Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

' Kemal Atatürk Rnzvelt Mussolini Yazan: General SHERRİLL ÜÇÂDÂM Birleşik Amerika bukumetinin eski Ankara sefiri 1 "ırkçeye çeviren: Cemal BUkerman Fiatı 1OO kunıştur. Hitler'ln Beklenen IVutkıı Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 Her kltabcıda bnlunur. Onallıncı yıl sayı: 5 5 3 4 umhuri Telgraf v e me]rtub a d r e s : :ELÂLEDDÎN. EZÎNE ve •/ OTEKİLER * Bir ruya oyunu ı cnmhunyet"t5tanbui. posta kntosa: tstanbui NO. 246 Cumartesi 7 Birinciteşrin 1 9 3 9 Kitabcînîzdan arayînîz. Almanya devlet reisi sulh için şu şartları koşuyor : 7 Şark hadudlarının tasdikı; 2 Cenubî Avrupada ekalliyetlerin tasfiyesi; 3 Iktısadî müşküllerin halli; 4 Cenubda emniyet; 5 Yeni bir Leh devletinin tesisi Hitler, Rayştağm Berlinde Krol operasındaki bir içtimaında nutuk söylerken Ateşe doğru Londra ve Pariste Hitlerin nutku iyi bir tesir yapmadı alblerinde kuvvetli bir sulh ümıdı besleyenler, yahud daha doğrusu, henüz başlamamış olan harbin önüne geçılebıleceğini tahmin edenler, dun, Hıtler'in nutkunu dinledikten sonra herhalde ümıdlerinin çok sarsıldığını hissetmişlerdir. Günlerdenben: Nasıl olacak? Diye merakla beklenen meşhur «suîh taarruzunu» Alman Devlet Reisi nihayet bızzat yaptı. Fakat buna «sulh taarruzu» c*eğıl de «önümüzdeki harbin Hitler rarafından peşinen yapılan müddfaası» dense zannedersem daha doğru olacaktır. Çünkü ıki saat süren uzun nutkunda hatib, hemen baştan sona kadar, hep kendi politikasınm doğrulugundan bahsetmrç, yaptıgı hareTcetlerin Alman hayatî menfa* atieri bakımından elzerc olduğunu ispata çalışmıştır. Rayştağ içtima halinde... Umumî hatları itibarile diiı.kü ReichsBerlin 6 (a.a.) Rayştak mecli?i sa di dakika geçe Hitler nutkuna başladı: tag nutku, Hitler'in isrisnasız bütiin nuat 12 de Kroll operasında açılmıştır. Bü«Rayştag meb'usları: tuklan gıbi Versailles cleyhine tevcih e1 eylulde size bir devletin tahrikamiz dilmiş uzun ve heyecanh bir ithamname lün tribünler dolu idi. Saat 12 yi beş dakika geçe Hitler ye hatb hareketi dolayısile almağa mecbur idi. Versailles Polonyası kat'iyyen bir rine geldi ve Göring celsenin açıldığmı olduğum kararlan bildirmek zaruretinde bildirdi. kalmışbm. O zamandanberi beş hafta daha dirlmiyecek! Mareşal Göring cephede ökn meb'us geçti, size bu beş hafta zarfında olup biDerken «kat'iyen» kelimesindeki heceIcr üzerine siddetle basan Alman Devlet lann ve Hitlerci teşekküller azasının ha tenlere dair izahat vermek ve mümkün ol[Arkasi Sa. 6 sutun 1 dei Reisi, bu bedbaht muahedenin hortlama tıralannı yâd ettikten sonra saat 12 yi yesı ıhtımalleri karşısında ne kadar sinirli oldugunu açığa vuruyordu. Fakat bugün artık en ufak bir hayat eseri göstermekten bile âciz olan sakat bir dünya nizammın tekrar doğmasına imkân var mıdır? Milletleri rahata kavuşturamıyan köhne bir sistemin dirilmesini isteyenler nerede bulunur? Ve bütiin bu işlerle hiçbir alâkası olmıyan zavallı Polonyanın günahı nedir? "'^•••v Komşu sütunlarda okuyacağmız nuruk bu sualleri cevabsız bıraktığı i^indir ki, esasen ufukta çok hafif bir parıltı ile yanan ümid ışığı bütiin bütün sönmeğe tutmuş görünüyor. Ingiltere ile Fransa Versailles'in müdafaası için silâha sanlmış olsalardı bütün dünya onlara gülerdi. Çünkü, bugün ke mikleri bile çürümüş bulunan bu sakat mahluk, ilk bıçak darbesini lam üç sene evvel Ren kıyılarında göğsünden yemiştı. Versailles'i kurtarmak mevzuu bahsolsdy o'ı, o zamandan tedbirler alma'. ıcab ederdi. O çoktan öldüğüne göre, bugün artiK onun bir daha doğabileceğini ciddî olarak düşünen insanların mevcudiyetine inanmak güçtür. Bu itıbarla, Versailles'dan sinirli bir lisanla bahseden Hitler, lüzumsuz yere asabıyete kapılıyor diyebilirz. Almanyayı tekrar o hale sokmak, Avrupanm ortasında yeniden bir ıstırab dağı yaratmak kimsenin arzusu olmamak gerektir. Demek ki barısması son derece müşkul ikı iddia karşısında bulunuyoruz. Bir tarafta: Versaille'ı yıktım. Sizinle müsa\ı Hollanda sahillerinde denizden gelecek bir tehlikeye karşı haklara malikim. Şimdi sulh yapabiliriz. hazırlanan askerler istihkâmda... Diyen Almanya. Ötede: Paris, 6 (a.a.) 6 teşnnievvel sa bourg'un garb mıntakasmda bir mevzii Biz Versailles'i değıl, milletlerin ya bah teblıği: Gece sakin geçmış, bilhassa mize yapılan bir hücura geri püskürtülş.tma hakkını koruyoruz. Dünya üzerinde istilâ emellerine sed çekmek, devletler a Sarbruck'ün cenub batısında devriye fa niüştür. Pariste yapılan mühim toplantt rasmda karşılıklı emniyet ve itimadın ıa aliyeti kaydedilmiştir. Paris, 6 (a.a.) Havas: Ingiliz İmdesini temin etmek, millî hürriyetleri ko*** Paris, 6 (a.a.) 6 teşrinıevvel ak paratorluk Genel Kunnay B?şkanı Sir rumak gayesile silâha sanlmış bulunuyoEdmund Ironside ve Hava Mareşali Sn şam tarıhli Fransız tebhği: ruz. Cephenin muhtelif kısımlmında hafif Gıril Newall, bugün günün meselelenııi NADIR NADt lArkası Sa. 3 sütun 4 te] unsurlar faaliyette buiunmujtur. Wissentirkast Sa. 3 sütun S te] Yedek Sul>ay Okulu talebeleri, Taksimdeki merasim başlarken tstiklâl marşını söylüyorlar». Mes'ud yıldönümü dün büyük tezahüratla tes'id edildi Dün, îstanbulumuzun işgalden kur genış halk kütlelerınin ıştıraküe can nın ziyneti, Tiirk tarihinin serveti tuluşunun yıldonumu, her sene olduğu dan kutlandı. ve Tiirk miiletinin göz bebeği İsgıbı, bu sene de samımî tezahurler araAncak, bu bayramm bir de e~ tanbul», bu güzel şehri. o kadar sında, buyuk bayramlara mahsus bir neş'e içınde, Cumhunyet ordusunun ve lemli tarafı vardı. «Tiirk vatanı[Arkast Sa. 5 sütun 3 te] tlltllllllllllfllllllllJlttlf lllff Itlltf f •llllllltlltlf lllllllfltttlllllf •tlltllllllllf llfll lllillllltiailMIIIIIIKIIllllllllUllllllltllllllllllllllllIlltlllllJIIIIIIIIIIIIItllfllltlllltllfiatllfllfliftlflllllllllltllllllflVII laillllllllIlllllllllllHtllllltMlllfllMtllVf IV Kurtuluş bayramı Harb sahasında... Fransızlar, Borg ormanmı Rumanyanın vaziyeti Şimal denizînde faaliyet tamamen işgal ettiler Hariciye Nazırı Alman denizaltıları yeni Gafenko söylüyor: Garb cephesinde hafif topçu faaliyeti görülüyor, tabiye tatbik ediyorlar «Bitaraf bir Balkan bir Ingiliz ticaret gemisi daha batırıldı blokunun teşkili şayanı arzudur » Rumen hükumeti, Ukraynalıları tatmin eden bir anlaşma imzaladı Atlantik denizinde korsan gemisi olarak gezen bir Alman kruvazörü, etrafmda denizaltılardan müteşekkil bir perde hattile çalışıyor Rumanya Hariciye Nazırı Gafenko Londra, 6 (Husuî) Rumanya HaStokholm, 6 (a.a.) İsveç deniz ekariciye Nazın Gafenko Exchange Telegperlerinin kanaatine göre, Alman donanraph muhabirine beyanatta bulunarak şunmasmın tertibatı son zamanlaıda değiştıları söylemiştir: « Rusya, Besarabyanın ladesi hak rilmiştir. Bilhassa denizaltılaıında yeni bir kında bizden herhangi bir talebde bulun tabiye tatbik olumaktaıiır. Denizaltılar mamıştır. Sovyet Rusya bitaraf bir Bal bundan sonra daha faal olrrak ticaret kan bloku kurmak istiyor. Böyle bir b V muharebesinde Skajarak ile şimal deniziakun tesekkülü şayanı arzudur. Fakat bu de çalışacaklardır. Ayni mütehassıslarm lArkast Sa, 6 sütun 4 tel mütalesına göre, Atlantik denizinde son Son günlerde Amerika sularında korsanhk yaptığı haber verilen Almanların Amiral Scheer adh ceb zırhlısı zamanlarda korsan gemisi olarak harekete başlayan Alman kruvazörü Admiral Scherr etrafmda denizaltılardan müteşeklil bir perde hattile çahşmaktadır. Yeni tabiye İsveçin garb sahilinde ve diğer denizlerde mühim mıktarda destroyerlerin faaliyete geçmesile de tezahür ediyor. lArast Sa. 6 sütun 6 da]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog