Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

r Fransızca Ankara gazetesi başmuharriri REŞAD NURİ DARAGO * Fransızcadan Türkçeye Yeni lugat 2 nci bası 992 sahife 30,000 gelitne Tekniğin en son kabul ettiği harflerle basılmıştır. Fiatı nefis ciltli olarak 250 Kr. KANAAT Kitabevi V / Onaltıncı yıl s a y ı : 5 5 7 1 n iı ı umhuri rr»ı Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve Telgra BAŞARMAK fazan : K A R N E C I Nakleden : ÖMER RIZA 400 sahife 125, Ciltlisi 150 Kr. n » ••#»•!• • » • ««« ı ve meWQb «a**: cumhunyet. ista n b u ı posta kntosn: trtaobnL NO. 246 Pazartesı 13 ıkıncıteşrın 1 9 3 9 matDaa fcısmı 24299 24290 İSTANBUL CAĞALOGLU Ahmed Halid Kitabevi Yarını beklerken ayramda Tıirk gazeteleri intişar etmezler. Muntazaman her sene iki defa tekerrür eden bu hâdiseye biz gazeteciler bir türlü ahşamamışızdır. Yuzlerini hiç görmedığimız halde aramızda samimî ve devamlı bir fıkir münasebeti bulunan okuyucularımızdan, kısa bir zaman için de olsa, böyle birdenbire ayrılmak bize acı gelır. Herkes bayram yaparken biz sıkıhrız. Koca şehrin kalabalıktan adam almıyan sokaklarında, karaya düşen balıklara döneriz. İçtimaî fonksiyonumuz iki gün için elimizden alınmıştır. Vazifemize kavuşuncaya kadar, yani halkımızla dünya arasında irtibat çavuşluğu hizmetini yapmak üzere tekrar hâdıseler denizine atılıncaya kadar bu tatsız istirahate katlanmak da bizım meslekî kaderimız. Alman lıükumeti Holandaya Nazmi Topçüoğln beyanatı Hitlercilerin toplantı yapmaları menedildi, tımızı genişleterek piyasamıza ferahlık vermek istiyoruz, Amerikaya ihracatı kolaylaştıracağız» Fransız gazeteleri mühim tefsirlerde bulunarak Führerin ileri emrini verebileceğini yazıyorlar ( Rumenlerle yapılan anlaşmanın esaslarT) Bayram tatılini geçirmek üzere evvelki gün Ankaradan sehrimize gelen Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu kendisini ziyaret eden bir arkadaşımıza muhtelif meseleler etrafında beyanatta bulunmuştur. Evvelâ ihracma müsaade edilen mallar bahsine temas eden sayın Vekil, vaziyeti şbyle anlatmıştır: « Dünyada iki aydır hâdis olan harb hali, her memleket gibi bittabi bizi de düşünmeğe ve bazı fevkalâde tedbirler almaya sevketmiştir. Hükumetin her şeyden mühim olarak gözönüne alacağı cihet elbette ordunun ihtiyaclanm karşılayacak mevaddm her türlü ihtimal halinde yurd dahilinde bulunmasmı temin etmekti. Nitekim öyle yapıldı ve netice olarak ihracat esaslı şekilde takyid edildi. Bu vaziyetten dolayı piyasanm sıkıntılı (Arkası Sa. 5 sütun 3 te) Ticaret vekili muhtelif meseleleri izah ediyor AMSTERDAMDA TEDBiRLER «Suriye ve Filistin gibi memleketlerle münaseba yeniden teminat verdi Evet, okuyucularımızdan iki gün için ayrılıyoruz. Fakat iki gün diyıp geçmiyelim. İçinde yaşadığımız şartlar o derece ağır, tehlıkeli ve istıkrarsızdır ki bu kısa müddet zarfmda bazı yeni vaziyetlerin doğması, Avrupa memleketlerini beklenmedik bir takım hâdıselerin sarsması ihtimallerini hiçbir zaman imkânsız görmemeliyiz. Avrupa hasta. Bu hastalığın son krizleri, yanlış bir tedavi yüzünden patlak verdi. 1919 da Versailles'daki umumî konsültasyonda kararlaştırılan tedavi usulü, âsabı bozuk ve kansız Avrupaya hiç de uygun değıldi. O konsültasyona iştirak eden Wilson, Clemenceau ve Lloyd Ceorges gıbi profesörler, Avrupa dedığimiz bu hasta uzviyeti kâfi derecede tanımıyorlardı. Ona tatbık etmek istedıkleri rejım daha ilk senelerde iflâs etmişti. Fakat ne denir ki artık iş işten geçmiş bulunuyordu. Yeni tedbirlere başvurabilmek için, eskisinden daha şiddetli bir takun sarsıntılar kaydetmek lâzım geliyordu. Hastamızın kendıne mahsus hususiyetleri vardır. Onun üzerinde herhangi bir tedavi usulünü kolayca tatbika kalkamaytz. «Hazırol» emrini alan Holanda ordusuna tnensub askerler Niyetlerimiz iyi de olsa, zavallının, biAmsterdam 12 (a.a.) Amsterdam fından Holanda hükumetine verffen te cektir. Amsrerdamın deniz limanî olan huş düşünceye kadar kan kaybetmesitıî belediye reisi, Holandalı Hitlereılerin minat, âli makamat tarafından, Alman Dijmuiden akşam bütün gemilere kapanabeklemeğe mecburuzdur. toplantı yapmalarını menetmiştir. Çünkü yanın taarruz maksadlarını dolayısile caktır. Gemiler limana girmek için sabaİşte bugün bu feci hâdisenin ilk emarebunların vaziyeti, Holanda payitahtmda tekzib eder mahiyette telâkki olunmak hı bekliyeçeklerdir. Başvekil yann saat lerini müşahede edıyoruz. Yukarı sol taasabiyet uyandırmaktadır. tadır. 13 te radyoda bir nutuk söyleyecek ve rafında esasen bir iltıhab bulunan uzviyet, Alman hükumetinin, Holanda Kralî Başvekil bugün nutuk söyliyecek endişeleri teskine çalışacaktır, Telefon ayni noktada şiddetli kan toplanmasmdan çesile Belçika Krah tarafından yapılan Amsterdam, 12 (a.a.) Dün akşam muhaverelerinin dün akşamki inkıtaı Müsda mustaribdir. Ve dünyamn bütün mütesertia Holanda Nazi partisi tarafından hassısları bu hâdise karşısında elleri kol tasavvut teklifini itina ile tetkik edeceği bazı mıntakalarda inkıtaa uğrayan tele[Arkası Sa. 6 suttm 3 te] lan bağlı olarak birşey yapamamak gibi, ne dair olarak bugün Alman elçisi tara' fon mükâlemeleri bugün tekrar düzelehasta için cidden acıklı bir vaziyette bulunuyorlar. Uzviyet kendi kendini parçalayarak o noktaya biriken fazla kanını zayi edecek ve mütehassıslar ancak ondan Bugün, Şeker Bayramıdır. sonra iltıhabın çaresini aramak imkânlaBu vesile ile aziz okuyucularırına kavuşabileceklerdir. Bu vaziyete bakarak ümidsizliğe düşmemek bizim için mühim bir vazıfedir. Bazı kısımlarında müzmin derdler bulunan Avrupa bünyesini umumî olarak mütalea edersek istıkbal bakımından sıhhat ve neşe vadeden unsurlar da görürüz. Hastalık, bu uzviyetin cenub ve cenubu şarkî kıyılarına sirayet etmiş değildir. Bünyeyi teşkil eden unsurların sağlam bulunmaları ve günden güne kuvvetlenmeleri, sirayet ihtimalini azaltmaktadır. Bılhassa Balkanlann en genc ve en dinc bir azası olan Türkiye tarafından, krizin başlangıcındanberi takib edılen hattı hareket, bu ümidli vaziyetin yaratılmasında birinci derecede müspet bir rol oynamıştır. Herşeyden evvel kendi emniyetini düşünen, fakat bu emniyeti ancak komsularının menfaatlerini de ayni derecede düşünmek suretıle temin edebileceğine kani bulunan Türkiye Cumhuriyeti yürüttüğü siyaset sayesinde bugün yalnız bizim değıl, bütün Balkanlann istikbalini daha geniş bir emniyet çemberi içine almıya muvaffak olmuştur. Bu ise, ileride tâbi olacağı tedavi rejiminde hasta Avrupa ya daha zahmetsiz bir nekahet devri vadeder şüphesiz. Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu « Yanlış kitab» meselesi Edebiyat derslerine aid programm inceden inceye tetkik edilmekte odugu haber veriliyor Cephede yeniden bazı baskın hareketleri oldu İçinde yüz kadar yolcu bulunan bir Fransız gemisi; bir Alman tayyaresinin taarruzuna ugradı Muharebe vaziyeti Şeker Bayramı mıza saadetler temenni ederiz. Cumhuriyet, her sene Şeker Bayramında olduğu gibi, yann ve öbür gün intişar etmiyecektir. ııııııııııııııııııııııııııııın Edebiyat kitablarile ders programlarım tetkik eden heyet, Maarif yekilİDİq riyaseti altında yaptığı içtimalarm birinde... v Liselerde okutulan edebiyat dersi müf lise edebiyat muallimleri, birkaç günden * redat programlan üzerinde tetkiklerde beri, İstanbul Kız lisesi edebiy, mualli * <m iyat bulunmak üzere Ankaraya davet edilen lArkast Sa. 5 sütun 1 del ^ ıııu ııının ııııtııııııtıııııııııııııııııııııııııııınıı ıııııtııı ııııııifiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııı ııını ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt Dünkü spor hareketleri Besîktaş, Galatasarayı 1 0 mağlub etti, ffiaç çok gürültülü ve tekmeli oldu Evet, bizi okuyucularımızdan ayıran önumuzdeki iki gün zarfında birçok hâdiseler doğabılır. Ve bunlar şimdıye kadar Fransız cephesinde çalıştırılan muhabere güvercinlerinden uzaktan müşahede ettığımiz vaziyeti altbiri ucurulmak üzere .. iist edebilirler. Fakat bütün bunlar bizi Paris, 12 (a.a.) Havas ajansı as kaç mitralyöz atesi olmussa da hakikî bir ancak Avrupa medeniyet ailesinin bir kerî vaziyet hakkında şu malumatı veri muharebe cereyan etmemistir. azası olarak müteessir edecek ve alâkaBir Fransız vapuru taarruza ugradı yor: landıracaktır. Londra, 12 (a.a.) Röyter ajansı Bir çok tahminlere, Alman kıtaatının Millî emniyetimiz en müsaid şartlar albitaraf memleketler hududlarında yaptık bildıriyor: Bir İngıliz limamna gitmek ütında korunmuş bulunuyor. Çocuklarımızere Manşa doğru hareket eden ve içinzı eğlenmek üzere bayram yerine gonde ları tahşidata ve Siegfried hattı üzerinde 100 kadar yolcu bulunan bir Fransız rirken biz Türkler, Avrupanın dığer yer deki mevzilerde küllıyetli takviye harevapuruna, bir Nazi tayyaresi tarafınlerinde ıstırab ve dehşet içinde yaşıyan kâtma rağmen, dün cephenin heyeti umumiyesinde tam bir sukunet hüküm sürmüs dan iki bomba atılmıstır. Bombalar vapumilyonlarca insanın, yakın bir atide, ra isabet etmemiş, denize, geminin yakıyurdlarını saran felâketten kurtulmasını tür. Yalnız Sarre'ın bir kaç kılometre garnına düsmüştür. Yolculardan biri, bu bombmda ve ayni nehrin bir kaç kılometre candan temenni ederız. sarkında iki Alman kesıf kolunun bir çı balardan birinin 20 yarda uzağa düştüNAD1R NAD1 kış hareketi yaptığı haber veriliyor. Bir lArkası Sa. 6 sutun 4 îel Galatasaray Besiktas macından bir enstantane (Yazıst 6 nçı sahifemizde}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog