Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHUKirET 16 îkioçlteşrîn 1938 UMON ÇİÇEKLERİ 350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlarile büyük mükâfat, birincılikle diplomalar kazanan ViROZA PATI KULLANINIZ. Her türlü yanıkları, kan çıbanlanm, meme iltihablarını ve çatlakları, koltuk altı çıbanlarmı, dolama. akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihablarını tedavi eder. Bir tek tüp sizin de bu neticeyi almanıza kâfi gelecektir! H AS AN KOLONYASININ Ziraat Vekâletinden: Pulluk, Diskharo ve Mibzer Almacak Ziraî kombiııaiar Ihtiyacı İçin kapalı zarf usulile 30 aded Mibzer. 15 aded 5 DıstU. lij aded 6 Diskli pullukla 30 aded Diskharo satın alınacaktır. 1 Mibzeriı, beherine 675,5, Diskli pulluğun beherlne 600,6. Dtskli pulluğun beherine 750 ve DiskhaıoDun beherine 350 lira kıymet tahmln edilmlştir. 2 İhale 14 birincikânun perşembe günü saat 15 te Ziraat Vekâletl hinasında müteşekkü Satmalma Komısyonunda yapılacaktır. 3 3 0 aded Mibzer için 1519 lira, 15 aded 5 Diskli pulluk için 675, 15 aded 6 Diskli pulluk lçin 844 ve 30 aded Diskharo İçin 788 lira muvakkat teminat verilecektir. 4 Bu makirelere aid ldarl ve fennî şartnameler Zıral Kombinalar Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 Isteklilerin kapalı zarflannı 14 birinclkânun perşembe saat 14 e kadar Komisyona vermeîerl ve saat 15 te 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birilkte Konılsyonda hazır buiunmaları. (7906) RADYOLİN ilk iş olarak bir alıniz ve bitinciye kadar her yemekten sonra kullanınız. Bu müddet sonunda d'slerinizin evvelkinden da^a çok parlak, rol< daha beyaz ve çok daha temk o'duğunu görecekfdniz. R A D Y O L İ N'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır. Evvelâ dişlerdeki kir tabakasmı söker, yemek, içki ve sigara dumanınm husule getirdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikrobları yüzde 100 öldürür. NEVROZİN Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma lcabında gilnde 3 kaşe alınablllr. Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser Diş macunile dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. Bayramiç Askerî Satmalma Komisyonu Başkanîığîndan: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme tlâm Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: 21/11/939 salı günü saat 15 t e Ankara Mektebler Muhasebecillğinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda 6750 lira muhammen bedelli Etajerlerin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Mektebler Muhasebeciliğine yatırılacak beş lira bedel mukabilinde Fakülte Hesab Memurluğundan alınır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Isteklilerin teklif mektublarmı, muvakkat teminat ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komlsyona ^ vermeleri. «5647> (9113) RADYOLi N Sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa Kilosu 38000 Pirinc 55000 Bulgur Odun 1000000 Cinsi Tutarı Lira 10260 8250 7500 Teminatı Lira K. 769 80 618 75 562 50 Î H A L E N İ N Günü Saati Şekli 20/11/939 Pazartesi 15 Kapalı zarf 21/11/939 Salı » » » 22/11/939 Çarşamba » » » Benzerine Avrupa medeniyetînde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhî ıstırabları azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. H A S A N Deposu Yeni Adresi: Beyoğlu tramvay durağı karşısında 1 Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alay eratınm ihtiyaclan olan yukanda cins ve miktarile tutarlan ve muvakkat teminatlan yazılı üç kalem erzak kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmeleri hizalarmda yazılı günlerde ve saat 15 te Askerî kazinosunda yapılacaktır. 3 Şartnameler Komisyonda her vakit için görülebilir. 4 Teklif mektublan ihalelerinden bir saat evvel makbuz mukabilinde almacaktır. 5 Taliblerin kanunun «2 3» üncü maddelerine göre Komisyona müracaatleri ilân olunur. (868i) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlfiğfinden : Fabrikamızın istihsalâtından Kreozot yağı Pikdemir Benzol Kok ince ve orta nafta Ham katran Ham naftalin Yol katranı Kok Tozu Zlft Satışa çıkanlmıştır. Fabrikamızdan çıkan her cins ve modern ' "hTobilyalar mağazamızda bulunur. BİR ZiYARET MENFAATiNiz İCABIDIR. Beyoğlu meşrutiyet caddesi 189A Perapalas otelinin karşısında D. DîLLiYANi LÜKS MOBİLYA EVİ Ankara Valiliğinden: 1 Ankara K. Hamam Gerede yolunun 103 + 800 126 + 800 üncü kilometreleri arasında yapılacak olan şose inşaatı ve smaî imalât işleri mukaddema üç defa eksıltmiye konulmuş iken talib zuhur etmemiş olmasmdan dolayı her türlü üıtimal nazarı itibara almmak suretile bukere şartnamede esasü tadilât yapılmış ve yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye fconulmuştur. 2 Eksiltme 23/11/939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 3 Keşif bedeli (162,054) lira (44) kuruş ve muvakkat teminat (9,352) lira (72) kuruştur. 4 İsteklılerin teklif mektublarmı Ticaret Odası vesikası, teminat mektub veya makbuzile ihale gününden en az beş gün evvel Vilâyete istida ile müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesikalarile birlikte ikinci maddede zikrolunan günde saat 14 e kadar Encümen Riyasetine vermeleri lâzımdır. 5 Bu işe aid keşif ve şartname ve diğer evrak Ankara, İstanbul ve İzmlr Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. Veyahud Ankara Nafıasmdan 4 lira 06 kuruş bedel mukabilmde almabilir. «5700» (9196) Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden Aded 15 100 15 20 Tartı siası 20 kiloluk 10 5 3 > > > İstanbul Grupu Tapu Sicilli Müdürlüğünden: MARKASI Aded CINSI Reis marka verniye taksimatü camla kapalıdır. 5 Pilânımetre Rihter 17 Balastro Rihter, yandan açılır fiapı iğneli 70 Tirilin Rihter ve sapı tahta 20 Prizma Nesler verniyeli ve madenî 1 Pandograf Rihter marka orta boy 3 Pergel takımı 20 metrelik sapı kırmah 40 Çelik şerid 1 metrelik 8 Çelik cetvel süstander 7 Verniyeli minkale 20 Jalon sehpası 100 Fiş 10 Alet şemsiyesi 40 ŞakuT Orta boy 6Mira Müfredatı yukanda gösterilen 14 kalem alâtı fenniye açık eksiltmeye konulmuştur. 27 teşrinisani 939 pazartesi günü saat 15 te ihalesl yapılacaktır. Talib olanların Sultanahmedde Tapu Sicilli Mudürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaat etmeleri ilân olunur. (9425) F0İFAR50L Kan, Kuvvet, iştiha şurubu FOSFARSOL, kanın en hayatî kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder. Vücuda devamlı genclik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabî buhranları, uykusuzluğu ve fena düşüncelcri giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, tifo, grip, zatürrieye, sıtma nekahetlerinde, bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. FOSFARSOLÜ, Diğer bütün kuvvet şurublarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 1 İdare Ihtiyacı İçin yukanda miktarlarile tartı siaları yazılı cem'an 150 aded terazi açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedel «1377,5» muvakkat teminat «103,32» lira olup efcsiltm s1 ! . . 2 ? . i k i n c i t € § r t o 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada P. T. T Umum Müdürlük binasındaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya teminat mektubile kanunî vesikalarını hâmllen mezkur gün ve saatte o Komisyona müracaat edeceklerdir. 4 Şartnameler, Ankara P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinde bedelsiz olarak verilecektir. <5711» (9210) REKTA îç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basuı memelerinin her türlü ilühablarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde REKTA patı şifayı temin eder. EKZAMiN Ekzemanın ilâcıdır. B Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. m ^^^^««^^ Turgudlu Belediye Riyasetinden: 1 Turgudlu şehrinin elektrik santral binası ile iki aded muhavvile merkezi binası İnşaatı «22360» lira «80» kuruş keşfi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. 2 Eksiltme Turgudlu Belediye binası dahilinde müteşekkil Belediye Encümeninde 22/11/939 tarihine raslıyan çarşamba eünü saat «15» te yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename sureti C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Nafıa Vekâleti yapı işleri umumî, fennî şartnamesi E Fennî şartname F Keşifname G Fiat silsilesl H Projeler Bu evrak «112» kuruş mukabilinde Turgudlu ve Manisa Belediyelerinden t e darik edilebilir. 4 Bu işe aid muvakkat teminat «1678» liradan Ibarettir. 5 İsteklilerin 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasile teminat mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa Vilâyetinden alacağı vesikayı ve İstekli mühendis veya mimar olmadığı takdirde mühendis veya mimarın mes'uliyete iştiraki şartile işi yapacağına dair olan noter senedini dış zarfa koymaları lâzımdır 6 İsteklilerin bu yoldaki teklif mektublannı 22/11/939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat «14» e kadar Turgudlu Belediye Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ve yahud bu saate kadar varacak şekilde posta ile göndermeleri lâzımdij. Postada vaki teahhur kabul edilmez. (9252) Muğla Vilâyetinden: Pazarlık Suretile İhale Ilânı 1 Pazarlığa konulan iş: Muğla hükumet konağı inşasına talib çıkmadığından yeniden pazarlığa çıkanlmıştır. 2 Bu inşaatın keşif bedeU 64872 lira 49 kuruştur. 3 Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirası da 940 senesinde tesviye edilecektir. 4 Bu inşaata aid evrak şunlardu : A Proje B Keşif cetveli C Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi D Bayındırlık işleri genel şartnamesi E Yapı işleri umumî, fennî şartnamesi P Hususî şartname G Fennî şartname R Istekliler bu işe aid evrakı 32 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 5 Pazarlık 30 teşrinisani 939 perşembe günü saat 15 te Muğla Nafıa MüdürJüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır. 6 Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 7 Isteklüerin pazarlığa girebilmeleri için bu seneye aid Ticaret Odası vesikasile pazarlık gününden sekiz gün evvel resmen Muğla Vilâyetine müracaatle alacakları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Aksi takdirde pazarlığa «stirak edemezler, (9216) Turgudlu Belediye Riyasetinden: 1 Turgudlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo grupunun «Santıral binasile iki aded muhavvile merkezi binası haric olmak üzere> «134923» lira «40» kuruşluk keşfi üzerinden 8/11/939 tarihinden itibaren «45> gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme Turgudlu Belediye binası dahilinde müteşekkil Belediye Daimî Encümeninde 22/12/939 tarihine raslıyan cuma günü saat «15» te yapılacaktır. 3 Bu işe aid evraklar : A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename suretl C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Nafıa Vekâleti yapı işleri umumî. fennî şartnamesi E Hususî şartname F Fennî şartname G Keşifname H Projeler. B J evrak «675» kuruş mukabilinde Turgudlu, Manisa Belediye Reisliklerinden tedarik edilebilir. 4 Bu işe aid muvakkat teminat miktarı «7997» liradır. 5 Isteklilerin 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasile teminat mektubumı ve bu işi yapabileceğine dair Manisa Vilâyetinden alacağı vesikayı ve istekli yüksek eleKtrik mühendisi olmadığı takdirde yüksek elektrik mühendisinin mes'uliyete iştiraki şartile işi yapacağma dair olan noter senedinl dış zarfa koymalan lâzımdır. 6 Isteklilerin teklif mektublarmı 22/12/939 tarihine raslıyan cuma günü saat «14» e kadar Turgudlu Belediye Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veyahud ayni gün ve ayni saate kadar varacak şekilde posta İle göndermeleri lâzımdır. Postaç|a vaki teahjıur kabul gdilmez» . ,(9253). Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: İdarenin mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı için muktezi asgarî yedi azamî on ton benzin açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2080 lira ve muvakkat teminatı 156 lira olan mezkur benzinlerin ihalesi 27/11/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Bu feabdaki şartname sözü gecen Komisyonda hergun görülebiliç. ' i92fiaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog