Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Birinciteşrin 1939 Alman esîrlerî iaşe müşkülâtını anlatıyorlar (50} tarafi 1 tnci sahifede) "şey »öylemiyorlar. Ancak Alman askerlerinin yaşadıkları maddî hâyatı gizlc miyorlar. Alman askerleri soğuktan, örtüsüdükten ve sıcak yemek bulamadtk larından »ikâyet ediyorlar. Esirlerin ifadesine göre, Alman askeri günde bir defa öğleüzeri bir kap sıcak yemek yiyor. Bu sıcak yemek birkaç parça et, »ebze ve patatesi ihtiva eden çor • tbadao ibarettir. Akjam yemeği »oguktur. Ekmek üzerine sürülmü? margarin yağile soğuk sucuk verilmektcdir. Kahve yerine de çay veriliyor. Esirler, Fran»ız aıkerlerinin yiyecek • fcîindeki bolluk ve tenevvüden dolayı hayret etmişlerdir. Fransız askeri günde iki defa sıcak yemek yiyor ve Mtbahları da kahvetini, peynirini buluyor. Fin murahhasları Moskovada (Baştarafı ı tnet tahtfedt} OS1RADYO I Lik heyeti dün toplandı Galatasaray Fener maçının tekrar edilmemesine karar verdi îstanbul lik maçları esnasında herturlü ihtilâfatı tetkik ve intac etmek üzere teşkil edilen «İstanbul lik heyeti» dün ilk toplantısını Mlntaka merkezinde yapmıs' tır. Lik heyetinde her kulübden bir mu rahhas bulunmaktadır. DÖrt haftadanberi yapilmis olan lik maçlarının bütün raporlan tetkik edümiş, maçlardan evvel yapılan itirazlarla ha kemlerin maçlara dair mülâhazalan gözden geçirilmiştir. Hakem raporlatimn en mühimnini Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki maçta Fenerbahçenin yaptığı golden evvel hakem tarafından çahnmıs. olan dü düğe itiraz etmii olan Galatasarayın müracaati teşkil etmiştir. Hakem Şazinin Vermis olduğu raporda golden evvel dü> dük çaldığım kaydetmiş olması, uzun • boylu münakaşalara »ebebıyet vermiftir. Muhtelif fikirlerin çarpışması sonunda bir neticeye varılamadığından îki teklif ayrı ayrı reye konmuş ve neticede Fenerbahçe, Beşiktaş, îstanbulspor ve Altmtuğ murahhaslarmın ekseriyetle verdikleri karar üzerine hakem kararının değişemi yeceğine ve dolayısile Galatasarayın îtirazmın da reddine karar verilmiştir. Hakemin golden scnra evvelâ avutu, bilâhare topun ortaya konrnası hakkındaki harekeü de Galat^Sarayın itirazındaki üçüncü maddeyi teşkil ettiğinden hakem komitesi yeniden bir tetkik yapacak ve netice Galatasaraya teblig edilecektir. Galatasaray lik heyetınin karanna da itiraz e^erse bu ikinci iliraz Mıntaka vasıtasile Futbol Federasyonuna bildîıne cektir. Pastil Antiseptik aksamki programj Türklye Radyodlfuzyon P o s t a l a n DALGA ÜZUNLÜdü 1839 m. 183 Kc*. 110 Kw T. A. Q. 18,74 m. 16106 &CA 20 Kw T. A. P. 31,70 m84Ö5 Kcs 20 Kw 12,30 progratn ve memleket saat ayarı • 12.S5 ajans ve meteoroloji baberleri 12,50 t ü r k müziği: Yeni jarkılardan müntehab program. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşad Erer, Cevdet Kozan. OkUyanlar: Radüe Neydlk, Melek Tok • göz 13,30 14 miizık (karışık program Pl.)ı s program 1S,O3 memleket saat ayarı, ajana ve meteoroloji haberleri 19,23 müzik (dans müziği Pl.) 19,55 kOnUştnâ (kalk iktısad saati) 19,10 Türk müziği (karifik program) 10,30 konuşma (Tavukçuluk) 20,05 Türlc mütiği (klâsik program). Ankara raCyo küme ses ve saz heyeti. İdare eden: Mesud Oemil 21 Ronser takdimi: Halil Bedli Yönetken 21,15 muzlk (rtdyo orkestrası Şef: Dr. PraetoriU»)22 memleket saat ayarı, ajans haberleri, öraat, esham tahvilftt, kambiyo «ukud borsası (fiat) 22,20 rerbest t M t • 22,30 mÜziK (c»ıband Pl.) » 23,25 • 23,30 yannki program ve kapanış. Finlandiyanın alJtğt atherî tedbirler Helsinki, 2 3 (a.a.) «Röyter» Kareli hudud mmtakasmdan dönen müşahidlerin dediklerine göre, bu mıntakalar, silâh ve mühimmatça çok geniş bir surette teçhiz edilmiş, disiplinli ve müessir vaziyetli bir askerî kamp manzarası arzetmektedir. Bir yüksek subay şu beyanatta Sulunmuştur: « Ia$e ve mühimmat meseleleri, çok mükemmel organize edilmiştir. Bütün Finlandiyada hususî rnenfaatler, memnu' niyetle, vatanın menfaati için feda edilmekteduc Millî Müdafaaya memnuniyetle yardımlar yapılmaktadır. Haîk, millî müdafaa hizmetleri için kazanc vergisinin yüzde 25 nispetinde faşlalaştırılmasıru alkışlamaktadır.» Moskovadan buraya gelen bir telgrafa göre, Sovyetler Birliğinde Finlandİyanın hazırhkları hayretle karşılanmaktadır. Sovyetler Birliğinde şurası temin olunmaktadır ki Kremlin, ancak Sovyetler Birliğile komşu devletler arasında dostlugun takviyesini arzu etmektedir. Fakat Finlandiyalılar, Polonyanm ve Baltık devletlerinin mukadderatını gözönünden kaçırmıyarak, hürriyetini muhafaza için lSzım geleni yapmaktadır. Soğuk algınlıfr, neıle ve teneffüı yollırlle geçen ha«tahklardan korur, grlp ve boğaı rıhatmlıklartnda, teı kısıkhftında pek faydılıdır. GÜNÜN BULMACASI 1 2 8 4 Ingîliz Hava Nezarttinin tebliği Londra 2 3 (a.a.) Hava Nezareti tebliğ ediyor: «Geçen cumartesi günü Şimal dent • zinde bir îngiliz kafilesine karşi yapı • lan hava taarruzuna içtirak etmi» olan beş Alman tayyarecisi kurtarıla»ak Grimsby'de karaya çıkanlmışlardır. Bunlardan ağır yaralı olan iki tanesi bir balıkçı gemisi tarafından kurtarılmiftir. L&stikten ufak bir tandala binmiş olan diğer üçü 18 saat kadar su üstündo kal» dıktan tonra pazar »abahı diğer bir balıkçı gemiti tarafından görülerek kurta • nlmıştır. Bunlardan bıri de yaralıdır. îngiliz kafilesine yapılan taarruz et • nasinda yalnız üç Alman tayyaresi dü şürülmedigi, ağır haıara uğrayan dör • dÜncü bir Alman tayyaresinin de denize düstüğU tahakkuk etmijtir. • B t 6 1 • 1 • m m • • m L Makine ressamı alınacak BETOfiLÜ tSTANBUL Askerî Fubrikalar Umum MUdilrlUğünden: Fabrikulanmız için askerliğini ikmal etml? Sanat mektebi meîunu makine ressamı almacaktır. 3656 sayüı kanuna Röre kendilerine ücret verilecektir, Talib olanların en geç 10 ikinciteşrin 939 Rününe kadar Umum Müdürlüğe rnüracaatleri. (8716) İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ • m Letonya Hariciye Nattrımn nutku 8 fi 10 11 tngilter* üzerinde uçan Alman tayyareleri Londra 23 (a.a.) Firth of Forth üzerine hüviyetleri tespit edilemiyen baz> tayyarelerin yaklaçması Üzerine tehlike işaretinin verildiği resmen bildirilmekte • dir. Gelen tayyarelerin düşman tayyaresi olmadığı anlaşıldığından biraz sonra «tehlike zail oldu» işareti verilmi{tlir. Geçen hafta Vefa maçında, üç ay müddetle cezalı olan v Salimi oynatmı$ buhkoçya tanillerinde görülen Sovyt harb g«miUri Litvanyada lunan Hilâl kulübünün de bu usulsüz hareketinden dolayı hükmen mağlubiyeAlman tayyareUri Riga, 23 (a.a.) Bir Sovyet krutine karar verilmiştir. Londra 23 (a.a.) İki Alman tay vazörile iki muhrib Liepaja limanında deyaresi, bugün öğleden sonra Iskoçyanın mirlemistir. cenubu şarkî sahili üzerinde gözükmüf Uhittanda tntihabata başlandı ^ür. îngiliz avcı tayyareleri derlıal, bu Moskova, 23 (a.a.) Tas ajanst isAlman tayyarelerini karsılamıs ve düş gal altında bulunan Polonya toprakların«nan tayyarelerinden birini dü?ürrnü$ttir. da intihabat faaliyetinin saat altıda bas Riga, 23 (a.a.) Bir nutuk söyleyen Munters, Letonyanın Sovyetlerin menfaatleri aleyhine olarak Sovyetleştirildiğini ve iki taraf araımda mütekabil emniyetin kalkmatı Üzerine Sovyetler Birliginin ciddî ihtil&tlarla kar?ıla?tıgım löylemiştir. Hatib ?unları ilâve etmijtir: « Sovyetlerle bir itilâf imzalamaktan imtina edebîlirdik. Fakat Sovyetler Birliginin memleketimizdekİ hususî menfaatlerini inkâr edemezdİk. Moskova ile imza etmiş olduğumuz pakt bizi Sovyet hâkimiyeti altma «okmağa matuf bir te»ebbüs mahiyetinde telâkki edilmemelilidir. Bununla beraber her türlü ecnebi nüfuzuna karsı koyabilmek için kuvvetli bulunmalıyız. Letonya şimdi Sovyet Birliği ve Almanya ile olan ticaretini inkişaf ettirmeğe gayret etmelidir.» m Soldan sağa: ı Çügın kalb (ılti kelime). 2 Büyüitme, bir kadın lfiml. 3 Elblsenln bir kiünu (ceml), bir mevtim, 4 Dlnl meraslm, dil. 5 Ters çevirirseniz bir yemiş olur, şeffaf bir madde, bir cins pasta. 6 Bir soru adatının tersi, oturulacak yerlerdtn, müketa mel. 1 Hanun, kâtibiadil. 8 Ahretta bir yer, eskl m»budlardan. 9 Tiyatro gahnesinln yan ve iç taraflan, haç. ı o Ters çevlrirseniz bir cins köpek olur, gebe. 11 Bir cins jekerleme. Yukandan a|a£ıya: Cinsi Tuttrı Temlnatı İ H A L E N İ N i 1 Bir vllâyetlmla. 2 Cefaya hedef ol Kilosu Lira Lira K. Günü Saati Şekli mu« (iki kelime). 3 Fakat, hayv&nlann stl38000 10260 769 80 20/11/939 Pazartesi 15 Kapah zaril rahisl. 4 îtikad, mUrekkeb degil. 5 Bdebl Pirinc 55000 bir oyun. 6 Intikam ahaeden (İki kelime), Bulgur 8250 618 75 21/11/939 Sah bir harfin okunuşu. 7 Bir kadın ismi, blr»e Odun 1000000 7500 562 50 22/11/939 Çarşamba » » » yin yanarken çıkardığı seslerden. 8 Bir soru edatmın tersi, ak tlstlinde karayı seçme. 9 1 Bftyrftmiçte bulunan jandarma ikinci alay eratının ihtiyaclan Ehil olmakltk, spor takımı. ı o Yuvalar, bir olân yukarıda cins ve miktarile tütarları ve muvakkat teminatlan yazılı edatın kısaltılmj^ı. ı ı Acele, bir rüzgâr. • • Çal^ılı kahve, Pastane ve Lokantası BUKET IstlklAI caddesinda, pek yakında açılıyor. Bayramiç Askerî Satınalma Komisyonu Başkanlığından: EvveJkl buimucanm halledllmla jekll 1 8 3 4 5 1 8 11 M 2 S 4 6 6 Onuncu Balkan oyunlarına Ü S Alman ordutundaki Avutturyaldar ladığım bildirmektedir. întihabatın ilk nekaçıyorlar ticeleri bu akşam belli olacaktır. Londra 23 (a.a.) lsviçreden gelen haberlere göre, Alman orduıunda bulunan Tirol'lu ve Vorarlberg'li Avusturya askerleri arasında yeni bir kaçmak dal gası baslamıstır. Avusturyahlar Alman ordusunda hizmet etmemek için îtalyaya kaçmağa çahşıyorlar. Geçen hafta yüz den fazla asker bu suretle ortadan kay bolmuştur. Alman kumandanlığı bu vaziyet karşısında âciz kalmaktadır. Çünkü dağ devriyeleri firarilere müzaheret eylemektedir. îtalyan makamatı bu istilâya karşı durmak için ciddî tedbirler derpis eyle • mektedir. Fatih Halkevinde halk mektebi Patlh Halkevlnden: 1 Okuma yaama çağını ge«en yurddaslar içtn Evlmiad» bir (Halk mektebi) açümntır. Okuma yuma, safilık bllgisi, heaab bilgisl ve memleket bllgisi derslerini üıtiva eden bu mektebe herkes yaalablllr. 3 aded fotoğrafla hergun saat l o dan 21 e kadar Ev direktörlüğüne mtiracaat edllebüir. 2 Evımiz jTirddaşlann bedenl arusalarinı kOnsülts Ctmek ve normal bir hale ifrağ için ıcab eden beden terbiyesl formüllerini vermek üeere bir beden terblyesi mütehassı«ı arkada? temin etmUtir. Bu ırkadM baftanın patartesi ve çarşaınba günleri saat 1 8 1 9 arasında vaki olacak müracaatlerl kabul eflecektlr. Herkes müracaat edebılir, bedavadır. Atlet kafilemizin reİsİ Semîh variyeti tavzih edivor 7 8 9 I ş L I I ş K|E A L V * u s y 10 11 •c 1 Pl 1 Geçenlerde Atinada yapılan onuncu Balkan oyunlannda atlet kafilemizin reisi bulunan meşhur 100 metre rekordmenimiz Semihten dün aşağıki mektubu aldık; aynen neşrediyoruz: E "AI Z İ SA • P A İM EİT H A L E l TİEİN D E Rm E M • A N • E P • R İ Ş T « S A \H E DİE L E R• M E Tjai M İ Y A D|E n • • MİE D L • 1 K l • t NİAİD İ M • N E Y A N • • i R • E L C E B £ T E 1 •!! RAŞÎD RIZA E. SADÎ TEK r üç kalem erzak kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmeleri hi2alarmda yazıh günlerde ve saat 15 te Asker! kazlnosunda yapılacaktır. 3 Şartnameler Komisyondft her vaklt için görülcbillr. 4 Teklif mektublârı ihalelerinden bir laat evvel makbuz mukabllinde elınacaktır. 5 Taliblerin kanunun «2 3» üncü maddelerine göre Komisyona müracaatleri ilân olunur. (8695)' "" Kiralık kalöriferli odalar ve kat Yazjhane ve Ticarethanelere elverişli ^ Galatada Vuyvoda oaddeslnds Bankalar, Tramvay durak yarlnda Hataran hanında. Kapıcıya müracaat. Tel: 20865 İngilizce Mütercimi Aranıyor İki Alman tahtelbahri batırıldı Londra 23 (a.a.) Hava Nezareti bildiriyor: Birı Şimal diğeri Atlas denizinde olmak Üzere Alman dcnizaltılarma karşı İngiliz tayyareleri tarafından iki taarruz daha yapılmiştır. Her iki taarruz da muvafıakiyetle neticelenmistir. Taarruzlardan sonra de nizaltıların daldığı yerde araştırma ya • pan pilotlar artık denizaltı gemilerinin izine tesadüf edememişlerdir. Konferans Eminönü Halkevinden: 26/10/939 perşembe akşaıni saat 2i de Dil, Tarüı ve Edeblyat şubemlz üyelerinden ve İstanbul Üniversitesı Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Sabrl Esad Slj'avüsell Evlmizin Ca galoğlunflaki salonunda (Halk terbiyesl) mevzulu bir konfermns vereceKtir. D»veUj'e yok tur. ( TEŞEKKÜR Manevî telkin, maddî yajrdımlarile beşeriyete yardım edip Köse Hoca ismile anılan aile reisimiz Mehmed Yücesanin aramizdan gaybubetile duyduğuFaaliyt başlıyor acılan paylaşmak isteyip cenaze Paris 23 (a.a.) Bu aksamki resmî müz merasiminde bulunan akraba ve dosttebliğden sonra mutad olduğu üzere Halarımıza teşekkür ederiz. vas ajansı tarafından nesredilen yarıresEşi: Lutfiye Yücesan mî tebltğde söyle denilmektedir: **• 20 eyluldenberi cephenin. heyeti umuSevgili validemizin irtihall Üzerine; miyesi üzerinde teessüs eden sükunetin gerek tetfin merasiminde bizzat bulunartık devam etmiyeceği anlaçılmaktadır. mak, gerek telgraf çekmek, mektub yolDaha dünden itibarrn devriye faaliye lamak suretile hakkımızda alâka göstinin arttığı görülmüşlü. Bugün ise artık terip derin kederlerimizi paylaşan, bizi Nomanlanda birkaç gece musademesi taltif ve teselli büyiiran ehibba ve evidkaydedilmekle kalınmamı», kıtaat tüfek damıza candan teşekkürlerimizi sunarız. Merhumenin oğullan: ve nıitr&lyöz atesile doğrudan doğruya Konya Müddeiumumisi Haydar Aktemasa geçmijlerdir. Her zaman olduğu tan, İstanbul Belediye murakıbl Lebib gibi askerî faaliyetin en şiddetli olduğu Aktan. yer cephenin Sarr'le Moselle arasındaki garb kısmı olmuştur. ÖLÜM Merhum Kâğıdhane İmamı Ali zevParis 23 (a.a.) Umumî karargâcesi ve Maliye itiraz komisyonu azasınhın tebliği: dan Hulusi Kayaalpin kayınvaldesi NaBütün cephede gece sakin geçmiştir. fiye, rnüptelâ olduğu hastalıktan kurtuAlman tebliği lamıyarak vefat etmiştir. Berlin 23 (a.a.) Nesredilen bir Cenazesi pazartesi günü Ankarada tebligde bildirildigine göre garb cephe ZinCirli camiinde namazı kılındıktan sinde pek hafif bir topçu ve keşif kollarl sonra Cebecideki aile kabristanma deffaaliyetinden başka kayda değer hiçbir nedilmiştir. Hısım ve akrabalanna sabır ve teselli hâdise cereyan etmemistir. dileriz. Bu vefat dolayısile cenaze meDavet rasimine iştirak eden hısım, akraba ve C. MüddeiumUmlllğtnden: tsfanbula geidiği tanışlarımıza teşekkür ederiz. anlaşılan Kırklareli sulh hâkimi Hümi Kemalln Hulusi Kavaalo acele memurlyeUmize mUracaati TİYATROSU Bu gece KadıkBy Sayın Cumhuriyet g&zetesine Hâle sinemasında Onuncu Balkan oyunlarmdan avdette ÜVEY BABA Türk atletlerinin aldıklan neticeleri be No. h biletler gündüzden satılmaktadır. ğenmeyip tenkid eder mahiyette menfi ruh ve kalemle neşriyat yapıldığını eHALK OPERETI sefle gördüm. Bu akşam 9 da (ÜÇ YILDIZ) Alman neticelerin şimdiye kadar 0Yazan: Yusuf Stlruri lanlarla mukayese edilemiyecek kadar 25 çarşamba akşamı yüksek ve kıymetli olduğu aşikârdır. Kadmlann Beğendiği Bu muvaffakiyet efkârı umumiyemizin, Yazan: Mahmud Yesarl bütün Balkan spor aîâkadarlan ve büyüklerinin, galib ve mağlublanmızm takdirlerini kazânmıştır. Bu ciheti iavzihe aayın gazetenizin delâîetini rlca ederirn. Nışantaşı, Valikonağı Onuncu Balkan oyunlarr millî atletizm kafilesi reisi caddesl Semih Türkdoğan Sîcak ve sofuk «u, ki'oHfer, Matbuat takımı Ankaraya elektrik, havagaıi Kayserl Tayyare Fabrikasına bir îngiliıce mütereiml aiınacaktır. Bay vo Dayan olabülr. Gösterilecek ehliyete göre 210 Uraya kadar aylık Ucret verilecektir. Tallb olanıarın Emnlyet Direktörlüğünden a l a c a k i a n h ü s n ü h a l kâğıdı ile istidal a n m nihayet 18 ikinciteşrin 939 günü Kayserifle bulunmalî Ü2ere posta ile gönd«rmeleri ve Kayserlde fabrlltâda 20 ikinoiteçrln MÖ günü yapılaealc l m t i h a n d a hazır bulunmaları ilân olunur. <544Ö» (8706) Çim tohumu meşhür Ravnes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 librellk nsktkî Raygras çlm tohumu Türkiyede yalnız müessesem namına gelmiştir. Bir defa ekildlkten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin/ Belediye ve müesseseleriu tecrübesine amade bulunduruyorum. 4 üncü Vakıf han, 4 UncU kat 18 No.da Bahçe Mimarı Mevlud Baysal Tel: 23426 YAYLA apartımanı Zonguktak Belediyesinden: TÜE lira aylık ücretll fen memurlu|u bo?tur. Fen aıemuru evsafmı olanların evrak ve vasalki l&zımelerlle 19/11/939 tarihino kadar müracaatleri. (8782) •Macar ve Yugoslav diplomalarile Yalova Termal banyolaruun takdirnamesini haiz ve serbest bulunan Türk tebaaflmdan Sayın müşterilerinin emrine amadedir. Beyoğlu, Aynahçeşme Emincami sokak No. 29, FERİD MOHAÇ gîdîyor İstanbul Matbuat takımı, Şeker bayramında gazetelerin tatilinden istifade ederek Ankaraya bir seyahat tertib etmiştir. Ankarada, gazetecilerden teşkil ediZayi 4981 sicil numaralı arabacı ehlecek bir takımla îstanbul Matbuat taliyetnamemi zayi ettim. Yenisini alacakımı arasında bayramın İkincî günü 19 ğımdan hükmü yoktur. Mayıs stadında bir futbol maçı yapılaDavud oğlu Ömer Güler caktır. Bu seyahat münasebetile, İstanbul gazetecileri, Devlet merkezinin gorülecek yerlerini gezecekler, oradaki meslektaşlarile yakından temas imkânmı bulacaklar ve spor mevzuu üstünde tetkikat yapacaklardır. îstanbul Matbuat takımının Ankaraya yapacağl bu seyahat, Ankara matbuat mehafilinde büy^k bir alâka İle karşılanmıştır. Buraya akseden haberlere göre, devlet merkezindeki meslektaşlarımız, îstanbul takımile yapılacak futbol maçı için hazırhklara ve antrenmanlara başlamış lardır. İki şehir gazetecileri arasında yapılacak bu spor teması, bayram günlerinin en Cazib bir eğlencesi olacaktır. En son konfor Yalnız iki Uç daire kalmıştır. Bir masaj mütehassısı Daimî Balıkesir Vilâyeti Mevkii Ayayorgi Mandıra Büyükmaymun Hettar 30 25 11 Enciimeninden: 3000 1500 9000 GÖGÜS VE DAHİLÎ BASTAL1Kİ.AR MÜTEHASSIS1 tstanbul Belediyesi karçısinda Sinan A«a daireleri. Telefon: 23565 M. Osman Saka DOKTOR senelik rüsumu nisbiyesl Lira Muvakkat tetninat akçesl Lira 225 113 675 Frannz tebliği c Ayda 3 Lira Taksitle Bayanlara mahsua son moda 14 ayar altın ••atler ve son listem Gramofonlar. Taşradan sipatiş etmek istiyenlere katalog gönderllir. lstanbulda Sirkecide Lim«n ham «ırasıada Yeikenci hanında No. 8 Erdek kaza^ı hududu dahilinde yukarıda mevkileri yazılı üç parça granlt taç ocağı üç sçne müddetle icara verilmek Üaere «15» gün açık arttırmaya konulduğu halde talib suhur etmedlğinden «10» gün müddetle temdiden müzayedesine devam olunarak 26/10/939 tarihine raslıyan perşmebe günü saat 15 te Vilâyet makammda müteşekkil Daimî Encümen huzurunda İhalesi yapılacağmdan isteklilerin % 7,5 teminat atçelerini vezneye yatırdıklarına dalr makbuz veya banka mefctubîarile malî durümlarını gösterlr Ticaret Odasından tasdikli veslkalarile blrllkte Encümeni Daimlye rnüracaatleri ilân olunur. (8783) Bîçki Dersleri BiçU ProfesöıU Sükru Canalın kadın terzillğinl hocasız flğreten 3 cildden ibaret Biçki dersleri kitablarını • BiçM yurdlftrl ve akşam san'at mektebleri o&renci ve ögretmenleri, tabit ve memur ailelerile bütün aile kadınlarmın daima yanlannda bulundurmalan lânmdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşıhr ve her modele tatbik olunur. 3 cildi birden ( 5 ) liradır. ( Perakende birinci cildi 2. ikinci ve uçuncu dldlert ikişer buçuk liradır.) Bedeli g6nderildiginde posta ile g3nderilir. Satış yeri: Beşiktaş Diki? Yurdu. Vi?ne2ade Dibekçilcamil sokak No. 1/2 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü de, îstanbul gazetecilerinin bu seyahatile yakmdan alâkadar olmuş ve bu hareketi Zayi 3860 numaralı kamyonetin armemnuniyetle karşılamıstır. İstanbul Mat ka plâkası gaybolmüştur. Yenisini alabuat takımı, Ankaraya anform bir halde cağımdan hükmü yoktur. gitmek için antrenmanlara başlamıştır Mose Kohen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog