Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

20 BirîncîfgşTİn 1939 CTJMHUBÎYET | ıstanbul Levazım Amirlıği Harici askeri kıtaatı ılânları Aşağıda yazüı üç kalem erzak Tekirdağında Askeri Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla satm alınacaktır. İsteklilerin kanunun istediği vesikalarla birlikte belli günlerde adı geçen Komisyona müracaatleri. (8478) Miktarı İlk teminat İhale tarih ve saati Tutan Cinsi Lira Ton Lira Sığır eti 2145 6/11/939 16 110 28,600 Yulaf 25,400 1905 8 » » 635 Kuru ot 15,400 1155 9 > > > 440 İhale gün ve saati Tutan îlk teminatı Miktarı Lira K. Kilo Lira Kuru ot 2783 59 16 660,000 24/10/939 29,700 Yulaf 2707 04 11 550,000 28,875 » » » Yulaf 1378 13 11 280,000 14,700 25 > » Arpa 1312 50 16 280,000 14,000 Konyadaki kıtaat için yukarıda yazılı ot, yulaf, arpa hizalannda yazılı tarih ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktıt. İstekliler şartnamelerini Ankara. İstanbul, Konya Levazım âmirlikleri satınalma komisyonlarında görebilirier. Teklif mektublan ihale saatinden bir saat evvel Konyada satınalma komisyonuna vermeleri. «552» (8119) Cinsi Aşağıda cinsi ve miktarlan yazılı maden kömürleri kapalı zarf usulile 26/10/939 günü hizalarında yazılı saatlerde mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şeraitlerinı anlamak istiyenler Komisyonda görebilirler. îsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel kanunun istediği vesaik ve aşağıda yazılı ilk teminatlarile teklif mektublarını Komisyona vermeleri ve taliblerin belli gün ve saatlerde Edirnede Tümen Satınalma Komisyonuna müraca(8221) «571. atleri. Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat İhale Cinsi Kıt'ası Lira K. Lira K. saati Kilo 13,910 04 1043 20 10 Lavemarin maden 496,000 Edirne kdmürü 11 23,576 1768 20 842,000 16 20,440 1533 730,000 17 ^ 489 68 336 72 345,360 Uzunköprü Linyit kömüru | Gayrimenkul Satış îlânı Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Celâleddin, Hayriye, Ahmed Bürhaneddin, Mehmed Nureddin, Fatma Melâhat ve Havva Müzeyyenln 13295 hesab numarasile Sandığınuzdan aldığı (6000) liraya karşı birinci derecede ipotek edlp vadesinde borcunu vennediğinden hakkmda yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesıne göre satüması icab eden Beyoğlunda Tomtom mahallesinin eski Leh, yeni Folonya, en yeni Nuruziya sokağmda eski 26, 23, yenl 28, 30 kapı, 317 ada, 28 parsel numaralı mağazası olan kârgir apartımanm tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (1687) lira pey akçesi verecektir. Milll bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Beledlye resimleri ve Vakıf lcaresl ve tavlz bedeli ve tellâliye rüsumu borcluya aiddir. Arttırma sartnamesi 1/11/939 tarihindsn itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Serrisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesalr Iüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında vardır Arttırmıya girmiş olanlaT, bunlan tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 4/12/ 939 tarihine musadif pazartesi günü Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan aîınmâsı icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdlrde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 19/12/939 tarihine musadif salı günü ayni mahalde ve aynl saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde buakılacaktır. Haklan Tapu slciDerile sabit olmıyan alâkadarlar ve lrtlîak hakkı sahiblerinir bu haklannı ve hususile falz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspitelerile beraber dairemize bildlrmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildlrmemiş olanlarla haklan tapa ateUlerlle sabit oimıyanlar satış bedeUnln paylaşmasından harlc kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938'957 dosya numaraslle Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Annelere, muallimlere, ve çocuk bakıcılara ÇOCUK BAKIMI Yazan: Doktor ALI ŞUKRU ŞAVLI 1 günlükten 14 yaşına kadar sıhhî çocuk büyütme ve besleme bilgîsi Satış yeri: Cumhuriyet kütUbhanesl Istatbul Ankara cad. 101 Fiatı 130 K r ş ^ uu Eleşkirt Malmüdürlüğünden: Eksiltmiye konulan iş : 1 Eıeşkirt kazasmda yapüacak hükumet binası Inşaatıdır. 2 Keşif bedeli 46987 lira 86 kuruştur. 3 Eksiltme 6/11/939 pazartesi günü saat 15 te Eleşkirt kazası Eksiltme Komisyonnnda Malmüdürlüğü odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri evrak üç lira bedel mukabüinde Eleşkirt Malmüdürlüğünden alınabilir ve Ağrı Nafıa Müdürlüğünden görülebilir. 5 Eksiltmiye girmek için isteklilerin 3524 lira dokuz kuruşluk muvakkat teminat vermeleri Ağrı Vilâyetinden bu işe girebileceklerine dair alınmış vesika ibraz etmeleri muktazidir. Bu vesika İçin eksiltme yapılacagı günden en az sekiz gün evvel blr istida üe isteklilerin Ağn Vilâyeti makamma müracaatleri ve bu müracaatlerine şimdiye kadar yaptıklan benzeri inşaat işleri yaptırmış idarelerden aldıklan vesîkaları raptetmeleri lâzımdır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. 6 IsteklDer teklif mektublannı ihale günü olan 6/11/939 pazartesi günü saat ona kadaı Eksiltme Komlsyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (8419) D İ K K A T I Devlet Demiryollan İsletme U. Müdürlüğünden: | Muhammen bedel ve teminat miktan aşağıda yazüı 135010 Kg. civata ve «omun 27/11/1939 pazartesi gunü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazüı muvakkat temfrıatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komlsyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (125) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satümaktadır. (8272) Muhammen bedel Muvakkat teminat Lira Lira Yerli maü teklif edildiiğ takdirde 48129 3609,68 Cıf teklif edildiğ takdirde 25058 1879 35 Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlere muhatnminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısuıa kadar borç vermek suretile kolaynk göstermektedir. (8674) İnşa edilmekte olan tamirhane binası ve müştemilâtının ikmali inşası münakasası kapalı zarf usulile Çorlu Kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ihalesi 23/10/939 pazartesi gunü saat 16 dadır. İlk pey parası 3000 lira olup şartname, keşif ve projeleri 2 liraya Corluda komisyondan ahnabilir. îstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle diğer istenilen vesaikle birlikte belli gün ve saatten bir caat ovif^ı komisvona teklif vermeleri «558» (8117) AntalyadaM kıtaatın ihtiyaa olan 538,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sartnamesi îspartada Tümen satınalma komisyonunda göriilür. Muhammen tutarı 59,180 lira, ilk teminatı 4209 liradjr. Eksiltme 21/10/ 939 cumartesi günü saat 16,30 da îspartada Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler belli gün saat 15,30 a kadar teklif mektublarını komisyona vereceklerdir. «553» (8113) Edirne için aşağıda cinsleri yazılı iaşe maddeleri satın alınacaktır. Taliblerin şeraiti anlamak üzere Edirnede Sanayi kışlası Satınalma komisyonuna müra caatleri, eksiltme 24/10/939 salı günü saat 14 ten itibarendir. (644) (8659) Cinsi Toz şeker Hayvan tuzu Benzin Arpaşehriyesi Lâvamarin maden kömüru Çorbalık pirinç Odun. Spor Eğitmen Kursu Direktörlüğünden: 10 birinciteşrin 939 tarihll Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinde yazılı olduğu günde ihalesi yapılamıyan Vaniköyünde B. T. U. müdürlüğü Spor Eğitmen kursu jimnastikhanesinin yarıda kalan salon döşemelerinin İhalesi 23 ilktesrin »39 pazartesi günü saat 14 te Vaniköyünde kurs binasında teşkil olunacak komlsyon huzurile ve pazarlıkla yapılacağı ilân olunur. İstekliler bu Işe aid keşifname ve şartnameyi her gün kurs müdiriyetinde görebilirler. • FÎAT TEBDİÜ Beynelmilel yolcu ve bağaj nakliyatına aid olup ana hatta meri D.D./194 Toros katarlannda uzun yoldan seyahat edecek yolculardan kısa yol ücreti alınması hakkn»daki DJ5/107 numaralı tartfelerle. Avrupa hattmın Semplon katarlannda beynelmilel münasebetler İçin yolcn ve bagajlara tatbik edilmekte olan muhtelif tenzllât. 16 ifcniciteşrin 1939 tarihinden itlbaren lâğvedüecektir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edllmelidir. (8530)' Aşağıda yazüı moloz taşı ve balast ayn ayn olmak üzere ve pazarlıkla satm. alınacaktır. Pazarlık Sirkeclde 9 uncu isletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler parasız olara'k komisyondan verilir., Moloz taşı: Miktarı 800 M3, muhammen bedeli 960 lira, muvakkat teminatı 72 liradır. Teslim yeri Küçükçekmece civannda Km. 27 de ve yerdedir. Pazarlık 27/10/939 cuma günü saat 15 te yapüacaktır. Balast: Miktarı 550 M3, muhammen bedeli 990 lira, muvakkat teminat 74,25 liradır. Teslim yeri Küçükçekmece civannda Km. 27 de ve yerdedir. Pazarlık 27/10/939 cuma günü saat 15,30 da yapüacaktır. (8651) Muhammen bedeli 7115,50 lira olan 46 kalem gaz borusu ve teferrüatı 6/11/ 1939 pazartefl günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 533,66 llralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesiaalsrı ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine verı melerl lâzandır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtüacaktır. (8650) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme llânı Muğla Valiliğinden: Çanakkale müstahkem mevki bölge sinde yaptınlacak beş aded paviyor.a talib çıkmadığından pazarlığı 28/10/939 cumartesi günü saat 10 da müstahkem mevki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bir paviyonun keşif bedeli 23,999 lira 45 kuruş olup muvakkat teminatı 1799 lira 96 kuruştur. Diğer dört paviyonun da keşif bedelleri ve temi natlan yukandakinin aynidir. TalibleSıvas ve Zara garnizonlarının ihti rin mezkur tarihte komisyona gelme yacları olan 1300 ton buğday kırdınl leri. (645) (8660) ması kapalı zarfla eksiltmeve konulmuştur. Muhammen bedeli 20,930 lira Babaeski garnizonunun 450 ton oduilk teminatı 1570 liradır. İhalesi Sıvasta Tümen satınalma komisyonunda nuna istekli çıkmadığından ilk pazar21/10/939 cumartesi günü saat 10 da lığı 25/10/939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Sartnamesi her gün ko Lüldburgazda Aakeri Satanalma ko misyonda görülür. îstekliler kanunun misyonunda yapılacaktır. Sartnamesi 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve her gün komisyonda görülür. Tah sikalarla ilk teminat ve teklif mek min bedeli 15.650 lira ilk teminatı 1181 tublarını ihale saatinden bir saat evlira 25 kuruştur. (647) (8661) vel komisyona vermeleri. «556» (8115) Müteahhid nam ve hesabma beher çiftine tahmin edilen fiatı 445 kuruş olan 32,000 çift okur kundurasma talib çıkmadığından tekrar açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. İhalesı 23/10/939 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8370 liradır. Evsaf ve sartnamesi 712 kuruşa Ankarada M. M. V. Satmalma komisyonundan almır. İs teklilerin kanunun emrettiği belge lerle ihale saatinde Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna gelmeleri. Kağızman birliklerinin 600 ton ku(642) (8658) ru otu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 18,600 li100 ton pirincin kapalı zarfla eksiltra. ilk teminatı 1395 liradır. İhalesi mesi 6/11/939 günü saat 15 te Ankara24/10/939 pazartesi günü saat 10 da Karakösede mıntaka satınalma komis da Lv. âmirliği Satmalma komisyonunyonunda yapılacaktır. Teklif mektub da yapılacaktır. Muhammen bedeli 22 lan en gec ihale saatinden bir saat ev bin lira, ilk teminatı 1650 liradır. Şartvel komisvona verilmis olması lâzım name ve nümunesi komisyonda görü dır. Evsaf ve sartnamesi kolordunun lür. îçinde kanunî ve Ticaret Odası vetekmil garnizonlannda görülür. (8023) sikalan da bulunan teklif mektublannı saat 14 e kadar adı geçen komisyo «545 ı na vermeleri. (641) (8594) 55,000 kilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 1/11/939 günü saat 15 te Ankarada Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 19,800 lira, ilk teminatı 1485 liradır. Sartnamesi Komisyonda görülür. İçinde kanunî ve Ticaret Odası vesikaları da bulunan teklif mektublarını saat 14 e kadar Ankarada Levazım Âmirliği Satınalma Komisvonuna vermeleri. «611» (8421) Erzincan Askeri Orta okulu için as garî 18 beygir kuvvetinde bir aded Dizel motörü satm alınacaktır. Muham men bedeli 2000 lira, ilk teminatı 150 liradır. Pazarlığı 1/11/939 çarşamba günü saat 10 da Erzincan Mıntaka Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Alı nacak motörün sartnamesi her gün Ankarada ve İstanbulda Levazım âmirlikleri ve Erzincan Mıntaka Satınalma komisvonlannda görülür. Taliblerin belli günde müracaatleri. (646) (8662) Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde inşa ettirüecek beş paviyon. üç tavla ve üç hangara talib çıkmadığm dan pazarlığı 23/10/939 pazartesi gü nü Çanakkalede Müstahkem Mevki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. İnşaatın keşif bedeli 187,740 lira 11 kuruş olup teminatı 10,638 liradır. Taliblerin mezkur tarihte komisyona müracaat leri. (643) (8657) Babaeski için 110 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah min bedeli 28,050 lira, ilk teminatı 2103 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 6/11/939 pazartesi günü saat 16 da Lüleburgazda askerî Satmalma komisyonunda yapı lacaktır. Sartnamesi her gün komisyonda görülür. Teklif mektublan belli gün ve saatten bir saat evveline kadar ko misyon başkanlığına verilmis buluna caktır. (649) (8666) 1 Eksiltmiye konulan i ş : Muğla hükumet konağı inşaatına talib çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarümıştır. 2 Bu inşaatm keşif bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 3 Bu Inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50,000 lirası da 940 seneslnde tesviye edllecektir. 4 Bu Inşaata aid evrak şunlardır: A Proje B Keşif cetveli C Kapslı zarf usulile efesiltme sartnamesi D Baymdırlık işleri genel sartnamesi E Yapı işleri umumî, fennî sartnamesi P Hususî şartname Q Fennî şartname B Irtekliler bu işe aid evrakı 324 kuruş bedel mukabüinde Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 5 Eksiltme 1 teşrinlsani 939 çarşamba günü saat 15 te Muğla Nafıa Mfldürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır. 6 Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 7 Isteklilerin eksiltmiye girebilmeleri İçin bu seneye aid Ticaret Odası vesikasile eksiltme gününden en az sekiz gün evvel resmen Muğla Vilâyetine müracaatle alacakları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Aksi takdirde eksiltmiye iştirak edemezler. 8 Teklif mektublan yukanda yazüı saatten blr saat evveline kadar Muğla Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda müteşekkil Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar beşinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile kapatümış olması lâzımdır. Postada vakl olacak gecikmeler kabul edilmez. (8499) Fen Fakültesi Dekanlığmdan: Fen fakültesi matematik enstitüsünde bir asistanlık münhaldir. İsteklilerin fakülte dekanlığına müracaatlerl ilân olunur. (8622) Edremid ve Ayvalık garnizonları birliklerinin ihtiyacları olan 75,000 kilo sığır etine talib çıkmadığından bir ay içinde paazrlığa bırakılmıstır. Muhammen bedeli 18,000 liradır. İlk teminatı 1350 liradır. Pazarlık 25/10/939 çarsamba günü saat on altıda Edr remidde Tümen Satınalma Komisvonunda vapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler hergün Komisyona müracaat etsinler. (8070) Sıdıka Tanyer Biçki, Dikiş Yurdu Kız san'at mektebleri ve enstitülerinde gösterilen metodla en kısa zamanda öğretilir ve Kültür Direktörlüğünce tasdikli diploma verilir. Adres: İstasyon bülvarı Taciye sokak No. 6, Eskişehir. Adalar sulh mahkemesinden: İkametgâhları meçhul ölü Pavli ve Leonora varisleri Kalyopi, Todori Köse oğlu, Panayot Tarakçı oğlu, Mariya ve Onofriyosa: Mahkememizce terekesine el konmuş olan ölü Katinko üzerinde bulunan Beşiktaş, Şişli mahallesi Arka sokak yeni Kodaman caddesinde 43 mükerrer numaralı arsanm satılmasma karar verilmis olduğundan açık arttırmıya konulmuştur. Bırmci arttırma 22/11/939 tarihine musadif çarşamba günü saat on dörtten on altıya kadar mahkeme koridorunda icra olunacaktır. Birinci arttırmada kıymeti muhammenenin ^75 ini bulduğu takdirde müşteriye ihale edilir. Kıy meti muhammenenin %75 ini bulmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kal mak üzere on beş gün daha uzatılıp ikinci arttırma 7/12/939 tarihine musadif perşembe günü ayni saatte icra ve en çok arttırana ihalei kat'iyesi yapı lacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. I T. C. ZîRAAT BANKASI Seımayesi : 100,000,000 Türk Lîrası Şube ve ajans adedi : 262 Zîraf ve ticari her nevi banka muameleleri %^^P •W 4 Kuruluş tarihi : 1888 ANAPIYOJEN Dr. Ihsan Sami İstreptokok, istafilokok, pnömokok, koli, piyosiyaniklerin yaptığı çıban, yara, akmtı ve cild hastahklanna karşı çok tesirli taze aşıdır. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kuı'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. L Devlet Demiryollan isletme Umum Müdürlüğünden: Devlet Demiryollan birinci isletme ihtiyacı için aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli, lhzar mahallerinin kilometreleri yazılı balast kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlm ıştır. Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci isletme komisyonunca 10/11/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun aradığı evsafı haiz olacak ve saat (10) a kadar teminatlarını ihtiva eden teklif zarflarını komisyona vermış bulunacaklardır. Eksiltme şartnam'esile mukavele projeleri işletmemiz yol müfettişlığmden parasız olarak alınabilir. (8487; Vagonda teslim. Depoda teslim edıldiği takdırde Muvakkat teminat Ocağın bulunduğu yer Miktarı muhamnıen bedeli ayrıca tahmil ücreti Tutan Ltra Lira K. Lira K. M3 Lira K. 525 00 0 10 7000 Kilometre 148 150 Haydarpaşa Eskişehir hattı 5000 1 30 543 75 7250 0 10 Kilometre 184 186,500 Haydarpaşa Eskişehir hattı 5000 1 35 960 00 12800 0 10 Kilometre 256 258 Haydarpaşa Eskişehir hattı 8000 1 50 1800 00 0 10 24000 Kilometre 40 Eskişehir Konja hattı 20000 1 10 J Aded n n n LiraJık n n n n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n n n ikramiye çıküğı takdirde Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikSnun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde cekilecektir. DÎKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan a$agı dü^mlyeuleıe % 20 fazlasile verilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog