Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Musiki Terbiyesi Paris Konservatuvarı Profesörü Lavingnac'in yazdığı ve Fransız Akademısinin takdir ettiği bu eser 19 ncu tab'ından Abdülhalik Denker tarafından tıtız bir itına ile tercüme edilmiştir. 24 formadan ibaret bu eserin fiatı 125 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ uıl yil umhurı .... ! 00Ö4 İSTANBUL CAĞALOĞLO Telgraf ve mekfub adred: Cumhurtyet, tstanbul Posta Jratusâ: tstanTjul No. 248 General Pertev Demirkan Oğlum Ömer tlhana ÖĞÜTLERİM Matbaai Ebüzziya p nm rv • • . . . . . . Clima 2 7 DİNnClteŞrM 1 9 3 9 Çemberlayn Ribbentropun iddialarına dun cevab verdi ((Bu Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr beyeü: 24298. tdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Ikbal Kitabevi 19 3 9 Fiatı 50 kuruş harbin mes'uliyeti ve akıbetini yüklenmek mecbu riyeti, sözünden dönen, öteki milletlerin hukukunu ve hürriyetini ihlâl eden Alman hükumetine racidir» Garb cephesine külliyetli miktarda asker, malzeme sevkedilmektedir Berlin 26 (Hususî) Hitler bugün 1 Mareşal Göring, Gener Brauçiç ve General Keitel ıle uzun bir mülâkatta bu lunmuştur. SalâhiyetUr mehafilde Alman ordularının bugünlerdc garb cephesinde umumt bir taarruza geçeceği ve bugıinkü mülâkatta bu meselenin tetkik ve müzakere edıldiği beyan edilmektedir. Almanların büyük bir taarruzu bekleniyor Bitaraf memleketlerle muhaberat kesildi Türk ingiliz malî müzakereleri * i{ ingiliz Başvekili; ingiliz ve Türk milletlerinin Cepheye gönderilen takviye kıtaatt Londra 26 (a.a.) Danimarka adaletin mes'uliyetini müştereken taşımakta bulun membalarından alman ve Berline gelen haberler, Hitler'in dün Alman ordusu maları bizi iftihara sevketmektedir,, diyor rüesasile görüşmüş olduğunu teyid et mektedir. Alman kıtaatı mütemadiyen garb cephesine doğru sevkedilmektedir. Fransız askerî münekkidleri son harb esnasmda yapılmış olan topçu ateşinin şimdi kısa bir ateşle idame edileceğini, fakat bu ateşin şiddetli olacağını ve ta arruzun bütün kuvvetile ortaya atılmasmlArkası Sa. 5 sutun 5 te\ Almanyaya gönderilirken İngilizler tarafından musadere edilen petrol varilleri Sovyetlerin tekliflerini Millî Şef tarafından yapılacak kabul resminin Finlândiya tetkik ediyor Cumhuriyet Bayramı programı hazırlandı Ankara 28 (Telefonla) Cumhuriyetı»16 ncı yıldönümü münasebetile ilkteşrının 29 unca pszzr günü Büyük Mıllet Meclisinde Reısicumhur tara fından yapılacak kabul tdrenine aıd program hazırlandı. Kabul törenine davetli zevat saat 12,30 da ve kordıplomatık mensubları saat 12,45 te kendüerme aynlmış olan yerlerde oturacaklardır. Saat 13 te kaGarb cephesi yakınmda bir köyde bulunan Fransız askerleri bir mola esnasmda bul töremne başlanacaktır. Londra, 26 (a.a.) Çemberla>n, | vam etmektedir. İngiliz bölgesindeki müKabul resmınde Buyük Mıllet Mec Avam Kamarasmda geçen hafta cereyan dafaa hatlan mütemadiyen takviye edıl lisi Reısı ortada, Başvekil sağda, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak eden hâdiseler hakkında mutad haftalık mektedir.» Başvekil, bundan sonra hava muhare solda olmak uzere Reısıcumhurun ar beyanatmı yapmıştır. u sütunlarda 3 ıllardır müdafaa beleri hakkında uzun boylu izahat ver kasmda ahzı mevki edeceklerdir. Başvekil ezcümle demiştir fei: pltiğimız Ballan bloku zaman; îcra Vekıllen, Meclıs azalan, Türki« Geçen hafta garb cephesinde m ' dıkten sonra demiştir ki: h pışti de y mu aldı ki s n ycl ye Cumhuriyetı kara, deniz ve hava son him harekât olmamış, yalnız işgal edilen Denizlerde vaziyet kuvvetleri mensubları, Temyiz erkânı, a^larda keh şu tarafın teşebbüsu ve kâh mevzilerde bazı tadılât vuku bulmuştur. « Denizde Almanlar denizalb harve sair törene daveth zevatm kabulünbu tarafm teşvıkıle bır Balkan bloku vü Bunun neticesi olarak Fransız ve Alman bini şiddetlendirmişlerdir. Bunu bekleden sonra Reısicumhur, kıdem sırasüe cude gelmesi ıhtimallerinden bahsedıldıği kuvvetleri şimdi iki memleketi ayıran h.ı mekte 4dık. Sizi temin ederim ki, bu sa yabancı devletlerin buyük ve orta elçinı gdrüyonız? Bu meseleje dair ilk gelen dud hattını işgal etmektedırler. Fransa hada da düsmana nazaran üstünluğo mu[Arkast Sa. 3 sutun 8 da^ haberlere gdre Balkanlılar arasında vu daki İngiliz ordusu için takviye kıt'aları hafaza etmekteyiz. Düşman taliin yardıkua gelecek bır blok içın Berlinde bir iç ve malzeme sevkiyatı geniş mikyas'a de[Arkast Sa 5 sütun 1 de] tima akdolunacağından söz geçiyordu. Bu, Polonyanın taksimi neticesinde bazı büvük devletlerin Balkanlar üzerinde hâkjm bir vaziyet aldıklarını farzettiren zamanlara aid bir hıkâye idi, ki uzun sürAtlar ve bisikletlerle hududa giden Finlandiyalı askerler medi. Fakat şımdi Romanın iltizam ve sahabetine dayanan yeni bit Balkan bloLondra 26 (Hususî) Helsinki'den talebler arasında kabul edilmiyecek şart' ku fıkri ısrarla yürümekte devam ediyor, alman malumata nazaran, Sovyetler ta lar mevcuddur. ve bunda azçok mantık ve münasebet de rafından Finlandiyaya dermiyan edilen lArkası Sa. 5 sutun 5 rej bulanuyor. ııııııımıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııiııııııııııı 1 ıifiıııı ıııııı IIIIU Bu mantık ve münasebeti izah etmeden Izmir Ihracatçılar Birlıği, ihrac mal once Balkan blokunun en doğru şeklıle Iarımızın kıymetinin düşmemesi için fi esasen Balkanlılar tarafından ve kendi atları tespit etmiş ve bir müddettenberi bu aralarında husule getiniecek bir kütle hafiatlar üzerinden satış yapılmasına baş linde tesekkül edebıleceğı hakikatini bir lanmıstır. daha tekrar ve tespit etmiş olahm. Sırf Fakat bazı Izmir ihracat firmaları, îsBalkanlıîarın k^ndi şuur ve idraklerile tanbulda bu şekilde, yani kararlanna itakendi aralarında yapmış olacakları umuat edilmesi lâzım gelen bir birlik bulunmî bir Balkanlılar ittıfakı, coğrafyanın bu madığını gözönünde tutarak şehrimizdeçok 'hassas ve nazık sahasını büyiik devki bazı ihracat firmalarının delâlet ve işletlerin ıhtıra oyuncaşı oîmaktan kurtartirakile Avrupa ithalâtçılanna bazı tekmak gayesıni istihdaf etmek lâzımdır. Beş lifler ve sonra da düşük fiatla sabşlar Bailanlı devletin bd>le bir kombinezonyapmışlardır. la dünya siyasetinde 70 milyon nüfusluk Bu mesele bazı ihbarlarla şüyu bul b'iyük bir devlet roluı,ü oynayacak bir muş ve derhal ismi ortaya çıkan firmalar haJe geçebilecekleri çok aşıkâr bir hakiSa. 5 sütun 6 te\ kattir. Teessürle itiraf ederiz k' bugüne kadar Pa'kan devletleri bu hakikan tamamıle kavrjyacak ve öyle kavrayınca bittabi tatbikata da gecirecek bır kabıliyet gösteremedılcr. Her Balkanh devlet kendi hududlarında kendismı yalnız gördükçe ingiliz efradı Fransız cephesinde mektub yazıyor ve tıraş oluyor Avrupayı karıştıran hrtdiselerin azameti Paris 26 (a.a.) Havas ajansı as hesinde kat'î olarak ümidlerini kaybet karşısında kendısin' zauf hissetmekten de kerî vaziyet hakkında şu tafsilâtı ver mişlerdir. Bu mevzie karşı yeni hiçbir taNakleden: Kemal Ragıb hâli kalmıvacaktır. İşte su veya bu büyük arruzda bulunmamıslardır. devlet hâlâ vazivetın bu perisanlığmdan mektedir: Almanlar faalıyetlerinin en şiddetlisiWarndt ormanınm küçük köyüne karistifade etmek umudlarına düşmekten şı Almanlar evvelki gün ve dün yaptık ni Moselle'nin sarkına nakletmişlerdir. kendini alamıyor. Kumkapı Ermeni kilisesi, ticarethane haline getirllmek YUNUS NAD1 lan mükerrer hücumlara Fransız kıtaatı Almanlar Apach hudud köyünün tam iizere tenıizlenip hazırlanırktt,.. lArkası Sa. 5 sutun 4 te] lÂrkası Sa. 3 sutun 4 te} nın gösterdiği ciddî mukavemet muvace I Fin Hariciye Nazırı, Finlandiyanın istikIâlini müdafaaya azmettiğini söyledî Balkan bloku İzmirde fırsat bulamıyanlar burada bazı mutavasHavamn muhalefetine rağmen topçu düellosu sıtlarla beraber çalışmış ve keşif müfrezeleri faaliyeti devam ediyor Garb cephesine kar yağmağa^ başladı İhrac mallarımızı düşük fiatla satan tüccarlar 11 Garib bir hâdise Kumkapı Ermeni mütevelli heyeti, bir kiliseyi ayda otuz liraya kiraya vermiş! Yeni romanımız İÇ GÜVEYSİ E Pek yakında = (Yazısı 5 inci sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog