Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 İkincitesrin 1939 CUMHURÎYET SON Pâdiseler arasında Tuna gecesi vvelki akşam, Ankara radyosu bize ikinci bir Tuna gecesi dinletti. Birincisi İngiltereye hitab etmiş. Onu dinliyememişImanya, Holandaya teminat Yazan: FAZIL AHMED AYKAÇ tim; fakat sonradan öğrendim ki Tuverdi amma inandıramamış olana ve serhad türkülerimizin îngiJizler İlk makalemizi yazdığımız gündenberi bahsettiğimiz ruhî haletten istifade sıyasecak ki bu memleket, müdafaa üstündeki tesiri, beş yüzden fazla Amerika bitaraflık kanunu bütün tekâmül tini tuünuşlardı. îtiraf etmeli ki şimdiye tedbirlerini tamamlamakta devam ediyor. takdir mektubunu doldurup taşıracak safhalarını geçirdi. Ve bugün ortaya tam kadar muvaffak olamamış da sayılamaz Böyle yapmakta haklıdır; çünkü, bazı kadar fazla olmuş. Buna çok şaşmave kâmil bir halde çıkmış bulunuyor. Ge lar. İşte yeni kanun bu bakımdan da büdevletler, sözlerinin kıymetini sıfıra indirdım. Mes'ud Cemil gibi bir kıymetin çen yazımızla Türk okuyucularmı bu yük bir ehemmiyeti haizdir. Zira Avrupa mek bedbahtlığma uğramışlardır. himayesini kazanmış hangi teşebbüs meselenin ilk safhaları üzerinde biraz ay nın son manzarası karşısında Amerikanm Diğer taraftan bir çıkmaza gırmiş olaa başka netice verebilir? Şark musikisi dmlatmak istemiştik. Ve Amerikan efkarı sarih bir vaziyet aldığını gösteriyor ve bü Almanya, kendine bir yol açmak mecbudiye muttasıl iptidaî Arab Jâhinleri umumiyesinde ambargo kanununu doğu tün cihana anlatıyor ki resmen bitaraf riyetindedir. Bugünkü vaziyette, en mudinlemekten usanc getiren Avrupa tarafi l tnci sahtiede) Fransada bugün altın ve döviz mevcuran amiller ve endişeler hakkında ınalu olan Amerika, ruhan demokrasilerle be vafık yol Holandadır. Sebebleri de şunmilletlerine, halis Türk karakterine Ve şimdi harb halindeyiz ve size şöyle cu harbin bidayetindekinden daha fazla sahib de olsa, kâr, beste, semaî, şar mat vermiş bulunuyorduk. Gerçi yeni va raberdir. Bunun sebebi yalnız bir ideolo lardır: Idiyoruın: Düşmanımız müthiştir. Hara dır. Fransız milleti harbin her nesilde tek kı... gibi fasıl musikimize aid parça ziyet etrafında bütün dünya basımı birçok ji yakınlığı değildir. Avrupa büyük de1 Holanda, garbdaki Alman orcluretli hazırlıklar yapıyor. İstifade etmesini rar etmesine mâni olmağa azmetmiş bu lar sunmak tehlikeli bir iştir. Avrupa şey söylüyor. Bu arada bizim gazeteleri mokrasilerinin savaşta galib gelememesi, sunun karşısında bulunan muharib ve bilunmaktadır.» miz de hayli neşriyatta bulundu. Ancak Amerikanm da içtimaî ideallerinde mağ taraf devletlerin askerlik bakımından en bilirsek, zaman bizimle müttefiktir. Londrada neşredilen resmî tebliğ h ya bu eserlerin geniş ve kendisi için cihan mukadderatı için yeni bir kanal lubiyetini mucib olacaktır... Bir nokta da zayıfıdır. Alman milletine zorla tahmil edilen fazla girift yapısını kavrıyamaz; yaha: Totaliterlerin demokrasilere tam bir Londra 15 (a.a.) Maliye Neza fedakârlıktan üstiin bir fedakârlığa kathud da hiç anlamadığı bir makam sis açan ambargo meselesi dikkatimizi biraz galebesini düşünmek lâzım gelse, bu da 2 Holandanın coğrafî vaziyeti, Allanmaklığımız lâzımdır. Düşmanımız bi reti tarafmdan bugün neşredilen tebliğde temile ülfetsizliğinin şaşkmlığı ve daha kendi üstünde durdurmağa lâyıktır. Amerika için ciddî bir hüsran ifade ede manlann daima sadık kaldıkları Şlifen zim kendisi kadar fedakârlık yapamıya deniliyor ki: sıkıntısı içinde her dinlediği parçayı O sebebledir ki aşağıdaki satırları yaz cektir, zira bugün kendini tamamile emni plânma, yani Fransaya müteveccih geniş İngiliz Fransız malî ve iktısadî elbir tamamile yadırgar. En iyisi, gene, makta da fayda görüyoruz. cağımıza kanidir. Fakat aldanıyor. Inmikyaslı bir çevirme hareketine müsaidDemokrasilerle, totaliter devletlerin yet içinde gören Yenidünya demokrasisi, dır. gilterede geçirdiğim kısa bir müddet zar liği, Paul Reynaud'un ziyareti üzerine şimdiye kadar yapılan tecrübelerden o vakit pek ciddî bir tehlike ile karşılaşafında gördüklerim bende ehemmiyetli in yeni bir inkişaf bulmuştur. farklı olarak, ona halk türkülerimizi muharebe etmesini acaba bitaraflık kanu3 Yalnız Holandanın işgali bile cak ve birçok hayatî menfaatlerinde azim Maliye Nazınnın daveti üzerine, Fran dinletmekti: Bunlar küçük, ritmik, nu kolaylaştırırmı, güçleştirirmi ? tıba hasıl etmiştir. îngiliz milleti galib gelAlmanlara, İngiltereye yakın deniz ve Son harb patlamadan evvel, Amerikan zararlara uğrıyacaktır. Hulâsa şudur ki mek ve hakikî bir barış elde etmek için sız Maliye Nazın Paul Reynaud, Fran bir yabancı için kavranması daha koşimdiki şartlar içinde Fransa ve Ingiltere hava üslari kazandırır. müttehid bir surette azmetmiştir. Endüs sa maliyesi mümessillerile birlikte, 13 ve lay, basit melodi cümlelerine, iptidaî efkârı umumiyesi bu sual karşısında kâh 4 Holandadan Belçikaya sarkmak nin galibiyeti Amerikanın da zaferi matri istihsalini artırmak için hararetle ça 14 teşrinisani tarihlerinde ikamet etmek ve sevimli bir folklor bünyesine sa müspet, kâh menfi cevab vermiştir. Lâkin kolaydır; çünkü Almanyaya karşı tahüzere Londrayı ziyarete gelmiştir. yapılan münakaşalar bir hakikati ortaya nasını alıyor. Ve böyle olunca Amerika hib, canlı ve kıvrak parçalardır. lışıyoruz. İngiliz ve Fransız nazırlan, her iki çıkardı. Görüldü ki ambargo kanununa bu gayeyi kolayştıracak tedbirlere müra kim edilmiş olan Belçika hududu HolanFransız milletine gelince, sekiz nüfusİkinci Tuna gecesini dinleyince, eski şeklinde bağlı kalmak, harb ıhtimal caatle hem kendisi için, hem de Avrupa daya karşı açıktır. memleket arasındaki malî ve iktısadî eltan bir nüfus silâh altındadır. Kadınlar 5 Holanda istilâ edilirken îngiliz ve birliğini inkişaf ettirmek zaruretini tasdik böyle düşünmenin isabetine bir daha Ierini azaltan değil, çoğaltan bir amildir. demokrasilerile cihan selâmeti namına fabrkada ve tarlada erkeğin yerinc kaim Fransız kara ordularının büyük kuvvetetmişlerdir. Esasen mevcud olan bu elbir inandım. Kemal Altınkaya adh bir Saniyen bu kanunun mahzurlarından bi açık bir cephe almış oluyor. olmuştur. Hemen bütün atlara ve kamliğinin icab ettirdiği tesviye tarzlannı tet zatın derlemek zahmetine katlandığı ri de, Amerikayı bir Avrupa harbine sü Böyle bir hareketin neticeleri pek çok lerle Felemenk ordusunun yardımına koyonlara el konmuştur. Ekseriya bir köyde kikten geçirmişler ve bu elbirliğine, daha bu türküler içinde «Kolbaşının kır rüklenmekten kurtarıyorum zannile bir ve ehemmiyetlidir. Gerek harbin uzayıp şacakları şüpheli olduğu gibi, böyle bir bir tek at kalmıştır ve münavebe ile kulgeniş mikyasta devam kararını vermişler atı» ve «Yağma yağmur, esme deli Avrupa harbi ihtimalini artırarak Birle uzamaması, gerek âlemin huzurunu büs yardımın, Almanları durdurmak için, lanılmaktadır. Kadın kocasının yerine rüzgâr...» gibi, ötekilere nispetle birdir. şik Cumhuriyeti endişeye ve zarara sok bütün ihlâl edecek yeni ihtilâtlara mey zamanında yetişmesi de pek güçtür. sapan sürüyor ve hepsi bu kadar da deaz daha güzel parçalar hiç yok gibiyHer iki memleketin malî ve iktısadî si6 Holandanın işgali, iaşe bakımınmasıdır. Ondan sonra, mütecaviz ve tota dan verip vermemesi bakımlarından... gil. Bazı vilâyetlerde kadın ve çocuklar yasetine taalluk eden bir çok meseleler di; halk türkülerimiz arasında bu se liter devletler lehine olarak, tecavüze uğŞu saatte birbirile cenkleşen milletler dan da Almanyaya faydalı olur. tamamen tahliye edilmiştir. 220 bin nüve teknik diğer bazı meseleler, müzakre çilenlerden çok daha iyileri olduğunu rıyanları yardımdan mahrum etmek gibi için olduğu kadar, bitaraflığını ilân etmiş Almanyanın Holandaya taarruzu ihtifuslu Strasburg bomboştur. ler esnasında mevzuu bahsedilmiş ve în da biliyoruz; fakat mevzu Tunaya ve bir vaziyet de hasıl oluyordu. bulunan memleketler hakkında da yeni malini kuvvetlendiren sebebler hem sevMemleketimin maruz kaldığı ekonomik giliz Fransız nazırlan arasında bütün Rumeliye inhisar ettirilmiş olunca, Halbuki Amerikada iki ruhî halet kanunun geniş ehemmiyetlerle dolu oldu külceyşî, hem manevidir. Meselâ, Aldarbeyi herkes kahramanca karşılamıştır. bu meselelere dair büyük bir görüş birliği muayyen bir kadro içinde, muayyen mevcuddur. ğunu tebarüz ettirmek isteriz. Zira kendi manya îsviçreye taarruz ederse bu taarîşçimiz 60 saat çalışıyor. Yiyecek mad mevcud olduğu anlaşılmıştır. îçtimadan bir melodi ve üslub tekerrürüne bağlerini tehdid altında gören veya diğer te ruz, İsviçrenin tamamen işgalile netıcelendelerinin tahdidi de başlamış bulunuyor sonra, Paul Reynaud, iki memleket ma lanıp kalmak zaruriydi. Böyle oldu Birisi bu memleketi bir harbe atacak hâdiselerden çekinme kaygısı, diğeri ise de sirlerle harbe sürüklenmek korkusu için se dahi, Jura dağlanndaki Frans z müdave haftada iki gün sığır eti yoktur. liye nezaretleri arasında devamh bir teğu halde, hemen bülün halk türkülemokrasilere karşı sempati... Zira demok de kalan küçük Avrupa devletleri son za faa hattına dayanıp kalması çok muhteFransız milleti bu fedakârlıklan yalnız ması temin için bu nevi yeni konferans rimizde müşterek canlılık ve renklirat Amerika, kimse ile muharebe etmeği manlarda Amerikanm ihtiyar edeceği si meldir. O zaman îsviçrenin istilâsı, Alcesaretle kabul etmekle kalmamış, ayni lar akdi mütaleasmda bulunmuş ve İngi lik, saz heyetinin harikulâde kıvrak, temiz ve nüanslı çahşile de artınca, istemediği gibi Avrupa demokrasileri yasete bakıyorlardı. Şimal milletlerı gru manyaya sevkülceyş bakımından bir fayzamanda bütün zorluklara rağmen malî liz Maliye Nazın, bu mütaleayı tamamen da temin etmez. Halbuki Holandaya Türk musikisini Arablannkinden nin emperyalist, ve totaJiter devletler ta punu bunların ta başında gösterebiliriz. kalkınmada devam etmekte bulunmustur. tasvib etmiştir. Vaktile meşhur bir İngiliz muharriri yapılan taarruz, bu memleketin istılasile ayıran ince karakter ve hassasiyet çiz rafmdan hücum ve tazyik altına alınmasıiMmmırıımmiinilllinillllltllllllllllllllllllllllllllllllllııııuıi'K"""»»' gileri bütün parlaklığı ve diriliğile be na da asla razı değildir. Maamafih bir nin yazdığı gibi hakikatte Amerika ne neticelendiği takdirde, Almanya, sevküllirtilmiş oldu. Bunun yerine Tellâl aralık Japonyayı ileri sürdüler ve dediler Ingiltere, ne de Fransa taraftarıdır; fakat ceyş bakımından iyi bir vaziyete girecekzadenin bir bestesi de, Hacı Arif Be ki ambargoyu kaldırırsak bundan Çin aley hiç şüphe götürmiyen bir nokta şudur ki tir. îngiltereye karşı Holandada hava ve yin bir şarkısı da ayni tesiri elde et hine olarak Japonlar istifade edecektir. Amerika hem diktatörlük düşmanı, hem deniz üsleri tesisi mümkün olacak, her isZira harb halinde olan bu iki devletten de demokrasi katillerinin başhasmı olmak tediği zaman Belçikayı da çiğnemek komekten çok uzak kalırdı. birincisi yeni kanundan faydalanmak için tan hiçbir zaman aynlmamıştır. Zira ken laylaşacak ve belki, oradan Fransaya Admı her andığım zaman bana her vasıtaya malik bulunuyordu. İkincisi dısi hem yaşamak, hem de başkalarına irmek imkânı da hasıl olacaktır. Holankendisini gıyabında tebrik etmek guise tamamile aksi vaziyette idi. Bunun ü hayat hakkı bırakmak ister. Totaliter da sahülerinden sonra Belçika kıyılarımn rurunu veren doslum Mes'ud Cemilzerine yeni kanun için beş ihtimal derpiş devletlerin anlamadığı cihet de budur. şgali ve buralarda da deniz ve hava üsden ve san'atkâr arkadaşlarından isedildi ki artık burada birer birer anlat Amerika vardığı büyük inkişaf ve refaha leri tesisi, Almanları İngiltereye daha tedigim şu: Avrupalı bir millete hilab yalnız coğrafyanm kendisine temin ettiği eden Türk musikisi neşriyatında, böy maktan sarfınazar ediyoruz. Çünkü nihaî müsaade ile erişmedj. Bu neticenin istih yakınlaştıracaktır. Bu da, Almanyanın Nevyork 15 (a.a.) NewYork Times le «Tuna» gibi ancak bizce hususî bir şekil tamamen taayyün ve takarrür etmiş baş düşman telâkki ettiği îngiltereye darKaunas 15 (a.a.) Malî tedbirler salinde demckrat milletlerin gerek Yenigazetesinin Vaşingtondan aldığı bir habulunuyor. manası olan tek mevzu kadrosunun beler indirmesini kolaylaştırmak saretile, yüzünden 15 gün evvel bir kabine buhrabere göre, Alman tayyare inşaatının Bundan başka Amerikalılarda öte dünya ve gerek küçük Avrupa devletleri hem sevkülceyşî, hem de manevî bakın nı tahaddüs etmişse de Reisicumhur Ma artması üzerine, Birleşik Amerikanm dışansına çıkılması ve halk türkülerihakkında takib ettiği siyaset de pek müliye Nazınnın istifasmı kabul etmemiştir. da yeni tahsisat istiyerek tayyare sana mizin en iyileri seçildikten sonra, denberi dikkate çarpan diğer bir zihniyet him bir amil olmuştur. Şu sebeble o siya dan Almanyaya faydalar temin edecek^ Bu istifayı şimdi yeni istifalar takib etti yiini daha geniş mikyasta ve memleket bunların arasına köçekçeler gibi ritm mevcud olduğunu bazı muharrirlerin ya seti yıkmak istiyen herhangi salgıncı ve tir. ğinden kabine tadil edilecek fakat bu ta rnüdafaasma daha uygun düşecek nis ve hareket bakımından canlı parça zılarından anlamaktayız. Avrupadan üç devirici bir ideoloji, elbet Amerikaya îşte bu sebeblerden dolayı Felemeni lar, fasıl musikisinden de sade ve kü bin millik bir su sahrasile aynlmış bulunan sempati ve emniyet telkin etmekten uzak dil Rus taraftarlığı ihlâl edilmeden yapı pette artırması ihtimali vardır. daimî bir taarruz tehlikesi altındadır. lacaktır. Bu haberde Birleşik Amerikanın ay çük formlu bazı şarkılar, hatta &az Amerika, gerçi kendi için Yenidünyadan kalacaktır ve nitekim de öyle olmuştur. Esasen, Almanyanın verdiği teminat da lık istihsalâtınm, ticaret tayyareleri de eserleri katılması, bu büyük muvaf bir taarruz tehlikesi beklemiyor; yalnız Yeni kabineyi kim kuracak? Demek ki ileri bir vatanseverlığin hu şarta muallâktır. Senin bitaraflığına riayet dahil olduğu halde 1700 tayyareden iba fakiyetli teşebbüsün daha büyük mu Birleşik Cumhuriyetlerin temeli atıldığı Kaunas 15 (a.a.) Kabine buhranı ret olduğu, halbuki Almanyadan gelen vaffakîyetlere doğru gitmesi icin is andanberi, Amerikan müfekkiresi Avru dudu, bugün yalnız bir milletin kendi ederim amma bu bitaraflık benim istedihâlâ devam ediyor. Yeni kabinenin teş haberlere göre, bu memleketin ayda tiyebileceerim tekâmül hamleciği, he pada daima yeni karışıklıklar doğuran menfaatleri ve toprakları davasma bağla ğim gibi olmahdır, diyor. Yani Almankiline memur edilen ve ayni zamanda hü 2500 tayyare imal ettiği, bu miktarın sönmez bir fesad ocağı bulunduğu ve yeni nıp kalmasile tahakkuk ettirilemez, ve yaya dost, îngiltere ve Fransaya düşman men de yalnız bundan ibaret. kumetin, Vilno arazisi için salâhiyetli dört ay sonra bir misline çıkması kuv dünyanın, eski âleme her diplomatik te böyle kısa, hodkâm bir anlayış, mil!î var bir bitaraflık. Böylesine bitaraflık denilPEYAMÎ SAFA ması, mutlaka (Makyavel) kâri dolam lığı da tehlikeye koyan dar ve çorak bir mez, taraftarlık denilir; tabiî, müttefikler mümessili olan Merkys bugün mühim res vetle muhtemel olduğu zikrediliyor. Ayni habere nazaran, Birleşik Amemî işleri halletmek üzere Vilno'ya git de buna razı olmazlar. Holanda, dost bir baclara düşülmesini mucib olduğu kanaa anlayıştan ibaret kalır. rika, bu tedbiri her hangi bir ihtimali miştir. Avdette, yeni kabinenin teşekkülüKeşki şu hakikati biraz da Almanlarm bitaraflık takib edince, Almanya bunu tinde idi. Bu sebebledir ki «tecridci» iskarşılamak üzere değil, diğer bir memne aid işleri görüşmeye devam edecektir. bir taarruz ve istilâ vesilesi addedebilir. mile anılan ve Amerikayı Avrupa ile her anlaması kabil olsa! leketin, bu sahada Amerikadan üstün Sovyet kıt'aları garnizonları FAZIL AHMED AYKAÇ Bu itibarla Holandanın, Alman teminaolmasma meydan vermemek maksadile türlü elbirliğinden uzak tutmak istiyenler, tına rağmen, müdafaa tedbirlerini kuvvetalmaktadır. işgal ediyor lendirmesi gayet doğru ve yerindedir. Ruhinin muhakemesi Kaunas 15 (a.a.) Dün Sovyet İngiliz Fransız işbirliği Londraya giden Fransız Maliye Nazınnın nutku «Fransız milleti harbin her nesilde tekrar etmesine mâni olmağa azmetmiş bulunuyor» Gene Amerika bitaraflığı GUNUN • • • İ MEVZULA IHEM NALINA MIHINA Holanda tehlikededir Litvanyada * t < Amerikada yeni tayyare inşaatı kabine buhranı •• * Rus taraftarlarından mürekkeb bir kabine kurulacak Almanyanın hava faikiyetinin önüne geçilmek isteniyor Erken tedrisat Belgrad, 15 (a.a.) «Havas» Yakmda Belgradda Almanya ile Yugoslavya arasında malî müzakerelere başlanacaktır. Söylendiğin* göre Almanya, Yugoslav devletinin tevarüs ettiği Bosna Her Ermeni patrikhanesi karşısındaki kiliseseğe harbden evvel Almanya tarafmdan Bir Yunan vapuru battı nin Kumkapı mütevelli heyeti tarafınâans yapılan ihracat meselesini ortaya atmağa Londra 15 (a.a.) Röyterin verdiği bir Museviye kiraya verilmesinden muğ bir habere göre, Corias isimli bir Yu Çemberlayn'in sıhhî vaziyeti çalışacaktır. Başvekilin kimsesiz talebe nan gemisi bugün İngilterenın şimali ber olan halkın şikâyeti haklı görülmüş, Leh Cumhur Reisi Londrada demir fabrikasma ifrağ edilmekte olan düzeliyor şarkî sahilinde batmıştır. 22 kişiden mülere iltifatı rekkeb olan tayfa geminin tahlisive Londra, 15 (a.a.) Sikorski ile Za mezkur kilise polis tarafmdan mühürlenLondra 15 (a.a.) Çemberlayn'in Ankara 15 (Telefonla) Başvekil sandallan vasıtasile kurtarılmıştır. CoIeski dün Londrayı resmen ziyaret etmiş miştir. sıhhati düzelmektedir. doktor Refık Saydam, bayram günlerin riasm batmasma sebeb varı yanya su Başvekil, kabine içtimama tekrar ri lerdir. Öğleden sonra Lord Halifaks ile Kilisede tamirat ve inşaata başlıyan de bazı yatı mekteblerini ziyaret etti. dışında bulunan diğer bir gemi enkazıgörüşmüşler ve bundan sonra Başvekâlet kiracının Belediyeden tezkere almadığı Bu arada Eetimes'ud yatı mektebine na fece karanlığında çarpmasıdır. yaset etmiştir. dairesinde Çemberlayn'i ziyaret etmişler da anlaşılmıştır. giderek talebelerle meşgul oldu. Tale Oğleden sonra yapılmakta olan müzaYeni bir İtalyan zırhlısı Nevyorka giden altmlar dir. Akşam yemeğini İngiliz hükumetibeler, Başvekilin misafiri olarak bay Öğrendiğimize göre, Kumkapı nahiye Nevyork, 15 (a.a.) Gecen hafta kerelere gelince, talebeden bir kısnu velidenize indirildi nin misafiri sıfatile West End mahaüe müdürlüğü, Eminönü kaymakamlığile ram günü gezdiler, sinemaya gittiler. lerinden tezkere getirmek suretile bu müRoma 15 (a.a.) 35 bin tonluk ye sinin bir otelinde yemişlerdir. Bugün İn Belediye gayrikanunî harekette butunanKimsesiz 42 talebeye Başvekil tarafın Nevyorka 27 milvon 057,711 altın dolar gelmiştir. Bu miktar geçen hafta gelen zakerelerden kurtulmakta ve bu suretle ni Impero zırhlısı bu sabah denize iudi giliz donanmasile işbirliği yapan Polondan bayram hediyeleri verildi. lar hakkında ayrıca tahkikata başlamışzamanlarını şurada burada geçirmektedirmiktardan yedi milyon fazladır. ya donanmasını ziyaret edeceklerdir. rilmiştir. lardır. ler. Limanlarımızın inşası işi Bakır Kralı öldü Muallim adedinin azlığı dolayısile mü Bir îngiliz lordunun verdiği Almanyada yeni vesika usulü Kilisedeki inşaatm tatil ettirilmesi îs Ankara 15 (Telefonla) Başlıca liNevyork, 15 (a.a.) Bakır krallazakere zamanında ancak iki sınıfa bir iane manlanmızın inşası ve asrî vasıtalarla rından Murry Guggenhen kısa bir hasBerlin, 15 (a.a.) D. N. B. ajansı tanbul Ermenileri arasında umumî bir semuallim verilmesi hem muallimleri müşteçhizi için beş senelik bir program haLondra, 15 (a.a.) îngiliz zengin bildiriyor: Bugün mer'iyet mevkiine giren vinc uyandırmıştır. Ermeni gazeteleri talığı müteakıb 81 yaşmda olduğu halde, zırlanmıştır. Bunun için Meclisten tahkül vaziyete sokmakta, hem de talebe u lerinden Lord Nuffield, Fransadaki In Alman elbise ve vesikalan, drije ekono halkın şikâyetlerini derhal nazan itibaıa bu sabah Nevyorkta vefat etmiştir. sisat istiyen bir kanun projesi de Nafıa mulduğu kadar istifade edememektedir. gılız askerlerinin refahına yardım olmak alâkadar makamatın Belçikada bir meb'us meclis Sabahleyin beş saat dersten sonra kısa bir üzere Harbiye Nezaretine elli bin İngiliz mik mensucat sanayiindeki yepyeni bir alanve hassasiyeti takdirle gösterdiğı alâVekâletince hazırlanmâktadır. kaydederek, şekli vardır. Bu vesikalar, yalnız palto, ka ten kovuldu öğle tatilini müteakıb çocuklann tekrar lirası teberru etmiştir. meslek kıyafetleri, ayakkablan ve gelin fabrika haline getirilmek istenilen kiliseMussolini'nin kısa bir nutku Brüksel, 15 (a.a.) Belçika meclis müzakereye sokulması talebe üzerinde sıçeyizlerine mahsustur. Alelâde bonoların nin tekrar eski haline ifrağını patrikten 62 gemi yüzdürüldü Roma, 15 (Hususî) Başvekil Mus lerinin anlışı esnasında bir hâdise çıkaran kıcı bir tesir yapmaktadır. solini, Akademi mezunlannı kabul ederek meb'i's Flamingant Grammens kovulmuşMadrid, 15 (a.a.) Dahilî harb es yerine kaim olan bu vesikalar, erkekler, taleb etmektedirler. Esasen bir Ermeni kısa bir hıtabede bulunmuş ve demişlir ki: tur. Âyan ve meb'usan meclisleri bundan nasında muhtelif İspanyol limanlarında kadınlar, erkek ve kız çocuklarla 2 ve 3 tüccarı bu maksada 360 lira tahsis ettiğiBir korsan yakalandı yaşındaki küçük çocuklar için ayn ayrı ne göre, halkın da yardımile kilisenin ko« Silâhlarınızı kitablannızm yantna sonra mütekabüen reis'erini seçmişler ve Bir suçtan dolayı aranmakta olan sa batmlmış iken son zamanlarda yüzdürükoyunuz. Italyanın sulhu müşahid sulhu Belediye reisi Max'm hâtırasını taziz et bıkalı korsanlardan Yaşar, dün yaka len ticaret gemilerinin adedi şimdiye ka sekillerdedir. Yeni doğmuş olan küçük layhkla ve derhal eski haline ifrağ edilebileceği ümid ediliyor. dar altmış ikiyi bulduğu söylenmektedir. ler için elbise vesikası yoktur. mişlerdir. lanmıştır. değil, müsellâh bir sulhtur.» Atina 15 (a.a.) Yunanistan, yeni deniz seferleri ihdas etmeğe karar ver miştir. Bu seferler, bilhassa ayda iki defa olmak üzere Pire, Izmir, İstanbul ve Karadeniz limanlan arasında icra edile cektir. Bu seferlerin Brendizi ve Triyeste'ye kadar temdid edilmesi muhtemeldir. kıt'alan, Litvanyadaki garnizonlann iş galine başlamışlar ve Alytes'e girmişlerdir. Bugün, diğer mevkiler meyanında Pricnai ile Gaiziunani'yi işgal edeceklerdir. Askerin geçeceği yollarla demiryollannda, kıt'aların memlekete girmesini kolaylaştırmak üzere tertibat ahnmıştır. İşgal üç dört gün içinde tamamlanacak tır. Ankara 15 (Telefonla) Ekrem Gönig işindeki imza sahtekârlığmdan dolayı üç aya mahkum edilen Hariciye memurlarından Ruhi hakkındaki karar Temyizce bozulduğundan cnümüzdeki cumartesi günü bu davaya Ağırcezada saat 9 da tekrar bakılacaktır. Vekâlet, muallimlerden malumat istiyor Yunanistan, Türk sularına vapur işletecek Alman Yugoslav malî müzakereleri Maarif Vekâleti, erken tedrisat meselesi hakkında lise ve ortamekteblerin muallim meclislerinden raporlar istemiştir. Bu raporlar kânunuevvel ayı zarfmda Vekâlete gitmiş bulunacak ve almacak cevablar üzerine Vekâlet senebaşından sonra yeni kararlar ittihaz edecektir. Umumiyet itibarile İstanbuldaki dağınık ve nakil vasıtalan muntazam olmıyan bir şehirde erken tedrisatm bazı güçlükler ortaya koyduğu, muallim ve talebeden bir kısmının derslere yetişemedikleri veya yetişmek için çok müşkülât çektikîeri görülmektedir. Kiraya verilmek istenen kilise meselesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog