Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

20 Birinciteşrin 1939 Karışık ve nasıl yapıldıgi belli olmayan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun Jbhatini tehlikeye koyarsımz. : Allahın yarattığı gibi saf ve tabil hububattan yapılmış H AS AN özlü unları Çocuklarınıza yediriniz. Pirinc Yulaf Buğday Irmik Patates Mısır lurlu Mercimek Bezelya Badem Çavdar İstanbulla Adriyatik limanları arasındaki ekspres lüks postalarına yeniden başlanacağı ve bu postalar her 15 günde bir «ECİTTO» vapurüe yapılacağmı muhterem müşterilerine bildirmekle kesbi şeref eyler. Teşrinisani zarfmda 2, 16 ve 30 tarihlerine musadif perşembe günleri saat 12 de Galata rıhtrmmdan hareketle (İzmir, Pire, Brendizi, Venedik ve Trieste) ye uğrıya caktır. « ADRIATICA „ A. VAPUR ŞiRKETI : İLÂN Helmoblö Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız... I Hasan Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Viîamın Kalori Küvvet Kudret Sıhtıat Neş'e Enerji Zekâ Doğum ve kadın hastalıklan mOtehassısı RIZA UNVER Operatör Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane ütihabını, bel ağrısım, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Idrarda kumlann, mesanede taşların teşekkülüne mâni olur. DİKKAT: HELMOBLÖ idrannızı temizliyerek mavileştirir. Sıhhat Vebâletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR.. hul kaldığı mrntaka mübaşiri tarafmdan verilen meşruhatta anlaşılmakla muhakemenin bu kere muallâk olduğu 20/11/939 pazartesi saat onda Fatih sulh ikinci hulkuk mahkemesine gelmeniz için davetiye tebliğ makamına kaim olmak üzere karan mahkeme ile on beş gün müddetle ilân olunur. ' Galatada Rıhtım yakınmda pi yasa. yerinde kâin bir hanm ikinci katında asansör ve kaloriferi havi iki odahk bir yazıhanenin icar kuntratı müsaid şeraitle acele, îsteklilerin Galata 1159 posta kutusuna yazmalan. Konya şehrinin halihazır haritalarının yeniden alımı işl kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Fatih sulh 2 nci hukuk hâkimliğin Yapılacak işin mahiyeti: Konya şehrinin 1620 hektar vüs'atindeki meskun ve gayrimes'kun sahasınm den: Hüseyin; Kocamustafapaşa Vidin halihazır haritalarmın alımı ile bu sahayi çevreleyen ve 800 hektar tutan a r a zinin takeometrik haritasile cem'an 2420 hektara varan 1/5000 mikyasü iımiiTnt caddesi 55 numarada mu'kim, haritanın tersiminden ibarettir. Adlî müzahereti bulunan Hilmiye İşln maktu keşif bedeU 25200 liradır. Tartelin aleyhinize mahkememizin Muvakkat teminat 1890 liradır. 39/731 esas sayılı dosya ile ikame ey İhale 3 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 15 te Konya Belediye dairesinde lediği eşya bedelinden 277 lira alacak teşekkül edecek İhale Konüsyonu tarafından yapılacaktır. Eksiltmiye iştirak etmei müstehlik değilse eşyanın aynen iade İstiyenlerin Belediyeler İmar Heyetl Fen Şefliğinden iştirak vesikası almaları ve si davasınm icra kılınacak duruşması bunu teklif mektublarma koymalan lâzımdır. Mukavele ve şartnameler Konya Belediyesinden ve Ankarada B. İ. Heyetinden için gÖnderilen davetiye zahrına gösteparasız ahnabilir. İsteklilerin teklif mektublannı tayin edilen günde saat 14 e rilen adresi terketmek suretile çıkıp git kadar Konya Belediye Reisliğlne vermeleri veyahud j)osta ile gönderildiğinde bu tiğiniz ve halen ikametgâhınızın meç saatte Belediyeye vasıl olmuş bulunması lâzımdır. «5224» (8344) Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 Dahiliye Vekâletinden: KREM BALPAMİN Cildinize daimî tazelik ve mat bir seviralilik verir. KANZUK Yalnız BALSAMIN kremlerini kullanınız ÖZÜ Dünyada mevcud Çocuk gıdalarının en mükemmelidir. DEVREDiLECEKTiR BALSAMİN EKSİRİ Yüzdeki çil ve lekeleri giderir. Traştan sonra lâtif serinlik ve yumuşaklık bahşeder. INGILIZ KANZUK ECZANESİ : Beyoğlu İstanbul KANZUK • r HOseyin Salorı D. . 6/8 Dahilî hastalıklar mütehassısı. Muayenehanesini, Taksim Abdülhak Hâmid caddesi Milo apartımanına nakletmiştir. Tel: 43697 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı r . ^ rSATILIK ECZANE Çerkeş Belediye Riyasetinden: Konyada Hulusi eczanesi. Taliblerin sahibine ^ . . ^ ^ M . . miiracaatı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Direktörlüğünden: Niğde Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1 Dlııkîşla kasabasına 32 küometre mesafede olan Çlftehan kaplıcasma ilâve edilecek kısma aid «19337» lira «38» kuruş keşif bedelli inşaatın ihaleye göre takarrür edecek fiatlara nazaran «15000» liraya tekabül eden miktarı kapalı zarf usulile eksiltmlye konmuştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele pTojesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Hususî şartname E Hulâsai keşif cetveli, tahlili fiat, metraj cetveli, fiat bordrosu vesair evrak. İstiyenler bu evrakı Niğde Nafıa Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 3 Efcsiltme 1/11/939 tarihinde çarşamba günü saat «15» te Daimî Encümen odasında toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin «1125» lira muvakkat teminat vermesi, bundan baş%a eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Vilâyete müracaat ederek ibraz edeceği fennî ve mali referans mukabili ehliyet vesikası Komisyonundan alacakları vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 6 TekJif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Daimî Encümene getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğlne makbua mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfmın mühür mumile iyice kapatılmış clması lâzımdır. Postada olacak geci^meler kabul edilmez. (8495) Nafıa Vekâletinden musaddak projesi muciblnce (15922) llra (10) kuruş bedeli keşifli lokomobil alternatör, tablo ve şebeke tesisatı ihale edilmek üzere kapalı zarfla (45) gün müddetle münakasaya konulmuştur. Proje ve teferrüatı beş lira bedel mukabilinde Belediyemizden alacaklan gibi İstanbulda Galatada Assikürasiyonu Generali hanında 67 numarada elektrik mühendisi Hasan Halet Işıkpmardan bedeli mukabilinde alınabllir. Tesisat münakasası 16/11/939 perşembe günü yapılacaktır. Taliblerin e gün zarfında saat 15 te Belediye Encümenine müracaatlerl ilân olunur. (8108) 1 Izmlt, Kars, Balıkeslr, Eskişehir, Antalya, Kastamonu, Isparta ve Samsun Akşam K12 San'at Okullan için mevcud nümunesl mucibince 1600 aded İnegöl tipi sandalya pazarlıkla satm almacaktır. 2 İhalesi 23 birinciteşrin 1939 pazartesi günü akşamı saat 16 da Cağaloğlunda Yüfcsek Mektebler Muhasibliği olarak işgal olunan binada toplanan Komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Ambalâj, nakil müteahhide aid olmafe şartile muhammen bedeli (2560) İM bin beş yüz altmış lria, k a t l teminatı (384) üç yüz seksen dört liradır. 4 Sandalya nümunesini görmek Istiyenlerin mezkur Muhasiblik binasına teslim ve teriije vesair şartlarını öğrcnmek için de Okul idaresine müracaat etmeleri. (8576) / öksüreniere : Katran Hakkı Ekrems v Hakkı Katran Pastilleri de vardır. / Ankara Belediyes inden: 1 Otobüs idresile diğer belediye vesaiti için aünacak olan «58262,5» lira kıymeti muhammenel' 395 aded iç ve 395 aded dı§ lâstikler 45 gün müddetle kapalı zart usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 İhalesi 28/11/939 sah günü saat 11 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Muvakkat tenıirat «4163,12,5» liradır. 4 Şartnamesim görmek istiyenlerin hergün Encümen kalemine ve îsteklilerin dp 28/11/939 salı günü saat ona kadar teklif mektublarını Encümene vermeleri ilân olunur. «5130» (8192) GARSON Aranıyor İşletmemizin Guleman merkezindeki memurin kantini için biı garsona ihtiyac vardır. Tenvir, teshin, oda işletmeye aid şimdilik ayda net 35, T.L. verilecektir. İşinden memnun kalındığı takdirde ücreti arttmlacaktır. Taliblerin kısa tercümei halleri varsa bonservis suretlerı ve bir de fotoğraflarile tahriren «Eti Bank Şark Kromlan İşletmesi Maden > adresine müracaatleri lâzımdır. Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası Haliç Karaağaç istanbul ŞAKIR ZUMRE IÛMRE Rafael Bonfil Ticarethanesi Konkordato Komiserliğinden: Izmlrde Odunpazarında 17 numarada manifaturacı Rafael Bonfil tarafından alacaklılarile konkordato akdi için mühlet verilmesini istemesi üzerine İzmir icra tetkik merciince yapılan tetkikat sonunda: İki aylık mühlet verilmesine ve komiser tayinime karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde mumaileyh Rafael Bonfil'den alacak iddiasında bulunanlar vesaiklerile birlikte Büyük Kardiçalı hanında 2, 3 sayılı yazıbaneme her gün saat 16 dan 18 e kadar müracaatle alacaklarını kaydettirmeleri aksi takdirde muayyen müddet içerisinde müracaat etmiyenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyecekleri husıısu icra ve iflâs kanununun 292 nci maddesi hükmüne tevfikan keyfiyet ilân olunur. «3832» (8512) İzmir Telefon Müdürlüğünden: 1 9/10/939 tarihinde ihalesi yapılamıyan «16,000» lira muhammen bedelli 4000 metre elli devreli denizaltı telefon kablosu bir ay zarfında pazarlıkla satm almacaktır 2 İlk teminat 1,200 lira olup ihalesi 9/11/939 tarihli perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 3 Şartnameler her gün İzmir ve, İstanbul Telefon müdürlüklerinde parasız verilecektir. 4 İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ve diğer kanunî vesaikle İzmir Telefon müdürlüğünde müteşekkil satmalma komisyonuna müracaatleri ilân olunur. «3800» (8496) KÖMUR SOBALARI Memleketimizin ilk soba fabrikasının 15 senelik tecrübesi mahsuludür. Telefon: 43214 Telgraf: ZÜMRE eONGULÛAH HALk Baklavada Fındık, Dondıırmada Fındık, Çikolatada Fmdık, Pastada Fındık, Çörekte Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, Ayakta Fındık bir hayattır. Kışın Fmdıklı Çörek, yazm Fındıklı Dondurma kuvvetin Ö Z Ü D Ü R. Londra ve Parisin en meşhur fabrikalanndan gelen Bayanlara mahsus mantoluk, rop ve kostum tayörlük yüksek fantazi rodier, moreau, hanis, tweed ve saire YÜNLÜ KUMAŞLARIN emsalsiz çeşit, cins ve renkleri Beyoğlunda BAKER Mağazalannda her yerden müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla satılmaktadır Milâs icra memurluğundan: Marku Armana borclu ölü Şemoil Benşunşan veresesinden kardeşi İzak ve Rahamim ve Çelebi ve Reynenin ikametgâhlan meçhul olduğundan mu rislerinin işbu borcundan dolayı ipotek gösterdiği gayrimenkullere 27/9/939 tarihinde 3 yeminli ehli vukufla kıy met konulmuş olduğundan yapılan takdiri kıymete bir itirazîan varsa ilân tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirmeleri ilân olunur. Sahib ve Başmuharriri: Yunu* Nadi Umumî neşriyatı idare eden yazx tsleri Müdürü: Hikmet Münif Ülgen Cumhuriyet Matbaast FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERIBİRÜĞİ Kullanış Konfor Ekonomi ucuzluk Her cins kömürü kolaylıkla yakar. Bütün zevkleri okşıyacak evsafta muhtelif tiplerde, sade, kromlu ve emaye cinslerde oda, salon, apartiman, dershane ve koğuşların teshinini temin edecek eb'adda sobalar. I Yeni kataloğlarımızı isteyiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog