Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Birincitesrin 1930 360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunar Tazellğl ve nefaseti ve san'at sahasındakl mevkiinl bllhassa gluten miktannın fazlalığı sebebile bütün plyasada ne kadar ecnebl gluten mamulâtı varsa silip süpUrmUştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka gluten mamulâtı TUrkiyeye gelemez olmuşlar. Hasan gluten makarnası, şehriyesf, bisküvit, un ve sair biltUn muşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. Şeker haistalıklanna ve diyabetlere ve zayıflamak istiyenlere HASAN GLUTEN MAMULATI HASAN Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında Armudlu Belediyesinden: Ankara Belediyesinden: 1 Otobüs idresale diğer belediye vesalti lçln aünacak olan «58262,5» Hra kıymeti muhammenel! 395 aded iç ve 395 aded dı$ lâstikler 45 gün müddette kapalı zart usulile ekEiltmiye konulmuştur. 2 ihalesi 28/11/939 salı gunü saat 11 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat temlsat <4163,12,5» llradır. 4 Şartnamesinı görmek Istiyenlerln hergun Encümen kalemine ve isteklilerin de 28/11/939 saiı günü saat ona kadar teklif mektublarını Encümene vermeleri ilân olunur. «5130» (8192) Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız... Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser Her yerde pullu kutuları ısrarla isteylnlz. lcabında gllnde 3 kaşe alınablllr. Eksiltme ile alınacak bir motopomp ve teferrüatı bedeli muhammeni 1950 liradır. TenıJnat % 7,5 hesabile 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve hususî şartnamesi Armudlu Belediyesinden meccanen tedarik edilir. Eksiltme müddeti 2 ikinciteşrin 939 perşembe günü saat 16 ya kadar yirmi bir gündür. İhale günü bedeli haddi lâyık görülmez veya talibi çıkmazsa arttırma on gün müddetle temdid edilir. Eksiltmiye iştirak etmek İstiyenlerin arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri dairesinde vesaikl lâzımelerini ibraz etmelert lâzımdır. İhale yeri Armudlu Belediye dairesidlr. Daha fazla malumat almak istiyenlerin Armudlu Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (8531)' Diş doktoru diyor ki: Kısa bir müddet «RADYOLİN» kullandıktan sonra dişleriniz inci gibi parladıktan başka mikrobların kâmilen mahvolduğunu; zararlı salya ve ifrazatın kesildiğini, diş etlerindeki iltihabların durdupunu ve nihayet ağzmızda lâtif bir rayiha başladığını duyacaksınız. Helmoblö Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğuklugunu, mesane iltihabını, bel agrısmı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Idrarda kumlann, mesanede taşların teşekkülüne mâni olur. DİKKAT: HELMOBLÖ idrannızı temizliyerek mavileştirir. Sıhhat Vekâletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR.. Maliye Müfettiş Muavinliği Imtihanı Maliye Teftiş Heyetinden: 35 lira maaşlı Maliye müfettiş muavinliği lçln 14 kânunuevvel 1939 perşembe günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Aranan şartlar sunlardır: A) Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazüı evsafı halz olmak, B) 1 kânunusani 1939 tarihlnde yaşı 30 dan fazla olmamak, C) Mülkiye mektebinden (Siyasal bilgiler okulu), Hukuk fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İktısad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak, D) Yapılacak tahkikat neticesinde karekter itibarile müfettiş olabilecek vasıflan haiz bulunduğu anlaşılmak. İmtihana talib olanlar 15 ikinciteşrin 939 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisligine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın rapti lâzımdır : A) Nüfus cüzdanınuı aslı veya tasdikli suretl ve auresl, B) Kendi el yazısile tercümeihal hulâsası (memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesifca, müesseselerde bulunanlar oradan alacakları bonservisleri raptedeceklerdir. C) Askerliğini yaptığma veya tecil edilmlş olduğuna dair resmî vesika. D) Mekteb şehadetnamesi veya tasdiknamesl, E) Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklanna dair resmî rapor. Tallbler lahriri ve şifahî olmak üzere iki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahrirî irrtihan Ankarada ve İstanbulda ve bunda muvaffak olanların şifahî imtihanı Ankarada yapılacaktır. tmtihan Programı: 1 Maliye A) Bütce (ihzarî, tatbikî, tasdik ve kontrolü), Muhasebei TTmumlye kanunu hükümleri, B) Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, veraset ve intfkal vergileri, istihlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyet teşkilâtı, D) İstlfcraz nazariyelerl, tahvill düyun, amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesl ve tarihçesi. 2 iktısad : (İstihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve istihlâk bahisleri) 3 • Mali ve tlcarî hesab, basit ve mürekkeb faiz, iskonto faizli hesabı cariler. 4 Hendese : (Satıh ve hacim mesahaları) 5 Usulü defterî: (Ticarî ve «naî muhasebelerle devlet muhasebesl hakkında nazarî ve amelî malumat). 6 Hukuk idare hukuku (İdarî kaza dahildir), ceza hukuku (esaslar, ve memurlnin vazifeden mütevellid suçları), ceza muhakemeleri usulunden esasa müteallik hükümler. Hukuku medeniye (borçlar kanunu üzerinde umumî malumat, kanunu medeniden ahvali şahsiye, emvali gayrimenkule ve mirasa müteallik hükümler) Ticaret huki;ku (şirketlere müteallik hükümler ve umumî malAmat). 7 Türkiyenin tabiî ve iktısadî coğrafyası ve tarihi hakkında malumat 8 Ecnebi lisanı (Fransızca, almanca ve ingilizceden blri). İmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar 3 sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye müfettişliğine tayin edilecekler ve staj için Avrupaya gönderileceklerdir. (8785) Bayramiç Askerî Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Cinsl Kilosu Tutan Llra K. Gayet temiz Gayet sıhhî Gayet ucuz Hergün Sabah, öğle ve üç defa dişlerinizi Akşam yemeklerinden sonra günde Muvakkat teminatı LlraK. t H A LE N t N Gunü 6aati Şekli 22126,00 1259.45 3/11/939 Cuma 15 Kapalı zar Sı&ır eti 96200 4685,50 61945,00 6/11/939 Pazartesl ,saat 15 te » » Ekmeklik un 476500 (birinci nevi) » 15 » » > 7/11/939 Salı 660,00 8800,00 Kuru fasulye 55000 Sade yağ 19000 18050,00 1353,75 8/11/939 Çarşamba > 15 » » » (blrinci nevi) 1 Bayramlçte bulunan J a n d a m a alay eratınm ihtlyaclan olan yukanda teins, miktar ve tutarlarile muvakkat fceminatlan yazılı dört kalera erzak kapah sarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksütmeleri hizalarında yazüı günlerde Te saat 15 te Askerl kazinosunda yapılacaktır. 3 îjartnameler Komlsyonda her vaMt İçin gSrOlenlllr. 4 Teklif mektublan bir saat evvel makbuz mukabilinde alınacağından kanunun 2 3 üncü madedlerine göre Komlsyona muracaatleri İlân olunur. (8214) RADYOLİN ile fıroalayınız. Ziraat Vekâletinden: Pulluk, Diskharo ve Mibzer Alınacak Zlraî kombinalar Ihtiyacı lçln kapalı sarf usulile 30 aded Mibzer, 15 aded 5 Diskli, 15 aded 6 Diskli pullukla 30 aded Diskharo satın almacaktır. 1 Mibzerin beherine 675,5, Diskli pulluğun beherine 600,6, Diskli pulluğun behefine 750 ve Diskharonun beherine 350 lira kıymet tahmin edllmlştir. 2 İhale 14 birincikânun perşembe günü saat 15 te Ziraat Vekâleti fctoasında müteşekkil Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 30 aded Mibzer için 1519 lira, 15 aded 5 Diskli pulluk için 675, 15 aded 6 Diskli pulluk için 844 ve 30 aded Diskharo için 788 lira muvakkat teminat verilecektir. , 4 Bu maklnelere aid idarl ve fennl şartnameler Zıral Kombinalar Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 İsteklilerin kapalı zarflannı 14 birincikânun perşembe saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 te 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte Konüsyonda hazır buiunmalan. (7906) İyi bir kumandan, tehlike vukuundan evvel tnuktazi tedbirleri aldığı gibi Dürendiş müessese sahibleri de gece beçkisi vazifesini gören bir Işte yüksek blr kremde aranan bu meziyetlerin hepsinl size 1. GENCLIK 2. GÜZELÜK 3. SIHHAT rSATILIK ECZANEı I I Konyada Hulusi eczanesi. Taliblerin sahiblne miipansıatı I I KREM PERTEV lemın eoeoııır. Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 1 1 KREM PERTEV: Bir tuvalet müstahzandır. İnce bir ltina ve yapılışındakl hususiyetl itibarile yüzdekl çizgi ve buruşuklukların te şekkülüne mâni olur. Deriyi genc ve gergin tutar. 2 KREM PERTEV: Bir güzellik vaatasıdır. Genişlemiş mesamatı sıkıştırarak cilddeki purtük ve fcabarcıklan glderir. Çil ve lekelerl izale eder. Teni mat ve şeffaf bir hale getlrir. 3 KREM PERTEV: Bir cild devasıdır. Deri guddelerinin ifrazatını düzeltir. Sivilce ve siyah noktaların tezahürune mâni olur. Cild adalesini besliyerek kuvvetlendirir. Kmu cildler için jrağlı, ve yaglı ciltler için yağsız hususî tüp ve vazolan vardır. Bir Sıhhiye memuru alınacaktır memuru SiNGER KONlROL SAATİNI alırlar ve rahat uyurlar. Millî ve şahsî serveti Yangından ve hırsızdan muhafaza etmeliyiz. Erriniyet ettiğiniz bekçileri geceleri kim kontrol eder? Bekçilerin gezdiği saati kim doğru işaret eder? Sizi yarın bekçilerin muntazam gezmediklerini veya uyuduklarmı kim haberdar eder? Size bekçilerin arasında vazifesine hiyanet edsnleri kim bulur ve ihbar BÜTÜN BU VAZİFELERİ YALNIZ Fabrikaıanmızda istihdam edilmek üzere bir sıhhiye İsteklilerin istlda ile Umum Müdürlüğe muracaatleri. alınacaktır. (8381) Kırklareli İskân Müdürlüğünden: 1 Kırklareline 13 kilometre mesafede Kavaklı köyünde 50, 18 kilometre mesafede Paşayerinde 15, 21 kilometre mesafede Koyunbabada 20, 20 kilometrede Dokuzhüyükte 15, ev ki cem'an 100 aded tip IX göçmen evi inşaatı kerestesinin tamamı hükumet tarafından verilmek üzere eksiltmiye konulmuştur. 2 İnşaatın umum keşif tutarı 29118 lira 11 kuruştur. 3 Eksiltme 10 ikinciteşrln 939 cuma günü saat 15 te Kırklareli İskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon tarafından kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Münakasa şartnamesi, hususî şartname, plân vesair evrak 145 kuruş mukabilinde Kırklareli İskân Müdürlüğünden alınabilir. 5 Muvakkat teminat akçesi 2183 lira 85 kuruştur. 6 Teklif mektublan eksiltme saatinden bir saat evvellne kadar Komisyon başkanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. 7 Eksiltmiye talib olanların ehliyet vesikalarile birlikte müracaatleri ilân olunur. (8624) SÎNGER KONTROL SAATİ MÜKEMMELEN İFA EDER. Resmî dairelere, Polislere, Bankalara, Depolara, Fabrikalara, Hastanelere, Gümrüklere, Deniz ve Demiryollarma, Mekteblere ve bilumum müesseselere fevkalâde lüzumlu bir kontrol aletidir. No. 1001 şeklin aynısı olup bir No. 1002 yanındakinin ayni olup senelik kâğıd mineler, altı anahkapalı vaziyette saatin vaktini tarh ve meşin kaplısı 40 lira gösterir 50 lira. Taşraya bedel karşıhğı gönderilir. Tel: 21964 Diyarbakır Valiliğinden: 1 Diyarbakır Hususî İdaresine aid, Farkm, Bayıkbarkuş, Büyüksu, Hatuni Vakıf Karaveri madraplarının 940, 941, 942 üç senelik kiraları kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. Farkmın tahmin bedeli 20,000, Bayıkberkuşun 21,900 lira, VaVıfkaraverinin 15,000 liradır. 2 Bu madraplara aid şartname Diyarbakır Daimî Encümeninde her vakit görülebilir. 3 Arttırmanm ihalesi 17 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 14 tedir. 4 Arttırma kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Farkın madrabmın muvakkat teminatı 1500 lira, Bayıkbarkuşun 1642 lira 50 kuruş, Vakıfkaraverinin 1125 liradır. 5 Teklif mektublan 17 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 12 ye kadar Vilâyet Daimi Encümen Reisligine verilebilir. 6 K a t l teminat miktarile kira bedelinin tediye şekli ve çeltik kanunu ahkâmına göre riayet edilmesi lâzım gelen hükümler şartnamede yazılıdır. (8539) Pınarhisar Panayın ve Pehlivan Güreşleri Her sese açılmakta olan Pınarhisar sonbahar hayvan ve emtia panayırı bu sene de 8 ikineitesrin 939 tarihinde açılarak üç gün devam edecek ve panayır dan bir gün evvel yani 7 ikinciteşrin 939 tarihinde büyük pehlivan güreşleri yapılacağı ilân olunur. (8684) Singer Saat Mağazası İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 20/10/939 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılamıyan 200 ilâ 300 ton marinlâve ile 70 ilâ 121 ton kok kömürü pazarhkla mubayaa edilecektir Muhammen bedeli 6775 ve ilk teminatı 509 liradır. İstekiller muvakkat teminat makbuz veya banka me'ktubu ve kanunî vesikalarile 20/11/939 tarihlne kadar Komisyona muracaatleri. Şartnamesi Levazım Amirliğimizdedir(2803) Bursa Nafıa Müdürlüğünden: Eksiltmiye konan iş : 1 Bursa San'at okuluna ilâveten inşa olunacak 19,261 lira 05 kuruş keşif bedelli tesvıye atölyesinden 15,000 liralık miktarı olup kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarumıştır. 2 Bu işe aid keşif, fennî, eksiltme şartnameleri, proje ve mukavele örneği, baymdırlık işleri genel şartnamesi, Nafıa Dairesinde görülebilir. 3 Eksiltme 10/11/939 cuma günü saat 16 da Nafıa Dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat vermeleri ikinci maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri ve inşaatı yapacaklarına dair Bursa Vilâyeti makamma yazı ile müracaatle Nafıa diresinden ehliyet vesikası almış olmalan ve 939 yılı Ticaret Odası vesikası göstermeleri lâzımdn. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince eksiltme evrakını hazırlayıp 10/ 11/939 cuma günü saat 15 e kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmea. (8773i İstanbul Defterdar lığından: Eyüb Maliye subesine muamele ve kazanç vergilerinden borclu Küçükmustafapaşa mahalîesinin Abdülezelpaşa caddesi 226228 No.da değirmenci Dimitri Papadopolosun Simens markalı ve 50 beygir kuvvetinde bir aded elektrik motörü, dört aded dişli, bir aded kasnak, iki aded mil, iki aded kuburile beraber, bir aded Macar tezgâhı, dört aded Fransız degirmen taşı, dört aded Robenson markalı İngiliz Santeefus eleği. açık arttırma suretile ve peşin para mukabilinde 27/10^939 CUMA günü saat 10 da paraya çevrlleceğinden talib olanlann yevmi mezkurda mahalli mezkureye gelmeleri ve fazla malumat almak istiyenlerin Eyüb Maliye .Jahsil Şefliğine muracaatleri ikinci defa olarak ilân olunur. X8804) Demir ve tahta fabrikaları DETA Merkezi: Ankara, Selânik caddesi Arda aparbmam A. Ş. Fabrika adresi: Deta Adapazarı Soba, Poyra, Etüv, her nevi araba ve yedek aksamı ile kereste kututma hususunda mütehassıstır. Bilumum döküm, demir ve tahta işleri yapılır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog