Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

20 Birinciteşrin 1939 CUMHURfYET Bugünkü harbin içyüziiı 76 n Alman tekliflerine karşı ingilterenin cevabı 23 ve 25 agustos 1939 tarihlerinde Almanya Devlet Reisi tarafından yapılan tebligata 28 ağustos 1939 tarihinde İngiltere hükumetinin verdiği cevabdır: 1 İngiliz hükumeti, Almanya Devlet Reisi tarafından Berlindeki İngiliz elçisi vasıtasile kendisine gönderilen mesajı almış ve lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik etmiştir. Her Hitler'in Alman îngiliz münasebatmda dostluğu esas ittihaz etmek hususundaki arzusunu kaydetmekle bu arzuya iştirak ettiğimizi ve Alman Devlet. Reisile tamamen hemfikir olarak iki memleket arasında hasıl olacak tam bir anlaşmanın iki millet için bir saadet teşkil edeceğine kani olduğumuzu beyan ederiz. Türk ingiliz Fransız ittifakı 2 sında reketi mesai bütün Ruzveltin mesajı Amerika Cumhur Reisi Isveç Kralına bir telgraf gönderdi «Leh Alman ihtilâfı muslihane şekilde halledilirse, İngiliz hükumeti, umumî bir anlaşma elde etmek ve müzakereye girişmek arzusundadır» 2 Her Hitler'in mesajı iki ayn kısma ayrılan meselelere temas etmektedir. Birinci kısmı halen Almanya ile Lehistan arasında münaziünfih olan meseleler, ikinci kısmı ise Almanya ile İngiltereyi alâkadar eden münasebat teşkil etmektedir. Son kısımda mevzu bulan meseleler haktehdid teşkil eden bir tecavüz halinde, kında Almanya Devlet Reisi herhangi saYüksek âkid taraflar müessir görülecek her mü«terek harekete rih bir teklifte bulunmuş olsaydı, îngiliz teşebbüs etmek üzere derhal istişarede bulunacaklardır. hükumeti umumî bir anlaşma temini için Madde 6 bunlan tetkike hazır olacaktı. Halbuki lihane bir şekilde halli keyfiyetinin faydaBaşvekil Doktor Refik Bu muahede hiçbir devlet aleyhine müteveccih deeildir. Hedeteklifler son derece umumî mahiyette ve lannı bu cevabda tebarüz ettirmeğe lüSaydamın nutku tasrihe muhtacdır. Bununla beraber, Al zum yoktur. Cebir kuvvvetine istinad efi, tecavüze karsı kovmak için, lüzum hasıl olursa, Türkiyeye, Fran«Türkiye, Fransa ve Büyük Briman Leh ihtilâfları muslihane bir suret decek bir kararın neticeleri îngiliz Başve tanya arasmda mevcud görüş ve menfaat sava ve Birleşik Krallığa karşıhklı bir yardım ve müzaheret temin te halledildiği takdirde İngiliz hükumeti, kili tarafından ağustosun 26 sında Hit birliğini gösteren bu mühim vesikayı im eylemektedir. umumî bir anlaşma elde etmek samimî ar ler'in mektubuna verilen cevabda saraha za etmekle fevkalâde bahtiyanm. Madde 7 zusile mevzuu bahs tekliflerin bazı ilâ ten izah edilmiştir. Mesai arkadaşım ve dostum SaracoğBu muahedenin hükümleri Türkiye ile diğer iki âkid taraftan velerle müzakeresine hazırdır. Diğer taraftan İngiliz hükumeti terki Iunun uzun süren gaybubeti bu vesika her biri arasında iki taraflı taahhü d olarak da muteberdir. 3 Almanya Devlet Reisi her şeyteslihat hakkında Almanya devlet reisi da onun imzası yerine benim imzamın buMadde 8 den evvel Almanya ile Lehistan arasın nin teklifini alâka ile kaydetmekte ve lunmasını intac etmiştir. Bundan büyük da mevcud ihtilâfın hallini şart koşuyor. muslihane bir sureti hal temin edildiği bir şeref duyuyorum. Ancak bu eserin Yüksek âkid taraflar bu muahedenin tatbiki neticesî olarak İngiliz hükumeti bu şartı kabul etmekte takdirde harb hazırlıklarının normal bir hakikî amillerini tebcil etmek ve bu mü muhasemata girişmiş bulunurlarsa. ancak müşterek bir mutabakatla dir. Bununla beraber, her şey hal sureti hadde getirilmesi ve ticarî münasebatın da nasebetle Hariciye Vekilinin adını siz mütareke veya sulh muahedesi akdedeceklerdir. nin mahiyetile anlaşmayı temin edecek cmin bir mecraya girmesi için bütün dün büyük elçilerin adlarile birlikte müşterek Madde 9 metod etrafında dönüyor. Mesaj, ehem yanın yardımı temin edileceğini ümid etti mesainiz için hakikî bir şükran duygusu Bu muahede tasdik edilecek v e tasdiknameler mümkün olan sürmiyeti Her Hitler tarafından takdir edil ğini beyan eder. içinde anmak hususundaki vazifemi u atle ve ayni zamanda Ankarada tevdi olunacaktır. Muahede tasdik* memesi imkân haricinde bulunan bu nokfi Almanya ile Lehistan arasında nutmuyorum.» namelerin bu tevdi tarihinde mer'iyete girecektir. ,„ ta hakkında sükutu muhafaza etmektedir. mevcud mevzuubahs meselelerin âdilane Fransa büyük elçisi Massigli'nin Bu muahede on beş senelik bir müddet için akdedilmiştir. Yükr İngiliz hükumeti müstakbel inkişaflar için halli dünya sulhuna yol açabilir. Buganutku sek âkid taraflardan hiçbiri muahedeye nihayet vermek arzusunda evvelâ tarafeyn arasında bu hususta bir ye akim kalırsa İngiltere ile Almanya ara« Bay Başvekil. olduğunu mezkur müddetin inkizasından altı ay evvel diğer iki taraanlaşma husule getirmek lâzım geldiğini sında daha iyi bir anlaşma ümidlerini suîmza edilen anlaşmalann şümulünü o fa tebliğ etmezse muahede beş senelik yeni bir müddet için kendilitebarüz ettirmektedir. Alman hükumeti, ya düşürecek iki memleketi ihtilâf haline İngilterenin Lehistana karşı taahhüdleri petirecek ve bütün dünyayı harbe sürük kadar mükemmel ifadelerle tarif ettiniz ğinden temdid edilmiş bulunacak ve böylece devam edip gidecektir. olduğundan, bu taahhüdlere bağh bulun liyebilecektir. Bu gibi bir netice tarihte ki, hakikatte buna ilâve edecek hiç birAsağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu muahedeyi, mnhteduğundan ve onlan yerine getirmeği bir misline tesadüf edilemiyen bir felâket o şeyim yoktur. îngiliz Fransız Türk vi oldueu hükümleri tasdikan, imza etmişler ve mühürlemişlerdir. muahedesi bir hüsnüniyet, mantık ve düşeref meselesi addettiğinden haberdar ol lacaktır. Ankarada, üç nüsha olarak, 1939 senesi ilkteşrininin on dokumalıdır. İngiltere kendisine teklif edilerüstlük eseridir. (Devam edecek) zunda yapılmıştır. . cek her hangi bir menfaate mukabil gaîngiliz Fransız Türk ittifakını temranti verdiği bir devletin istiklâlini tehlihir eden ve bu suretle üç memleketin sakeye koyacak bir suTeti halli kabul edemimî teşriki mesaisinde yeni bir devre aAsağıda imzaları bulunan murahhaslar, bugünkü tarihli muahemiyecektir. çan bugün büyük bir gündür. deyi imzasından itibaren mer'iyete kovmak hususunda kendi hüku4 İngiliz hükumetinin fikrine göre, Ekselanslannın Türkiyenin menfaatlemetl^rinin mutab'k bulund"klarını müşahede ederler. Üsküdar Kız Enstitüsü muallimlerin rini gözönünde tutmaktan hiçbir an hâli ancak Lehistanın esaslı menfaatlerini gatsbu protokol. Fransa, Birleşik Krallık ve Türkive arasında buranti eden bir sureti hal sayesinde Alman den Rabia ayni enstitü müdür muavinli kalmıyan açık görüşlerini ve ekselans Bay ya ile Lehistan arasında makul bir anlaş ğine, Kadıköy Kız Enstitüsü muallimle Saracoğlunun cesur, azimkâr ve halisane pünkü tarihle akdedilen muahedenin ayrılmaz bir cüz'ü olarak telâkma hasıl olabilecektir. İngiliz hükumeti rinden Mev'ude ayni enstitü müdür mu hattı hareketini tazimle yadetmekliğime ki ed'lecektir. Ankarada üc nüsha olarak. 19 ilkteşrin 1939 da vamlmıstır. bu münasebetle Her Hitler'in 28 nisanda avinliğine, îstanbul Akşam Kız San'at müsaadenizi rica ederim. Bu tazim ayni irad ettiği nutkunda Lehistanın mevzuu mektebi muallimlerinden Atiye ayni zamanda bütün mesai arkadaşlannıza ve bahs haklarmı tanımış olduğunu hatırla mekteb müdür muavinliğine, Bursa Ak bilhassa bunların en mümtazı olan ekseAşa^ıda imzaları bulunan ve usı^üne tevfikan bu hususta salâtır. Ancak, 22 ağustos tarihinde ingilte şam Kız San'at mektebi muallimlerinden lans Numan Menemencioğluna da ra re Başvekili tarafından Hitler'in mektu Nadire ayni mekteb müdür muavinliğine, cidir. hivettar kılmmış olan murp^haslar F^ansa, Bi''e*''k Krall'k v« Türbuna verilen cevabda tasrih edildiği veç Kadıköy Enstitüsü çiçek, moda muallimi Keza, Türk Ordusunun yüksek ve kiye arasmfJaM mua^<"deyi imza ettikleri sırada berveçhiati husushile, îngiliz hükumeti, anlaşmadan evvel Nebile Esen Kadıköy Akşam Kız Sanmuhterem şefini içimizde görmek bahti ta m"tabık kalmışlardır. cereyan edecek müzakerelerin muvaffa at mektebi müdür muavinliğine, Erzurum Yukarıda 9^x c«ı'*en muahede mucî^'nce Ti'"k\ye tfliraf'ndan ayarlığından bilistifade, onun şahsmda kiyetle neticelenmesi için bilâhare husule lisesi beden terbiyesi muallimi Tahsin » Türkiye Cumhuriyetinin şanlı ordusunu Iınmış olan taahhüdler V u memleV*»tin Sovv^t Sosvalîst Cumhurigelecek anlaşmanın başka devletler tara Tağmaç Ankara İnşaat Usta mektebi yetleri tnihs»d!''le müw»"Sh bir ihtilâfa sü'iiklenmesini intac veya fından garanti edileceği hakkında daha müdür muavinliğine, açıktan Âlime Af da selâmlamaklığıma müsaadenizi rica muciV» olacak r*î^ 1ı»rekete onu i V * » *"''>»wivec«*Vtîr c »«" ederim.» evvel mutabık kalınması son derece mü yon lisesi kimya muallimliğine, îstanbul Isbu protokol Fransa, Birleşik Krallık ve Ti î r kiye aravnda buhim ad ve elzem addetmektedir. İngiliz San'at mektebinden Yusuf Demirman îngiltere büyük elçisinin nutku hükumeti, arzu edildiği takdirde bu gibi Diyarbakır San'at mektebine, Millî Mü« Bu münasebetle birçok şey söy «""nUü tarihl»' »kdolunan muahedenin ayrılmaz bir cüz'ü olarak tebir garanti sistemine müzaherete hazır o dafaa Vekâleti Sıhhat îşleri dairesinden liyebilirdim, fakat, üç hükumet arasında 'âkk' o'unacakt'r. doktor Hulki Kayman Ankara Ticaret ki anlaşma o kadar sıkıdır ki, aramızda lacaktır. Ankarada, üç nüsha olarak, 19 ilkteşrin 1939 tarihnide yapılîngiliz hükumetinin fikrine göre, bunu lisesi doktorluğuna tayin edilmişlerdir. birimiz tarafından söylenecek sözler di mıştır. müteakıb atılacak ikinci hatve, yuğerleri tarafından da pekâlâ söylenebilir. dehimi Türkiye Cumhuriyetinin refahma takil Grupu, 19/10/939 perşembe gükarıda izah edilen prensipler daBuna binaen, birçok şeyler söylemeyi ve Türk Ordusunun şerefine kaldırırım.» nü toplanmıştır. iresinde Almanya ile Lehistan azaid bulurum, zira siz, Bay Başvekil ve Evvelce yapılmış olan deklârasyonlan rasmda doğrudan doğruya müzaFransız arkadaşım tarafından ifade editamamlamak üzere Türkiye Fransa kerelere başlanması teşkil etmelidir. LeEvvelki gece Hasköyde müsaadesiz len hissiyat benim hissiyatımın o kadar histanın esaslı menfaatlerinin teminile hu bir eğlence tertib eden balıkçı Mişon'un aynidir ki buna ilâve edecek hiçbir şeyim Ankara 19 (a.a.) C. H . Partisi İngiltere arasında imza için hazırlanan sule gelecek anlaşmanın beynelmilel bir evinde kıskançlık yüzünden bir yaralama yoktur. Meclis Prupu bugün 19/10/939 sa muahede projesi hakkında Başvekil ve garantiye raptı bu prensiplerin başında vak'ası olmuştur. Davetlilerden îsak, İlat 14 te reis vekili Seyhan meb'usu Hilmi Hariciye Vekâleti vekili Dr. Refik SaySöylediğiniz nazikâne sözlerden do Uranın reisliğinde toplandı: dam tarafından, gerek Parti Grupunda bulunmaktadırlar. İngiliz hükumeti bu e yayı gözünden ve sağ elinden yaralamışlayı çok minnettarım ve bu kadar dü saslar dahilinde müzakereye girmeğe ha tır. Celsenin açılmasını müteakıb kürsüye gerek Müstakil Grupta, verilen izahat rüst mesai arkadaşları ve dostlarla çalış gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, daha üzerinde müzakerede bulunulmuş ve proZir olduğuna dair Polonya hükumetin•^ Çakmakçılarda oturan ve o civarda den de kat'î teminat almış bulunduğun hamallık yapan Malatyalı Temüroğlu, mış olmak imtiyazına mazhar bulun evvel yapılmış olan deklarasyonların hü je ittifakla tasvib edilmiştir. dan, Alman hükumetinin de bunu kabul dün ağır bir manifatura balyasını taşırken duğumdan dolayı pek ziyade müftehir kümlerine tevfikan Fransa ve îngiltere Ankaradaki misafirlerimiz şereolduğumu bildirmek isterim. Bitirdiğimiz hükumetlerile imza edilmek üzere hazıredeceğini ümid etmektedir. fine verilen ziyafet ayağı kayarak düşmüş, muhtelif yerlerinişin muazzam bir kıymeti olduğunu his lanmış olan mütekabil yardım paktı proAnkara 19 (a.a.) Genel Kurmay İngiliz hükumetinin arzu ettiği gibi bu den ağır surette yaralanmıştır. şekilde bir anlaşma hasıl olduğu takdir•^ Kuruçeşmede Orman sokağmda o sediyorum ve bunu yalnız üç memleketin jesinden Grup umumî heyetini teferruatile Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafınde Almanya ile İngiltere arasında her iki turan kömür amelesi Mehmedin 2 yaşm değil ayni zamanda ümid ederim ki bü birlikte haberdar ederek icab eden hu dan bugün saat 13,30 da Şehir lokantatarafm arzu ettiği şekilde daha geniş ve daki oğlu Niyazi, evin penceresinden dü tün dünyanın nef'ine olarak inşa edilecek suslar hakkında izahatta bulunmuş ve bu smda misafirlerimiz îngiliz 5»rt Orduolan bir binanın temel taşı olarak telâkki paktın hükumetçe imzası için Parti Grup lan Komutanı Orgeneral Wavell, Frantam bir anlaşma için müzakere yolu açıl şerek başından ağırca yaralanmıştır. eyliyorum. heyetinin tasvibini istemiştir. Ordusu Komutanı Orgeneral m's olacaktır. sız Gemilerimizin inşaati teklif Riyasetçe hükumeiin bu talebi reye Veygand şerefine bir öğle yemeği verilBiz, modern Türkiyenin banisi olan .5 İngiliz hükumeti, Alman Leh Büyük Şefiniz tarafından tasavvur edil konuldukta Grup umumî heyeti keyfiye miştir. vaziyetinde en büyük tehlikenin ekalliyetmüddeti temdid edildi miş ve ana hatlan şimdiki mümtaz Reisi ti uzun alkışlarla ve ittifakla kabul etmiş lere karsı yapılan muamele hakkmdaki Yemekte, Millî Müdafaa Vekili Geİngiltereye sipariş olunacak 11 vapurun ilk teklif müddetinin temdidi ta cumhurunuz tarafından takib edilmiş ve ve ruznamede başka bir madde de olma neral Naci Tmaz, Genel Kurmay ikinci [*] Bundan evvelki yazılar, 30 eylul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 12, 16, 17, 18 ve 19 karrür etmişti. Bu müddet görülen lü edilecek olan politikaya devam eyledik. dığından celseye nihayet verilmiştir. Başkanı Orgeneral Asım Gündüzle Kor Memleketinizin mütemadi refahı için birinciteşrin tarihli nüshalarımızda çıkınış zum üzerine 31 teşrtnievvel akşamına ve Tüm generaller ve Hariciye Erkânile kadar 15 gün uzatılmıştır. tır. en samimî temennilerimi arzeder ye ka Ankara 19 (a.a.) Ç. H. P. Müs misafirlerimizin maiyetleri ve mihman Ankara 19 (a.a.) Bugün saat 18,30 da Hariciye Vekâletinde Başvekil ve Hariciye Vekâleti vekili Dr. Refik Saydamla Fransız büyük elçisi Rene Massigli ve Büyük Britanya büyük elçisi Sir Hughes Knatchbull Hugessen üç memleket arasında, tecavüze mukavemet için mütekabil mahiyette bir muahede imzalamışlardır. Merasime Başvekil Dr. Refik Saydam riyaset etmiştir. Başvekilin sağında Fransız büyük elçisi, solunda îngiltere haberler teşkil ettiği hususunda Almanya büyük elçisi yer almış bulunuyordu. FranDevlet Reisile tamamen hemfikirdir. sız büyük elçisinin yanında Fransanın Şimdiki gergin vaziyet ile yekdiğerini taşark ordulan komutanı Orgeneral Weykib eden hudud hâdiseleri, fena muamele gand ve onun yanında İngilterenin şark ve tahrikâmiz propagandalar sulh için daordusu komutanı Orgeneral Wevel oturimî bir tehlike teşkil etmektedir. Bu itibarla bu nevi hâdiselere derhal ve kat'î muştu. îngiltere büyük elçisinin yanında surette nihayet venjek ve tahkik edilmi Mareşal Fevzi Çakmak ve onun yanınyen haberlerin neşrine müsaade etmemek da da Orgeneral Asım Gündüz yer allâzımdır. İngiliz hükumeti, tarafeynin bu mıştı. Başvekilin yanıbaşında Hariciye noktai nazarı kabul edeceklerini ümid et genel sekreteri Numan Menemencioğlu bulunuyordu. Büyük salonda aynca Hamektedir. riciye yüksek memurlan, İngiliz ve Fran6 İngiliz hükumeti, Almanya ile sız büyük elçilikleri erkânı, îngiliz ve Lehistan arasındaki meselelerin hallinden Fransız generallerinin maiyetlerindeki susonra kendi hattı hareketini kat'î surette baylar, Türk subaylan ve Türk, Fransız, tespit edecektir. îngiliz hükumeti Lehisİngiliz gazetecileri vardı. Muahedenin tana karşı deruhde ettiği taahhüdleri yerine getirmeğe karar verdiğinden dolayı imzasmı müteakıb Başvekil Dr. Refik bir anlaşma husulü için nüfuzunu istimal Saydam ve Fransız, İngiliz büyük elçietmiyeceği neticesi çıkarılamayacağmı ü leri imzalanan muahedenin büyük ehemmid eder. Bilâkis îngiliz hükumeti bu gi miyetini tebarüz ettiren kısa nutuklar söybi bir anlaşmayı yalnız münazaalı mese lemişler ve üç devlet arasındaki samimî lelerin halli için değil, ayni zamanda Hit iş birliğinin istihdaf ettiği sulhun şerefine ler'in ehemmiyetle mevzuu bahsettiği da kadehlerini kaldırmışlardır. ha mühim meselelerin halli için elzem ad Merasim, çok samimî bir hava içinde detmektedir. nihayete ermiştir. Müteakıben mühim nu7 ihtilâfın silâh kuvveti yerine mus tuklar söylenmiştir. Bir Avrupa devleti tarafından vaki olup Akdeniz mıntakaTürkiyenin tutulacağı bir harbe müncer olan bir tecavüz haStokholm 19 (a.a.) İsveç Kralı, halinde Fransa ve Birleşik Krallık filen Türkiye ile teşriki şimal devlet reisleri şerefine 70 kişilik bir edecekler ve ona yedi iktid arlarında olan bütün yardım ve akşam ziyafeti vermiştir. Bu ziyafete, ezmüzahereti yapacaklardır. cümle Kral ailesi erkânı, Başvekil, HaMadde 3 riciye Nazın ve yüksek rütbeli devlet meFransa ve Birleşik Krallık tarafından 13 nisan 1939 tarihli be murlan iştirak etmişlerdir. Ziyafetten sonra donanan saray önünyannamelerile Yunanistan ve Rumanyaya verilen garantiler mer'iyet mevkiinde kaldığı müddetçe bu iki garantiden biri veya diğeri de büyük tezahürat yapılmıştır. Ruzvelt'in mesaji hasebile Fransa ve Birleşik Krallık muhasemata giriştikleri takdirde Vaşington 19 (a.a.) Ruzvelt, dört Türkiye filen Fransa ve Birleşik Krallıkla teşriki mesai edecek ve îskandinav devleti konferansının inikadı onlara yedi iktidarında olan bütün yardım ve bütün müzahereti yamünasebetile İsveç Kralına aşağıdaki pacaktır. mesajı göndermiştir: Madde 4 « Konferans, Amerika hükumeti ve Fransa ve Birleşik Krallık, birine veya diğerine karsı ikinci ve Amerika milleü' tarafından büyük bir aüçüncü maddeler hükümleri ntahallî tatbik bulmaksızm bir Avrupa lâka ile takib edilecektir. Şimdiki ahval devleti tarafından vaki bir tecavüz neticesinde, hu devletle muha dolayısile hükumetim, Stokholm konfe semata girdikleri takdirde yüksek âkid taraflar derhal istisarede bu ransında temsil edilen milletlerin tarihinlunacaklardır. Ancak şurası mukarrerdir ki, Türkive bövle bir ihti de daimî surette sadık kalmış olduklan bitaraflık malde Fransı ve Birleşik Krallık hakkında hiç değilse hayırhahane bitaraflık kanununa tevfikan prensiplerine tamamile müzaheret edecebir bitaraflık muhafaza edecektir. ğini beyan etmek maksadile diğer cum « Madde 5 huriyet hükumetlerine iltihak etmiştir. Yukarıdaki ücüncü maddenin hükümlerine halel gelmemek üzere, Diğer 20 Amerika cumhuriyeti reisle1 tstiklâl veya bitaraflıeının bir tecavüze karşı muhafazası rinin de İsveç Kralına bu mesaja mümana yardım edilmesi, bizzat kendi muvafakatile, yüksek âkid hü sil mesajlar göndermiş olduklan zanno * : kumetlerden biri tarafından taahhüd edilen bir Avrupa devletine lunmaktadır. diğer bir Avruna devleti tarafından tecavüz vukuunda, Diplomasi mehafili, bu halin geçen » 2 Gerek bir Avrupa devleti tarafından ika edilen ve diğer lerde toplanmış olan Panama konferanbir Avrupa devleti alevhine mütevecc'h bulunmakla beraber yüksek sının müspet bir neticesi olduğunu beyan : âkid taraflardan biri hükumetinin fikrince kendi emniyeti için bir etmektedirler. Bu konferans esnasmda Amerika cumhuriyetleri müşterek bir bitaraflık vaziyeti kabul etmişlerdir.» Malum olduğu veçhile Ruzvelt'in bu hareketi, Sovyet Rusya ile Finlandiya arasında sulhun idamesi için 8 gün içinde yapmış olduğu ikinci teşebbüstür. MUAHEDENİN METNi Konferansın metaisi Brüksel 19 (a.a.) Belçika gaze • telerile siyasî mehafili, Stokholm konferansı programında, diğer birçok maddeler arasında, iktısadî ve bahrî bitaraflık meselelerinin muhtelif safhalarının da muhasamatın bidayetindenberi yapılmış olan tahdidata ve tesçil edilmiş bulunan hasarata nazaran tetkik edilmesi husu sunun da bulunmakta olduğunu beyan etmektedir. Vilno'nun işgali tehir edildi Kaunas, 19 (a.a.) Litvanya kıtaatmın Vilno'ya dün girmeleri mukarrer iken teknik bir takım esbabdan dolayı bu iş muahhar bir tarihe bırakılmıştır. Gene ayni sebeblerden dolayı hükumet mümessillerinin ve ecnebi gazetecileri de dahil olduğu halde matbuat erkânmm b»* şehre girmeleri de tehir olunmuştur. Macar Kral Naibi, Peşte sefirimize ziyafet verdi Budapeşte 19 (a.a.) Kral Naibi Amiral Horty'nin muhterem refikası Madam Horty bugün Peşte elçimiz Ruşen Eşref Ünaydınla Bayan Saliha Ü: aydını sarayda hususî surette kabul buj yurmuşlar ve çaya ahkoymuşlardır. darları davetli bulunuyorlardı. îngiliz ve Fransız büyük elçilerile elçilik müsteşarları ve ataşemiliterleri de ziyafette hazur bulunmuşlardır. Muallimler arasında tayinler Protokol: No. 1 Protokol: No. 2 tngiliz sefirinin verdiği ziyafet Ankara 19 (a.a.) îngiltere büyük elçisi Sir Hughes Montgomerry Knatch « bullHugessen bu akşam General Weygand ve General Wavell ile Türk askerî şefleri şerefine bir ziyafet vermiştir. Zi* yafette Başvekil Dr. Refik Saydam, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak, Millî Müdafaa Vekili N * Tınaz, Türk ordusu erkânı ve misa generallerin maiyetlerinden başka Hari ciye Umumî Kâtibi Numan Menemen cioğlu, Fransa büyük elçisi, Hariciye V kâleti ve Fransa ve îngiltere sefaretlerii erkânı ve ataşemiliterleri hazır bulunmu lardır. Yaralama ve yaralanmalar lngilterede memnuniyet Londra 19 (a.a.) İngiliz parl mento ve diplomasi mahfillerinde ve bii tün İngiltere efkân umumiyesinde, üç ta> raflı Ankara muahedesinin imzası şev ve heyecan derecesine varan bir memn niyetle karşılanmıştır. Bütün şahsiyetler, bu vesikanin tamamen tedafüî olan mahiyetini bilhassa t barüz ettirmektedirler. Muahede, Türk Sovyet müzakerelerinden çok daha ewı hazırlanmış olan protokolun da gösterdi ği veçhile, Sovyetler Birliği aleyhine mü teveccih olmadığı gibi, Türkiye ile kareneti burada iyi karşılanacak olan t talya aleyhine de müteveccih değildir. Parti Grupunda Amerikada tefsirler Washington 19 (a.a.) Türk î giliz Fransız anlaşmasının imzası Amerika siyasî mahfillerinde müttefikler için mühim bir diplomatik muvaffakiyet olarak telâkki edilmektedir. Washington'da zannedildiğine göre, anlaşmanın ilk tesiri îtalyan bitarafhğını tahkim ve bu suretle müttefikleri Akdenizde mühim bir endiseden kurtarmak olacaktır,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog