Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Mazon Meyva Tuzu Kapalı Zarf Usulile Ekiltme İlânı 16 İkincitesrin 1939 CUMHURÎYET Müferrih ve midevidir. MÎDEYÎ ve BARSAKLARI, KANI temizler. MÎDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz. İNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MÎDE BULANTISI ve bozuklugunda, barsak tembelliğinde MİDE EKŞÎLİK ve yanmalarmda emniyetle kullamlabilir. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. Trabzon Vilâyeti Daimî Encümeninden: Bol hava, bol ziya, daimî sıcak su, son konfor Kiralık apartıman | Nişantaşıntia Valıkonarı caddesinrie | ıstanbul Levazım Amırlıği riarıcı askerı kıtaatı ılânları I Şartnamesinde yapılan tashihat dolayısile 1/11/1939 tarihinde mukarrer olan eksiltmesi tehir edilen ve beherinin muhammen bedeli (395) kuruş olan 5000 aded çam telgral direği 23/11/1939 persembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankaradi Idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isityenlerin (1481,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reis liğine vermeleri lâzımdır. Tashihli şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellum Sevk Şefliğinden, Eskişehlr ve İzmirde İdare mağazalarmdan dağıtılacaktır. (9132) ı: 1 Eksiltmiye konuian iş : Trabzon Rize sahil yolunun 14 r\ 850 27 I 000 kilometrelerinde büz, korkuluk inşaatı ve şose esaslı tamiri, köprü ayağı tahkimi. Keşif bedeli (27274) Jira (34) kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A) Eksiltme şartnamesi B ) Mukavele projesi C) Nafıa işleri genel sartnamesî D ) Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata aid fennî şartname E ) Hususî şartname F ) Silsilei fiat cetveli, hulâsai keşif cetveli G) Grafik Istiyenler genel şartname ve şose ve köprüler sartnam&sl haric olmak üzere diğer evrakı (150) kuruş bedel mukabilinde Nafıadan alabilirler. Istiyenler genel şartname ve şose, köprüler şartnamesini bedelsiz görebilirler. 3 Eksiltme 30/11/939 tarihinde persembe giinü saat (15) te Trabzonda Vilâyet makamında toplanacak Daimî Encümende yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2046) lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Ticaret Odası vesikası, teminat mektub veya makbuzu ve Trabzan Vilâyetinden alacağı ehliyet vesikası. 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncii maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümenine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reislığine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (9390) Y A Y L A Apartıman ı (Kapıcıya müracaat) OSMANLI BANKASI İLÂN % 3 faizli 1911 ihraclı Mısır Kredi Fonsiye tahvilâtının 1/12/939 tarihinde yapılacak itfa keşidesinde başabaş tediyesı tehlikesine karşı, Osmanlı Ban kası Galata merkezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkur tahvılât hâmillerinin malumu olmaK üzere ilân olunur. Aşağıda yazılı erzakların eksiltmesi Vizede Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Komisyonda görülebilir. Kapalı zarfla ahnacak kalemlere iştirak etmek isteyenlerin bildirilen gün ve saatten «740» «9234. bir saat evvel teklif mektublarmı Komisyona vermeleri. İhale tarihi İhale İhale şekli Miktan T u t a n Teminatı Cinsi Lira K. saati Ton Lira Kapalı zarf 5/12/939 1584 00 14 22 21120 Sadeyağı 5/12/939 445 50 15 18 5940 Sabun 5/12/939 990 00 16 44 13200 Pirinç 5/12/939 1215 00 17 16200 60 Sığır eti 24/11/939 285 00 16,30 Açık eksiltme 3800 20 Gazyağı 441 00 27/11/939 16,30 Kapalı zarf 5880 28 Makarna 342 00 28/11/939 16,30 Açık eksiltme 4560 38 Nohud 16,30 Kapalı zarf 29/11/939 1050 00 100 14000 Bulgur 15,30 Açık eksiltme 4/12/939 132 00 44 1760 K. ot 10,30 Kapalı zarf 5/12/939 560 25 830 7470 Odun 363 00 16,30 Açık eksiltme 6/12/939 4840 88 Yulaf 16,30 Kapah zarf 607 50 7/12/939 8100 54 Fasulye Aşağıda yazılı maddeler kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme hizalannda yazıh saatlerde Mersinde Askerlik Şubesi üst katında Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ayni gün açıhş saatinden bir saat evveline k ^ a r kabul edilir. Şartnamesi Mersinde komisyonda görülür. (9439) Cinci Kilo Tutan İlk teminatı İhale günü ve saati Lira Lira Kr. 27/11/939 11 562 30 7,500 600,000 Odun 15 70,200 4760 540,000 Un 16 414 5,520 Kuru fasulya 48,000 Aşathda yazılı erzaklar hizalannda yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya mektublarile kanunda yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesindeki Satınalma Komisyonunda h'ilunmaları. «784» (9437) M. Kıymeti Teminatı İhale gün ve saati Miktan CİNSÎ Lira Lira Kilo 619 20/11/939 10 8,250 550,000 Odun 646 11 8,611 861,120 Saman 1013 16 13,500 900.000 Odun 2250 14 15,000 100,000 Meıcimek 1270 17 15 8,400 8,300 Sadeyağı 1338 15 9,588 9,400 » 22 750 10 5,000 Maden kömürü 21 11 4500 30,000 300,000 Un 15 5000 75,000 300,000 Sıgır eti Erzurum garnizonunun 600 ton buğday kırması 22/11/939 çarşamba günü saat 10 da Erzurumda Askerî Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,000 lira, ilk teminatı 1225 liradır. Teklif mektubları belli gün saat 9 da Erzurumda Komisyona verilmis bulunacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyon da görülür. «708» (9070) Beher çiftine tahmin edilen fiatı A. tipi olduğuna göre 480 kuruş ve B. tipi olduğuna göre 400 kuruş olan 100,000 çift kundura kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 27/11/939 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı B. tipi olduğuna göre 19,750 lira olup şartna mesi 20 liraya ve A. tipi olduğuna göre ilk teminatı 22,950 lira olup şartnamesi 24 liraya Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma komisyonundan alınır. İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma komisyonunda bulunmalan. (767) (9338 fAGA, L BALTİCJ ıstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ilânları 300 aded maden kömürü sobası almacaktır. Bu sobalar icabında linyit kö mürü de yakabilecek kabüiyette ola caktır. Bu evsafı haiz soba satıcılannın büyük boy sobadan bir aded nümune lerüe beraber 18/11/939 cumartesi günü Tophanede İstanbul Levazım âmirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. (9402) Bir buçuk milyon aded kadar makara ipliği alınacaktır, Pazarhkla eksılt mesi 20/11/939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. âmirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah min bedeli doksan bin lira, ilk teminatı 5750 liradır. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin ka nunî vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. (393) (9403) 15 ton zeytin alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 17/11/939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım âmirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira, ilk teminatı 337 lira "50 kuruştur. İstekli lerin belli saatte komisyona gelmeleri. (392) (9406) Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: I Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 19 kalem muhtelif spor malzemeleri 23/11/939 perşemDe günü hizalannda yazılı saatlerde Rektörlük binasında müteşekkil Komisyon tarafından açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. Spor maîzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve parasız gartname aîmak istiyenlerın Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. Muhammen Fi. İhale saati Miktan C İ N S İ Tutarı Teminatı 22 550 Çizme 25 çift 15 225 Kayak ayakkabı 15 > 105 Saat «10» da 3 75 » getiri 25 > 5,5 550 Kauçuk ayakkabı 100 » Kilot pantolon. Kayak elbisesi Fransız floresi Flore yedek namlusu KO*« « jjSdeic namlusu «^> * J İ A .. » flore eldiven Kıhç Ma.ske Voleybol topu Basketbol topu Futbol Tenis raketi > floresi Buz hokey sopası 25 aded 25 takım 15 aded 30 » 10 * * jr'n ."•JJBT.llLİ1 ı ~ GUneş c l l d l yakar. ve kırıştırır. Soğuk ve rilzgâr derlyi sertleştlrir. YUzUmUzle temas eden havanın tozları mesamatını pakatarak Ifrazatına mani olur. Cildln bUtün bu anza ve kusurlarına manl olmak İçin siz de clldlnizl her giin akşamları ile masajlayarak gıdalandırınız. KREM PERTEV, açık mesamatı kapatır. Cild adalelerini besler, yorgun deriyi canlandırarak tazelik ve genclik bahşeder. 'Polonya tebaasmdan ve almanca ' KREM PERTEV 17 25 425 625 75 60 50 <« r 78,75 Saat «11» de konuşan BİR MÜREBBIYE 5 2 5 I Mm.A 52,50 35 10 ı> 15 :» 2 3,5 5,5 3,75 1 veya 2 çocuğa bakmak üzere kibar aileler nezdinde hizrnet arıyor. (Mürebbiye) rumuzile tstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine yazılması. 82,50 22,50 18 48 6 aıded J* 3> 3> 9 6 29 50 4,25 8 :y 8 1 2,32 50 34 131,15 Saat «16» da Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları Beher kilosulnun İlk tahmin bedeli teminatı 20,000 kilo süt 11,50 296,75 10,000 kilo yoğurd 16,50 1 Heybeliadada bulunan Deniz Harb mektebi ve lisesi komutanlığı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarla rile beher kilosuna tahmin edilen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı iki kalem yiyecek maddesi, 18 ikincitesrin 939 tarihine rashyan cumartesi günü saat 12 de açık eksiltme ile alınacaktır. 2 Şartnamesi her gün parasız olarak, komisyondan ahnabilir. 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatleri. (8893) ö d e m i ş için 64,800 kilo kesilmiş sığır 3ti kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. İhalesi 20/11/939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır, Umum tahminî tut a n 15,520 lira, ilk teminatı 1,166 lira* dır. Şartnamesi hergün Ko. da göriile^ bilir. îstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıh vesikalarla birlikte teklif ve temnat mektublarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar îztnir Bornova Askerî Satınalma Ko. na irermeleri. «714» (9076) 340 ton un 27/11/939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla satm ahnacaktır. İlk teminatı 3188 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve îstanbul Levazım Amirlikleri Satınalma komisyonlan n d a ve Bursada Tümen Satınalma Komisyonunda parasız görülür. İsteklilerin belli saatten bir saat evveline kadar kanunî şekildeki teklif mektublannı Bursada Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. «736» «9233» 8 :> «5710» (9209) Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Nev'i Silindir yağı Buhar makine yağı Dizel makine yağı Gres yağı Kilo 4000 5000 10000 2000 21000 İdare vasrtalan ihtiyacı için muktezi yukarıda cins ve miktan yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedelleri 7800 lira, muvakkat teminatı 585 lira olan mezkur yağların ihalesi 30/11/939 tarihine rashyan persembe günü saat on beşte Galata Rıhtımındakı Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektublannı bildirilen vakitten bir saat evveline kadar Komisyon Reisnğine tevdi etmeleri lâzımdır Bu babdaki şartname sozü geçen Komisyonda hergün görülebilir. (9433) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz erke* ve kız talebesi için isim, miktar ve muhammen bedelile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif kumaş 16/11/939 persembe günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil Komisyon tarafından kapalı zarf usulile ihale olunacaktır. 2 Eksiltmiye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektublarile kanunun tayin ettiği vesikaîarı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisine vermeleri. 3 Kumaş nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «5560» (8938) Cinsi Elbiselik kuma« Paitoluk Tayyörlük Mantoluk Asgarî Azamî Metre Metre 1176 1316 420 82 30 504 100 38 Beher metre Fi. 615 450 400 400 Tutarı 7232,40 2268 400 122 Muvakkat teminat 754 10052,40 Niğde Valiliğinden: 1 Ulukışla kasabasma 32 kilometre mesafede olan Çiftehan kaplıcasına ilâve edilecek kısma aid «19337» lira «38» kuruş keşif bedelli inşaatın ihaleye göre takarrür edecek fiatlara nazaran «15000» liraya tekabül eden miktan kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş ise de istekli çıkmadığından 1/11/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarük suretile eksiltmiye konmasma karar verilmiştir. 2 Eksiltme 1/12/939 cuma günü saat «15» te Vilâyet Daimî Encümen odasında toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 3 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1125 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Vilâyete müracaat ederek ibraz edeceği fennî ve malî referans mukabili ehliyet vesikası Komisyonundan alacakları vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 4 Bu işe aid şartnameler ve evrak Nafıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. (9367) Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: Tekirdağı iskelesi tamiratmda kullanılmak üzere muhtelif eb'adda 172 küsur metre mikâbı kazıklık ve döşemelik çıralı çam kerestesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedeli 9012 lira 29 kuruş ve muvakkat teminatı 675 lira 93 kuruş olan mezkur kerestelerin ihalesi 25/11/939 tarihine rashyan cumartesi günü saat on birde Galata Rıhtımmdaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif mektublarmı Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri şarttır. Bu babdaki şartname sözü gecen Komisyonda hergün görülebilir. Erzurum g; rnizonunun ihtiyacı icin capalı zarfla münakasaya konulan 500,000 kilo u n u n tahmin bedeli 70.000 üra, ilk teminatı 4750 liradır. İhalesi 20/11/939 pazartesi günü saat 15 tedir. Evsaf ve sartnamesi Kolordunun tekmil garnizonlarında görülür. Teklif n e k t u b l a n belli günde saat 14 e kadar Beher kilosulnun İlk Erzurumda Askerî Satınalma Komistahmin bedeli teminatı ronuna verilmiş olacaktır. «711» (9073) 40,000 kilo süt 10,50 663,75 30,000 kilo yogurd 15,50 510 ton un alınacaktır. Muhammen Yukanda cins ve miktarlarile bera bedeli 61.200 lira, muvakkat teminatı ber beher kilosuna tahmin edilen bede 4500 liradır. Eksiltme kapah zarf usuli ve muvakkat teminatı yazılı olan iki lile 20/11/939 ffünü saat 10 da Edrekalem yiyecek 18 ikincitesrin 939 tari midde Askerî Satmalma Komisvonunhine rashyan cumartesi günü saat 11 de da vapılacaktır. Teklif m e k t u b l a n saat 10 da Komisyona teslim edilmis okapalı zarfla alınacaktır. lacaktır. Şartnamevi eörmek istiven2 Şartnamesi her gün parasız olaler Komisyondo oörebilirler. rak komisyondan ahnabilir. «6 Q Q . (8991) 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka500 ton arrjava teklif pdiTen fiat papalı teklif mektublarmı belli gün ve hah eörüldüğünden yeniden kanalı zarfsaatten bir saat evveline kadar komis ia münakasava cıkarılmıştır. Tahmin eyon başkanlığma makbuz mukabelinde dilen bedel 30,000 lira, ilk teminatı vermeleri. (8892) 2250 liradır. İhalesi 24/^1/939 cuma günü saat 10 da Karakösede mıntaka sa1 Tahmin edilen bedeli 27,120 lira olan 80,000 kilo sabunun 28 ikincitesrin tınalma komisyonunda yapılacaktır. İs939 tarihine rashyan salı günü saat 11 teklilerin teklif mektublannı ihale saade kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. tinden bir saat evveline kadar komisyo2 İlk teminatı 2034 lira olup şart na teslim etmiş olmalan lâzımdm Şartnamesi her gün komisyondan 136 kuruş name ve evsafı Kolordunun tekmil 150 bedel mukabilinde ahnabilir. kuruş mukabilinde görülebilir. 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun «753» «9231» tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarmı en geç belli Erzurum garnizonunun ihtiyacı olan gün ve saatten bir saat evveline kadar 600 ton buğday 21/11/939 salı günü Kasımpaşada bulunan komisyon baş kanlığına makbuz mukabilinde verme saat 15 t e kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli 36,000 lira, leri. (9246) ilk teminatı 2750 liradır. Ş a r t l a n ve Sahib ve Başmuharriri: Yunut Nadi evsafı Komisyonad görülür. Teklif mekümumî veşriyatı idare eden yazı işleri t u b l a n belli gün saat 14 e kadar ErMüdürü: Hikmet Münif Olgen zurumda Askerî Satınalma Komisyonuna verilmiş bulunacaktır. Cumhuriyeî Matbaası .«710». .(90721 2 No. h dikim evinde asansör tami ratı yaptınlacaktır. Pazarhkla eksilt mesi 21/11/939 salı günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım âmirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 318 lira, ilk teminatı 23 lira 85 kuruştur. Keşif ve şartnamesi koBeher çiftine tahmin edilen fiatı A. tipi olduğuna göre 480 kuruş, B. tipi misyonda görülür. İsteklilerin belli saolduğuna göre 400 kuruş olan 150,000 atte komisyona gelmeleri. (9404) çift kundura kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 27/11/939 pazartesi 140 ton nohud alınacaktır. Kapah günü saat 15 tedir. İlk teminatı A. tipi zarfla eksiltmesi 22/11/939 çarşamba olduğuna göre 32,550 liradır. Şartname günü saat 15 te Tophanede Lv. Âmirsi 36 liraya Ankarada M. M. Vekâleti liği Satınalma Ko. da yapılacaktır Satınalma komisyonundan alınır. B. ti Tahmin bedeli 15400 lira ve ilk temipi olduğuna göre ilk teminatı 27,750 li natı 1155 liradır. Şartname ve nümu« ra olup şartnamesi 30 liraya Ankarada nesi Ko. da görülür. îsteklilerin kaM. M. Vekâleti Satınalma komisyonun nunî vesikalarile beraber teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvel dan alınır. İsteklilerin kanunun emretKo. na vermeleri. «375» (9095) tiği belgelerle ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekâ22 aded akimülâtör alınacaktır. Paleti Satınalma komisyonuna gelmeleri. zarhkla eksiltmesi 17/11/939 cuma gü(770) (9337) nü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Safranbolu garnizonu için 96 ton sıTahmin bedeli 440 lira, ilk teminatı 33 ğır eti kapah zarfla alınacaktır. İhalesi liradır. Şartnamesi Komisyonda görü17/11/939 cuma günü saat 15 te vapılalür. İsteklilerin belli saatte Komisyocaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 22 na gelmeleri. «382» «9235» kuruştur. Muvakkat teminatı 1584 liradır. Sartnamesi Komisyonda görülür. İtelcifier Ticaret Odasma kavıdlı 6115,000 metre ambalâjlık bez alınad u k l a n n a dair vesikalarım göstermek caktır. Pazarhkla ekstlimesi 17/11/939 mecburivetindedirler. Eksiltmiye gire cuma günü saat 14 te Tophanede Lv. cekler 2490 savılı kanunun 2 ve 3 üncü Amirliği Satınalma Komisyonunda yamaddelerinde vazılı vesikalarla ve te pılacaktır. Nümunesi Korr.isyonda göminat ve teklif mektublarmı ihale sa rülür. îsteklilerin kat'î teminatlarile atinden bir saat evveline kadar Saf belli saatte Komisyona gelmeleri. ranboluda Askerî Satınalma Komisvo«383» «9239» nuna vermeleri. «707» (9069) 14,500 aded frenkgömleği alınacaktır. Uçuş yoluna bir beton muvasala yolu Pazarhkla eksiltmesi 21/11/939 sah gükapalı zarfla yaptırılacaktır. Keşif be nü saat 14 te İstanbul Tophanede Le deli 77621 lira 76 kuruştur. Teminat vazım âmirliği satınalma komisyonunm i k t a n 5132 liradır. Kapah zarfla ek da yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz bin siltmesi 2311939 persembe günü saat dört yüz elli lira, ilk teminatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko15 te Vekâlet Satınalma Komisyonunmisyonda görülür. İsteklilerin kanunî da yapılacaktır. Keşif evrakı 390 kuruş vesikalarile beraber belli saatte komistur. Bu eksiltmeye yerli veya ecnebi yona gelmeleri. (9405) firmalan iştirak edebilir. Eksiltmeye gireceklerin fennî ve malî iktidar sahibi olduklarmı ispat etmeleri şarttır. İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı kanunî belgelerile teklif ve teminat den ri. mektublarile birlikte ihale saatinbir saat evvel Komisyona vermele«749» «9232» 40 aded yangm söndürme aleti alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 17/11/939 cuma günü saat 15 te Tophanede Levazım âmirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. îsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. (388) (9364) 170 ton kuru fasulyenin kapalı zarfla eksiltmesi 20/11/939 günü saat 15 te Ankarada Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 23,800 lira, ilk teminatı 1785 liradır. Şartnamesi ve nümunesi Komisyonda görülür. îçinde kanunî ve Ticaret Odası vesikalan bulunan teklif mektublarınm saat 14 e kadar Ankarada Komisyona verilmesi «696» Aded 72000 büvük aleminyom kapsol 288000 küçük » » Yukarıda miktarları yazılı aleminyom kapsolların pazarhkla eksiltmesi 18/ 11/939 cumartesi günü saat 11 de Tophanede Âmirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2664 lira, ilk teminatı 199 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin belli saatte Ko. na gel.(90631 meleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog