Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Musiki Terbiyesi Paris Konservatuvan Profesörü Lavingnac'ın yazdığı ve Fransız AkademısİDİn takdir ettıği bu eser 19 ncu tab'ından Abdülhalik Deoker tarafından tıtız bir itına ile tercüme edilmiştir. 24 formadan ibaret bu eserin fiatı 125 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ nnalfınnı vıl cauı u m h u r i yel İSTANBUL CAĞALOĞLU Telefon: Basmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdare egZ v e m e M l l b adresl: unamncı yıı sayı a^^^, ^ a ^ . ^^.^ ^ ^ 1 No M Posta ve Salı 31 Bırıncıtesrın 1 9 3 9 ' o . n . . . .. . ,. Edib Halid Ziya Uşakhgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KYIL matbaa kısmı 24299 24290 Vumhuriyetin 16 ncı yıldönümü münasebetile Ankarada yapılan merasim ve resmi geçid çok parlak olmuştur. Yukandaki resimler, kız izcilerimizle bir piyade alayımızın şeref tribünü önünden geçişini ve Millı Şefimizle Büyük Millet Meclisi reisi, Mareşal ve Başvekili Meclisten çıkarken göstermektedir. [ Resmi geçid, suvare ve kabul merasimine aid diger resimler 5 inci sahifemizdedir ] Kuvvetin fikri fikrin kuvveti eni başlıyan harbi, şimdıki karşılıklı muhariblerin cepheleri ve sahalarıle ölçmek doğru değildir. Hitler son Rayhştag nutkunda Almanyanın İngıltereden ve Fransadan istedığı hiç birşey olmadığını ve bınaenaleyh harbın devamına sebeb bulunmadığını tasrıh ederek sulh müzakerelerine geçılebıleceğini söyledi. O halde Lehistanın imhasıle garb cephesindeki bunca kuvvet toplantı ve hareketleri niçin? Hatta sebebı bu kadar basit olduktan sonra harbe nıçın başlandı? Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop Danzig nutkunda harbe Ingilterenin sebebiyet verdiğini ileri sürerek bu devlete alab'ldığine hücum etti. Eğer Ingiltere Polonyaya garanti vermese imiş, harb zuhur etmezmiş. Yani bu takdirde Polonya sulhan veya harben şimdıki akıbetine uğradığı halde kimse hiç birşey demiyeceğinden fılhakıka halen görülmekte olduğu gıbi Avrupaî şeklıle bir harb çıkmaz, tarıhe yalnız Polonyanın ve dığer milletlerin ayaklar altında çiğnenecek hürriyet ve istiklâllerinin bu feci akıbetlerini kaydetmekten başka yapacak birşey kalmazdı. İşte bu, kuvvetin fıkridir. O, önünde hiçbir mâni olmaksızm bir sıra mılletlerin hür ve müstakil varlıklannı yok edip gitmekte beis görmüyor, \e bunu kendisi için tabiat kanunlarından muktebes bir hak farzediyor. Bu iddiaya karşı Ingiltere ile Fransanm cevabları gayet basıttir: Dün ÇekoSlovakya idi, bugün Polonya, yarm başka millet ve başka mılletler, ertesi günse bizzat bizler!.. diyorlar, ve kuvvetin fıkrinde doğrudan doğruya kendi varlıklarına havale edılmiş bır tehdid taarruzu görüyorlar. Hür ve müstakil milletlerin varlıklannı hiçe sayan kuvvet fıkrine karşı dünya nizammın ancak milletten millete hürmetle ayakta durabileceğini açık söylüyorlar. Onların nazarında son tahlilıle medeniyet bundan ibarettir. Medeniyetin müdafaası için silâha sanldıklarını ifade ederek bu uğurda en son fedakârlıklan göze aldıklarım saklamıyorlar ve fıliyatıle de gösteriyorlar. Bu da fikrin kuvvetidir. Bütün insanlığı beraberinde götüren fikrin, yani medeniyetin kuvveti. Ankara paktmın Balkan siyasetine yaptığı tesir Avrupanm cenubu şarkisinde bitaraf bir Balkan bloku teşkili imkânları tetkik edilmektedir Bükreş'teki siyasî müzakereler İnönü, Başvekil ve Mareşalla vekiller Atatürkün manevî huzurunda Berlinde gene siyasî faaliyet başhyor Millî Şef, yarın mühim bir nutuk söyliyecek Romadaki Alman sefiri Berline davet edildi Hitler'in riyasetinde bir konferans toplanacağı ve bu içtimaa Ankara, Roma, Moskova elçilerinin de iştirak edeceği haber veriliyor Ankara, 31 (Telefoula) Meclis, çarşamba günü Cumhur Reisimiz Ismet Inönünün nutuklarile yeni çalışma yıhna girecektir. Çarşamba celsesi için Meclis salonunda dinleyiciler için aynca yerler aynlmıştır. Meclis Reisi intihabatında Abdülhalik Rendanın tekrar seçlimesi kat'î görülmektedir. Encümenler sonraki içtimada seçilecektir. Meclis Parti grupu yann toplanacaktır. Son defa Bükreşte toplanan Balkan antantı devletleri Hariciye Nazırlan bir arada Bu müşahedeye göre şimdi başhyan harb, tarıhin şimdiye kadar kaydettiği harblerden bambaşka bir harbdir. Bu harbi, hatta ilk çağlann medeniyejlerini yıkan barbar ıstılâlarile bile mukayese etmek doğru olmaz. Yirminci medeniyet asFransaya giden rında kuvvetin gelişigüzel bir ezicilik ve Roma 30 (Hususî) Alman elçisi kırıcılıkla yürüyüsünü kanun ve kaide haline koymağa çalışmakta beşer havsala Baron Von Makenzen bugün Berline sına sığmıyacak hududsuz bir garabet davet edilmiş ve derhal Romadan harevardır. Bu ıddıaya makul ve rreşru bir ket etmiştir. Salâhiyettar mehafilde Berlinde HitYUNUS NAD1 [Arkast Sa. 3 sütuz 4 te\ ler'in riyasetinde mühim bir konferans akdedıleceği ve bu içtimaa Almanyanm Ankara eîçisi Von Papen'le Roma ve Moskova elçilerinin iştirak edecekleri söylenivor. Roma 30 (a.a.) «Reuter» Bun raph'ın diplomatik muharriri, îtalyan ta* dan birkaç gün evvel istişare için Bük rafından son senelerde takib edilen siyareşe davet edilmiş olan Rumanyanın An seti uzun bir makalede tetkik etmekte kara ve Belgrad büyük elçileri evvelsi dir. gece Kral Karol'la dört saatlik bir topMuharrir, Mussolini'nin itidalci tavaslantı yapmışlardır. Bu toplanbda Başve sutunu Hitler'in kabul etmemiş olmasına kil Argetoianu ve Hariciye Nazırı Ga teessüf eylemekte ve Mussolini'yi, önüne fenko da hazır bulunmuşlardır. Müza geçmek için herşeyi yaptığı harbin Ak kereye dün de devam olunmuştur. denize yayılmaması hususundaki karannî Bükreşin iyi malumat alan mehafilin aikışlamaktadır. de beyan olunduğuna göre, müzakereler Mussolini'nin son haftalardaki hattî Türk İngiliz Fransız paktmın Balkan hareketi ise onun gerek bir İtalyan lideri politıkası üzerindeki tesiri ve Avrupanm gerek enternasyonal bir devlet adamı ocenubu şarkisinde bitaraf bir blok teş larak mevkiini inkâr kabul etmez bir tarzızmir 30 (Hususî) Marmarada kili imkânları ve Balkan devletlerlie büda yükseltmiştir. Şimdiki harbde aldığl fırtmaya tutulan Kadeş vapuru, 4 saat yük komşulan arasmdaki münasebetler vaziyet Mussolini'nin iktidar mevkiine rötarle geldi. Sekiz saatlik fırtınada çok etrafında cereyan etmiştir. gelelıberi muhtelif münasebetlerle gösterhırpalanmıştı. Bozcaadayı zor tutmuştur. diği kiyaseti muhakemenin yeni bir deKBitaraf Balkan bloku Gemi yolcuları Marmarada bocalayan [Arkası Sa. 3 sütun 1 del Londra 30 (a.a.) Daily Teleg üç vapur görmüşlerdir.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııırııııııııııııııııııııııınııııııı Ayvahktan beklenen Saadet vapuru gelmemiştir. Bu vapurun Bozcaadaya ıltica ettiği anlaşılmıştır. 550 ton tuz yüklü İstanbullu Hüsnünün İhsanı Hüda motörü fırtınada Karaburuna iltica ederken yangm çıkmış, motör batmıştır. Içindekiler kurtanlmıştır. Egedeki fırtma Içinde yangın çıkan bir motör battı CUMHURİYET BAYRAMI ŞENLiKLERi Dün de Fatih ve Kadıköy Maliye şubeleriU Pendikte yapılan yeni istasyon binası açıldı İngiliz tankları romanımız İÇ GÜVEYSİ NAKLEDEN Kemal Ragıb Yarın başhyoruz ğan yağmur dün akşam güneş batarken durmuş ve kuru bir soğuk başlamıştır. Bununla beraber topağ:n kuruması için ba vaziyetin birkaç gün ve hatta haftalarca devam etmesi lâzımdır. Cephede faaliyet aşağı yukan durgundur. Yalnız Blies bölgesinde birkac istikşaf faaliyeti kaydedilmiştir. Ayni bölgede istihkâm ameüyesile meşgul olan Alman askerleri birdenbire mitralyöz atesile karşılaşmış ve işlerini yarıda bırakarak çekilmeğe mecCephede havalar düzeldı bur kalmıslardır. Ceph=nin hemen geriParıs, 30 (a.a.) Havas ajansının sinde ve Alman arazısi dahilindeki kıtaaskerî vaziyet hakkındakı yanresmî teb at, tahşidatında hiçbir değişiklik görülmelıği: Almanyanm, harb:n tarihinde kat'î miştir. olması icab edeceği kanaatinde bulunduKat'î neticeli hava harbı ğu haftanın başlang'cı cephede havanın nasıl olacak? ılk defa olarak güzal geçtiği geceye tesadüf etmiştir. Sekiz gündenberi sulukarLondra, 30 (a a.) Royter ajansıla karışık olarak fasılasız bir surette ya(.Arhası Sa. 5 sütun 3 ie) Muğla yolunda Bir kaptıkaçtı uçuruma yuvarlandı, üç kişi ağır yaralandı İımir 30 (Hususî) Fethiyeden Muğlaya giden bir kaptıkaçtının dıngili kırılarak bir uçuruma yuvarlanmıştır. Bir fundahğa takılan kamyonet öylece kalmışbr. Dalaman nahiye müdürile iki yolcu ağır yaralanmış, diğerleri mucize kabilinden kurtulmuştur. Avusturyada isyan hareketi Londra 30 (Hususî) Fransız menabiinden alınan haberler Avusturyadaki garnizonlarda Almanlara karşı isyan hareketleri başgösterdiğini bildiriyorlar, Dün açılan Kadıköy Maliye şubesi (Yazıst 3 üncü sahifemizde),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog