Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 16 İkincitesrin 1939 Feci cinayet Bir adam, bir sabıkalıyı bıçakla kalbinden yaralıyarak öldürdü Ankaraya giden Matbuat takımı ve İstanbul Bayramın birinci günü Bahkpazarında muhtelitinin yaptığı samimî temaslar Tatar Şükrü adında bir bahkçı, sabıkalılardan Muharremi bıçakla kalbinden Ankaralıların galibiyetile neticelendi GUNUN BULMACASI 1 1 2 3 4 6 6 1 8 9 10 11 Soldan sağa: 1 Acıklı katil hâdisesi (iki kelime). 2 İstıkbalde, uye. 3 Bir Hmd mabudu, Anadoluda bir kaza. 4 Bir sıfat edatının tersi, sıkı gelmeğe başlayan. 5 Kir temızleme san'atı. 6 Buldurulmaya çalışılan, bir harfın okunuşu. 7 Vapur memurlanndan. 8 Bir cins sıgara, sakat. 9 Allah, kaydetme, hayvanlann gıdası. 10 İstanbulda bir semt, bir çeşid kâğıd oyunu. 11 Bir Rum ismi, rahat vermemeklik. Yukandan aşağıya: 1 Ara bırakan (iki kelime). 2 Eski bir Turk devletınin tebaası. bir cins musıkışınas. 3 Bir daha tekrar ederseniz bir hayvanın yavrusu olur, demır sanayiimizin merkezi. 4 Hastayı ziyarete gitmeklik, İtalyada bir nehir. 5 Bir harfın okunuşu, karnı zü çalmaya başlayan. 6 Bir hayvanın ikametgâhı, Bulgaristanda bir dağ, Asyada bir nehir. 7 Yunanistanda zeytinile meşhur bir yer. S Tut! manasına mürekkeb bir emir, bir edat 9 9 Çırak, cennet. 10 Müezzirun feryadı, bir hastalık. 11 Ters çevirirseniz çizgi manasına gelir, tenezzüh gemisi, futbol müsabakası. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 2 3 2 « 4 5 6 7 8 9 10 11 Bayramda yapılan maçlar I 1 1 1 • • • • • •1 M • • Uzun kış gecelerini hem faydah hem usançsız geçirmek için I Neşrlyatına kuvvet vermiştir. Kıymetli ediblerlmlzln aşağıda yazılı en son eserleri bu teşebbüsün başlangıcıdır: Fıatı Ci'dıisi KIŞ GECELERI KANAAT KİTABEVİ 1 • • Ankarada yapılan Matbuat takımı • Ankara tekaüdler muhteliti maçından bir enstantane Dün yapılan Galatasaray Beyoğluspor maçından gorunuş İstanbul Matbuat takımmın bayram oğluspor takımları arasındaki bayram turtatilinden istifade ederek Ankaraya yap nuvasının nihaî oyunları dün Taksim statığı seyahat çok neş'eli geçmiştir. Gaze dında yapılmıştır. Bir gün evvel Galatateci aıkadaşlarımız Ankarada Beden sarayla, Beyoğluspora mağlub olan îsTerbiyesi Umumî Müdürlüğü, Ankara tanbulsporla, Şişli takımlan son karşılaşMıntdkası erkânı ve diğer spor teşekkül malarını yapmışlardır. leri mümesssilleri tarafından karşılanmış, İlk devreyi 1 0 galib bitiren Şişli taYenişehirpalas otelinde misafir edilmiş kımı, ikinci devrenin başında bir gol yelerdir. Bayramın birinci günü, şehrin şa miş ve maç I 1 berabere bitmiştir. yanı temaşa mahalleri ve bu meyanda Final için karşılaşan Galatasaray, BeyOrman çiftliği gezdiriltniş ve o akşam oğluspor maçında Galatasaray eksik bir Gar lokantasında mükellef bir ziyafet kadro ile çıkmıştır. Maçın 5 inci dakikaverilmiştir. Ziyafetten sonra da baraj ka sında Galatasaray bir gol yapmıştır. İkinzinosuna gidilmiştir. ci devrenin son saniyelerinde Beyoğluspor Bayramın ikinci günü 19 mayıs stadm da bir gol yaparak oyun 1 I berabere da Ankara tekaüdler muhtelitile Matbu bitmiştir. . . , .ı at takımı arasında müsabaka yapılmıştır. Müsabaka münasib bir zamanda tekrar ,ICalabahk bir seyirci önünde oynanan bu edılecekür. ' "'maç, büyük bir zevkle takib olunmuştür. Stad Ekserisi yaşlarını başlarını almış, çoluk Neşrine başlanacağını haber verdiğiçocuk sahibi olmuş eski futbolculardan mürekkeb olan iki takımın, genclik gün miz «Stad» spor mecmuasının ilk sayısı lerini tazeleyen bu canlı hareketleri al çıkmıştır. Memleketimizin spor haya kışlarla karşılanmıştır. İstanbul Matbuat tmda yazılan ve faaliyetlerile tanınmış takımtna nazaran daha iyi oynamak inu olan güzide bir tahrir heyetinin idarekânına malik bulunan Ankaralılar, maçı sinde bulunan bu mecmua, şimdiye ka3 2 kazanmağa muvaffak olmuşlardır. dar çıkanlan spor mecmualarınm en Müsabakamn ilk devresi 2 0 Ankaranın olgun ve bütün ihtiyaclara cevab verecek bir kalitededir. Sporun teknik diye lehine bitmiş, ikinci devreye başlanınca tavsif edilen kısımlarma aid birçok maüçüncü gol de olmuştur. Matbuat takunı kaleler, bütün dünyaya aid spor hare bundan sonra kendini toplamış, çimen s^ketlerinden, haberlerinden, spor mev hada oynamanın zoruğunu da biraz telâfi zuuna aid diğer makalelerden başka ederek kuvvetli akmlar yapmıştır. Bu asportif kıymeti haiz filimlere ve sinerada muhtelif dört gol kaçırdıktan sonra ma havadislerine de mecmuada yer venihayet merkez muhacim Sedadjn ayaği rilmiştir. le iki gol atmıştır. İkinci devre hemen taBitaraf bir bayrak taşıyan ve kulübmamen Matbuat takımmın hakimiyeti al cülük hislerinin fevkinde bulunduğunu tında geçmesine rağmen, iki sayıdan (az ilân eden bu mecmuayı, sporcularm Lsla yapılamamıştır. Maçı, İstanbul Ha tifadesi için tavsiye ederiz. kem heyeti reisi Abdullah idare etmiştir. Matbuat takımınm bu seyahati, ayni zamanda spor ışlerimız üzerinde spor muharirlerine tetkikat yapmak, faydah te maslar temin etmek fırsatını da vermiştir. Beden Terbiyesi Umumî Müdürü General Cemil Taner, gazetecileri kabul ederek iki saat kadar kendilerile hasbıhal etmiştir. Matbuat takımı bayramın ikinci günü akşamı Ankaradan ayrılmış, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü erkânı; Ankara Mıntakası erkânı, kulüb mümessilleri ve kalabalık bir sporcu kafilesi tarafın dan çok samimî bir şekilde teşyi olunmuştür. vurarak öldürmüştür. Vak'a şöyle olmuştur: Balıkpazarı civarında çalışan seyyar bahkçı Şükrü, bayramın birinci günü akşamı balık satarken yanına o civardaki esnaftan harac almakla maruf sabıkalı Muharrem gelerek kendisinden bir şişe rakı parası istemiştir. Şükrü, iş esnasında kendisini iz'ac eden Muharremi siftah etmediğinden bahsederek başından savmak istemiş, Muharrem, eline geçirdiği bir balık tablasını Şükrünün başına atmıştır. Biraz çakırkeyif olan Şükrü, bu taarruza mukabele edince boğuşma başlamış, bir aralık Muharremin elini ceketinin içine soktuğunu gören Şükrü, hemen bıça ğını çekerek Muharremin kalbine doğru saplamıştır. Suçlu, vak'ayı müteakıb kaçmışsa da bir müddet sonra evinde yakalanmıştır. Yarası çok ağır olan Muharrem, Cer rahpaşa hastanesine nakledilirken yolda ölmüştür. Geç vakit karar hâkimi huzuruna çı kanlan katil, vak'ayı yukandaki şekilde izah ederek, Muharremin şimdiye kadar 14 sabıkası olduğunu ve o civardaki esnafı tehdid etmek suretile harac aldığını, evvelki akşam da kendisine musallat olduğunu, aralarında çıkan kavga esnasında Muharremin elini cebine atmasından korkarak onu vurduğunu söylemiştir. Katil, sorguyu müteakıb tevkif edilmiştir. • 1 Akagündüz Halid Fahri Ozansoy •1 Gİder ayak 75 Aşıklar yolunun yulculan 75 Ercümend Fkrem Talu Beyaz şemsiyeli 125 M. Turhan Tan Hind denizierindeTürkler 100 „ „ Safiye Sultan 125 »» Devrilen kazan 125 Tapu ve Kadastro Umum 100 kr. 100 „ 150 „ 125 „ 150 „ 150 „ Müdürlüğünden: On aded takeometre alınacaktır. Mubayaa edilecek takeometrelerln evsafı aşağıdadır. 1 Zaviyeyl ufkiye takaimatı grat olacaktır. 2 En ufak taksimatı bir aantigrat olacaktır. 3 Dairel ufkiye ta^slmatı kapalı olacaktır. 4 Dürbiüin büyültme kuvveti en az 30 defa olacaktır. 5 BeheT takeometre sehpa, kutu, dürbin ve teferrüatı tam olacaktır. İki mirası ve bir «emsiyesi beraber verllecektlr. Yukarıda evsafı yazılı takeometrelerden Sange, Zais, Kern. Vilt, Otofönel, Güstavhayde fabrtkaları mamulâtmdan veya bu ayarda bulunan diğer fabrika aletleri de yukarıda yazılı evsafı haiz olduğu takdirde alınacaktır. Bu aletlerin beherinln muhammen bedell 500 liradır. Tallblerln muhammen bedelin % 7.5 pey akçelerile birlikte eksiltme günü olan 24 teşrinlsanl 939 cuma günü saat uçte Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünde müteşekkll Satınalma Komisyonuna müracaatleri. «5800» (9355) f> a 10 U 1A1R1AIBIÂT V fÂl PİUİRİU Uzerine kezzab dökülen hamal Evvelki akşam Limon iskelesinde bir depoya kezzab tenekesi götürmekte olan hamal Ahmed, bir aralık muvaze nesini kaybederek düşmüş ve kezzab tenekesi dökülmüştür. Ahmed, dökülen kezzabdan kendini kurtaramıyarak muhtelif yerlerinden yanmıştır. Ahmed, süratle Cerrahpaşa hastanesine kaldırılarak tedavi altma alınmıştır. Beyoğlu Halkevinden: 1 16/11/939 perşembe günü saat İS de Evünlzm TepbaşındaJd merkez btnâsırîd&'doki tor Bay Nıhad Reşad Belger tarafından <Mıde, barşak ve lcsuracJSçr^. ıpevgVHnda cıüiıia» bu konferaris veritecektir. •• • r > 2 Herkes gelebılır. *** MİÎİMİt K • R EİVİAİN IİBİB N A z A R İİYİE DİE L A L E T •İLİEİK E • A L olv» • İH A TİA VİE KİAİR m P|A Y • İH A Z EİR i m AİMİE LİE M İ m • LİOİP • T uh • K 1İR İİNİA L • PİB DMLIAIVIEIR EİB 113 EİHİt L •IYIAIDWVI« Muhasebe memuru aranıyor Usulü defteriye vâkıf iki muhasebe memunına ihtiyac vardır. Taliblerin en aşağı orta tahsili ve mecburî askerlik hizmetini bitirmiş ve tecrübe görmüş, sıhhati yerinde olmaları şarttır. Ehliyetlerine göre 80 120 liraya kadar maaş verilecektir. İsteklilerin şirkete yazacakları mektuba şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları vesikalarla fotoçraflı bir kıt'a hüviyet varakası ve tahsil vesikası suretlerini bağlıyarak Kayseride Elektrik Şirketi Müdiriyetine göndermeleri ilân olunur. Konferans Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 Dr. Y. Hallacyan Mide, Barsak ve İç hastalıklan muayenehanesi Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: YatUı talebenin ikinci taksit zamanı 1 ilkkânun 1939 dur. Vaktinde yatırılması lüzumu ilân olunur. (9310) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünden: Ankarada, Yenişehirde, Delilertepesinde, Esadyolu üzerinde İş Bankasma aid binaya mücavir ve mühendis Ragıb evine bitişik parsele edilmesi kabil 8160 metre murabbaı arsa müsaid fiatla satılmaktadır. Fazla tafsilât almak lstlyenlerln Müdürlüğümuze müracaat etmeleri ilân olunur. Şişli Halkevinden: 17/11/939 cunıa akşamı saat 21 de Halkevimızde ziraat mutehassısı, muallım Lutti Arıf tarafından (Salon çiçeklen) mevzuunda bir konferans ve Gosterıt şubemiz tarafından da bir temsil venlecektir. MUHAFAZA EDİYOR? 10 senelik SEHHAR CAZİB TENi ' NA8IL Izdlvaçdan Eczacı aranıyor Eti Bank Şark Kromları işletmesi Maden f dresine göndermeleri ve istedikleri asgari ücreti bildirmeleri lâzımdır. Ev, tonvir ve teshin işletmece temin olunacaktır. Müessesomizin Guleman merkezindeki hastanemizde çalıştırmak üzere diplomalı ve tecrübeli bir eczacıya ihtiyacımız vardır. Talib olanlaıın kısa terscümeihallerini, bonservislerini, varsa birer suretini, biı de fotoğraflarile birlikte RAŞÎD RIZA E. SADİ TEK TİYATROSU Bu gece Beşiktaş «Güler> sinemasında ÜVEYBABAM Vodvil 3 perde HALK OPERETİ Eski Çağlıyan saat 21 de Bu akşam (GİT KAL OTELİ) Yazan: M. İbrahim sonra Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin fransızca dil ve edebiyatı enstitüsünde 3000 kuruş maaşlı bir asLstanhk münhaldir. Üniversite veya yüksek mekteb mezunu olmak, fransız diline ve edebiyatına lâyıkile vâkıf bulunmak §arttır. Tallb olanlar arasmda 20/XI/1939 pazartesl günü saat 10 da müsabaka imtlhanı yapılacaktu. îsteklilerin bayramertesi müspit evrak ve üç tane veslka resmlle Fakülte dekanîığına müracaatleri. «5743» (9306)^ istanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânları C I NS I Defatir ve evrakı matbua İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile taşra Vakıflar İdarelerine lüzumu olan 48 kalem defatir ve evrakı matbuanm evvelce yapılmıs olan ilânlarmda vaki sehiv dolayısile bu ilânlar yok sayılarak yeniden ilânma lüzum görülmüş ve mezkur defatir ve evrakı matbuanm ihalesi 25/11/939 tarihine musadif cumartesi günu saat 11 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda toplanan Komisyonda açık eksiıtme suretile yapılacaktır. Muhammen bedell 4995 liradır. İlk teminat 374 lira 62 kuruştur. Şartname ve nümuneleri hergün Levazım kaleminde görülebılir. (9350) Her kadın hattâ 40 tan yukarı olanlar bile açık, taze ve kusursuz bir tene, genc kızlarm bile iftihar edebileceği nermin ve yumuşak bir cilde malik ola bilirler. Bunu, Tokalon ile tedavi, günde 3 dakika 10 günde garanti edebilir. Her akşam yatmazdan evvel cild unsuru olan pembe renkteki Tokalon kremini kullanınız. Terkibinde Vivana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafından kesif ve «BİOCEL» tabir edilen kıymetli genclik cevheri vardır. Siz uyurken cildmizi besler ve gencleştirir. Burusuklukları giderir. Her sabah da yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanmız. Siyah benleri eritir ve açık mesameleri sıklaştırır ve cildi yumuşatıp gencleştirir. 10 gün zarfında müsmir bir netıce elde edeceksiniz. 1939 senesi zarfında yalnız Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan: L I 1 Orman Koruma Genel K. lığının İstanbulda bulunan talimgâh eratı Ihtiyacı için 40,000 kilo patatesin pazarlık suretile ihalesi 17/11/939 cuma günü saat 15 te Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Patatesin beher kilosunun muhammen bedeli 6 kuruş clup muvakkat teminatı 178 liradır. 3 Şartnamesi hergün parasız olarak Komisyonda görülebilir. 4 İsteklilerin ilk teminatlarile beraber belli gün ve saatte Komlsyona gelmeleri ilân olunur. «5531» (8897) ^ İstanbul Belediyesi Ilânları İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Cerrahpaşa hastanesi birinci Şirurji kliniginde yaptmlacak 6467,74 lira keşiflı tesısat ikmal işleri 27/XI/1939 pazartesi günü saat 15 te Rektörlükte açık eksiltmiye konulmuştur. İstekliler o günü 486 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 5,000 liralık bu gibi işler yaptığma dair ihaleden sekiz gün evvel İstanbul Vilâyetinden alınmış ve 939 Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri, keşif ve şartnameleri hergün Rektörlükte görülür. <9345) İstanbul muhteliti de yenildi Ankara, 15 (Telefonla) Bayram günleri Ankarada hayli zengin bir spor hareketile geçti. Bugün de Çengelköyündeki Beden terbiyesi spor eğitmen kursu talebesile Gazi Enstitüsü talebesi arasında hendbol maçı yapıldı. İstanbullular, bu maçı 6 13 le kaybettiler. Bundan sonra İstanbul muhtelitile Ankara muhteliti karşılaştı. İstanbullular, Cihad kalede olmak üzere îbrahim, Salim, Esad, Enver, Celâl, Melih, Hakkı, Cemil, Şevket, Basri. şeklinde, Ankaralılar da Hilmi (kaleci), Fethi, Şevket, Nusret, Hasan, Keşfi, Samih, Arif, Rıza, Orhan, Mustafa şeklinde bir takımla sahaya çıktılar, hakem, Hüsamdı. Birinci devTe sıfır sıfıra nihayetlendi. İkinci devrede Ankaralılar bir gol yaptılar ve maç 1 0 Ankaralîların lehine neticelendi. Taksim bahçesinde yaptırılmış olan büyük kazinonun kalörifer tesisatına aid inşaatın ikmali için yaptırılacak işler kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Muhammen bedeli 42269 lira 34 kuruştur. Ve ilk teminatı 3170 lira 21 kuruştur. Keşif evrakı 211 kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden almır. İhale 30'11/939 perşembe günu eaat 15 te İstanbul Belediye Daimî Encümeninde yapılacaktır. Taliblerın ihaleden 8 gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna gröe hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri. (9417) İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden Hükmü ikincitesrin sonunda bitecek olan müskirat tezkerelerinin yenilenme muamelesine 22/11/939 gününde başlanılarak 5/12/939 saü günü akşamına kadar devaın edecektir. Tezkerelerini tecdid ettirmek istiyen satıcıların tayin olunan günlerde ellerindeki tezkerelerile Kabataşta kâin Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri ve 5 12^939 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanunî takibat vanılacaiı ilân olunur. (9305) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Bayram maçlarî Galatasaray, îstanbulspor, Şişli ve Bey I Şartname, plân ve keşifnamesi mucibince Ankara Bira Fabrikasında ilâveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. n Keşif bedeli (144.078,89), muvakkat teminatı (8489,04) liradır. ITI Eksiltme 1/12/939 cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Keşif ve şartnameler hergün (720) kuruş mukabilinde sözü geçen şubeden almabilir. V Isteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar iş başında bulunduracaklarmı noterlikten musaddak bir taahhüd kâgıdı ile temin etmeleri ve (75,000) liralık bu gibi bir inşaatı muvaffakiyetle yapmı$ olduklarma aid vesıka vermeleri lâzımdır. Münakasaya iştirak edecekler yukarıda yazılı vesikayı eksiltme gününden «3» gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz etmeleri lâzımdır. VI Mühurlü teklif mektubunun ve V ncl maddede yazılı kanunî vesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kacalı earflar eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (9441) ZENİTH RADYO Babadan oğula... Dededen toruna... Bütün dünvada diğer 3 muhtelif fabrikanın satmış olduğu radyolardan fazla radyo satmıştır. 6 ve 8 lâmbalı En son model Z E N t T H radvolannı tecrübe ediniz. B A K E R Mağazalarmda her yerden müsaid fiat ve şartlarla satılmaktadır. ALi M U H İ D D İ N HACI BEKiR Şubelerl: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy KAL AN BiR ŞOHRET Merkezi: Bahçekapı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog