Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Büyük edib HALİD ZİYA UŞAKUGJUN son eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. Onaltıncı yıl sayı: 5 5 5 7 umhuri Telgra alizm inkılâbının prensipleri Engin'in 2 clldllk Türk medenfyetirihî ve sosyolojik kniğine methal bcılardan arayınız. i yakında iatişar edecektir En Büyük Bayram \ urclcla Heyeeanla Kutlulanıyor İNÖNÜNÜN MİLLETE Ankara 29 (a.a.) Cumhuriyetin 16 ncı yıldönümü bayramı münasebetile Reisicumhur Millî Şef îsmet Inönü, merasime başlanmadan evvel kıtaatı teftiş ve müteakiben aşağıdaki hitabeyi irad etmişlerdir: « Büyük Türk milletine, Bu sene Millî Bayramı, dünyanın fevkalâde faâdiseler içinde bulunduğu bir zamanda idrak ediyoruz. Bütün milletlerin varlık kaygusu içinde yaşadıkları bu seneyi, milletimiz, kendine güveni, millet hayatında nifaksız beraberliği ve vatan müdafaası için kimsede şüphe bırakmıyan çetinliği ve hazırlığı ile, muvaffakiyetli bir imtihan suretinde geçirdi. Aziz milletim, Gelecek sene, senin bu sarsılmaz vasıflarına in Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tanrlr heyett: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 , v e m e K U b mana. c u t î S t , btanbui posta kntua: tstantui NO. 246 Pazartesi 3 0 Birinciteşrin 1939 HtlABESİ saniyet âleminin, daha ziyade dikkat edeceğine emin ol. Türk milletini, onun kahraman ve şanlı ordusunu, vatan istikbalinin kıymetli müjdesi olan gene evlâdlarımızı muhabbetle selâmlarım. Aziz vatandaşlarım, 16 ncı Cumhuriyet Bayramı hepinize kutlu olsun.» Mukaddes Emanet ün Türkiye, genc varlığmın olanca sevincile bayram yaptı. Karstan Edirneye, Trabzondan Adanaya kadar memleketimizin her tarafı, sihirli bir elektrik cereyanınm tesirile tatlı tatlı ürperdi. On sekiz milyon kalb, tek bir kalb halinde nasıl çarpar, on sekiz milyon insan tek bir ruh ve tek bir fikir halinde nasıl birleşir, bunu görmek ve duymak için Türk milletinin dünkü tezahüratmı beraber yaşamak kâfi idi. Hakikî bayramlar, takvim yapraklannda veya resmî daire protokollarında müstehaselesmezler. Onlar cemiyet nazarında daimî bir ihtiyacın ifadesidir. Deriz. Hıçbır zaman kabuk bağlamıyan bu ihtiyac, şuuruna iren bir milletin ideal yolunda seneden seneye yarattığı eserlerle öğünmesi olduğu gibi gene o kadar, hatta belki daha ziyade ileride yaratacağı eserlerin peşin sevinci içinde çalkanmasıdır. Bu itıbarla Cumhuriyet bayramlan bizim için birer merhaledir. Ve biz yarattıklarile de yaratacaklarının pesin sevincile de en fazla bayram yapmaya hak kazanmış milletlerden biriyiz. Dün kutladığımız bu büyük günün bir de başlangıcını düşününüz. 23 nisan 1920 tarihine gidiniz ve oradan başınızı çevirerek bugüne doğru bir bakınız. Asrî bir cemiyet olmak şöyle dursun, mevcudiyetimizi, ırzımızı ve namusumuzu kurtarmak için neler başarmaya mecburduk! Atatürkün çelik iradesinde kendini bulan Türk milleti, benliğini ve şerefini yıldırım hızile kurtardı. Ve gene o hızm tesiriledir ki on altı sene içine asırlar sığdırmak suretile bugün hür, müstakil, medenî ve asrî bir cemiyet halinde bütün dünyanın hürmet ve takdir duygularını kazanmış bulunuyor. On altı sene içine asırları sığdıran bir milletin başaramıyacağı bir dava var mıdır? İşte, bir sual ki cevabı bugünkü bayramımızın en büyük neş'e ve sevinc kaynağını teşkil ediyor. On sekiz milyon Türk, goiSİimüzü gererek, hep bir ağızdan haykırıyoruz: Hayır! Diz'tm başaramıyacağımız tıiçbir dava yoktur. Cumhuriyetimizin genc tarihini g'oz'oriınde tatuyor ve yanna bülıin kalbimızlc hamyoruz. Tiırk milletini bekleyen daha mes'ud, daha ileri günlerin sevinci içindeyiz. Sade dünün îran hükumetinin haricî siyasetî Şahinşah Parlamentoda mühim beyanatta bulundu Dost memlekette yeni bir kabine kuruldu. Hükumet, Avrupa harbinde tamamen bitaraf kalacak Tahran, 29 (a.a.) Pars aj'ansı tebliğ ediyor: Meb'usan Meclisinin 12 nci içtima devresini açan Şahinşah, hükumetin sarfettiği gayretlerin iktısadî ve içtimaî sahalarda mükemmel neticeler verdiğini kaydetmiş ve İranın haricî siyaseti hakkında şunları söylemiştir: « Bütün memleketlerle ve bilhassa komşulammzla olan münasebetlerimiz dostluğa ve karşılıklı hurmete dayanmaktadır. Sovyetler Birliğile olan ticaret mukavelesinin müddeti bittiğinden iki memleket arasındaki ticaret mübadelelerinde bir tevakkuf olmuştur. Öyle ümid ediyoruz ki doğrudan doğruya müzakerelerle ve karşılıklı hüsnüniyet sayesinde mer'i kanunlar nazarı itibara alınırsa vaziyet tekrar normalleşecektir. Avrupa harbine müteessifiz. Hükumetimizin siyaseti kat'î bir bitaraflıkbr. Fakat harbin devamı büŞahinşah Bıza Pehlevi tün milletleri malî ve iktısadî zarara sokacaktır ve binaenaleyh bütün dünya me nın înkişafından dolayı hususî bir memdeniyeti için de bir tehlike teşkil eder. Sul nuniyet duyuyoruz. Bu terakkilere dehun bir an evvel tekrar teessüsünü temen vam ederek en iyi neticeleri elde etmek ni ediyoruz. Dahilî siyasete gelince, inkı hükumetin vazifesidır.» lâb gayretlerimizi milletimizin her an daYeni îran kabinesi ha ziyade takdir ettiğinı ve bu inkılâbın Tahran, 29 (a.a.) Pars ajansı biltahakkukuna çahştığını görmekle mem diriyor: Doktor Daftari dün akşam Ş ^ nunuz. Bilhassa fikir ve beden terbiyesi[Arkası Sa. 5 sütun 6 da\ lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIin Millî Şef, dün Atatürkün manevî huzurunda eğildi Ankaradaki parlak merasim Bir piyade elayımız, geçid resminde, şeref tribünü önünden geçerken.., Istanbuldaki resmigeçit çok mımtazam Kumkapıda bazı kayıklar sahile vurdu, Boğazda ve gece verilen balo mükemmel oldu dalyanlar söküîdü, Şirketi Hayriyenin tedbirleri olan yollar, saat 10 dan itibaren büyük geçid resminin yapılacağı sahaya gitmekte olan halk akınından geçilmez bir haldeydi. Bu akm, Zafer anıtı önünde bilDost Ingiliz generali hassa muhteşem bir manzara arzetmekte Kahirede beyanatta ve halkın bu anıt önünden geçerken bir an durarak Ebedî Şefe karşı olan ihtiram bulundu duruşları bütün kalblerde en yüksek bir heyecan havası yaratmaktaydı. Kahire 29 (a.a.) Anadolu AjanAnkarayı saran bu çok içten sevgi, sının Kahiredeki hususî muhabiri GeneBaştanbasa millî renklerle, bayraklarla saygı ve sevinc havası içinde binlerce halk ve defne dallarile ve çiçeklerle donatılmış büyük kutlama merasiminin en büyük te ral Wawel tarafmdan kabul edilerek kendisine aşağıdaki beyanat verilmiştir: zahürünü teşkil edecek olan geçid resmi « En küçük bir şüphe dahi yoktur sahasına akarken, saat 11 de Cumhuriki, Ankarada imzalanan pakt en büyük yet Halk Partisi İdare Heyeti azalan, ehemmiyeti haizdir. Bu pakt, BalkanlarParti Genel Sekreteri doktor Fikri Tuzeda ve doğu Akdenizinde barışın idamesi rin başkanlığında Cumhuriyetin bânisı için kuvvetli bir amil olacaktır. Ebedî Şef Büyük Atatürkün muvakkat [Arkası Sa. 5 sütun 5 te\ kabrini zıyaret ederek Onun yüksek manevî huzurunda tazimle egilmiş ve Parti adına Atanın kabrine bir çelenk koymuştur. Ankara 29 (a.a.) Cumhuriyetin on altıncı yıldönümü bugün bütün yurdda en coşkun bir bağlılık tezahüratı içinde kutlanmıştır. Bu merasim, Türkiyenin başsehrinde, Ankarada en yüksek bir derecesini bulmuş, dündenberi büyük bayramm havası içinde yaşayan halk sabahın erken saatlerinde şehrin ana yollarına dökülmüslerdi. Saat 12,40 ta da Cumhurreisimiz Millî Şef İnönü refakatinde Başvekil dok tor Refik Saydam olduğu halde Ebedî Şefin muvakkat medfenini ziyaret eyle miş ve çok muhteşem bir çelenk koyarak bir ihtiram dakikası içinde Ebedî Şefin aziz hatırasını taziz eylemiştir. Cumhurreisi İnönü, Ebedî Şefin ka Sa 5 sütun 1 de] Dünkü fırtına General Wawel sayesinde Boğaz seferleri aksamadı NADtR NADl [Arkası Sa. 5 sütun 6 da] Yeni romanımız Dünkü lodosta İstanbul limanında alınmış bir intıba Perşembe akşamı Marmara ve Eğe köy Meteoroloji istasyonu bütün limandenizini altüst eden fırtınanm tesirleri da lara ıhbar etmiştir. İstasyon, Marmara, ha unutulmadan dün öğleden sonra kuv Eğe denizi ve Karadenizde lodostan şidvetli bir lodos fırtınası denizlerde ve şeh detli bir fırtına gelmekte olduğunu bildirrin üzerinde şiddetle esmeğe baslamış, miştir. Bunun üzerıne tedbirler alınmış saat 14 te fırtına bir kasırga halini al ve biraz sonra esasen esmekte olan rüzgâr mıştır. çok şıddetlı bir şebl almıştır. Kavak Liriyaseti aksamüzeri tehlike isareti Fırtına ihbart Fırtınauın gelmekte olduğunu Yeşil 'çekmiştir. [Arkası Sa. 5 sütun 6 ı. İÇ GÜVEYSİ Nakleden : Kemal Ragıb •ş Bir Ski gtlne kadar M yali ve Kumandan, Beyazıdda askerî lise talebeletfni teftiş ediyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog