Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

M, Saffet Engln'in 2 clldllk • \ Kemalizm inkılâbımn prensipleri BUyük TUrk medeniyetinin tarihî ve sosyolojik tekniğine methal Kitabcılardan arayınız. Üçüncü cildi yakında intişar edecektir Onaltıncı yıl sayı: 5 5 5 5 umhuriyeî V eneral Pertev Demirhan ğlum Ömer Ilhana DĞÜTLERİM Matbaai Ebüzziya 19 3 9 Flatı 50 kuruş Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Te igr a ı ve meKub adrui: cumhunyet, tstanbui Posta kutvsa: tstanbui NO. 246 Cumartesi 2 8 Birinciteşrin 1 9 3 9 Amerika silâh ihracı ambargosunu kaldırdı Holanda hududunda Alman tahşidatı Ikbal Kitabevi Evvelki gece Galata nhtunı önünde batan Hüdaverdi yelken lisinin diinkü vaziyefi Büyük bayram Fırtınanın tahribatı Tekirdağmda dört yelkenli kayıb! Tes'id şenliklerine bu Ege denizinde bir Yunan yolcu gemisile Marmagün öğleden itibaren rada, limanda yedi motör ve yelkenli battı başlanacak İngiliz anavatan filosuna nıensub harb gemileri seyir halinde... Cumhuriyetin 16 ncı yıldönümü şenlikleıi, bugün öğle üzeri başlayacaktır. Resmî ciaırelerle mektebler, pazartesi aksamına kadar kapalı olacaktır. Hususî daireler, yalnız yann kapanacaktır. Bu sabah, mekteblerde büyük millî bayramı tes'id içtimaları yapılacak, muallımler tarafından Cumhuriyetin tarihine aid hıtabeler irad edilecektir. Bayram dolayısile dün geceden itibaren şehrin her tarafı bayraklarla donatılmıştır. Küşad resimleri yapılacak olan binalarla yollarda bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. Yann sabah, saat 9,30 da Vilâyette resmi kabul yapılacak, Vali şehrimizde protchola dahil zevatın tebriklerini kabul eitikten sonra Beyazıd meydanına giderek o r ad yapılacak olan geçid resminde bulur.acaktır. Evvelki gece saat 10 da başlayan fırtına, gece yansına doğru biraz şiddetlenmiş, maalescf bir çok hasar ve zayiata sebebıyet vermıstir. Dün öğleden sonra bir az sükun bulan fırtına yüzünden limanımızda ve Marmarada bir çok Türk yelkenlisı ve motöm, Egt denizinde de bir Yunan yolcu gemisı batmıstır. Fırtınanın en şiddetli zamanı gece saat 11 ile 2 arasınoa olmuştur. Fırtına şiddetli bir yağm" '* H'rIikte geldiğinden lArkası Sa. 5 sütun 5 tel Balkanlılar Ve ötekiler ylul aymın başlangıcmdanberi İtalyan hükumeti ihtiyatlı bir politika takib ediyor, ona ayak uyduran İtalyan matbuatı da sakin bir lisan kullanıyordu. Bu hal, Ankara muahedesinin ilân olunduğu günler zarfmda değismedi. Balkanlarda ve Akdenizde meydana gelen yeni vaziyet karşısmda ttalyanın ne düşündüğünü merak edenler sabırsızlık içinde o diyardan aksedecek sadayı bekliyorlardı. Faşist gazeleleri acele etmediler. Sadece «bu muahedenin İtalyayı şiddetle alâkadar eden bir sahada yeni amiller ve unsurlar doğuracak mahiyette bulunduğunu» kaydetmekle iktifa ettiler. Ikinci bir Alman Deniz altısı daha bahrıldı Londra, iki Alman zırhlısının Atlantik deııizinde harekâtta bulunduğunu haber veriyor İngiliz Amele Partisinin kararı Washginton 27 (a.a.) Ayan, silâh askerî vaziyet hakkındaki mutad yanresihracı ambargosunun kaldırılmasına karar mî raporu: vermiştır. Almanlar şimdi iki tarafın mevzileri aAlmanlar Holanda hududunda rasmdakı boş mıntakaya mevcudu umumiyct itıbarile elliyi bulan kuvvetli devriyetahşidat yaptyorlar Londra, 27 (a.a.) Bir taraftan Ho ler göndermeğe baslamıslardır. Karşılıklanda hududu civarındaki sahil mıntaka lı hatlarda hiçbir değişiklık olmamış busınd muhim Alman kıtaatı tahaşşüd e lvnmakla beraber cephede sükunet mevderken, dığer taraftan da Bâle'ın şima cud değıldir. Nehirler yükselmekte berlinae tahşidat kaydedildıği hakkındaki devamdır. Ve T?v:n nehri dün anî surette Mareşal Fevzi Çakmakla haberler İngiliz matbuatını ehemmiyetle 57 santimetre kabarmıştır. Tayyareler, O zaman yazdığım bir yazıda italyan meşgul etmektedir. Gazeteler, Almanya raalıyetsiz geçen uzun günlerden sonra, Astm Gündüzün sahte kartgazeteleri tarafından müphem bir şekilde ile bazı memleketler arasmdaki telefon hdvanm berraklığından istifade ederek vizitlerini kullanan bir ileri sürülen bu «amil ve unsurlar» ın negörüşmelerinin kesılmesinin izahı müşkül tekrar uçmağa baslamıslardır. Fransız tayadam yakalandı ler olabileceğini mutalea etmiş ve Ankar olduğunu kayıd ve bunun yukarıda zikri tfa eleri dördü düşman hatları üzerinde ra muahedesi hiçbir devlet aleyhine haEmniyet direktörlüğü dün açıkgöz bir geçen tahşidatla alâkadar olup olmadığı ve biri daha uzaklarda olmak üzere beş zırlanmış bulunmadığına göre, onların keşif uçusu yapmıstır. Fransız hatları ü sahtekârı yakalamıştır. Hâdisenin mahinı merak ediyorlar. Gazeteler, İngıltereAkdeniz ve Balkanlarda ancak sulhu ye karşı bir hava taarruzuna ve denizaltı 7ennden bir tek Alman tayyaresi beş ki yeti şudur: sağlamlayıcı müspet «amil ve unsurlar» mlcadelesinin şiddetlenmesine intizar et lometre kadar ileri geçmistir. Fransız kuDün Emniyet müdürlüğü makamma olabileceği neticesine varmıştım. mandanhğına gelen malumata göre, Al Malatyalı Mehmed adında biri müracamekfedirler. Şimdi, îtalyan hükumeti eskisi gibi ihnvn kıtaatının umumî vaziyeti şudur: at etmiş, Genelkurmay ikinci başkanı OrGarb cephesinde muharebe tiyatlı ve dikkatli politikasına devam etMuharebe bölgesinde tahşid edilen kı general Asım Gündüzün Emniyet müdüvaziyeti tiği halde, İtalyan gazetelerinin bu yol(Arkast Sa. 5 sütun 3 te) [Arkası Sa 5 sütun 1 dei Paris, 27 (a.a.) Havas ajansınm dan ayrılmış görünen yazılanna raslıyo„„,„„„ m, mııııııııııııııııı IIIIIIMHII nıııı ııııııııııııı ıııııııııınnııımıııııııııııııııııııııııııııııı ııınııııııııııını ı ınıııııınınııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııı ıı ruz. Eğer faşist hükumetinin dış siyasetile faşist matbuatınm neşriyatı arasmda her zaman mevcud bulunan synchronisme'in asla bozulamıyacağı hakikatini kabul edersek, bu neşriyata bakarak, faşist hükumetinin, bir takım yeni kombinezonlar pesinde yürüdügüne hükmetmemiz lâzım gelir. Balkanları yakından alâkadar eden bu vaziyet karsısında son derece dikkatli bulunmak, Balkanh bir memleket sıfatile bizim vazifemizdir. Bütün işçiler iltihaka hazır bulunuyor Greenvvood: «ingiliz amelesi, dünya amelesinin hürriyet ve haklarmı kurtarmak için hürriyeti müdafaa etmek azmindedir» diyor Londra 27 (a.a.) Attlee namına beyanatta bulunan Greenwood, Reuter ajansı muhabirine şunlan söylemiştir: « Bitaraf memleketlerde îngiliz amele^inin harbetmek istememekte olduğu ve sulhun iadesini son derece hararetle arzu etmekte bulunduğu suretinde yapıl makta olan propaganda, amele fırkası mehafıünde büyük bir infial tevlid etmiştir. Halbuki bütün bunlar hakikate uy gun olmaktan çok uzaktır. îngiliz amelesi, harbden nefret etmektedir. Fakat bu amele, ayni zamanda diktatörlükten ve onun haşin usullerinden ve tevlid etmek[Arkası Sa. 5 sütun 4 tei Greenwood IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU I orduya Bir sahtekârlık () Dikili zelzele mıntakasında Sovyetlerin yeni teklifi Rusya, Finlândiya ile yapılan son ilmî tetkikler askerî misak yapıyor Rasadhane heyeti reisi, mühim izahat veriyor Hududa gitmek üzere yurdlarını terkeden birçok Finler, memleketlerine dönüyorlar İtalyan gazeteleri, kısaca şöyle demek istiyorlar: Bu muahede bizim rahatımızı kaçırdı. Türkiye İngilizlerle ve Fransızlarla anlaştığı için Balkanlardan uzaklaşmıstır. Onu Balkanlılar arasından çıkaralım ve cenubusarkî Avrupasında ikü sadî, siyasî ve sair birçok menfaatleri bulunan İtalyanm reisliği altında yeni bir NAD1R NADt \Arkam Sa 5 sütun 4 te~\ Yeni romanımız İÇ GÜVEYSİ Nakleden : Kemal Ragıb E Pek yakında =• EHkili zelzele mıntakasında sarsıntılardan sonra meydana çıkan 92 hararet dereceli su kaynağı ve polis komiserinin ölümüne sebeb olan Emniyet merkezi binasırun harab manzarası Finlandiyalı genc 'askerler, bir ınerasaii (Yaztn S inci gahifede) (Ygztsı S inci $qhifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog