Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Musiki Terbiyesi Paris Konservatuvarı Profesöru Lavingnac'in yazdığı ve Fransiz AkademisİDİn takdir ettiği bu eser 19 ncu tab'ından Abdulhalik Denker tarafından titiz bir itina ile tercüme edilmiştir. 24 formadan ibaret bu eserin fiatı 125 kuruştur. KANAAT KİTABEVİ Unaltıncı yıı sayı: 5o4ö umhuri İSTANBÜL CAGALOĞLÜ Telgraf ve Piyangoda kazanmak istiBiletlerim'zi sevimli san'atkâr NAŞiD'in uğurlu elİDden alınız. Kazanırsınız. Adres : Beyazıt meydanı Mahallebici yanınn n n NAŞİD GiŞESi Piyango Telefon: Başmuharrir ve evl: 22368. Talırlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa tnsnu 24299 24290 Postafcutosu:tstanbui NO. 24e Lumartesı z 1 öirıncıteşrın 1 9 3 9 „ . .o . n . . .. . , da 3 No. da NAŞİD GİŞESİ Hariciye Vekijimiz, dün sabah Ankara paktının akisleri memleketimize döndü Uç taraflı muahede Sovyet tebliği münasebetile 'Ankara: 19 (Başmuharririmizden) ariciye Vekılimiz Şükrü Saracoğlunun Moskova'ya vaki seyahat ve zıyaretinden avdeti münasebetile Moskova'da neşrolunan resmî teblığ evvelkı gün bu sütunlarda iki komşu memleket dostluğunun samimiyet ve kuvvetıne aıd olarak kaydettiğimiz düşüncelerı fazlasıle teyid eden çok kıymetli bir vesikadır. Fılhakıka Hariciye Vekilimiz Moskova'ya seyahatinde Sovyetler Hariciye Komıserlıği muavinlerinden çok sempatık dostumuz Potemkin Yoldaşm dört ay kadar evvel Ankaraya vaki ziyaretını iade ediyordu. Bu fırsattan istifade olunarak iki komşu memleketi alâkadar eden meseleler hakkında Sovyetler ricalıle görüşülecek ve Avrupanm şimdi içinde bulunduğu vaziyetler dolayısile ana hatları üzerinde evvelce fikirler teati kılınmış olan bir paktın teferruatı müzakere ve mümkünse bu vesika imza da olunaraktı. Londra, 20 (a.a.) İngiliz matbuatı, Büyük Britanya ile Fransaya karşı olan taahhüdlerine uygun düşmediği için son Sovyet tekliflerini kabulden imtina etmiş olan Türkiyenin bu dürüst hareketini sitayişle zikretmektedır. Bütün matbuat, Türkiyenin bu kararında, hüsnü niyetinin ve beynelmilel taahhüdlere sadakatinin güzel bir nümunesini görmektedir. Ewening Standart, başmakalesinde diyor ki: «Akdenizin sark mıntakasında istikrarın teessüsü, halihazır harbde belki kat'i bir âmil olacakth. Türkiye, kendi tarafından yapılan bu hizmerin ve bu şerefli hareketin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmelidir. Kemal Atatürk, büyük bir millet yetiştirdi ve hürriyeti taziz eden dünya, bugün de onun eserini alkışlamak hususunda, bizzat Türk milleti kadar haklıdır.» Star gazetesi, başmakalesinde, Türkiye tarafından basanlan güzel diplomasi işini tebarüz ettirdikten sonra ilâve ediyor: «Türk, sadık bir dost ve kuvvetli bir muhasımdır. Harb meydamnda Türkle karşılasmış olanlar, omın cesaretine, erkekliğine ve tahammülüne karşı büyük bir hürmet beslerler. nasıl telâkki edildi ? Fransız ve Ingiliz gazeteleri: «Türkiye, dürüstlüğün parlak bir delilini daha göstermiştir» diyorlar Ittifak Milletler Cemiyetinde tescil olunacak Fransız büyük elçisi imza esnasında*. le bahseden yazılar neşretmekte ve btf paktın, gerek sulh davası ve şarkî Akde< niz emniyeti, gere1' Balkanlar müvazenesinin muhafazası bakımından hesabsız a* kisler yapacağını söylemektedir. «Ere Neuvelle» başmakalesinde di* yor ki: « Türkiye, dürüstîüğünün yeni ve [Arkast Sa 5 sutun 1 del Hariciye Vekilimiz, nhtımda selâm resmini ifa eden askerî kıt'ayı teftiş ediyor Ankarada neşrolunan gayet sarih ve samimî izahlar gibi Moskova tebliği de Moskova konuşmalarının pakta aid kıstnı bu defa intac olunamamış olmakla beraber iki memleket dostluğunun her zamanki değîşmez vasfıru muhafaza etmekte bulunduğunu katiyetle kaydetmektedir. Sovyetler resmî tebliğinin •Moskova müzakerelerini telhis eden fıkrasım aynen nakletmek suretile bir de burada okuyalım: « .. Samimt bir hava içinde dcvam eden bu fikir teatisi, SooyeÜer birliğile Turkiye arasındaki dostluk münasebellerinin değişmez vasfını ve iki hiıkumetin sulhu idame ba.hsindehi müştereh arzularım bir kere daha ieyid eylemisiir.» îlâve edelim ki Hariciye Vekilimizin iMoskovaya muvasalatile ikameti müddetinde olduğu gıbi oradan aynlırken de gördüğü gayet hararetli dostluk ve misafırperverlık muameleleri Türkiye efkânumumiyesini pek ziyade mütehassis eyÜç haftayı mutecaviz bir zamandanlemiştir. Misafirperverlıkleri zaten maruf beri Moskova'da bulunmakta olan Haolan komşularımız Türkiye Hariciye riciye Vekılmiz Şükrü Saracoğlu, dün Vekilinin şahsında Türk milletine karşı sabah saat on bir buçukta, Sovyet hükubesledikleri kıymetli dostluğu daha fazla metinin harb sefınelerinden olan «Mosbir dikkat ve itina ile daha kuvvetli bir kova» torpitosıle Sıvastopol'dan şehrimıderecede tezahür ettirmişlerdir. Simdi bü ze gelmiştir. Sovyet hükumetinin Ankatün dünya şunu öğrenmiş bulunuyor ki ra sefiri Trentief'le, Hariciye Vekâleti Moskova müzakereleri Türk Rus dost umumî kâtib muavini Cevad Açıkalm, YUNUS NADt şube müdürlerinden Feridun Cemal ve lArkası Sa. 5 sutun 5 £e] hususî kalem müdürü Abdullah Zeki, Akşam Ankaraya hareket eden Saracoğlu diyorki: ((Sovyet ricalıle konuşmalarımız samimî hava içinde cereyan etmiş, ziyaret eski dostluğun artmasına vesile olmuştur) Franşız matbuatımn mütaleası Askerî heyetlerin müzakereleri Ankara 20 (a.a.) İngiliz ve Fransız askerî heyetleri bugün öğleden evvel ve sonra Genelkurmay temaslarma devam etmişlerdir. Misafirlerimiz öğle yemeğini hususî olarak mislerdir. Paris, 20 (a.a.) Havas ajansı bildiriyor: Bu sabahki gazete tefsirleri: Matbuat, üç taraflı paktı imzalayan Türklerin cesaretinden ve bu dürüstlüğünden hararet Moskova destroyeri süvarisinin ziyaretleri Hariciye Vekılımızın refakatınde bulunmakta idiler. «Moskova» torpitosunu, «Çuçurief» isimli diğer bir Rus torpitosu takib etmekte idi. Her iki torpito da, sabah saat sekızde Boğaz önlerine gelmiş, fakat havanm sisli olması yüzünden, Büyükdere acıklarında beklemek mecburiyetınde kalmışlardır. Sisin açılması üzerine «Moskova» ve «Çuçurief» torpitoları İstanbula doğru yollanna devam etmişlerdir. Vali Lutfi Kırdar, İstanbul komutanı General Halis Bıyıktay, Üniversite rektörü Cemil Bilsel, Parti müfettişi Fikret Sılay, Denizyolları umum müdürü îbrahim Kemal Baybora, muavini Yusuf Ziya, Limanlar umum müdür muavini Hâmid Saracoğlu ve diğer bazı zevat, Hariciye Vekilimizi karşılamak üzere, Tophane rıhtımından Sakarya motörile hareket etmişlerdir. lArlcast Sa. 3 sutun 4 te\ Başvekilin misafirler ziyafeti şerefine İngiliz büyük elçisi muahedeyi imzalarken... Ankara, 20 (a.a.) Bu akşam Başvekıl Dr. Refık Saydam tarafından İngiliz ve Fransız m'safirler şerefine Ankara Palasta bir akşam ziyafeti verilmiştır. Ziyafette Genel Kurmay Baskam Mareşal Fevzi Cakmak, Millî Müdafaa Vekili Naci Tınaz ve şehrimizde bulunan diğer vekillerle İngiliz, Fransız büyükelçile.i, misafır generallerle maivetleri ve Hariciye Vekâleti erkânı Vıazır bulunmu«tnr. Türk Rumen ticaret müzakereleri başlıyor Muharebe vaziyeti Bir ayda düşürülen Alman tayyareleri Dün Rumanyadan yedi kişilik bir heyet geldi, Dün Iskoçya üzerinde içtimalar Tophane köşkünde yapılacak gene bazı Alman tayyareleri görüldü Sıvas Erzurum demiryoluj dün işletmiye açıldı Bu münasebetle müfettişlik ve halkevî binalarile Vali konağınm da küşad merasimi yapıldı Ticaret müzakerelerinde bulunmak üzere dün şehrimize gelen Rumen he^eti Evvelce hazırlıkları yapılan ve müzakereleri bir müddet tehır olunan Türk Rumen ticaret anlaşmdsı müzakereleri için Rumanyadan yedı kisılık bir heyet dün şehrimize gelmişt:r. Türk Rumen ticaret anlasması müzakerelerıne pazartesi gününden ıtıbaren şehrimizde başlanacaktır. Bunun için Ankaradan, Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Reisi Bürhan Sanusun riyaseti altındaki heyetimiz de bu sabah şehrimize gelecektir. Heyetimiz azasından Fıkri, bazı hazırhklar için daha evvel şehrimize gelmiş ve dün heyeti karşılamıştır. Rumanya heyeti Profesör Dimitresko'nun riyaseti altında Rumanya sefareti ticaret konseyyesi Dr. Nihala Manesko, müthesasıs Papesko Ankodien, Dr. N. Branzö, Dr. N . Babo, Dr. Mikaü'den mürekkebdır. Heyetle beraber Bükreş ataşe kommersiyalımiz Nijad da şehrimize gelmiştir. Müzakereler, Tophane köşkünde yapılacakür. Londra, .0 (a.a.) Bu sabah îsErzurum 20 (a.a.) Erzurum bukoçyanm cenubunda ve şarkında tehlıke isareti verilmiştir. Bıİâhare öğrenilmiştir gün en büyük gününü yaşadı. Ray ferki, Alman tayyareleri Lkoçyanın üzerin şiyatının buraya eriştiği ilk gündenberi de uçmuşlardır. Daha t^hlıke işareti ve Erzurumun büyük bir sabırsızlıkla ve işrilmeden evvel İngiliz hava müdafaa top tiyakla beklediği bu açılış töreni tabiatin larının ateşi duyulmuştur. Tehlıke bir sa burası için pek semih ve müsaadekâr davranmadığı bu mevsimde çok güzel bir at devam etmiştir. Londra, 20 (a.a.) Bu sabah Al bahar havası içinde ve bütün civar vilâman tayyarelerınin Fırth of Forth'a doğ yetler mümessillerile en küçüğünden en ru yol almağa başlamış olduklan haber büyüğüne kadar Erzurum halkının teşverılmesi üzerine bırbirini müteakıb üç kil eyledıği muhteşem bir dekor içinde tehlıke işareti verilmiştir. Tayyare hücum yapıldı. lanna karşı müdafaa için Edimbourg'da Sabaha karşı gelmiş olan ilk ve mü vücude getirilmiş olan teşkilât, Alman teakiben saat 7 de gelen ikinci trenden tayyarelerinih şehir üzerinde uçmakta ve sonra Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy, bulutların altında şimale doğru gitmekte Münakalât Vekili Ali Çetinkaya, Ad olduklan gö'rülür görülmez derhal faali liye Vekili Fethi Okyar, Maarif Vekili yete geçmıştir. Biraz sonra İngiliz avcı Hasan Âli Yücel, Riyaseti Cumhur Utayyareleri, havada bir keşif yapmak ve mumî Kâtibi Kemal Gedeleç, Parti GeŞchrimizden dün hareket eden İstanbul . Erznrum aktarmasız yolcu treni vagonlarından biri Alman tayyarelerinin peşine takılmak ü nel Sekreteri Fıkri Tüzerle Dr. Mazhar zere havlanmışlardır. «Tehlike atlatıl Germenin riyasetindeki Millet Meclisi Vekillerimizin kürsü önüne gelmele lıkte kara günler yaşadığı Erzurumluj mıştır.» işareti saat 12 den biraz sonra heyeti, Temyiz, Divanı Muhasebat, Şu rinı müteakib mızıka îstiklâl marşını çal ların bu güzel bayramlarına iştirak ede verilmiştir. Alman tayyarelerinin Firth of rayi Devlet reisi ve azalarını, Parti u mış ve ilk olarak kürsüye geletı Bele mediğinden duyduğu teessürü bildiren Forth üzerinde uçmuş olduklan öğrenil mumî idare heyeti azalarını ve diğer ze diye reisi Mes'ud, rahatsızlığı dolayısile ve onlann en güzel temennilerle kutlu * j mıştir. vaü getirmekte olan üçüncü tren de saat Istanbulda bulunan Uçüncü Umumî lıyan telgrafmı okumuş ve Erzurum "Jİ " * HAYOABPASÂ ANKARA ı ERZURUMi [ArJcast Sa, 5 sütun 5 tei 9,30 da Erzurum istasyonuna varmıştır. Müfettiş Tahsin Uzerin kendilerile bir ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog