Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Musiki Terbiyesi Paris Konservatuvan Profesöru Lavingnac'in yazdığı ve Fransız Akademisioin takdir ettiği bu eser 19 ncu tab'ından Abdülhalik Denker tarafından titiz bir itina ile tercüme edilmiştir. 24 formadan ibaret bu eserin fiatı 125 kuruştur. KANAAT KlTABEVl Onaltıncı yıl sayı: 5 5 5 2 umhuriye Telefon: Başnraharrir ve evl: 22368 Tabrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısnu 24299 . 24290 Telgral elg BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN son eseri: tiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. ry, İSTANBUL C A G A L O G L Ü ^ n : nL NO. 246 Çarşamba 25 Birinciteşrin 1939 N. Çş Alman Hariciye Nazırı, Ingiltereye karşı sert hücumlarda bulundu Ribbentrop'un nutku Von Ribbentrop, harbin mes'uliyetini, Ingiltere tarafından Lehistana garanti verilmiş olmasmda buluyor Finlândiya Sovyet hududundaki onnanlık arazide tahaşşüd eden Fin topçuları Bulgaristan bitaraf kalacak Yeni kabinenin haricî siyaseti anlaşıldı Sofya 24 (a.a.) Başvekil Köseivanof'un riyasetindeki yeni kabine erkânı bugün Kralın huzurunda yemin etmişlerdir. Kabine, bu ayın 28 inde meclisi huzuruna çıkacaktır. Sobranya Sovyet Finlândiya müzakerelerl Moskovadaki Fin heyeti yeni talimat almak üzere Helsinkfye avdet ediyor Son defa yapılan temaslar neticesinde Finlândiyada nikbin bir hava hiiküm sürmeğe başladı Londra 24 (Hususî) Finlândiya heyeti dün gece Moskova'da Kremlın sarayında sabaha karşı saat üçe kadar Sovyet ricalile müzakerelerde bulunduktan sonra Sovyetlerin yeni tekliflerini hâmilen Helsinki'ye dönmüştür. Müzakerelerin ayni heyet vasıtasile mi, yoksa diplomatık kanalla devam edileceği henüz belli değıldir. *** Helsinki 24 (a.a.) Finlândiya a jansı tebliğ ediyor: Sovyetler Finlândiya heyetine yeni tekliflerde bulunduğundan heyet reisi Passiviki ve Maliye Nazın Tanner hükumetle temas etmek üzere bu aksam tayyare ile Helsinki'ye döneceklerdir. Heyetin diğer azası Moskova'da kalmaktadır. Finlândiya Hariciye Nazın yeni vaziyetin endişe verici olmadığını söylemiştir. Finlândiya mehafili nikbin Helsinki 24 (a.a.) Moskova müzakerelerinin «normal terakkiler» kay detmekte olduğu resmen bildirilmekte ve pek yakında bir anlaşmaya vanlacağl kat'î surette ümid olunmaktadır. Finlândiya delegelerinin Moskova'ya lArkast Sa. 5 sütun 6 dd] Alman tayyareleri tarafmdan İngiltere sahillerine yapılan hücumlar esnasında düşürülen bir alman tayyaresinin mürettebatL tayyare denize iner inmez kauçuk bir sandala binerek canlannı kurtarmışlardır. Fakat bu tayyareciler biraz sonra İngilizler tarafmdan esir edilmiştir. Bu şayani dikkat resim tayyare denize düştüğü esnada ahnmıştır. Biraz da iktısadî vaziyetimize dair arbin fevkalâdeliği yalnız muharıblerin değıl, harbetmıyenlerin de iktısadıyatını kanştırıyor. Bitaraf memleketler arasmda bile eşya mübadelesi zorla^ıyor ve pahalanıyor. Hususile şimdi başhyan harbde bitaraf memleketler dahi kendı hallerine göre askerî ihtiyat tedbirîeri airaış olduklarından onları da hiç olmazsa yanyarıya veya ona yakın bir nispette harb hayatı yaşıyor farzetmek mümkündür. Bu zamanın bitar fları sadece ve henüz kan dökmeğe mecbur olmıyan bir şekılde harb hayatı yaşıyorlar. Üstelik abluka kontrolu altında bulunan deniz nakliyatı denizaltı ve hava silâhlannın tehdidlerine de maruzdur. Yukanda kısaca işaret olunan fevkalâde vaziyetler dolayısile bugün dünya memleketlerLden hemen hepsinin iktısadiyadarı itibarile Avrupada başhyan harbden derece derece miiteessir bulundukLrını kolayca anlanz. Bununla beraber hayatın durmasım imkân olmadığı cihetle bu zorlukları yenmek için uğraşınağa ihtiya da vardır, ve herkes bu yolda mesai sarfetmokten hâli kalmamaktadır. Cihanşümul olmak mahîyetîni kazanan bir harbde müşkülât yalnız muhariblerin aldıklan taarruzlardan ve mukabil taarruzlardan doğmaz. Yannı belli olmıyan böyle zamanlaıda her memleket kendi dahilinde de kendine göre bazı tedbirler alır. ^zcümle ihtiyat tedbiri olarak bir takım eşyanm ihracmı yasak eder. Bu eşyarın bugün değilse yana kendisine şiddetle lüzumu olabileceğini hesab ederek. Bunu.ı Leticesinde vaziyetin şu iki şekli arzetmesi gayet tabiidir: 1 Harbin doğurduğu zorluklar mübadeleyi zaten gücleştirmişti. 2 Dahilî tedbirler, bir kısım eşya için, bu güclüğü son haddine götürmüş olur. Danzig 24 (a.a.) Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop, eski muharibler günü münasebetile burada söylediği nutuktar Danzıgın bundan böyle Almanyadan aynlmıyacagını kaydeyledikten sonra Almanya ile Danzigin harbin mes'ulü addedilmek istenildiğini, fakat bugünkü harbin Aımanyaya kelimenin tam manasile empoze edilmiş olduğunu bildirmiştir. Bulgaristan bitaraf kalacak Sofya 24 (a.a.) «Reuter» Yeni Bulgar hükumeti, bugünkü anlaşmazlıkta bitaraflığı muhafaza edecek ve ayni zamanda komşu devletlere karşı da ademi tecavüz siyasetine de devam eyliyecektir. Köseivanof'un dört gün müddetle eski siyasî partiler erkânile görüşmelerinden sonra gene paıtiler harici bir hükumet kurulması burada hayretle karşılanmıştır. Rumen Veliahdi MişeFin doğum yıldönümü Führer 1934 te Pılsudski ile iki memleket münasebatına yeni bir istikamet ver dikten sonra Darzig ve Koridor mesele sinin ergeç halledılmesi lüzumunu hiçbir şi'pheye mahal kalmıyacak veçhile hareket c^miştir. Tam bir sene evvel 24 teşrinievvel 1938 de eskı Polonya elçisi Lipsikiyi Führer namına Bertesgadene davet ctmistim. O gün Danzig'in siyaseten Almanya devletine dönmesi ve iktısaden Polonyaya bağlı kalması hakkında tekliflerde bulundum. Karşılıkh olarak bir otostrad ve bir şimendıfer yapılacak, hududlar kat'î olarak tanmacak ve ademi tecavüz paktı Alman Hariciye Nazın da 25 sene uzatılacaktı. Bu teklife 5 Von Ribbentrop haziran 1939 da bizzat Führer tarafmdan Beck'e benim önümde ve iki mem nunusanide Varşova'yı ziyaretim esnasınleket sefirleri önünde tekrar edıldi. Er da Beck ile aramızda teferrüatile münatesi günü Münih'te ve daha sonra 26 kâlArkast Sa 5 sütun 1 de] Rumanya Krah Majeste Karol, Veliahd Prens Mişel ile bir arada ıııııııııııııııiMiııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııiıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııınııııııııııııiıııııırıtııı Garb cephesinde vaziyet Almanlar bir köy almak için taarruz ettiler Şiddetli çarpışmalardan sonra Fransız kuvvetleri, Almanları geri püskürttü V ilno şehrinde halk mağazalara hücam etti Roma 24 (a.a.) Riga'dan bugün gelen malumata göre, Vilno'da vahim kanşıklıklar çıkmıştır. Aç halk mağazaları ve gtda depolorını yağma etmiştir. Asayiş ancak milislerin halkla çarpışmasmdan sonra iade olunabilmiştir. Birçok ö'lü vardır. Eski Polonya hükumet binalarındaki eşya parçalanmış ve meydanlarda yakılmıştır. Tifüs salgınından Vilno'da 16 kişi ölmüştür. Dost ve komşu Rumanya Veliahdi Altes Prens Mişel bugün 18 yaşını ik mal etmektedir. Dost memlekette bu münasebetle büyük merasim yapılacaktır. Bütün Rumen milleti, çok sevdikleri Altes Mişel'in günün birinde, memleket mukadderatını idare edeceği zaman, bu idarenin kendileri için fevkalâde feyizli bir devre olacağından emin bulunmaktadır. Altes Mişel'in gündelik muhtelif meşguliyetleri vardır. Bu sene lisenin sekizinci sınıfında bulunmaktadır. Mekteb dersleri kendisine sarayda pederi Majeste Kral Karol'un daimî murakabesi altında yirmi kadar Üniversite ve lise profesöru tarafmdan okutulmaktadır Altes askerlik dersleri görmekte ve Bükreşte, askerî alaylardan birinde bir bölüğe de kumanda etmektedir. Derslerden artan çok kısa bir zamanı da Prens Mişel askerî ve mülkî bazı müesseseleri ziyaretle gecinnektedir^.' Fransız ve İngiliz başkumandanları ve diğer ordu erkânı, cepheye gidiyorlaı Paris 24 (a.a.) Havas ajınsına göre askerî vaziyet: Dün bütün gün Forbach'ın garbında oldukça şiddetli müsademeler olnuştur. Bu musademelerin hedefi Alman topraklannda kâin Warndt ormanının yakınlannda bulunan küçük bir köyün işgaî idi. Bazı mmtakalarda mevziî küçük hareketlerin artması Alman faaliyetinin tekrar başladığı suretinde tefsir edilesilir. Fakat bugünkü hava şartları ve bilhassa feyezanlar dolayısile büyük harekât muazzam müşkülâta uğnyacaktır. Maama* fıh Rhin ve Sarre arazisinden daha müsaid topraklarda harekât yapılması ihtimalini gözden kaçırmak ihtiyatsızlık olur. Bu hususta şunu kaydetmek lâzımi dır ki Alman makamatı, Almanyanın garbındaki küçük komşu devletlere ajd az lArkast Sa. 5 sütun 4 tel Litvanya ordusu Vilno'ya giriyor Kaanas 24 (a.a.) Bugün orduya, Vilno mıntakasının işgali emri verilmiştir. tşgal, tedricen vukua gelecek ve bizzat Vilno şehri, pek muhtemel olarak yarın işgal olunacaktır. Litvanya parlamentosu, müstaceliyet kararile, Vilno mıntakasının Litvanyaya iltihakı kanununu tasvib eylemiştir. Eskiden Memel valisi olan Merkys, Vilno mıntakasının idaresine memur edilmiştir YUNUS NADI lArJcası Sa. 5 sutun 5 tel k
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog