Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

24 Birinciteşıin 1939 CUMHURİYET I ıstanbul Levazım Amirliği Haricî askeri kıtaatı ılânları Cinsi Odun Kuru fasulye Kuru üzüm Nohud Kayın odunu Miktarı Kilo 2,795,000 198,000 63,000 93,500 550,000 Tutarı İlk teminatı Ldra K. Lira K. 41,425 3105 88 29,700 2227 50 13,260 992 25 11,340 850 50 6,875 515 65 30/10/939 K. Zarf 1/11/939 » » 31/10/939 | ıstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu ilânları İhale tarihi gekli saati 11 11 16 15 11 Yukarıda yazılı maddeler Lüleburgazda Tümen Satmaalma Komisyonunca kapaü zarfla eksütmiye konulmuştur. İsteklilerin hizalarmda yazılı saatlerden bir saat evveline kadar kanunî vesikaları ve ilk teminatlarını havi zarflanm Lüleburgazda Türaen Satmalma Komisyonuna vermeleri. <613> (8424) Aşağıda yazılı erzaklar hizalarmda yazılı günlerde satın almacaktır. Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilmis olacak. açık eksiltmeler hizalarmda yazılı saatlerde yapılacaktır. Isteklilerin belli günlerde Çanakkalede Müstahkem Mevki Satmalma komisyonuna müra(8311) caatleri. îhale Kilo Tutarı îlk teminatı Garnizonu Cinsi Şekli Tarihi Saati Lira Lira K. 327 75 Açık eksilt. 31/10/39 10 43,700 4,370 Ezine Nohut 611 25 Kapalı zarf » » 10,30 81,500 8,150 Çanakkale > 338 25 Açık eksiltme 2/11 10 45,100 4,510 » Börülce Ezine ve 10,30 Geyikli » 21,900 2,190 164 25 1/11 15,30 83,700 16,740 1255 50 Kapah zarf Çanakkale M a k a m a 16 42.750 8,550 641 25 Ezine » 11,30 82,000 10,250 768 75 » Bulgur 17 134,000 16,750 1256 25 Çanakkale 3/11 15 Kuru fasulye 45.000 6,300 472 50 Ezine 15,30 » » 106,700 14,938 1120 35 Çanakkale 16 Geyikli » > 40,600 5,684 426 30 16,30 Küidbahir » > 63,200 8,848 663 60 140 ton nohut almacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25/10/939 çarşamba günü saat 15 te Tophanede İstanbul Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,000 lira, ilk teminatı 1050 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanunî vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri «293» «8222» 500 aded nöbetçi muşambası almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/939 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. Âmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 lira. ilk teminatı 562 lira 50 kuruştur. Nümunesi Komisyonda görülür. îsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. «322» (8539) Rumeli ciheti Anadolu ciheti için için 8,000 kilo 2,000 Havuç 89,500 » 40,000 Ispanak 40,000 » 21,000 Lahana 89,500 » 40,000 Pırasa 10,600 » 3,500 Kereviz 38,700 » 16,250 Karnabahar 18,700 demet 10,000 Maydanoz I 939940 senesi mahrukat kanununun tatbik olunduğu yerlerin nazarı dikkatine Galatada Rıhtım yakınında pi yasa yerinde kâin bir hanın ikinci katmda asansör ve kaloriferi havi iki odalık bir yazıhanenin icar kuntratı müsaid şeraitle acele, İsteklilerin Galata 1159 pogta kutusuna yazmalan. DEVREDiLECEKTiR Eti Bank Mahrukat Biirosundan: Heyeti Vekile kararile 939 940 kışında mahrukat kanununun tatbik edild'ği «Balıkesir, Bandırma, Izmir, Bayındır, Buca, Bornova, Menemen, Ödemiş. Tire, Torbalı, Uşak, Manlsa, Alaşehir, Salihli, Turgudlu, Akhisar, Rırfcapac, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, İnönü, Osmanelı. Burdur Eskisehir, Adapazarı, Kütahya, Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sapanca. Karaman, Konya, Argıthan, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayserı, Nığde, Sıvas, Samsun, Çarşamba, Ankara, Dıyarbakır, Elâzığ, Malatya, Glresun, Inebolu, Sinob, Trabzon, Sürmene, Hopa, Isparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehlr Amasya, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Bozöyük» şehir ve ka.sabalarında mezkur kanunun şümuliine giren devair, mü&ssesat vesair bına)arın soba ihtiyacları için kok, sömikok, briket, linyit ve taş Jcömürü gibi kurumlu ve dumanlı komürleri kurumu ve dumanile birlikte yakacak ve £oba borularmı tıkamıyacak, sıhhî, fennî, metln, zarif ve ucuz muhtellf boylardakl sobalanmız yukarıda isml geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentalanmız tarafından satılmaktadır. Alâkadarlann ajanlıklara müracaatleri ilân olunur. «5432» (8737) Satıhk ve Kereste Sultanahmedde Umumî Hapisane yerinde Jandarma kısmı tuğlası, bini 9,5 liraya ve kerestesi satılıktır. Parlak ve kârı ;ok büyük bir ticaret içiı Her gün saat 2 den 6 arası • 41370 telefon No. na mmacaatı Sermaye aranıyor Uşak sulh hukuk mahkemesinden: Uşağm Aybey mahallesinden Mustafa oğlu sabık Singer memuru îsmail Hakkı Yurdakul tarafmdan Gemlik Umurbey köyünden Kadir oğlu Mustafa Yılmaz aleyhine açılan 32 lira 9 kuruş alacak davasında evvelce 3/10/939 günü için ilânen daveti kanuniyeye icabef: etmediğinden hakkında gıyab karan verilmiş, muhakeme 8/11/939 çarşamba günü saat 9 a talik kılmmış olduğundanj tayin edilen gün ve saatte Uşak Sul Hukuk mahkemesinde bulunmadığmı: takdirde muhakemenin gıyabmızda bi tirileceği ilân olunur. (8776)' Istanbul Ziraat Müdürlüğünden: Pülverizatör Satm Almacaktır 4275 lira muhammen bedelli 300 pülveriYukarıda cins ve miktarlan yazılı zatör açık ekslltmiye konulmuştur. aded vermorel veya bunun muadilimuvakkat Taliblerin 320 lira 62 kurusluk Aşağıda cinsi ve miktarları yazılı maden komürleri kapalı zarf usulile 7 kalem sebzenin 6/11/939 pazartesi teminatlurını yatırdıklarına dair makbuzları veyahud bu mıktar teminat mek26/10/939 günü hizalarmda yazılı saatlerde mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf günü saat 15 te İstanbul Tophanede tublarile ihale tarihi olan 27/10/939 cuma günü saat 14 te Vllâyet Ziraat Müve şeraitlen'nJ anlamak istiyenler Komisyonda görebilirler. İsteklilerin belli Levazım Âmirliği Satmalma Komis dürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatleri ve şartnameyi görmek üzere gün ve saatlerden bir saat evvel kanunun istediği vesaik ve aşağıda yazılı yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı bu tarihten evvel mezkur Mudurlüğe gelmelerL (8337) ilk teminatlarile teklif mektublarını Komisyona vermeleri ve taliblerin lacaktır. Heyeti umumiyesinin tahmin belli gün ve saatlerde Edirnede Tümen Satmalma Komisyonuna müraca bedeli 20,804 lira 40 kuruş, Rumeli ciHedlyelerde başlıca Uç vasıff aranır; atleri. «571» (8221) hetinin ilk teminatı 1086 lira 33 kuZarafet, Ihtiva ettiği kıymet ve taşıdığı mana rus, Anadolu cihetinin ilk teminatı Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat İhale Cinsi Kıt'ası 474 liradır. Hepsi birden ihale edilebileKilo Lira K. Lira K. saati 1043 20 10 ceği gibi Anadolu ciheti ayn ve Rumeli Lavemarin maden 496,000 13,910 04 Edirne bir hediyede aranabilecek bu üç vasıf da ayrı ayrı vardar ciheti ayn ihale edilebilir. Şartnamesi kömürü Komsyonda görülür. İsteklilerin ka» > 842,000 23,576 1768 20 11 13000 desimetre murabbaı Amenunî vesikalarile beraber teklif mek> > 730,000 20,440 1533 16 rikan vidalası 1040 tublannı ihale saatinden bir saat ev345.360 4,489 68 336 72 17 Uzunköprü Linyit kömürü Bahçekapı Beyoğlu Karaköy Kadıköy 4000 kilo kösele 7200 veline kadar Komisyona vermeleri. Toptan sipariş için ticarethanelerin merkezi olan Istanbulda Bahçekapıda 3600 kilo vaketa 7920 55,000 kilo sabuntm kapalı zarfla ek«314» (8474) Beher çiftine tahmin edilen fiatı 225 Hamidiye caddesinde Meşhur HACI BEKİR nağazasma müracaat 16160 kuruş olan 30,000 çift yemeni kapalı siltmesi 1/11/939 günü saat 15 te Anedilmesi rica olunur. Tenzilât yapılır. 1 Cins, miktar ve tahmin bedeli yu2000 aded fevhid semeri iskeleti alızarfla münakasaya konmuştur. Ihalesi karada Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Muham nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/ kanda yazılı üç kalem eşyanın, 26 6/11/939 pazartesi günü saat 15 te Anmen bedeli 19,800 lira, ilk teminatı 939 çarşamba günü saat 14,30 da Top teşrinievvel 939 tarihine rastlıyan karada M. M. V. Satmalma komisyo 1485 liradır. Şartnamesi Komisyonda hanede İst. Lv. âmirliği Satınalma koperşembe günü saat 14,30 da panunda yapılacaktır. İlk teminatı 4625 İhalesinin 2(K10/939 tarihinde yapılacağı Cumhuriyet gazetesinin 11 birincigörülür. îçinde kanunî ve Ticaret Ozarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. liradır. Evsaf ve şartnamesi 340 kuruşa dası vesikaları da bulunan teklif mek misyonunda yapılacaktır. Tahmin he teşrln 939 tarihli nüshasında ilân edilmiş bulunan Memleket hastanesi içın M. M. V. Satmalma komisyonundan a tublarını saat 14 e kadar Ankarada deli 8000 lira, ilk teminatı 600 liradır. alınacak 607 lira 20 kuruş tahmin bedelli 48 kalem alâtı tıbbiyeye aid eksiltme 2 Kat'î teminatı «2424» lira olup şartnamesi komisyondan her gün alıhnır. İsteklilerin kanunun emrettiği Levazım Âmirliği Satmalma Komisyo Nümunesi komisyonda görülür. İstekli müddeti 21/10/939 dan itibaren on gün uzatılmıştır. İhalenin 31/10/939 salı (8772) nabilir. lerin kanunî vesikalarile beraber belli günü saat dokuzda yapılacağı ilân olunur. belgelerle ihale saatinden behemehal nuna vermeleri. «611» (8421) 3 İsteklilerin belli gün ve saatte Kasaatte komisyona gelmeleri. (325) (8664J bir saat evveline kadar teklif mektub • sımpaşada bulunan komisyona mülannı Ankarada M. M. V. Satmalma Beher çiftine tahmin edilen fiatı 400 M « racaatleri. (8579) komisyonuna vermeleri (633) (8598) 15,000 aded balya tokası almacaktır. kuruş olan 120,000 çift B. tibi fotin kaTesviye aletile .çalışabilen ve inşaatta her türlü ölçüleri yapmağa mukpalı zarfla münakasaya konmuştur. 1 Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/939 çarşamtedir ve almancaya vâkıf bir fen memuru aranmaktadır, istiyecekleri maaş miktarile Beyoğlu P. K. 2293 numaralı posta kutusu adjesine halesi 6/11/939 pazartesi günü saat 11 ba günü saat 14 te Tophanede İstanbul Beher metresine tahmin edilen fiatı Levaamı âmirliği satınalma komisyo• • • • • • • • • I müracaatleri. MM^^H^BIB^HBMB^BIBV 23 kuruş olan 1,500.000 metre çamaşır dedir. İlk teminatı 22.950 liradır. Evsaf ve şartnamesi 24 liraya Ankarada M. M. nunda yapılacaktır. Nümunesi komislık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon 9 kıratlık çok temiz ve beyaz bir yonda görülür. İsteklilerin kanunî ver muştur İhalesi 9/11/939 perşembe gü V. Satmalma komisyenundan alınır. tek taş pırlanta yüzük Sandal Besikalarüe beraber belli saatte komisyonü saat 11 dedir. İlk teminatı 17,550 li îsteklilerin kanunun emrettiği belge desteninde teşhir edümektedir. 2 na gelmeleri. «338» (8789) radır. Evsaf ve şartnamesi 17 lira yirmi lerle ihale saatinden bir saat evveKne teşrinisani perşembe günü saat 14 Belediyemiz fen memurluğuna (175) lira aylık ücretle talib olanlann haiz beş kuruşa Ankarada M. M. V. Satm kadar teklif mektublannı Ankarada M. te müzavede ile satılacaktır. 2500 aded soba borusu, 250 aded ala oldukları vesikalannı veya musaddak suretlerini Belediyemize göndermelerl ilân alma komisyonundan alınır. İsteklile M. V. Satmalma komisyonuna verme (8781) leri. (639) (8596) turka dirsek, 250 aded alafranga dirsek olunur. rin kanunun emrettiği belgelerile ihale almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/ saatinden behemehal bir saat evveline 100,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı 10/939 sah günü saat 15 te Tophanede kadar teklif mektublarını M. M. V. Sazarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartna İst. Lv. âmirliği satmalma komisyonuntınalma komisyonuna vermeleri. mesi İstanbul, Ankara Levazım âmirlik da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1347 lira (634) (8599) leri ve Islâhiyede Tugay satınalma ko 50 kuruş, kat'î teminatı 202 lira 12 kuKuruluş tarihi : 1888 misyonlannda görülür. Muhammen tu ruştur. Şartname ve nümunesi komisBeher adedine tahmin edilen fiatı 8 tan 21,000 lira, ilk teminatı 1575 liradır. yonda görülür. İsteklilerin belli saatte Jira olan 2500 aded battaniye 31/10/939 Eksiltmesi 8/11/939 çarşamba günü sa komisyona gelmeleri. «335» (8786) Şube ve ajans adedi : 262 salı günü saat 11 de Ankarada M. M. at 15 te Islâhiyede Tugay satınalma koZiraî ve ticarî her nevi banka muamelelerl V. satmalma komisyonunda pazarlıkla misyonunda yapılacaktır. Istekliler tekHayvanat için 20 ton yataklık sap asatın almacaktır. İsteklilerin 3000 lira lif mektublarmı saat 14 e kadar îslâlınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3/11/ teminatile birlikte pazarlık gün ve sa hiyede komisyona vermeleri. (8784) 939 cuma günü saat 14 te Tophanede âatinde Ankarada M. M. V. satmalma mirlik satınalma komisyonunda yapıla«664» komisvonunda bulunmalan. (8785) caktır. İsteklilerin kat'î teminatlarile Eskişehir garnizonunda askeri bir bi belli saatte komisyona gelmeleri. (8788) «337» na kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 200.000 kilo un pazarlıkla satın alma tur. Keşif ve şartnamesi İstanbul ve caktır. Muhammen bedeli 24,000 lira, Ankara Levazım âmirlikleri satmalma 9000 kilo salça almacaktır. Pazarlıkla muvakakt teminatı 1800 liradır. Pazar komisyonlannda görülür. Keşif bedeli eksiltmesi 2/11/939 perşembe günü saat lık 2/11/939 perşembe günü saat 10 da 37,959 lira 3 kuruştur. Muvakkat temi 14,30 da Tophanede İst. Lev. âmirliği Edremidde askerî satmalma komisyo natı 2846 lira 93 kuruştur. Kapalı zarf satmalma komisyonunda yapılacaktır. nunda olacaktır. Evsaf ve şartlan ko la eksiltmesi 6/11/939 pazartesi günü Tahmin bedeli 2700 lira, ilk teminatı misyonda her gün gorülür. «701» (8790) saat 16 da Eskişehirde Levazım âmirli 202 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisği satmalma komisyonunda yapılacak yonda görülür. İsteklilerin kanunî vetır. Isteklilerinin kanunun 2 ve 3 üncü sikalarile beraber belli saatte komisyoHepsine tahmin edilen fiatı 187,574 maddelerinde yazılı vesaik ve teminat na gelmeleri. «336» (8793) lira olan 214,000 giyim at nalı ile 86,000 mektublarile mezkur gün ve saatten giyim katır nalı 27/10/939 cuma günü bir saat evvel saat 15 e kadar teklif saat 11 de Ankarada M.M.V. satmalma Doktor Kimyager I mektublannı komisyona vermiş bulukomisyonunda pazarlık suretile satın anacaklardır. (632) (8600) hnacaktır. Kat'î teminatı 21,257 lira 40 kuruş olup şartnamesi 940 kuruşa An Aşağıdaki miktarı yazılı kuru otlar karada M.M.V. satmalma komisyonunidrar, Kan, Kazurat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise dan alınır. Istekliler pazarlık gün ve vesairenin tahlillerini yapar. saatinde kanunî temJnat ve belgelerile de talib çıkmadığmdan yeniden pazarbirlikte Ankarada M.M.V. satmalma lıkla satm almacaktır. Bir kilosunun Divanyolu ortasında.Tel; 23334 tahmin edilen fiatı 4 kuruş 75 santimkomisyonunda hazır bulunmalan. dir. İstekliler şeraitini komisyonda gö(651) (8700) rebilirler. Taliblerin kanunun istediği Dahilî hastalıklar mütehassısı. I vesaik ve ilk teminatlarile 6/11/939 paBeher çiftine tahmin edilen fiatı 480 zartesi günü Edirnede Sanayi kışlasınMuayenehanesini, Taksim Ab I kuruş olan 80,000 çift A. tipi fotin ka daki satınalma komisvonuna müracaatdülhak Hâmid caddesi Milo apar I palı zarfla münakasaya konmuştur. 1 leri. tımanma nakletmiştir. Tel: 43697 I «699» (8791) halesi 6/11/939 pazartesi günü saat 10 Kilo Görele İcra memurluğundan: dadır. İlk teminatı 19,110 liradır. Evsaf 45,120 Görelenin Çarşı mahallesinde mukim ve şartnamesi 1925 kuruşa Ankarada 205,260 Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 5O lirası bulunanlara seÖmer Tekinalpa borclu Görelenin nefsi M. M. V. Satmalma komisyonundan a205.260 nede 4 defa cekifecek kur'a ile aşağıdaki plgnagöre ikramiye dağıtılacaktır. Karaburun köyünden Yunusun oğlu İhlınır. İsteklilerin kanunun emrettiği ' 93,240 san Yayla namına çıkanlan ödeme embelgelerile ihale saatinden behemehal 118,080 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira rine mahalli ikameti meçhul olduğu mübir saat evveline kadar teklif mektub başir tarafından verilen meşruhattan lannı Ankarada M. M. V. Satmalma 4 „ 500 2,000 Çorluda tayyare meydanmda bir nö anlaşılmış ve ilânen tebligat icrasına kan komisyonuna vermeleri. (638) (8597) 1(OOO betçi karakol binasile nakü vasıtalan rar verilmiş olduğundan borclu muma4 „ 250 n için bir aded garajm pazarlıkla müna ileyhin bir ay içinde mahalli ikametini 100 40 4,000 n Beher çiftine tahmin edilen fiatı 820 kasası yapılacaktır. İhalesi 27/10/939 bildirmesi aksi takdirde yapılacak mu100 50 5,000 n kuruş olan 20,000 çift çizme kapalı zarf cuma günü saat 16 dadır. Şartname, ke amele tamamen gıyabında icra edilecen 120 40 4,800 la münakasaya konmuştur. İhalesi 6/11/ şif ve projelerini görmek istiyenler her ği tebliğ makamma kaim olmak üzere n 939 pazartesi günü saat 14 tedir. İlk te gün Çorluda Kor satmalma komisyonu ilân olunur. 20 3,200 (21309) 160 n n minatı 9450 liradır. Evsaf ve şartname na müracaatleri. İlk pey parası nöbetsi 820 kuruşa Ankarada M. M. V. Sa çi karakol binası için 462 lira 90 kuruş, DÎKKAT: HesablanndaJd paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düymlyealei'e ikramiye çıktıjjj takdirde Nadi tmalma komisyonundan alınır. Istekli garaj için 1424 lira 50 kuruştur. İstek Sahib ve Başmuharriri: Yanus % 20 fazlasile verilecektir. lerin kanunun emrettiği belgelerle iha liler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin Umumî neşriyatı idare eden yazı işleri le saatinden bir saat evvel Ankarada deki belgelerile birlikte belli gün ve saKur'alar senede 4 defa, 1 eylOI, 1 birincikflnun, 1 mart ve 1 haziran tarihMüdvru: Hikmet Münif ülgetı M. M. V. Satmalma komisyonuna gel atte Çorluda Kor satmalma komisyolerinde cekilecektir. nunda bulunmalaru «697» (8792) meleri. (640) (8595) Cumhuriyet Matbaası Hacı Bekir Şeker, Şekerleme ve Lokumlarında Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları AU MUHÎDDÎN HACI BEKİR Encümeninden: Urfa Vilâyeti Daimî Fen memuru aranıyor Pırlanta tektaş Manisa Belediyesinden: r~ T. C. ZİRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası CEVAD TAHSİN •Dr. Hüseyin S a l o r * PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog