Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Taksimde Cumhuriyet meydamnda KRİSTAL Kış bahçesinde; Bayan SAFİYE'nin iştirakile açıldı. Büyük program I • CC7H İSTANBUE İSTANBUE CAĞALOĞLÜ CAĞALOĞLÜ ^ ^ ^ yil Sflyi! 0 0 l U Telgraf ve mekfub adresl: Cumhurlyet, tstanbul Posta fcuttısu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa tnsmı 24299 24290 umhuriye 1 tŞ BAŞARMAK sahife 125, Ciltlisi 150 Kr. • Yazan : K A R N E C I Nakleden : ÖMER RIZA \L IKinClt6Şrif1 I 939 Ahmed Halid Kitabevi Holanda başkumandanlıgı orduya dün «hazırol!» emrini verdi l Atatürkün ölümünün yıldönümü münasebetile memleketin her tarahnda olduğu gibi, Ankarada da büyük matem tezahüratı yapılmıştır. Yukarıdaki resimler, Mıllî Şefimizi bırakırken ve tazim ziyaretinde bulunan Başvekil ve Vekillerle Etnoğrafya müzesinden ayrdmakta olan bir kısım halkı göstermektedir. , ıııııınıııııııııı 1 1 1 ıı ı ıi ı ıı 1 1 1 ıı 1 1 11 1 11 1 ııınııtıııı ıını ııını ıı M ı ıı ıııııı ı ıııııı MiiMiııı ı ııııııı ıııııııı iiiiiiiiiiiNii.il.ııııııı rı • 11 ıı 11111 ıı 1111 j 11 • t > 11 ıııııı ııııııııınıı ııııiMMiıııııiMM ııı ııııı ıııııı ıt ııııııı ııııı ııııı ııııııı Ebedi ıııııııııııııı Atanın ıııııııııııııııııı kabrine ıııııııııııııııı ıı çiçek ıııııııııı Türk Italyan münasebatı Italyan Kralınm doğum günü dün tes'id edildi Ankara radyosu, bu münasebetle Italyan milletine hitaben samimî neşriyatta bulundu Roma 1 1 (a.a.) İtalya, bugün Kral hasmetlu Üçüncü Emanuel Haz retlerinin 70 inci yıldönümünü tes'id et mektedir. Bu münasebetle Roma zengin bir su rette bayraklarla donatılmıştır. Askerî bir geçid yapılmıştır. Bu yıl zarfında ordu mensublarına tevcih edilen nişanlar kendilerine verilecektir. Su bendleri tamamen açıldı Neden Korkuyorlar ? Şehrimizde yapılan dıni âyin ransız ve Alman hududlan araİtalya Kralı Majeste Vıktor Emanusındaki dar sahaya sıkışmış buel'in doğumunun 70 inci yılönümü müna lunan ıki devlet, Belçika ve Hosebetile dün sabah îtalyan kilisesinde dilanda, sekiz on gündenberi korkulu ve nî ayin yapılmıştır. Ayinde, Italyan başbuhranh dakikalar geçiriyorlar. Almankonsolosu ile Italyan kolonisi hazır bu yanm askerî faaliyetı Belçikayı da Holunmuştur. landayı da derin derin düşündürüyor. Almanlar Maginot hattı karşısmda Valinin tebrik ziyateti seri ve kat'î bir netıce alamıyacaklannı Vali Lutfı Kırdar, İtalya Krahesablarlarsa bızi tereddüdsüz çiğneyip lınm 70 inci doğum yılı münasebetile geçemezler mi? dün Italyan konsolosuna giderek tebrik İtalya Kralı Üçüncü Emanuel Endişesi bütün zihinleri burguluyor. ziyaretinde bulunmuştur. Sadece bugün Ankara radyosu, İtalBu endişenin tesirıledir ki Belçika KraTürk ttalyan münasebetleri ya Kralınm 70 inci doğum yılı münaseIı Leopold ve Holanda Kraliçesi WilAnkara 11 (Telefonla) Bazı ec betile İtalyan milletine hitaben italyanca helmina başbaşa vererek uzun boylu derdnebi kaynaklardan ve ezcümle radyolar neşriyatta bulunmuş ve bugünü tebrikle leştiler, netice olarak da harbeden devdan italya ile aramızda bir ademi teca italya halkına saadetler temenni etmiştir. letlerin banşması uğurunda, beraberce bir vüz muahedesi akdi hususunda müzakeHatırlarda olduğu üzere Cumhuriyet teşebbüs yaptılar. relere başlanılmış olduğu yolunda verilen bayramımızda İtalyan radyosu türkçe Teşebbüsün neticesi henüz alınmış dehaberleri Ankarada resmî şekilde teyid neşriyatına İstiklâl marşımızı çalarak başgildir. Gerek İngiltere ile Fransa, gerek edecek malumat istihsali mumkün olma lamış ve bu kutlu günde Türk milletini Almanya, şimdılik teklifi dikkatle gözmıştır. îtalya Hariciye Nazın Kont Ci tebrik etmiş ve Roma radyosunun bu ha« den geçireceklerini bildirroekle iktifa etano'nun bu yakınlarda memleketimizi zi reketi Ankarada memnuniyetle karşılantiler. Bununla beraber son teşebbüsten yaret edeceği haberi de bu cümledendir. mıstı. müspet bir eser doğacağını ümid edemillllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111II111111II111IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll yeceğiz. Şimal denizinin hücumuna karşı yapılan ve şimdi açılarak memleketin bir kı smını su altında bırakan bendlerden biri Bir defa muhtelif efkârı umumiyelerden Baarn ve Zeist ahalisine, ikametgâhlarıAmsterdam 11 (a.a.) Hükumet, Yeni müdafaa tedbirleri akseden mütaleaları bedbin görüyoruz. Brüksel 11 (a.a.) Holandanın mü nı tahliyeye hazırlanmalrı ihtar edilmiştir. Majeste Leopold ile Majeste Wilhelmi bendleri açmıştır. Bütün müstahkem mınMüteaddid fener gemisi Holanda suna'nm teklifleri hiçbir yerde şevk ve he takadaki müdafaa tesisatı su altında bıra dafaasını itmam etmek üzere yapılan hazırlıklar normal şekilde devam ediyor. [Arkası Sa. 3 sütun 5 te) yecanla karşılanmadı. Alâkadar devlet kılmıstır. , , ıııııııııiMiımıııııııımmıııııı IIIIMII ıı IIIMIM ıı ıııııııııııııı ıııı " ' • ııııııııııııınııııııııııııııı ıııııııııııııı ı ıııı ler, düpedüz red cevabı vererek dünya ,„ ,„„ , nazarmda «harbcu» telâkki edilmemek gayretile: Pekî. Teklifinizi ehemmiyetle tetkik edeceğiz! Gibi daha ziyade bir nezaket jesti yaAnkara 11 (a.a.) Riyasetiparken, gene alâkadar matbuatlar bu teklifin mevsimsiz olduğunu ima etmekten çecumhur Umumî Kâtibliğinden: kinmiyorlar. Londra ve Paris gazeteleriReisicumhur Millî Şefimiz İsmet ne göre ingiltere ile Fransa, hangi şartlar İnönü, büyük yasımızın yıldönü altında sulha razı olacaklannı son iki ay münde necib duygularını bildiren zarfnıda müteaddid defalar bildirmıslersayın yurddaşlara teşekkürlerinin dir. Ortada o şartlan değiştirecek yeni bir iblâğına Anadolu Ajansını memur vaziyet bulunmadığına göre sulh teklifi aetmislerdir. kamete mahkumdur. Alman gazetelerine gelince, onlar da son teşebbüsten müspet bir netice umma# dıklannı, Belçika ile Holandanın bu işte Okul komutanı Yüzbaşı Yüzbaşı geç kaldıklarını yazıyorlar. Hitler, geAlbay Saim Orhun Cevad Gurkan Eyub Oncu çen aym onuna doğru Reichstag azaları İstanbul garnizonundaki subaylara süvarisine derecei itaati tetkik ve tespit NADİR NAD1 mahsus olmak üzere Süvari ve Binicılik edilmiştir. lArkasi Sa. 3 sutun 4 te\ Sofya, 11 (a.a.) Bulgar Türk okulunun tertıb ettiği (Ordu atı) müsaikinci gün müsabakaları, kısmen yolhududunda bulunan kıtaatın büyük h bakası 9, 10, 11 ikinciteşrin 939 günleri lar üzerinde, kısmen inısli, çıkışlı, geçilmekısmı, silâh altına çağırılmıs olan son ihti bitmiştir. si müşkül arazi üzerinde ve bu müskülât Bu müsabaka bir subaym ve atının ha araziye uydurulan ve serpilen manılerle de yat sınıfların serbest bırakılması neticesiniz olnıası icab eden bütün evsafı tetkik ve ziyadeleştirılmek suretile 30 kilometre ü26766 numaralı bilete 80 de, 20 tesrinisanide terhis olunacaktır. tespit eden, muvaffak olanları mükâfat zerinde cereyan etmiştir. bin lira isabet etti Sofya, 11 (a.a.) Bulgar ajansı landıran bir müsabakadır. U^üncü gün Ayazağada Süvari ve bildiriyor: Talim devresi için silâh altına Dünkü ılk keşıdede kazanan numaBirinci gün Ayazağada manej müsaba Binicilik okulunun açık çalışma sahasmda raların tam lıstesi 5 ıncı sahifededır. alınmış olan son ihtiyat efradının yakında kası yapılmıs, bu gün süvarinin at terbi 12 mâni üzerinde bir parkur yapılmak su. Fransız Cumhur Reisi, cephede bir tankı tetkik ediyor yesi, yetiştirmesi, atma hâkimiyeti, atın V. J lArkası Sa. 5 sütun 2 de} (Yazısı 3 üncü sahifemizde) terhisi için emir verilmiştir. Ordu atlı müsabakaları Almanlar hafif bir kuvvetle taarruza geçti Fransız piyadesinin anudane mukavemeti önünde büyük zayiat vererek tardedildiler Inönünün teşekkürü Zabitlerimize merasimle mükâfatlar tevzi edildi Tasnifte yüzbaşı Cevad Gürkan birinci, Eyüb Oncü ikinci, asteğmen Kudret de üçüncü oldular Bulgaristan, Türk hududundaki askerlerini terhis ediyor Millî Piyango
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog