Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Daima büyük ikramiyeleri vermekle şöhret kazanan Nimet Gişesı Sahibi NİMET ABLA Büyük Cumhuriyet Bayrammızı candan kutlular. umhuriyet yil l ÜÜUO Telgraf ve mektub adresl: Cumnurlyet, tstanbul Posta fcutusu: IstanbuL No 248 ve ÜCEL rkün en büyük eseri olarr*jU?^^uriyeti O'nun ölüm güiçin Atatürk ve Cumhuriyet fevkalâde sayısını 10 ikinciteşrin Cuma günü saat 9 u 5 geçe satışa çıkaracaktır. PâZEr 2 9 BİrİnCİt6Şrİn 1 9 3 9 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyeö: 24298. tdare matbaa fcısnu 24299 24290 En büyük Bayramımız ürk Anadoluda Selçuk Türk devleti dağılmağa yüz tuttuğu zaman Sakarya vadilerinden fırhyan yeni bir Türk hamlesi, yalnız SelçulciJeri değıl, ayni zamanda şarkî Romayı da istihlâf eden bir imparatorluk yaratmıştı. Viyanalarda Avrupanm gdbeğme kadar ilerilıyen bu imparatorluk Akdenızi bir Turk denızı haline koyduktan başka şarkta Hind denizıne ve Kafkas mailelerine kadar yayılmıştı. îyi başlıyan ve tanhte Tıirklük için ebfdî bir şeref hâlesi yaşatacak olan imAnkara, 28 (a a.) Başvekil ve tin on altıncı yıldönümü bayramını, bııparatorluğu fena idareler sarstı. Bu fena idareler koyu bir cehaletle katmerlesen Cumhuriyet Halk Partisi Umumî Reis gün radyoda söylediği aşağıdaki nutkile [Arkası Sa. 6 sütıaı 1 deî mutlak'yet devrinin devlet için olduğu Vekili Dr. Refik Saydam, Cumhuriye açmıstır: kadar millet için de tahribkâr en fena şekilleri içinde uçuruma yuvarlanışının ifadcsl idi. Umumî Harbde Türk milletinin yarattığı kahramanlık destanlan bu yeni yıkıiışın önüne geçemiyeceği anlasıldıktan sonra gene Sakarya vadilerinden yükselen yeni bir harikaya sahid olduk: T Cumhuriyetimiz 16 Yaşında Şehrimizdeki merasim Memleketimizin her tarafında olduğu gıbi, dün şehrimizde de, saat 12 den itibaren Cumhuriyetin 16 ncı yıldönümü bayramının kutlulanmasına başlanmıştır. Daha bir gece ev\elmden, tecrübe mahiyetinde olınak üzere birçok yerlerde ışıklar jaKilmış bulunuyordu. Hazırlanınakta olan taklar ve muhtelif tenvirat dün öğleden sonra ikmal edilş Mekteblerin çoğu dün saat on ikide, tatil olunmuştur. Bayram, pazarfe.si günü akşamma kadar devam cdeceğinden mektebler, salı sabahı açılacaklardır. Bu sene, Cumhuriyet bayramının çok parlak şekilde tes'id edileceği anlaşılmaktadır. Halkımız, havanm güzellığinden de ayrıca isa ederek, dün öğleden itı \Arkasx Sa. 6 sütun 3 te~\ Dr. Ref ik Saydam dün bir mıtukla bayramı açtı Memleketin her tarafında Cumhuriyet bayramı büyük bir neş'e içinde kutlulanıyor Silâh ambargosunun ilgası Ebedî Şef Büyük Atatürkün kılavuzluğıle Türk mılleti batan imparatorluğun yerıne mukadderab kendı elınde yeni bir devlei kurmak için yeniden ayaklanmıştı. 23 nısar !920 de Ankarada ilk ıçtimaını akueden Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin mükadderatını tam ve kat'î bir inhisarla Türk milletinin kendı hakimiyetine tevdi edıyor ve Büyük Mecl'si Tüık milleti mukadderatının tek mümessili olarak ılân eyliyordu. Bizce Türkiye Cumhuriyetinin hakikî tarıhi iste bu tarihtir. Bununla beraber Kurtuluş Cidalınin büyük işlerile iştigal mecburiyeti neticesi olarak yeni rejim ancak nihaî zaferden sonra, yani 29 ilkteşrin 1923 te resmen tespit ve flân olunmustur. Kendi mükadderatını kendi eline alan Türk milleti, bu cumhurî idare ile dünyayı hayrette bırakan büyük isler başardı: En büyük zaferlerle taclanan Kurtuluş ve îstiklâ! Cidalınden sonra Ebedî Şefın Basbuğluğu ile tahakkuk ettirilen inkılâblar ancak asırlara sıgacak muazzam hâdilArkasi Sa 5 sütun 4 tei Müttefik memleketlerde memnuniyetle karşılandı Amerika Ayan Meclisinin kararı, Ruzvelt'in haricî siyasetinin bir zaferi olarak telâkki ediliyor Mühim bir mülâkat Rumen, Yugoslav Başvekilleri dün hududda goruştuler Bıl it, 28 (Hususî) Rumanya ve YugosJd\>a Başvekilleri bugün hududda bulıısarck mühim bir mülâkatta bulunınuşidr.Jır. Mülâkatm Balkanların vazietr hnda cereyan ettiği zannolunuyor. Rumen Hariclye Nazırı, Ankara ve Belgrad sefirlerile görüştü BJ.c, 28 (Hususî) Rumanya Hariciye Nazırı Gafenko bugün Macar e'.çısile rnühim bir mülâkatta bulunmuşhır. Gafmko bilâhare sureti mahsusada Bükıeşe davet edilen Rumanyanm AnRuzvelt, Âyan Meclisinde bitarailık Jtanunu hakkında beyanatta bulunurken kara ve Belgrad elçilerile uzun müddet Ilk defa olarak bu büyük günde aramızda bnlnnmayan Ebedî Şefîmiz, (Yazm 6 nçı tahifemizde) gcrüşrjitştür, sene Cıiımhuriyet bayramı merasimind7 bulıuımak üzere Meclise giıerken YUNUS NADl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog