğ neşredilmiştir: Yazan: ABtDlN DAVER «Sovyetlerin Finlandiyadan talebleri tedir.» hayat alâkasile, oparlörlerin önünde hakkında dün akşam Molotof tarafm Harbin ikinci ayı biterken, deniz har su yalnız 65 bin tonluk gemi kaybetmiştntihabat me$ele$i kapıştı. dan Moskovada yapılan beyanat, ta Beme 1 (a.a.) Helsinki'den İsviçbine şöyle umumî bir göz atmak istiyo tir. Bu sözlerin her biri, keskin bir iç ruz. mamile yeni bir vaziyet ihdas etmiştir. re ajansına haber verildiğine göre, büMuhterem okuyuculanmız hatırlarFransız ticaret filosu ise, iki harb ayı Finlandiya Hariciye Nazırı, Finlandi tün kahve stoklan devlet tarafından güneşinin büyüttüğü boylu ve ihti lar ki deniz harbinin muhtelif şekillerini içinde 41 bin tonluk gemi kaybetmiş, fayanın, harici bir tazyika boyun eğme musadere edilmiştir. Halka, bundan şamlı bir düşünce ağacmın pıtırak ve bundan evvelki yazılarımızda şöyle hulâ kat 19 bin tonluk 3 Alman gemisi muden, Leningrad müdafaasının takviyesi böyle, adam başına 250 gram kahve veolgun yemişleri gibi, aç tecessüslerin •a etmiştik: 1 : Büyük deniz muharebele sadere edilmek suretile bu zayiat kısmen bakımmdan Sovyetler Birliğince mem rilecektir. üstüne, teker teker, fakat bereketli bir ri, 2: Korsan harbi, 3 : Denizaltı harbi, telâfi edümiştir. nuniyeti mucib olacak bir sureti tesviDiğer taraftan Cumhur Reisi, kânuyağışla iniyordu. Bu sözlerin her biri, 4: Abluka. Diğer bir yanlış da. Cörçil'in gene deye bulunması için elinden geleni yaptı nuevvelde yapılacak olan komün ve ğını beyan etmiştir. nizaltı gemilerinin batırdıklan gemi to b 'lediye seçimlerinin 1940 senesi ba dışarıda ve içeride Türkiyeye bağlı Büyük deniz muharebeleri najlarj hakkmdaki beyanatma aiddir. Finlandiya, 31 ilkkânun 1945 tarihine şında yapılacağma dair olarak parla meselelerin peşisıra gelen bütün sorAncak Alman donanması müstahkem gulara bir kahramamn, bir diplomakadar muteber olan Sovyet Finlandi mentova bir proje tevdi etmiştir. Bu beyanatta, zayiat yekunu I milyon üslerinden çıkmak cesaretini göstermek tm, bir fikir adamının, bir idarecinin 560 bin ton olarak gösterilmiştir. Bu, taşartile tesadüfen olabilir, demiştik. Alve bir devlet şefinin, ayrı ayn hüvihakkukuna imkân olmıyan bir rakam yanman donanması, bu cesareti gösteremediği yetlerle tek ağızdan verdiği cevabdı. lışıdır ve Çörçil beyanatmda şöyle de için büyük deniz muharebeleroi olmamışKahraman Inönü, ordusuna emnimiştir: Altı hafta içinde, umumî tonajı yetini söylerken, en kara günlerde ve :ır. 21 milyon ton tutan îngiliz ticaret filosu, Koraan harbi en büyük tarih tecrübesi içinde askedenizaltı gemilerinin hücumile 156.000 Muavin kruvazör haline ifrağ edilen tonluk gemi kaybetmiştir. Mayin, kaza, rinin mucizesine şahid olmuş, muzafbir Alman tüccar gemisi Okyanusta, kı infilâk gibi sebeblerle de 18.000 tonluk fer Inönü kahramanıydı. Amsterdam 1 (a.a.) Hollanda BaşLondra 1 (Hususî) Vilno'nun LitDiplomat İnönü, dış politikada, a bir faaliyetten sonra batırılmıştır. Al gemi kaybettik. Ticaret vapurları zayi vekili Edgeep, icab ettiği takdirde Hol vanya kıt'alan tarafından tamamile i? «hiçbir devletin aleyhinde olmıyarak, manların ceb zırhlılarından ikisi, engine atımızın 6 haftalık bilançosu 174,000 landanm bazı hudud kısımlarında örfî gal edildiği resmen bildirilmektedir. Kıthiç olmazsa tesirimizin yetiştiği saha çıkmışlardır; fakat, şimdiye kadar ciddî tondur. Buna mukabil, ayni müddet içinidare ilân edilebileceğini, dün mecliste alar yerleşmiştir. da beynelmilel sulh ve emniyete hiz bir faaliyet gösterememişjerdir. Küçük, de düşmandan 29,000 tonluk gemi zapbeyan etmiştir. Yeni transit yolu met etmek suretile kendi emniyetimi akat kahraman Emden'in muvaffakiyeti tettik. înşası biten 104,000 tonluk yeni Bu beyanatın, memleket istiklâline Brüksel 1 (a.a.) «Vingtieme Si zi masun tutmak» Utediğimizi söy ıâlâ eşsizdir. îngilizlerle Fransızlarm sesi gemi de hizmete girdi. Altı haftada, Büzarar verecek her hanhi ber haricî tehliye ile münasebeti olmadığı söylen ecle» gazetesi yazıyor: «Alman Sov lerken, Lozandan Hataya kadar bu çıkmıyor amma, Hood, Repulse, Re yük Harbde senelerce müddet yapılamımektedir. yet ticarî mübadelelerinin bundan sonra emniyeti en selâmetli yolu içinde ko nown adlı îngiliz muharebe kruvazörle yan tedbirler aldık ve 1918 senesinin ilk Halen Hollandada istisnaî idare hü Litvanyadan transit suretile yapılacağını rumasını ve saklamasını bilmiş büyük rile Dunkerque, Strasbourg ismindeki ye aylarındaki vasıta ve tedbirleri hemen teküm sürmekte olmakla beraber işlerin emin bir membadan öğrenmi? bulunu politikacıydı. ni Fransız muharebe kruvazörlerinden bir min ettık. Almanyanın 2 milyon tonluk yüksek idaresi sivil makamlann elinde yoruz.» Mütefekkir Inönü, «intan yetiştir kaçının ve açık denizlere mahsus büyük ticaret gemisi Alman veya bitaraf devbulunmakta, yalnız örfî idare için memmek gibi en çok zamana ihtiyac gös denizaltı gemilerının bunlann takıbine et limanlanna iltica etmiştir. Buna muleketin kontrolunu askerî idare yap Ticaret mehafilinin hoşnudittzluğu teren» maarif işlerinde «bilgili çahş çıktıkları kabul edilebilir. Alman ceb kabil İngilizlerin günde vasatî 1000 gemaktadır. Londra 1 (a.a.) Kaunas'tan Reumalara, ilme ve tecrübeye dayanan zırhlıları, kendilerinden top, zırh ve sür misi, dünya denizlerinde dolaşmaktadır. Burada, memleket istiklâlinin müda ter'e bildirildiğine göre, Litvanya ticaret atçe üstün olan bu gemilerden kaçacak Harbin ilk 15 gününde, batan gemilerifaası için ciddî hiçbir endişe hissedilme mehafili, bir zlotiye bir buçuk lik hasabile gayretlere hususî bir kıymet verdimizle kaybettiğimizden 67.000 ton fazla diği ehemmiyetle kaydedilyor. Emnyet yapılan yeni kambiyo faizinden şikâyet ğini» söylerken, davanın ruhu üstiin lardır. mal musadere ettik. Bu ilk 15 günde, Denizaltı harbi mekanizmasını tecrübe için arazinin etmekte ve bu miktann, Litvanya ticareti de çok düşünmüş ve çarelerini çok a60,000 tonluk petrolumuz zayi oldu; faramış, metodlu bir fikir adamıydı. mahdud bir surette su altında bırakılDenizaltı harbini ikiye ayırmak lâzımiçin ciddî bir zarar teşkil ettiğini söyle masına tevessül edilmiştir. Amersfort'a ldareci ve Miüî Şef İnönü, memle dır: A harb gemilerine karşı. B ticaret kat düsmana aid 50,000 ton petrol zapmektedirler. Bu mahfiller beynelmilel faiz tettik. îngiliz Ticaret gemilerinin zayiakadar bütün orta Hollandayı ihata eden ketin adliyesine, iç emniyetine, tica gemilerine karşı. nispetinin bir zloti için bir lik'in onda biri tı, umumî mevcuda nazaran yüzde bir « • BU hattı geniş araziyi su altında bırakretine, ekonornUine, nafıasına, ziraaA Hasım harb gemilerine karşı aç dir. olduğunu tebarüz ettiriyorlar. mağa ve mütearnzın ileri hareketini utine ve maliyesine aid fikirlerini, tedzun müddet durdurmağa imkân ver Ruzvelt, teslihat için 275 mil birlerini ve ümidlerini söylerken, yıl tıkları mücadelede Alman denizaltı gemiÇörçil, Alman denizaltı gemilerinin leri iki mühim muvaffakiyet kaydetmiş mektedir. Yüksekliği bir metreden fazlarca Başvekâlet sandalyasında kazanzayiatını da şöyle hulâsa ediyor: yon dolar istiyecek lerdir. Birincisi Courageous tayyare gela olan su tabakasının motörlü kıt'alara Harbin 6 ncı haftasmda 7 düşman deVaşington 1 (a.a.) Ruzvelt, tesli dığı tecrübelerin ve muvaffakiyetlerin misinin, ikincisi de Royal Oak'ın batırılgeçid vermediği anlaşümaktadır. Su hâtırasma yaslanan, çelik ağlarla örülmasıdır. Bu İngiliz dretnotu Scapa Flow nizaltı gemisi batırılmıştır. 15 birinciteşhattmın gerisinde Hollandanın mühim hat için kongreden daha 275 milyon dolarlık tahsisat istiyeceğini bildirmekte müş, aşınmaz ve kavşamaz bir ira deniz üssünde batırılmıştır. Hâdise jöyle rinden sonra; bir tek günde ikisi büyük tahkimatı mevcud ve bu müstahkem deydi. hat her gün daha ziyade takviye'edil dir. cereyan etmiştir: 14 birinciteşrinde, bir ve son sistem olmak üzere, dört denizaltı Her sözünün altında bir tecrübe ve Alman denizaltı gemisi, Büyük Harbde batırılmıştır. Harbin başındanberi, Frannjektedir. Hollanda örfî idare ilân bir zafer yatan bü nutuk/Türkîyeyi îngiliz donanmasınm en büyük deniz üs" sızlar haric, yalnız îngilizler 13 gemi baHarbin başlangıcındanberî TcânâHa edecek sulha, emniyete, refaha ve umrana sü ve Mütarekede Alman donanmasmın ırmış, 5 gemiyi ağır yaralamış, belki de rm seviyesi ve su müdafa plânında derAmsterdam, 1 (a.a.) Parlâmento götüren bir sosyal kaderin ifadesipiş edilen arazinin su altında bırakıl mezarı olan bu tabiî limana ve müstah batırmış, müteaddid gemiyi de hasara masını teshil ve tesri edecek şekilde da bir nutuk söyleyen Başvekil, ihtiyac dir: Her Türke selâmet şuuru veriyor kem üsse girmeğe muvaffak olmuştur ki uğratmışlardır. Bu rakamlar hakikatten yükseltilmiştir. Yapılan ve hâlâ yapıl hissedildiği takdirde Holanda hududu ve atacağı her adımın önüne öbek denizaitı gemiciliği bakımmdan fevkalâ fazla değil; belki eksiktir. Ayrıca düş makta olan tecrübeler tam bir muvaf nun bazı mıntakalarında örfî idarenin öbek nur indiriyor. de muvaffak bir harekettir. Alman ge man denizaltı gemilerinin üçte ikisine su fakiyetle neticelenmiştir. tatbik edilebileceğini beyan etmiştir. PEYAM1 SAFA misi, demirli bulunan İngiliz zırhlısına ge bombalarile hücum edilmişse de bu hüStokholm tahliyeye Belçika maden ocaklarında Not. Doktor Pahreddtn Kerim Gofeav dun ceyarısmdan sonra, saat 1,30 da bir tor cumların tesiri malum değildir. Çörçil'e kü yazım üzenne bize b'r mektub gönderıniş, göre, harbin başmda Almanların elinde hazırlanıyor infilâk «anjayamadıgı bir noktanın tenvirinı nca» edi pito yaylımı yapmış, attığı torpillerden yor ve diyor kl «Mutehassıs raporlan veya ra yalnız biri isabet etmiştir. Bu torpil, ge mevcud 60 denizaltı gemisinden dörtte, Stokholm 1 (a.a.) Hükumetçe haBrüksel, 1 (a.a.) Mons civarında por mütehassıslan tablrlle imzeta bulunan bir minin kerosen ve saır patlayıcı maddeleri yahud üçte biri batırılmış veya hasara uğzırlanan bir sual varakasına cevab ve kâin Boverie kömür madenlerinde grizu rapor tabırinden birşey anlamadun. ren Stokholm ahalisinden 130,000 kişi istiali neticesinde vahim bir kaza vukua Anlatajım: «O raporda Jmzası bulunan» de ihtiva eden müşteil maddeler ambarında ratılmıştır. Büyük yeni denizaltı botlan(çünkü yazımda cümle . ynen böyledir), nın zayiatı en az beşte birdir. İngilizlerin tehlike zuhurunda kendiliklerinden geldiği bildirilmektedir. Alınan ilk ma mek Maarif Vekâletine verilen rapcria imzası bu bir infilâk ve yangm husule getirmiş, faelinde üç büyük denizaltı gemisine menStokholmü terketmeğe hazır bulunduklunan demektir. Tjlus gazeteslnde ckudum kl kat bu yangm söndürülmüştür. Alman lumata göre, 20 kişi kadar ölmüştür. o raporda sizin de lmzanız varmış. Rapor müsub esirler vardır. Batan gemilerin, ye lannı bildirmişlerdir. tehassısma gellnce, çok rapor yazan ve bu işte gemisi, fevkalâde bir cesaretle 20 dakika Rumanyada yakalanan Itimad kazanan mütehassıs manasmrt geltHğl sonra, zırhl.ıya, tekrar hücum ederek 3 ve tişmiş, güzide mürettebatının gemilerden Ispanyada kâğıd fiktanî besbelli! Bunda almacak ne var? ^!ok rapor daha kıvmetli olduğunu söylemeğe lü sahtekârlar Madrid. 1 (a.a.) Kâğıd fıkdanınyazmak değil, vicdansızca rapor yaznıak fena ya 4 torpil atmış, ağlebi ihtimal, bunlann ium yoktur. Bükreş, 1 (a.a.) Polis, Bükreşte şeydir. Bu tabirden ancak vicdanlan kuşkuda | hepsini isabet ettirmiştir. İlk bir yaranın dan dolayı îspanyol gazeteleri yarından Son günlerde intisar eden bazı haberolanlar alınırlar. Dostumuz Fahreddın Kerim, itibaren sayfa adedini azaltmaktadırlar. Rumanyadan hareket eden Polonya mu mektubundaki ifadesile, mademki «vazdıfı her üstüne bu darbeleri de yeyince Royal !ere göre, Alman denizaltı gemilerinin hacirlerinin pasaport vizelerini tahrif eden satır yazının ilmî ve vicdanl bütiin m^s'jlı batmıştır. Almanlar, ayni Amsterdam limanındaki bir büroyu meydana çıkarmıştır. Malum yetlerini müdrik> olduğunu söylüyor, çok ra Oak devrilipdenizaltı gemisinin Repulse harb başladığındanberi batırdıklan ha günde ayni por yazmakta lhtısas sahibl olmaktan neden sım ve bitaraf ticaret gemilerinin umumî grev büyüyor ' . olduğu veçhile, Rumanya hükumeti, Po bu kadar çeklniyor? Böyle bir Iftihar m >vzuu muharebe kruvazörünü de batırdığını da tonajı 500 bin tondan ibaret kalmıştır. nun hazrette niçin endişe uyandırdıgını da ben Amsterdam, 1 (a.a.) Amsterdam lonya ordularmda hizmet edenlerin pasa anlamadım!.. P. S. iddıa ediyorlarsa da İngilizler bunu tekBunun büyük bir kısmı, İskandinav ge limanında grev büyümektedir. Bir kısım portlarını vize etmemektedir. 8 sahtekâr zib ediyorlar. İngiliz Bahriye Birinci müeridir. dok amejesi bugün öğleden sonra işi bı tevkif edilmiştir. Sovyet limanındaki Ameri Lordu Cörçil'in pek haklı olarak mühim Denizaltı harbi gittikçe zayıflamak surakmış ve grevcilere iltihak etmiştir. bir cür'et ve teknik meharet eseri addetDadayda elektrik fabrikası retile akim kalmağa mahkum görünüyor. kan gemisi tiği bu taarruz. nasıl yapılmıştır? Tabiî, Samsunda açılan kÖprüler açıldı Vaşington, 1 (a.a.) Bugünkü mat Almanlar, tafsilât vermiyorlarsa da, Al Bunu, harbin ikinci ayına aid bilânço neşSamsun 1 (a.a.) Nafıa Vekâletince, di' J '*i ^^Tian, daha iyi anlayacağız. Kastamonu, 1 (a.a.) Belediye ta buat konferansında Ruzvelt, City of man denizaltı gemisinin Scapa Flow IiSamsun Ordu yolunda yaptınlan 130 Abluka Flint'in Amerikaya iadesi ümidini hâlâ manı ağzında birkaç gün yatarak gemilemetrelik büyük Akçay köprüsünün, vi rafından geçen sene tesisine başlanılmış Almer.lann denizaltı ablukasmm za beslediğini söylemiş, fakat Birleşik Ame rin girip çıktıkları geçidi tarassud ve teslâyetin 40 bin liraya yaptırdığı Terme olan Daday kazası elektrik fabrikası tamamlanmış ve merasimle açılmıştır. Kas rikanın bitaraflık siyasetile Rus Finlan pit ettiği, ondan sonra, bir İngiliz gemisi yıflamasma mukabil. îngilizlerle Fran köprüsünün açılma törenleri yapıldı. sızlarn deniz üstü ablukası, tam bir mudiya müzakerelerine müdahalesi arasında Fransız Maliye Nazırının tamonu belediyesi tarafından inşa ettiri bir tearuzun mevcudiyetinden bahseden nin dümen suyuna takılarak içeri girdiği vaffakiyetle devam etmektedir. Sayıları len sıhhî mezbaha binası da dün açılanlaşılıyor. Alman denizaltı gemisi, böyMolotof'un ithamlarını tefsirden imtina pek mahdud olmak lâzım gelen kaçak sözleri mıştır. lece, önündeki İngiliz gemisini kılavuz eylemistir. gemilerin hamulesi müstesna, Almanya Paris 1 (a.a.) Fransız münevverlegibi kullanarak en emin yolu takib etmiş, ttalyan kabinesindeki nın S.imal denizi limanlarına acık denizElçilere talimat verildi ri karşısında bir nutuk söyliyen Maliye onun köpüklü izinde periskopunu sakladeğişiklik den hiçbir şey gelmemektedir. îngilizlerVa«ington, 1 (a.a.) Birleşik Ame mağa ve onun pervane gürültülerine kenNazırı Reynaud. harbin herhalde pek uRoma 1 (a.a.) Kabine değişikliği, rika hükumeti, Amenkanm City of Flint di uskur seslerini uydurmağa muvaffak le Fransızlar, Almanya ile karadan huzun süreceğini ve milletin halihazırdaki büyük ihtiya/:ları karşılamak için bilhassa İtalyan gazetelerinde geniş bir yer tut vapuru tayfasının beyhude tehlikelere olmuştur. Bu sayede, İngiliz karakol ge dudu olan bitaraf memleketlerin dahi, ihmalî sahada da yeni fedakârlıklara kat maktadır. Bu gazeteler, faşizmin an'anevî maruz bırakılmamasmı îneiliz ve Alman milerile kıyı gözetleme ve dinleme istas tiyaclarından fazla eşya ithal etmelerine prensipleri mucibince, kadrolarm genc hükumetlerinden rica etmiştir. Amerika yonlan denizaltı gemisini göreme^ikleri müsaade etmemektedirler. Baltık denizi lanması icab ettiğini kaydetmiştir. ve Karadeniz müstesna, Avrupa sularınnın Büyük Biritanyadaki elçisi KeneHile İtalya, Akdeniz devletlerile leştirilmesi ve millete verilecek direktifler Berlindeki Amerika maslahatgüzarı Ku gibi sesini de duyamamıslardır. Fakat, da görülen bütün bitaraf ticaret gemileri le milletin muharrik enerjilerinin yenileşAlman gemisinin muvaffakiyeti, böyle teşriki mesai edecek de, muhtelif îngiliz ve Fransız limanlantirilmesi için, kabinede arasıra değişiklik k'a, bu hususta talimat verilmiştir. kısaca anlattığımız kadar, kolay bir iş na sevkedilerek oralarda sıkı bir muayeLondra 1 (a.a.) Yorkshire Post yapıldığını kaydetmektedirler. italyan Izmirde dün tekrar zelzele değildir. neye tâbi tutulmaktadırlar. Harb kaçağı gazetesinin askerî muhabiri İtalyan ka matbuatı, Molotof'un nutkunu henüz ayB Alman denizaltı gemilerinin tioldu eşya ile bunları taşıvan vapurlar musa binesindeki değişikliğin İtalyayı, Mussonen alamadıklarından dolayı, tefsirlerde Izmir, 1 fa.a.) Dün gece burada caret harbine gelince, bu, evvelce müte dere olunmaktadır. Bu çetin abluka, AlIını'nin Habeş harbinden evvel düşündübulunmuyorlar. saat 23 te bir saniye süren hafif bir zel addid defalar yazdığımız gibi, Almanlar manyanın açık denizlerle alâkasını kes ğü veçhile diğer Akdeniz devletlerile teşhesabına, hemen hemen bir fiyasko ile nettalya ile Yunanistan arasın zele olmuştur. miştir; Almanya, denizde şimdiden mağriki mesaiye sevkedebileceğini bildirmekticelenmiştir. Bu münasebetle iki yanlışı ubdur. da akdedilecek pakt te^ir. tashih etmek isterim. Birinci yanlış, daha Nikâh ABIDtN DAVER Roma 1 (a.a.) Havas ajansmın Roma radyosunun cemilesi İnhisarlar şube müdürlerinden Bedi evvelki bir yazımda, denizaltı gemileri Ankara, 1 (a.a.) Haber aldığımı öğrendiğine göre, İtalya ile Yunanistan Bektaşm kızı ve Anadolu ajansı müdi nin, İngiliz ticaret gemilerine yaptıkları ri umumisi Muvaffak ve Hariciye kâti zararlara aid olan rakamlardır ki bunları, İtalyada feci bir tren kazası za göre 29 teşrinievvel Cumhuriyet bay arasında ademitecavüz paktının akdi gebi umumisi Numan Menemencioğlu daha oldu ramı günü Roma radyosu, evvelâ Türk cikmiyeeektir. İtalyan diplomasisi bu nun yeğenleri Bayan Nevın Bektaşla ajanslann yanlış tebliğ ettiklerini sonradan gördüm. Roma 1 (a.a.) Belleno civannda paktın iki memleket arasında Arnavudİ^tiklâl mars'nı çalmış ve sonra türkçe neşCımhuriyet Merkez Bankası murakıbı Geçen hafta 21 bin tonluk îngiliz tica 1 7 kişinin yaralanmasile neticelenen yeni r"vat vapmakta olan spiker, bayramı bü luğun işgalile hâdis olan bulutlan dağıt îzzet Sinmenin oplu Zeki Sirmenin nitün Türk milletine kutlamiFtır. Bu dos mağa ve Avrupanın doğu cenubunda ba kâhları bugün Belediye dairesinde ai ret gemisi batmıştır. Fakat bu zayiat, Al bir şimendifer kazası olmuş, bir yolcu t?ne hareket Ankarada güzel bir tesir bı rışm tahkimine hizmet edeceği kanaatin leleri erkânının huzurunda akdedilmiş man gemilerinin musaderesile telâfi edil reni, bir marşandiz trenile çarpışmıştır. dedir. rakmıştır. tir. Genc evlilere saadet temenni ederiz. miştir. Biıinciteşrinde İngiliz ticaret filo İki vagon tamamen parçalanmıştır. Rus Fin müzakereleri IHEM Deniz harbinin iki aylık bilançosu GUNUN MEVZULARI NALINA MIHINA Helsinkide neşrolunan bir tebliğ, Sovyetlerin yeni bir vaziyet ihdas ettiğini bildiriyor Çetin abluka, Almanyanın açık denizlerle alâkasını şimdiden kesmiştir, Almanya, denizde şimdiden mağlub sayılabilir Alman taarruzu nereden? Holandada vaziyet Su baskınile müdafaa tecrübeleri yapılacak Vilno'nun işgali Litvanya kıt'aları şehre yerleşmiş bulunuyor olandadan Isviçreye kadar 1000 kilometrelık bir cephe üzerinde, en az 100 Alman tümeni taarruza hazırlanıyor. Bunlann karşısında Holanda, Belçika, Fransız. İngiliz, îsviçre orduları da, müdafaaya hazır, bekliyor. Alman taarruzunun hedefi neresidir? Meçhul. Majino hattı ve bunun arkasındaki Fransız müstahkem mevkileri nihayet günden güne kuvvetlenen Fransız İngiliz orduları. öyle kolay kolay mağlub edilemez. Majino'ya taarruz yeni bir Verdön'deki gibi beyhude bir kanamayı mucib olarak Alman ordusunu ve Alman milletini maddeten ve manen yıpratmaktan başka bir netice vermez. Büyük Harbde, Verdön. bugünkü Majino hattile kıyas kabul etmez derecede zayıf bir müstahkem mevkiydi. Öye olduğu halde, Verdön muharebelerinde Alman ordusu 76 tümen kullandığı halde, bu müstahkem mevkii düşürmeğe muvaffak olamamış, bilâkis taarruzu yapan General Von Felkenhayn'in kendisi, Genelkurmay Başkanlığından düşmüştü. O zaman Verdön etrafındaki muharebeer için «Moulin de la Meuse» yani Möz Değirmeni derlerdi; cünkü bu kanh değirmen, Alman ve Fransız ordularının mevcudlarını fena halde eritmişti. Onun için, Hindenburg ile Ludendorff Başkumandanhğı deruhde edince, Alman ordusuna pek ağır zayiata mal olan Verdön muharebelerini durdurmuşlardı. Sunu da unutmamak lâzım gelir ki Verdönde önceleri taarruz eden Almanlar oldukarı halde, sonraları Fransızlar taarruza eçmisler, müstahkem mevkide kaybettikeri birkaç istihkâm ile hemen hemen bütün araziyi geri almışlardı. Bidayette, Alman Başkumandanlığı bu taarruzu yaarken 24 tümenin kâfi geleceğini tahmin etmiş olduğu halde, iş 76 tümenle de bitmejnişti. Verdön taarruzu başlarken garbdaki Alman kuvvetleri 2,350,000 kişi, Fransız İngiliz ordulan ise 3.470.000 kişi idi. Verdön taarruzu akamete uğradığı zaman Almanlar 2,260,000 kişiye düsmüşler, hasımlannm mevcudu ise 3 milyon 840 bin kişiye çıkmıştı. Verdön muharebesi, Alman ordusunun bütün ihtiyatlarmı eritmişti. Bugün de, Majino hattına taarruz, Almanları daha fena bir azivete sokacaktır. Bütün Alman ordııı 120 tümen tahmin ediliyor. Bunun 20 ümenini şarkta ve başka yerlerde bıraakılmış farzedersek, Almanların garbda 00 fırkası olsa gerektir. Buna mukabil Fransızlarla îngilizlerin kaç tümeni vardır? Sulh zamanında nefsi Fransada, 7 anesi motörlü 23 tümen vardı. Bunlar, arb zamanında ikişer ihtiyat tümeni daha teşkil etmek üzere hazırlanmışlardı ki 69 fırka eder. Ayrıca sulh zamanında jandarma ve seyyar Cumhuriyet muhafaza kıtaatı da 47,000 kişi tutuyordu. Bunlar da ihtiyatlarla takviye edilerek Fransız ordusuna ilhak edılince takriben 5 tümen eder. Müstemlekelerdeki Fransız kuvvetleri sulh zamanında takriben 200,000 kişi idi. Bunîarın da Fransadaü gibi, iki misli daha artacağmı hesab dersek Fransız müstemlekelerinden ilk ıamlede gelmiş olması lâzım gelen kuvvetleri de 30 35 tümen kadar tahmin edebiliriz. Bunlann bir kısmı, herhangi bir İtalyan hareketine karşı şimalî Afrikada ve sair yerlerde bırakılmıştır. Şu halde Fransada taWiben 90 tümen mevcud olsa gerektir. îngilterenin gönderdiği kuvvetleri de 15 tümen kabul edersek Fransada Belçika hududundan Akdenize kadar 105 tümen var, demektir. Bunun da bir kısmı, îtalyan hududundadır. Görülüyor ki Almanların üstünlüğü 510 tümenden fazla olmamak lâzım gelir. Bu da, Majino karşısında azîm zayiatı göze aldıracak kadar büyük bir fark değildir. O halde ne olacak? Almanya; Holanda, Belçika, Fransa ve İsviçre hududlarından mı taarruza geçecek? Bu sualin cevabını vermek mümkün değildir. Eski Macar Başvekili Daranyi öldü Budapeşte, 1 (a.a.) Meb'usan Meclisi Reisi ve eski Macar Başvekili Koloman Daranyi aylardanberi tedavide bulunduğu Budapeşte Kızılhaç kliniğinde bugün öğleden sonra saat 12,30 da vefat etmiştir. Almanyada inşa edilen Rus zırhlıları Kopenhag, 1 (a.a.) Politiken gazetesinin Berlin muhabiri, Almanlar tarafından Ruslar hesabına yapılan hafif harb gemilerini görmek üzere, bugünlerde Kiel'e Rus mühendislerinin geleceğini bildirmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog