Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET o JST H A B Bulgar kabinesi Alman propaganda nazırı dün kuruldu ÇörçiPe hücum ediyor Köseivanof, bazı tadi Göbbels'in ortaya attığı iddialar Londra gazetelerine geniş bir alay mevzuu oldu lâtla yeni kabineyi teşkil etti Sofya 23 (Hususî) Müstafa Başvekil Köseivanof bu akşam yeni kabineyi kurmuştur. Köseivanof, Başvekâletle Hariciye Nezaretini deruhte etmiştir. General Nedef Başvekâlet muavini ve Dahiliye Nazırı olarak kabineye dahil olmuştur. Eski Sofya kumandanı General Daskalof da Harbiye Nezaretine getirilmiştir. Berne, 23 (a.a.) «Havas» Diin Alman radyosunda Göbbels, Hatta bir Nazi şefi için bile mutad olmıyan şiddetli bir lisanla Ingiliz Bahriye Nazın Churchill'e hücum etmiştir. Göbbels, bir Amerikaluıın şeladetine istinaden Athenia vapurunun bir Alman denizaltısı tarafından batırılmadıgmı ispata çalışmaktadır. En ziyade hayret edilecek cihet, kat'iyen müspet delillere malik olduğunu iddia eden Alman Nazm muarızına küfürler savurmaktftdır. Göbbels, Athenia işjnin kapanmış olmaktan çok uzak olduğunu ve ancak şimdi başladığım söyledikten sonra «Churchill'i yakasından yakaladım artık bırakmam» diyor ve şu lualleri soruyor: 1 Athenia'yı üç İngiliz torpidosunun batırdığını Amirallık bilirken nasıl olur da siz Alman torpilinden bahsedersiniz? 2 Royal Oak zırhlısı torpili yedikten birkaç dakika sonra battığı halde Athenia'nm torpillendikten ancak 14 saat »onra batmasmı nasıl izah edersiniz} 3 Şüpheli şahidlerinizi nerelerden tedarik ettiniz? 4 Üç tngiliz torpidosunun rolünü ne için sükutla geçiştiriyorsunuz? 5 Tanınmış bir zevzek oldugunuz halde ne için şimdi susuyorsunuz? Athenia'yı hiçbir Alman denizaltısınm batırmadığı bedihi olduğunu beyan eden Göbbels şunları ilâve ediyor: « Bütün dünya Athenia'yı kimin batırdığını bilmek istiyor ve Churchill'i itirafat yoluna girmeğe davet ediyor. Churchill'i bütün dünya muvacehesinde Athehia'yı torpillettirmif olmakla itham ediyorum. Bu ithamname bütün Iisanlarda dünyaya radyo ile yapılacaktır.» bels'in dün akşamki nutku bu sabahki gazetelerin ekseriyetine alay mevzuu olmaktadır. Gazeteler, müteaddid defa gözden düştüğü söylcnilen Propaganda Nazırının bö'yle birdenbire tekrar sahneye dönmesine hayret ediyorlar. Londra gazeteleri, Cöbbels'in hok kabaz kutusundan çıkan şeytançekici olduğu ve dünya sahnesinde oynanan fa ciada komiklik rolünü yaptığı mütalea sındadır. Maarif hastası Yazan; PEYAM1 SAFA Maarif mevzuunda yazılan ve söylenen şeylerin hepsi, bir tek şarkının birkaç hanende tarafından ayrı ayn okunmasına ve ayn ayrı plâklara alınmasma benzer. Değişen yalnız tavır, eda, üslub; güfte ve beste, mana ve makam aynıdır: Kitab yoktur; varsa kötüdür; iyi veya kötü, mektebler açıldıktan sonra aylar geçmiş, bunların bir kısmı yetiştirilememiştir; zırtzırt program, talimatname, tedris metodu, muallim kadrosu değişir; lisan berbaddır ve ıstılah anarşisi devam eder; ikidebir disiplin vak'aları patlak verir; talebe aylak ve haylaz olmuştur; imtihan neticeleri ürkütücüdür; bazı muallimlerin seviyeleri sıniflarından, bazı talebelerinki mekteblerinden aşağıdır; kalite, müthiş bir talebe kabalığının ayakları altındadır; ecnebi profesörler davası bütün fecaaüle sürüklenir; yabancı dil öğretimi gene yoluna konamamıştır, v.s. Mekteblerin kapılan açıldıktan biraz sonra çocuk babalarının, daha sonra da gazetelerin ağzı açılır. Söylenen ve ya zılan seyler, geçen senekinin, evvelki senekinin, on beş sene evvelkinin tıpatıp aynıdır. Maarifte on beş Vekil değişmiş, fakat illetin hiçbir btlirtisi farketmemiş, daima sabit kalan hummanın derecesi bir diziyem düşmemiştir. Bütün «serbest» maarifçiler, fikir adamları, muharrirler, veliler, yıllardanberi bu tifolunun baş ucunda, ayni makamdan, ayni iniltileri sahverirler. Ben de yıllardanberi avcumu yanagıma dayayarak, Arab yâlellerinin acı, uzun, keskin, ve bu davanın yabancılarına göre de, artık adamakılh gülünc tekerriirleri içinde, ayni mededleri savur dum; her yeni gelen Maarif Vekilinin zekâsına, bilgisine, ihtısasına, enerjisine ayni ümidle sanldım; başlangıcda yıkıcı bir tenkid ruhile hareket etmediğimin en açık ve samimî delilini vermis olmak için, hepsini alkışlarla karşıladım ve hepsini hayal kırılışlarile uğurladım. Ne yaptımsa ve ne yaptıksa olmadı. Her sene, mektebler açıhnca, daha köklü ve geniş kültür meseleleri icinde derinleşmek inv kânlarını aramak dururken, hep geçen senelerden devir aldığımız kronik hatalar üstünde tekerlçmeler yapmağa mecbur oldum ve olduk. Bu sene de öyle. Bismillâh, gene başlayalım: Gene kitab yok. Bazı derslerin hiç yok; bazılarınki berbad; bazılarınki de yetişmemiş. öyle matbaalar biliyorum ki, meselâ 70,000 tane basacakları bir kitabın henüz müsveddelerini bile tam almamışlardır. Üç sene evvel, beş sene evvel, on dört sene evvel Maarife dair yazdıklarıma bir göz atıniz. ayni şikayeti göreceksiniz. Şu farkla: Her sene kitablar biraz daha gecikmiştir! Program, talimatname, tedris metodu, muallim kadrosu gene allakbullak. Alın size hepsini bastıran bir inkılâb daha: Ço* cuklar sabah saat sekizde mektebe gidecekler, saat birde çikacaklar. Boyle bir karar verebilmek için Türkiyeyi de, İs tanbulu da, Türk ailesini de, Türk çocuğunu da, Türk sokağını da hiç bilmemek âzım. Mekteble ev arasmdaki mesafe ve vasıtasızlık, bazan çocuğu sahur davulile beraber yataktan fırlamağa mecbur ediyormuş. Maarif Vekâleti de bunu anlamış ki sekizi sekiz buçuğa çıkarmış veya çıkaracakmış. Alm size bir ayda evlerin mekteblerin umumî hayatını ve programlan altüst eden bir karar, hayır, bir ka rarsızlık daha! Beş saat içinde çocuğun beynine üstüste ve tıkabasa günün bütün derslerini doldurmanm eğitim ve öğretim bakımmdan kıymeti üstünde de istediğiniz kadar durunuz. Muallimin smıfa talebeden evvel girmesi gibi yeni icadlan da içine alan bu uîullerin filân Avrupa memleketinde muvaffakiyetle tatbik edildiğini söylemekten ibaret kalan bir müdafaamn da kıymetini mezada çıkarabiIirsiniz. Bu seferlik program ve kitab meseles gibi iki tipik vâkıa üstünde kalalım. Çünkü bir makalede bütün maarif davalarını sere serpe gözönüne koymak niyetinde olamayız. Bir kumaşın cinsini ve kalitesini anlamak için bütün topu açmak şart değildir; onu bir ucundan görmek yeter. Topu daha fazla açacagımız günler de gelecek. Hiçbir müspet çare gösterecek değilim. Bünyeye aid meseleler, bin defa yazdığım gibi, bir apandisit ameliyatmda tek bir neşterin ucile hastaya koşturulan imdadlar nev'inden kestinne ve basit müdahalelerle, iki saatte veya iki sütunda halledilemez. Uzun bir emek isteyen maarif hastasını bir ameliyathaneye sokup çıkararak ayağa kaldırmak ümidinde olanlara katılmıyacğız. Tek başına «para lâzım» veya tek başına «adam lâzım» hükümJerine varan teşhislerden yana değiliz. Hele kongrelerin, şuralann, komisyonların, bir kelime ile lâklâkiyat metodunun bir paralık faydasına inanmıyoruz. Neticesi meydanda: Neşriyat kongresi, daha evvel bin ihtiyac haykırırken, Islâm ansiklopedisi tercümesini ve Maarif Şurası da yeni ders yılinın yeni icadlannı yumurtladı. Bu kalabalıklardan hiçbiri, teker teker dâhilerden de teşekkül etmiş olsalar, münakaşa metodunun münakaşaya değmez aşağılığından dolayı, artık bir yatalak haline gelmeğe namzed maarif hastasını ikide bir degişen kararsız ve yanlış teşhislerden kurtaramaz. R^uf Orbay meb'us Meb'us olmıyan 4 yeni Nazır ile Profesör Zaharof, Gabrovski, Lagof ve müDaily Expres, Cöbbels'in son şakası hendis Vasiliyef de yeni kabineye alınbaşlığı altında yazdığı bir makalede mışlardır. Athenia 'nm zıyaı hakkında Alman naHatayda Belediye intihabatı zinnın beyanatile alay ediyor ve diyor bitti ki: Ântakya 23 (Hususî) Belediye «Göbbels'ten başka ifadesini almiş intihabı Hatayın her tarafmda bitmiştir. kimse bulunmıyan esrarlı bir şahid... Fakat şimdiye kadar îngiliz destroyerlerin Bugün de Antakyada sona ermiş ve ittifakla C. H. P. namzedleri kazanmış den bahseden kimse olmamıştı. Dün ak lardır. şam Vaşington'da bu hususta gayriresmî mütalealarda bulunuluyor ve Çörçil'in Itpanyada «eylâb namuslu bir adam olarak tanınmış olduMadrid 23 (a.a.) Tufan gibi yağu beyan ediliyordu. Şimdi Amerikalıları ğan yağmurlardan sonra Kartejan eya hayrete düşüren şey şudur ki, Athenia letini çok fazla miktarda sular basmıştır. da bulunan birçok Amerikan yolcuları a Sellere inkılâb eden dereler bütün Kar rasında îngiliz destroyerlerini gören baş tejen şehrini kaplamıştır. BoğulanİArın ka kimse olmamıştır. Bunlann hepsi kör kırk kişiyi bulduğu ve hasaratın çok fazla olduğu söyleniyor. müydü}» Diğer taraftan Daily Mail de şoyle yazıyor: «Göbbels, Çörçü'e karşı yaptığı hü cumda Athenia'nm zıyaı hakkında yeni bir nazariye buldu. Cöbbels'in nutkunu dün akşam okuyan Çörçil'in bu nutkun propaganda ve akıllara durgunluk vere cek şeylerle dolu olduğunu ve cevaba lâyık bulunmadığını sö'ylediği bildirilmek tedir.» New» Chronide de |8yle diyor: «Küçücük Göbbels yeniden döndü.» Alicante'den ve Madridden gelen yardım heyetleri, halka yiyecek venneğe muvaffak olmuşlardır. Yeni Kastamonu meb'usu Hüseyb Rauf Orbay Hamidiye süvarisi dersek heıes tarafından daha iyi ve daha çabuknlaşılabilecek olan eski Başvekil, ^ni soy adile Rauf Orbayın evvelki ün yapılan kısmî intibalarda Cumkriyet Halk Partisi namzedi olarakttifakla Kastamonu meb'usu seçildini memnuniyetle öğrendik. Bu, uzica bir müddet memleket hizmetüen uzak kalmış olma fasılasının kapıışı ve Hamidiye süvarisi için yeni b faaliyet hayatmın başlayışıdır. Falanın sebebi üzerinde durmağa ltum görmüyoruz, mademki af karaıirından sonra masumiyet ve beraa ispat edecek muhakemeyi tekranmağa kanunen imkân olmamasıt bedel, Cumhuriyet Halk Partisi Jmumî Reis vekili olan Başvekil •ktor Refik Saydam Bay Orbayı nnzed gösterirken zaten bu cihetin e«ıiyet ve kat'iyetle malum bulunduğuu dahi ayni zamanda sarahatle ilâretmiş bulunuyordu. Siyasî hayatm zamanla hakiaten muhtelif şekiller arzeden türlüteza"> hürlerini kim bilmez? Ama oezahürler hep zamanlannm bazan curu ile beraber yaşı da ateşliyen h b i r icabile ölçülmek gerektir. BunuKİy^ le bilecek kadar olgun insanlanz Holanda Hindîstanı hükümdarlarından biri öldü Amsterdam 23 (a.a.) Holanda Hindistanının en nüfuzlu hükümdarlarından biri olan Cokjakarta'mn öldüğü Batavia'dan bildirilmektedir. îngiliz gazeteleri alay ediyorlar Londra 23 (a.a.) «Havas» Göb Manisa Halkevinin faaliyeti Manisa 23 (a.a.) Halkevi köycülük şubesi bir kafile halinde dün Selim Sahlar, Yılmaz, Sarhanlı. Hacırahmanlı, Ishakçelebi, Kırkagaclı köylerine çok faydalı bir gezinti yapmiş ve köylülerle samimî hasbıhallerde bulunulmuştur. Hindistanın muhtariyeti Millî Hİnd Meclisi vâsi muhtariyet istiyor Borobay 23 (a.a.) Millî Federal Li beral meclisi Hındistanm müstakbel statüsü hakkında Umumî Vali tarafından yapılan beyanatin memnuniyeti mucib olmadığıru bildiren bir karar sureti kabul etmiştir. Karar «uretinde, yapılan beyanatta tnüstakbel Hindistan domiıayonuna diğer dominyonlar gibi muhtariyet verilip verümiyeceğinin açıkça tasrih edilmediği kaydolunmaktadır. »I. ! Amerikada çalışan ecnebi casuslar Bunlarin tevkifi için tedbirler alınıyor Çinde yeni bir hükumet kurulyor Müslümanların noktai nazari NevDelh 23 (a.a.) tslâm birliğınin lcra komitesi Hindistanın müstakbel itatüsü hakkında Umumî Vali tarafından verüen izahatın kâfi addedilmediğine dair bir karar sureti kabul etmiştir. Karar suretinde, ayni zamanda ekalliyetlere aid haklarla bazı mühim menfaatlerin tanınmış olması keyfiyetinin is» lâm birliğince memnuniyeti mucib olduğu tebarüz ettirilmektedir. Eskişehir muallim kursundan mezun olanlar Kütahya 23 (a.a.) Eskişehir Mahmudiye eğitmen kursundan bu devrede mezun olan Kütahyalı 28 egitmen memleketimize gelmislerdir. Eğitmenlerin iştirakile Halkevinde yapılan bir toplantıda eğitmenlerin vazifelerinin büyüklüğü izah edilmiştir. Bunu müteakıb eğitmenler Halkevi bandosu ve lise izcilerile birlikte Ataürk anıtına giderek anıta çelenk koymuşlardır. Anıt başmda heyecanlı hitabelerde bulunan eğitmenler Atatürkün çizdiği yoldan ve tnönünun arkasından yürüyeceklerini tekrarhyarak and içmişlerdir. Tokyo 23 (a.a.) Harbiye Nazın bu sabah Başvekili ziyaret ederek yakınNewYork 23 (a.a.) Federal tahkikat da kurulacak olan merkezî Çin hükumeti bürosu, ecnebi memleketlerine seyahat hakkında müdavelei efkârda bulunmuşeden komünistlerin kullandıklan aahte tur. pasaportlar meselesüe Amerikada casuslann faaliyeti hakkında tahkikata Ruzvelt'e hediye edilen incil başlamıştır, Vaşington 23 (a.a.) Ruzvelt ile Veznedan Amerikan komünist parti ilesi efradı dün Hydepark kilisesinde si azasından Alexandr TVachtenberg o İngiliz hükümdarlan tarafından hediye elan «World Tourists» seyahat acentası dilen kıymetli lncilin tevdii münasebetile kuyudatım alâkadar makamlann tah • yapılan merasimde hazır bulunmuşlardır. kikine arzetmek emrini almıştır. Büyük federal jürl heyeti sahte pasa Adapazarmda bir fabrika portlar meselesini tetklk etmek üzere yandı toplanmıştır. Adapazarı 23 (a.a.) Bugün saat Amerika pasaportlarile Birleşik Devletler arazisinde bulunan birçok ecnebi 18,15 te Nasrullah ipek fabrikasında casuslann yakında tevkif edileceği iyi yangm çikmıştır. Vaktınde yetişen ve haber aîan mahfillerde soylenmektedir. evkalâde gayret sarfeden itfaiye yangı Komünist partlsi sekreterl Earl Brow nın genişlemesine mfini olmuş ve fabrikader'in tahkikat komitesine sahte isim nın yanıbaşında bulunan depoların ve ditaşıyan bir pasaportla birkaç kere se ğer fdbrikaların yanmasmın önüne geç • yahat ettiğini beyan etmij olduğu ha miştir. tırlardadır. Yangm ziyanınm elli bin lira olduğu Irlanda hapisanesinde tahmin edilmektedir. Yangının sebebi ve müsebbibleri hakkında resmî tahkikainfilâk Dublin 23 (a.a.) Birçok İrlandalı :a başlanmıştır. Londra 23 (a.a.) Hariciye Nezaetinden bildirildiğinc göre, İngiltere tarafından Türkıyeye mühim bir ikrazda bulunacağınr. dair Ankaradan alman gaete haberleri resmi bir mahiyeti haiz olmamakla beraber, Türkiyeye ikrazat yapılmasl ve ekonomik kredilrr açılması hulusunda İngiltere, Fransa ve Türkiye aatında konuşmalara girişilmiştir. Son de: Hapisaneden kaçmak Utiyen a akdolunan muahedenin umumî zihnimevkuflar et dairesinde bu hususta tedbirler de Dublin 23 (a.a.) İrlanda Cumhu aiınmıştır. riyeti ordusunun faalij'etlerile alâkadar oFransız meclisi fevkalâde larak siyasî faali; etlerde bulunmakla içtimaa çağırılacak maznun mevkufların Mountjoy hapisaneParis 23 (a.a.) Parlamento teşsinden firar teşebüsleri, akim kalmıştır. rinisaninin ortasından sonra fevkalâde içZannedildiğine göre, dün Dublin'de işitilen şiddetli infilâkla bu teşebbüs arasın timaa davet edilecektir. Daladye ve Reynault, 1940 bütçesida bir münasebet mocuddur. İnfilâk nin teşrinisani ortalanna doğru finans komevkuflar tarafından gizlice tedarik edilen jelinzit bombalarile vuku bulmuştur. misyonuna verileceğini bildirmişlerdir. Amerika halkının verdiği rey Paris 23 (a.a.) Parlamentonun içNevyork 23 (a.a.) Amerikadaki timaa davet edilmesi münasebetile, millî jfkârı umumiye enstitüsü, son yaptığı bir müdafaa ihtiyacları için Daladye'ye veankette, Amerikalıların ekseriyetle, yani rilen geniş salâhiyetlerin 30 teşrinisaniyüzde doksan beş nispetınde Birleşik A de müddeti münkazi olacağı hatırlatılmerikayı Avrupa harbinin haricinde gör maktadır. Hükumetin harb zamanmda mek lehinde rey verdiklerini, fakat İngil barış zamanmdan daha ziyade lâzım otere ;I2 Fransanın harbi kazanmasını iste lan bu salâhiyetin tecdidini istiyeceğine jüphesiz nazarile bakılmaktadır. diklerini bildirmektedir. iethişçilerin mevkuf bulunduğu Montjoy hapisanesinde dün vuku bulan şiddetli bir infilâk Dublin'deki bütün binaların camlannı sarsmıştır. İnfilâk neticesinde vukua gelen karışıkıktan istifade ederek kaçmak istiyen bazı tethişçilerin bu cür'etkârane plâna müra* caat ettikleri zannedilmektedir. Mevkuflardan hiçbiri kaçmağa muvaffak olamamıştır. £1 tezgâhları mamulâtı Ankara paktmdan iyi standard bir hale niyet sahibi her millet getiriliyor memnun olmuştur Dokuma sanayiimizin rekabet dolayıile düştüğü keşmekeşten kurtarılması için şimdilik yalnız İstanbul mıntakasına mahus olmak üzere yapılması takarrür eden dokuma standardizasyonuna aid proje hazırlanmıştır. Bu projeye göre, havh, yaak ve yorgan çarşaflan, çözmeler gibi el tezgâhları mamulâtı, enleri, tipleri, atlkı ve çözgü adedleri tespit edilerek tamamen standard bir hale getirilmektedir. Evvelâ İstanbul mıntakasında tatbik ediecek bu şekil, bilâhare bütün memlekete teşmil olunacaktır. Bu mühim projeyi cuma günü toplanacak olan Ticaret odası idare heyeti tetkik edecek ve bunun üzerine bu proje îktısad ve Ticaret Vekâ etlerine gönderilecektir. Bugün için Hüseyin Rauf Cbayî tekrar millet hizmetine girmi görmekten memnun olduğumuzu kaydetmek, amelî ve hakikî olan bicik zevkli vazifedir. Hamidiye süvâsine Maarîfin «nasıl» değil, «ne zaman» vatan enginlerinde hâlâ ayni hnnet tedavi edileceği davası vardır. Bu sütunseferleri mevcud olduğunu hatılaluf larda methini yaptığımız maarifçi ve terve kendisine muvaffakiyetler dieriz. biyeciler, bu hastanın teşhisini çoktan koymuşlar, ilâclarına' parmaklarını uzatmışlardır. Üstünde «icmai ümmet» olan fiManisada aranan hsydud kirler var. Henüz hiçbirinin tatbikına yaİzmir (Hususî) Gâvur İnam lanaşılmış değildir. Mekteb kitablarının mında bir şerir, yanında meçhıl bir arvaktijıde yetişmesi lüzumunu hangi şura kadaşı olduğu halde Manisaın Yund dan öğreneceksiniz ? Tek kitab usulünün dağında Ahmedli köyüne geerek halflâs ettiğini anlamak için daha kaç ko kın teravih namazmda buluımasından misyon devşireceksiniz ? Istanbulda, Ka istifade ile Mustafa nammaki şahsı dışanya çıkarmış. kendisinda beş yüz dirgadan Boğaziçindeki bir Iiseye yetişlira istemiştir. Mustafa, hayfudun tamek için kaç saat lâzım olduğunu, o yo bancasınm önünde, ancak yÜ2İirası bukuşları tırmanmak için tek vasıta olma lunduğunu söylemiş ve paraa çıkanp dığını hangi Avrupa kitabmda görecek vermiştir. Fakat haydud bunnla da iksiniz ve hangi terbiye dâhisinden soracak ifa etmiyerek, Mustafayı balamış, ösınız? Bazan bir Şirketi Hayriye tarifesi, nüne takmış: Rousseau'nun bütün kitablarından fazla Yürü, kardeşinden alınz. bir maarif meselemizi aydınlatmağa yeDemiş ve beraberce, ileride >aşka bir köye gitmek üzere yola çıknışlardır. ter. PEYAMI SAFA Bu sırada bazı köylüler hâdisıyi göre•ek, derhal o köyü telefonla Jaberdar ;tmişler ve o köy gencleri de "ir pusu kurarak beklemeğe başlamışlardr. Haydud, pusuya düştüğünü anlayına, ayak kablannı, bir parça ekmeğini % Mus;afayı bırakarak diğer arkadaşilî beraber savuşup gitmiştir. Jandarma serseiyi aramaktadır. ISasmakaleden devam"] İngilterenin açacagı kredi hum, neşvünema bulamıyacak, efkân umumiye vicdahlarında inkişaf edemiyecektir. Çünki, gördüğümüz gibi o tohumun esası çürüktü . Ankarada imzalanau Türk İngilizFransız anlaşmasının bir takım devletleri müteessir ettiğine dair ne söylerlerse söylesinler, propagandacılar kimseyi kandıramazlar. Kötü niyet beslemiyen bu pajct, iyi niyet sahibi milletleri istisnasız memnun etmiştir. İzmir Aydın hududuıda öldürülen kaplan tzmir (Hususî) îzmir Aydn hududunda Sökeye yakm Samsundağı eteklerinde, aç kalan bir kaplan, kendi incir bahçesinde dolaşmakta olan Ahmed nammda bir çiftçiye saldırmıştır. Jiftçi, kaplanm gelişini görür görmez vakında buluran çiftesine saldırmış ve hayvanı vurnuştur. Kaplan buna rağmen gene saldrmış ve Ahmedle boğuşmağa başlamıiır. Fakat yarası ağır olduğu icin fazlı mukavemet gösteremiverek ölmüştüı. NADtR NADİ Loyd Corc'un nutkuna verilen cevab Londra 23 (a.a.) Daily Teleg raph, başmakalesinde, Loyd Corc'un nutkunu tahlil ederek diyor ki: «Alman orduları Belçikaya ve Ru manyaya sahib oldukları zaman Loyd Corc, Kayserl'e müzakere etmiş miydi? Nazi rejimi baki kaldıkça, şimdi bir konferansa kim iştirak eder? Ve Hitler'e hangi şartlar koşulur? Konferans esnasmda, Almanyanın ablukası meselesi ne olacaktır? Loyd Corc, nazilerin hüsnüniyetine dair hangi garantileri alacağını izah et memiştir. Alınacak hiçbir garanti göremiyoruz.» Mecliste dünkü müzakereler Ankara 23 (a.a.) B. M. Meclisi bugün Şemseddin Günaltayın başkanhğında yaptığı toplantıda Millet Meclisinin 1939 yılı temmuz ağustos aylan hesabı hakkındaki mazbataya ittıla peyda eylemiş, Ankara şehri imar müdürlüğü, Hava yolları Devlet İşletme jdarepi, Hudud ve Sahiller Sıhhat müdürlüğile Tahlisiye Umum müdürlüğünün 1935 vılı hesabı katileıine aid mazbatalan da kabul etmiştir. Medis gelecek toplantısını 1 teşrinisani çcrsamba günü yapacaktır. Izmirden Ankaraya giden izciler İzmir ramında resmine lerinden Cumhuriyet bayyapıhcak olan büyük geçid iştirak etmek üzere îzmir lise148 i:ci Ankaraya gitmiştir. (HUSIEÎ) Izmirde iskân edilecek göçmenler îzmîr (Hususî) Bu sene Bulgarisan ve Rumanya muhaciri olmak üzere Vilâyetimizde 4 5 bin Türk iskân edilecektir. Bunlardan bir kısmı Tuzlaya çıkanlmıştLT. Oradan da lamire geleceklerdir. İngilizler, jekirdeksiz üzüm alacaklar Zavallı çocuk îzmir (Hususî) Menemenin Alaniçi köyünden Mehmed Ali nammda 12 yaşında bir çocuk, iğri bulunan sopasmı bir kaya arahğına sokarak tazyikle düzeltmek isterken diğer bir kaya yuvarlanarak zavallı çocuğu ezmiş, öldürmüş;ür. îzmir (Husu^ Bir habere nazaran İngilizler yakınla İzmir piyasasından külliyetli miktada çekirdeksiz üzüm alacaklardır. Hiber, piyasada iyi karşılanmıştır. Fiat ih^cat birliğinin tespit Îngiliz Kralının teftişleri susî ettiği fıat oacaktır. Hükumet, hutakas primtrinin de Merkez BanLondra, 23 (Hususî) Kral Corc kasmca kabulü ginü kuru üzerinden tebugün ilk defa olarak Milis teşkilâtlannı diyesini muvafıl görmüştür. Buna aid teftiş etmiş ve cenubî îngilteredeki kışla Vekiller Heyeti carannın yakında çıkması beklenmekfedir. ları ziyaret etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog