Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Birincîtesrln 1939 FlÜSTtN MEKTUĞLAR1 Avrupa harbi Filistinde bir sulh havası yarattı Kudüs: 15 teşrinievvel Avrupada başlayan harbin Filistind ne gibi akisler yaptığını merak etmek beyhude değildir. Çünkü, muharebe, bütün Filistinde gerek umumî hayat ve gerek siyasî hareketler üzerinde pek derin akisler yaptı ve derin tesirler bıraktı. Ağustosun son günlerinde, Avrupada siyasî gerginlik son hadlerini bulduğu sıralarda bir aralık bütün Filistin, deniz yollannın kapanmak üzere bulunduğu intıbaını taşıdı. tngilizler, her ihtimale kar şı Filistinde asker, yiyecek ve malzem bulunmasını temin için, ağustosun son ik haftası içinde Hayfa ve Yafaya asker harb malzemesi ve yiyecekler yüklü vapurlar gönderdiler. Akdenizde bir harb çıktığı takdirde, îtalyan denizaltı gemi lerinin uzunca bir müddet İngiliz gemi lerinin serbestçe nakliyat yapabilmeleri ni mümkün gören hükumet, son gayret lerle buraya kuvvet, malzeme ve yiyecek taşıyorlardı. Bu sıralarda, Yahudiler büyük bir paniğe uğradılar: Ingiltere ile Filistin arasında muvasala sekteye uğra dığı, İtalya ile harb çıktığı takdirde, Ingiliz kuvvetlerinin herşeyden ziyade Mısırın ve Kanalın müdafaasile meşgul olacaklarmı düşündükleri için, Filistinde mücahidlerin serbest kalmaları ihtimalini gördüler. Bu takdirde, Yahudiler, hiç olmazsa birkaç ay, lngilterenin yeni yardımlar yapabilmesini imkânsız buluyor lardı. O zaman is başa düşecekti. Ayni hâdisede Filistin mücahidleri muhitinde büyük bir memnuniyetle karşılanıyordu İtalya ile Ingiltere arasında zuhur ede cek bir harb, bunların işlerini kolaylaştıracaktı. İngiliz Filistin idaresi, boyle bir ihtimale karşı fevkalâde tedbirler aldılar. Bu tedbirlerin başında, bir taraftan yiyecek bakımından Filistin ihtiyaclannm temini, diğer taraftan da her ihtimale karşı askerî kuvvetin takviyesi bulunuyordu. Örfî idare her tarafta şiddetlendirildi ve İngiliz ordusunun mahallî unsurlardan asker elınmak suretile takviyesi hususuna karar verildi. Bu sırada, Yahudiler bü yük bir telâş ve endişe içinde idiler. Harb başladığı takdirde kendileri için, Filis tinde tutunma imkânlarının çok güçleşeceği muhakkak olduğuna göre, kuvvetlerini oradaki îngiliz kuvvetlerile birleştirmekten başka çare bulunmadığına karar verdiler. Bu suretle, bir zamandanberi Ingiltereden fevkalâde müşteki olan ve onunla hatta mücadele eden en müfrit Yahudi unsurlan bile, müşterek tehlike karşısında tngilizlerle anlaşmak yoluna gittiler. geçmeleri ve bu suretle, bütün kuvvetlerini İngiliz kuvvetlerine muzaherete tahsis eylemeleri gibi bir amil de inzımam etti. Yahudilerin bu kararile İngiliz is gal kuvvetleri birdenbıre bir misli kadar artmış oluyordu. Bu hal, bir kısım Arablar üzerinde kuvvetli bir tesir yapb. Yani mutedil bir siyaset taraftan olanlar, yahud Filistin mücahedesinin muvaffaki yetli neticeler verebileceğine inanmıyan lar, birdenbire artan İngiliz Yahudi kuvvetinin Arablara karşı şiddetli bir siyaset takib edebileceğini düşündüler ve bir an evvel İngilizlere yaklaşmaya meylettiler. Bu suretle Filistin Arablan arasında ötedenberi zaten mevcud olan ikilik büsbütün artmış oldu. Bütün bu hâdiseler cereyan edip dururken, İngilizler de Arablara karşı mülâyim bir hareket takib ettiler ve sıkı bir propaganda yaptılar. Halen, müfrit mücahidler, henüz mukavemete ve mücadeleye taraftar görünmekle beraber, etraflarında kendilerini kuvvetle tutan unsurların birdenbire zayıfladığım görmüş ve bundan dolayı da manevî kuvvetlerinin zayıflamış olduğunu hissediyorlar. Bir kaç gündenberi Suriyeli ve Filistinli bazı ilerigelen insanlar, mücahidlerle Yahu dilerin ve îngilizlerin artık anlaşmaları ve dost olmalan lâzım geldiğini söyliyerek tavassutta bulunuyorlar. Bunlann mü dafaa ettikleri tez şudur: «İngiltere ile Fransa Arabların dostlandır. Her nekadar arada bir takım hâdiseler zuhur et mişse de bunlar ne de olsa, alelâde aile kavgalan hududunu geçemez. Küçük milletlerin hürriyet ve istiklâllerine kasdeden Almanlara karşı Fransa ile lngilterenin harbetmekte olduklan bir sırada Arablann onlara yardım etmeleri lâzımdır. Zaten Irak hükumeti Almanyaya harb ilân etmiştir. Hicaz da ilân etmek üzere bulunuyor. Suriyede bütün Arablar Fransaya sadakatlerini teyid etmek ve Fransız ordusuna asker yazılmakla meşguldürler. Bütün bu ahval meydanda iken artık Ingiltereye karşı daha fazla mukavemet manasızdır. Zaman harb zamanıdır. Ingiltereyi fazla kızdırmak caiz ol maz. Sonra Filistin Arablarma karşı çok şiddetli muameleye kalkarsa ahval büsbütün fenalaşır.» Bu propaganda mücahidleri, sade manen değil, taraftarca da hayli zayıflattı. Birkaç gündenberi ne mücahidlerle İngilizler ve ne de gene onlarla Yahudiler arasında hiçbir hâdise cereyan ettiği yoktur. Yafa ve Hayfada nonnal zaman lara mahsus bir sükunet hüküm sürdüğü gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Hatta, Arablarla Yahudiler ticarî muame lelere, alelâde alışverişlere bile başla mışlardır. Öyle zannediyorum ki, pek yakın bir zamanda burada umumî bir barıs, görüş olacaktır. Yahudilerle Arablar İngilizlerin etrafında toplanmak üzere bir müsabakaya girişecekleı ve siyasî âlemde yeni bir devrin inkişafına kadar bu hal böyle devam eyleyecektir. Yahudiler, bu muharebeden çok şey bekliyorlar: Bir kere Almanyanın mağlubiyeti hususunda üyük ümidler besliyorlar. Tel Aviv'de, başhaham, büyük bir dinî âyin yaparak Almanların mağlubiyeti ve îngilizlerin müzafferiyeti için dualar etti. Diğer ta raftan bir ümidleri de harbin Ingiltereyi Yahudi sermayedarlanna karşı dostane bir siyaset takibine mecbur edeceğidir. ngilterenin bu yeni harb esnasmda Yahudilere biraz daha yaklaşacağı ümidi kendilerini sevindiriyor. ( Şehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasî icmal Trakyanın ziraî kalkınması için... Mühim bir tamim Halk Partisi teşkîlâtına aid bazı isimlerin değiştirildiği bildirildi Parti Genel Sekreterliği tarafın % dan vilâyetlere bir tamim gönderilmis, eski nizamnamede kabul edilen teşkilât isimlerinden bazılannın değiştirildiği bildirilmiştir. Bu tamime göre, üye yerine aza, aday yerine namzed, Parti örğütü yerine Parti teşkilâtı, genbaşkur yerine genel başkanlık divanı, gen yön kurul yerine umumî idare heyeti, il, ilçe, kamun, ocak yönkurullan yerine vilâyet, kaza, nahiye, ocak idare heyetleri, Partikur yerine Parti j divanı, saylav yerine meb'us, tüzük yerine nizamname. sekreter yerine kâtib, Bakan yerine Vekil, Başbakan yerine Başvekil, başsekreter yerine başkâtib, işyar yerine memur, hizmet adamı yerine müstahdem, Kamutay yerine Büyük Millet Meclisi, onurkur yerine haysiyet divanı, yasav yerine inzıbat, çekim yerine [ istifa kelimeleri kullanılacaktır. Sövünce ateş başına sıçramış! Işin içinde hesab yüzünden tahrik görülüyor Geçenlerde bir şoförle müşterisî ara sında çıkan kavgada, müşteri şoförü bı çakla elinden ve yüzünden yaralamıştı, Mevkufen muhakemesine karar veriler. müşteri Hüsnünün, şoför Rahmiyi yara lamaktan muhakemesine İstanbul birinc ceza mahkemesinde başlanmıştır. Iskandinavya memleketleri ve Amerika merika Müttehid Hükumetleri Cumhuriyeti efkârı umumiyesi ve bu kıt'adaki diğer yirmi cumhuriyet Avrupa işlerine müdahaleye katiyyen taraftar değildir. Bu yirmi devlet tara fından şimalî, orta ve cenubî Amerika kıt'alannın karada ve denizde irtibat noktası Panamada ahiren akdettikleri konferansta dahi bu bitaraflık tasmimi müşterek bir karara bağlanmıştı. Amerika devletlerinin bitaraflıklari herhangi suretle ihlâl edilmemesi ve Amerika kıt'ası sulan İngiliz ve Alman hrab gemilerine sahne olmaması için muharib devlet olan İngilterenin bir dominyonu bulunan Kanadanm sahilleri ve diğer İngiliz ve Fransız müstemlekeleri haric olarak Amerikanm Atlas ve Büyük Okyanus sahillerinde 300 mil genişliğinde bir emniyet mıntakası tesisine mezkur konferansta karar verilmişti. lngilizlerle ve birbirlerile mücadele eden Arab Bugün Orman fakülte ve Yahudi unsurları, büyük tehlike karşısında sinde son içtima yapılıyor îstanbul ve Trakyanın ziraî kalkınma muhasamata nihayet verdiler A sına aid programın tatbikını temin edece tedbirler ahnmak üzere Yeşilköy Tohum Islah Istasyonu, Büyükdere Meyva Fidanlığı ve Maltepe Tütün Islah îstasyonunda İstanbul Ziraat müdirile Trakya Ziraat müdürleri ve ziraat mensublannın iştirakile yapılan toplantılardan sonra ayni maksadla dün de Halkalı Ziraat mektebinde bir toplantı yapılmıştır. Karaköy nhtımmda Niko ile Haticeyi çiğniyerek, her ikisinin birden ölümüne sebeb olmaktan suçlu şoför Isanın muhakemesine, İstanbul ikinci Ağırceza mahkemesinde dün sabah başlanmıştır. Mevkuf şoför, kendisinin seyrüsefer nizamlanna rlayetsizlik et mediğini, ezilenlerin dikkatsizlik et tiklerini söylemiştir. Gelecek celsede Sebzecilik ve meyvacılık hususunda da şahidler dinlenilmiştir. mevcud bütün imkânlar nispetinde Trakya bölgesine yardım yapılması kararlaş Maluliyete sebeb olma davası 1935 tarihinde, Kasımpaşada Mebrumış ve bu arada ancılık ve tavukçuluk ke adlı bir kızın, pencereden lâstik saiçin damızlık dağıtılması da muvafık göpanla taş atarak Özer ismili bir çocu rülmüştür. ğun sol gözünden maluliyetine sebeb olIslah istasyonunun üretmekte ve ıslah maktan muhakemesi, İstanbul birinci etmekte olduğu tohumluklann yayılması Ağırceza mahkemesinde dün akşam son ve sıkı bir surette kontrola tâbi tutulması safhasma yaklaşmıştır. Dünkü celsede karar altına ahnmıştır. Müddeiumumî muavini Übeyd, esastan Son toplantı bugün Orman Fakülte mütaleasmı söylemiş, tedbirsizlik, diksinde yapılacaktır. katsizlikle maluliyete sebeb olmaktan ceza istemiştir. Bu arada, ikinci ceza bu ŞEHÎR tŞLERt davayı 456 ncı maddenin üçüncü fık Valinin Kadıköyde yaptığı rasına uygun görerek Ağırcezaya göndermiş olmakla beraber, suçun 459 untetkikler *'"»•* u maddenin ikinci fıkrasına uygun oVali Lutfi Kırdar, dün Kadıköye gi larak sabit olduğunu kaydetmiş, suçlu derek İskele parkını görmüş, burasınm Mebrukenin suçu işlerken on sekiz yatevsii ile daha iyi bir şekilde tenviri şını bitirmemiş olmasma göre, 55 inci hakkında icab eden emirleri vermiştir. maddenin de gözönünde tutulması isMüteakıben yeni yapılmış olan Maliye teğinde bulunmuştur. Bundan sonra T^hsil şubesini gezen Vali. Kadıköv davacı vekili Aziz, ceza ve tazminat isHalkevi inşaatını da mahallen tetkik teğini tekrarlamış, muhakemenin de etmiştir. vamı, suçlu vekili Nadirin müdafaaya Vali, bu sene haziranda başlanıp in hazırlanması için 23 teşrinisani saat on beşe bırakılmıştır. şaatı sona eren yollan da görmüştür. Bu toplantıda Trakyanın ağaclandı rılması, tavukçuluk, ancılık ve hayvan yetiştirme usullerinin yayılması ve bu havalinin umumî ziraat kültürü etrafında görüşülmüştür. Bu hususta bilhassa Trakya ve Istanbul bölgesinin tavuk yetiştirme merkez: mesabesinde olan ve Halkalı Ziraat mek tebi arazisinde kurulu bulunan İstanbul vilâyeti Tavukçuluk müessesesi gezilmiş. müessesenin yetiştirme programına dahi. olan Ligoren, Robelât ve yerli tipi eldı etme çalışmalan yakmdan görülmüştür. Bağcılık, Zootekni ve Bahçıvanlık şubeleri de gezilerek mektebin bu teknik şubeleri etrafında attığı adımların Trakya ziraat kalkınması üzerindeki tesirleri tetkik olunmuş ve bilhassa bağcılık husu sunda mektebdeki Amerikan asma fidanlığı ve diğer mevcud bağlardan yetiştir me mevsiminde Trakyaya aşı kalenü ve çubuk tevziatı yapılması için kararlar verilmiştir. ADLIYEDE Ezilenler dikkatsizlik etmiş! Orta yaşlı ve irice bir adam olan Hüs nü, sorgusunda şu cevabları verdi: O gece içmiştim. Sirkeciden otomobille Taksime gidecektim. Lâkin, Tak sime varmadan geri döndük. Bir de bak tım ki, şoförün hesabile benim hesabım birbirine uymuyor. Taksi yarım lira fazla yazmış. Halbuki ben bir liralık yo gitmiştim. Ben bir vereyim diyordum, şoför buçuğundan vaz geçmiyordu. Derken pazarlıkta bana sövdü. Sövünce de ateş Bu suretle Avrupada 3 mil genişliğinbaşıma sıçradı. Onu bıçakladım. deki kara sulannı Amerikalı devletler on Remzi oğlu Rahminin muayene rapo misli genişletmiş oluyorlar. Bütün Amerikan dcvletleri Avrupamn rile Hüsnünün Adlî Tıb muayenesine aid malum harbi ve başka harblere müncer oraporu okundu. Hüsnünün sar'adan tedavi görüp iyileştiği, suçun vaziyetine tesir acak diğer işlerile alâkadar olmadıklan edebilecek mahiyette aklından zonı ol halde Finlandiyanın vaziyetile bilfiil madığı, suçun sırf sarhoşluk ve hiddet meşgul olmakta ittihad etmişlerdir. saikasile işlendiği anlatılıyordu. Şöyle ki evvelâ Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt Sovyetler Birliğinin devlet şeŞahid polis Kemal dinlenildikten sonra, Müddeiumumî muavini Orhan Köni, fi Kalenin'e telgrafla müracaat ederek sabıkası olmıyan, ikametgâh sahibi bulu Sovyetlerin Finlandiyadan iki memleket nan suçlunun hesab yüzünden tahrikle arasındaki dostane ve sulhperverane müsuç işlediği kaydile ve «bunu samimiyet nasebatı ihlâl edecek ve istiklâle dokunale itiraf eylemesi itibarile», kendisinin cak bir talebde bulunmıyacağı ümidini tahliye edilerek muhakemesi isteğinde zhar etmişti. Daha sonra Amerika Cumbulundu. Hâkim Cemil, Hüsnüyü sah hur Reisi gene Finlandiya meselesile verdi ve şahid Fuad, Zeynel, Halid ve meşgul olmak üzere Stokholmda İskandiAnastasyanın çağırılmalan kararile mu navyalı dört devlet sefinin toplanması hakemenin devamı 23 teşrinisani saat münasebetile İsveç Kralına bir telgraf çekerek bu toplantınm Amerika hükumeti 10 a kaldı. e halkı tarafından sıkı bir alâka ile takib edilmekte olduğunu ve Iskandinavya MÜTEFERRİK devletlerinin bitaraflık siyasetine bütün Dört ticarethanenin kapa Amerikanın muzaheret eylediğini bildirtılması hakkındaki karar miştir. Ihtikârla mücadele komisyonu, dün Mmtaka Ticaret müdürlüğünde toplanmış, bu içtimaa sanayi müfettişlerin den Hikmet de iştirak etmiştir. Komisyon, bazı tacirlerin ifade ve malumatlarma müracaat etmiştir. Çivi, kalay ve karpit fiatlarında görülen ihtikâr mevzuu üzerinde durulmuştur. Devletin ihtiyacı olan külliyetli bir kalay partisinin piyasada bulunama ması işi üzerinde meşgul olan komis yon, ihtiyaca kâfi kalayı bulmuştur. Yer, alâkadar makama bildirilmiştir. Dünkü içtimaın son kısmmda ihtikân sabit olan dört ticarethanenin ceza olarak muvakkaten kapatılmasının Vilâyet makamına arzına karar vermiştir. Karar, bugün Valinin tasdikma gönderilecektir. Ayni zamanda orta ve cenubî Amerika kıt'alanndaki yirmi devletin şefleri de İsveç Kralına ayni mealde muzaheret vadeylemişlerdir. Amerika Cumhur Reisinin müracaatine Sovyetler Birliği devlet şefi vermiş lduğu cevabda Rusya ile Finlandiya alasındaki müzakerelerin eski ahidlerile Finlandiyanın tanınmış olan istiklâli esas fikrine müstenid olduğunu ve gayesi her iki memleketin emniyetini muhafazada şbirliği yapmak bulunduğunu temin et miştir. Malumdur ki Sovyetler Birliği cenubî Baltık devletlerile yaptığı son karşılıklı ardım muahedelerinde bu memleketlerin mahallî müsaadeleri Rusyanm ve ayni stiklâlini tanıdığmı temin etmişti. Aldığı ramanda bu memleketlerin emniyeti icaatından saymıştı. Umum Amerika devletlerinin samimî muzaheretini temin eden Finlandiya ancak Stokholm konferansında dahi îskaninavyalı üç devletin filî muzaheretini !de ettikten sonra murahhasım tekrar vloskovaya gönderecektir. Şimdi bütün ünya Finlandiyanın akıbetile sıkı alâkaar bulunuyor. Afişaj talimatnamesi Eylulün ilk günlerinde vaziyet sara hat kesbetti; İtalyanın harbe girmiyeceği görüldü. Bu, bir taraftan lngilizlerle Yahudilere geniş bir nefes aldırdığı gibi diğer taraftan da mücahidleri meyus etti. Fakat, îtalyanın harbe iştirak etmemiş bulunması, Yahudileri, kararlarından döndürmeğe sevketmedi. Hafiflemiş ol makla beraber, tehlike aynen mevcuddu. Harbe devam ettiği müddetçe, Yahudiler için yegâne selâmet, lngilizlerle an laşmakta ve onların kuvvetlerine kendi kuvvetlerini de ilâve etmekte idi. İngilizler de ayni ihtiyacı takdir ettikleri için, İngiliz ordusunun kadroları arasında Yahudilere de bir yer ayırdılar. Yapılan propaganda sayesinde, pek çok Yahudi genci, ingiliz ordusunda muhtelif askerî hizmetler almaya talib oldular. Bugüne kadar, gerek müsellâh hizmetlerde, gerek geri hizmetlerinde Diyebilirim ki Avrupadaki harb, bu kullanılmak üzere İngiliz ordusuna as •adaki dahilî harbe, hiç olmazsa şimdi ker olarak yazılmak için müracaat eden Yahudilerin miktan otuz beş bine ba ik, bir nihayet vermiştir. V. MİHRl liğ olmuştur. Bu arada birçok genc kız lar da vardır. Bunlara, sıhhiye, nakliye ve pasif müdafaa hizmetlerinde vazife DENİZ tŞLERİ veriliyor. Demek oluyor ki, Avrupada başlayan harbin burada ilk yaptığı tesir, Yahudi lerle İngilizlerin anlaşmaları ve kuvvet lerini birleştirmeleri tesirinden ibaret ol muştur. *** Arablar ve nasyonalistler arasındaki tesire gelince, bu cihet, tamamen mücahidlerin aleyhinde tezahür etti. Buradaki vaziyete göre, bundan böyle nasyo nalistlerin Ingiltere ile Yahudilere karşı yaptıkları hareket, bundan böyle ölmeğe mahkum bulunuyor. Harb hali ilân edilir edilmez, bütün Filistinde İngiltere işgal kuvvetleri tara fından ittihaz edilmiş olan fevkalâde sıkı askerî tedbirler karşısında mücahedeye devam kendiliğinden müşkül bir hale gelmiş bulunuyordu. Buna evvelâ, Yahudilerin, toptan bir kararla İngiltere tarafına Belediye, afişaj talimatnamesini ta Beyazıdda Yeniçeriler caddesinde dil etmiştir. Tadilât, Şehir Meclisinin cYıldız> otelinde işlenen eski bir cinateşrinisani içtimamda müzakere edile yet davası, İstanbul birinci Ağırceza cektir. mahkemesinde neticelenmiş, otel müsFeneryolile Kalamîşın imar teciri îbrahim Bostancıyı, oteli işletme htilâfından dolayı tabanca kurşunile plânı tetkik ediliyor öldürmekten suçlu otel mutasarrıfının Feneryolile Kalamîşın imar plânı tet oğlu İbrahim Erol, 18 seneye mahkum kik edilmektedir. Prost, bu semtin bir olmuş, cezası vaşı sebebile 15 seneye mesire mahalli olmak üzere aynen mundirilmiştir. Öldürdüğünün varisleri hafazasına taraftardır. Yapılacak imar ne 5000 lira ödemesi de karar altma aplânmda bu nokta gözönünde tutula ınmıştır. caktır. * Neticelenen cinayet davası Berlin tstanbul hava «eferleri başlıyor Lufthansa Alman Havayollan idaresi, Berlin, Viyana, Belgrad, Sofya, Isanbul hava hattının başlamak üzere olduğunu Gümrükler idaresine bildirerek Yeşilköyde gümrük muayenesi yapılmasını istemiştir. GÜMRÜKLERDE Memur ve komisyoncu imtihanları İstanbul gümrüklerinde bu ayın 23 Denizyollan idaresi vapurlarından ünde gümrüğe almacak memurlar ve Belediye barem cetveli Dahıliye Ve birinin çarpmasile esaslı surette tahrib aym 25 inde de gümrük komisyonculakâletince tasdik edilmiştir. Beledive edilmiş olan Köprünün Kadıköy iske rile maiyet memurlan ve müstahdemmemurlarile Muhasebei Hususiyeden lesindeki duba, bugün değistirilecektir. er için iki imtihan açılacaktır. maaş alan muallimlerin barem cetveli bu suretle tasdik edilmiş olmaktadır. İlkmekteb muallimleri bu ay aylık larmı bareme göre alacakları gibi bunlann içinden üç ay evvel kıdem zammı alıp da bütçede tahsisat yokluğundan dolayı istihkaklarını alamıyan 843 mu allim de haklarmı bu aylıklarla birlikte alacaklardır. Belediye barem cetveli tasdik edildi Muharrem Feyzi TOGAY Değiştirilecek duba KÜLTÜR tŞLERt ^MM|.JM !^ı Ml »• ı<^»»ıııı»> L ı~ı. ~ f>J~iiı~^T*ıı ı~ı^ı Ankaraya gidecek olan izciler J Ticaret mektebleri mezuniyet imtihamna dışarıdan girecekler Orta ticaret mekteblerile ticaret li seleri mezuniyet imtihanlanna dışan dan girecekler hakkında Maariı Vekâleti yeni bir talimatname hazırlamıştır. Yeni talimatnameye göre, imtihana girmek istiyenler haziran devresi için nisan ayında, eylul devresi için temmuzda Vekâlete müracaat etmek mecburiyetindedirler. Müracaat edenler, hüviyet cüzdanlannın tasdikli suretlerini, tahsil vesikalarını, o güne kadar ne gibi işlerde bulunduklanna dair birer vesika ile altı fotoğraf da gönderecekler dir. VtLÂYETTE Emniyet müdürlüğündcki içtima Cumhuriyet bayramı merasimine aid programın tatbikı işile meşgul olmak üzere dün İstanbul Emniyet müdürlüğünde bir komisyon toplanmıştır. Vi lâyetteki kabul merasimine saat 9,30 da başlanacak, Vali ve Belediye reisile kumandanlar gecid resmini takib etmek üzere saat on birde Beyazıd meydamnda bulunacaklardır. Feriot iskeleleri Feribot iskelelerinin inşa edilecekle•i mahaller tespit edilmiştir. Bu iskeleerden biri Kadıköyle Haydarpaşa kofu arasında inşa edilecektir. Bu itibarla Haydarpaşa mendireği bir miktar uzatılacaktır. Diğeri Sirkecide Saray burnuna giden yolda Askerî Sevkiyat binasının alt tarafında yapılacaktır. îngiltereden kitab gelmiyoı Bu sene Ingiltereden kitab getirilmemiştiır. Maarif Vekâleti neş riyat müdürlüğünün mekteblere yaptığı tamime göre, talebeler geçen sene oSıvas Erkek Muallim mekteblerile Ada kunan kitablan arkadaşlanndan teda na, Afyon, Antakya, Antalya, Bahkesir, rik etmek suretile sıkıntının önüne geçBursa, Denizli, Diyaıbakır, Edirne, Er meğe çalışacaklardır. zurum, Eskişehir, Gazianteb, Galatasa ray, Haydarpaşa, Kastamonu, Kars, Trabzon, Konya, Kayseri, Kütahya, NUsbası 5 kumstm Malatya, Pertevniyal, Samsun, Sıvas, Trabzon, Vefa, Zonguldak, îzmir ikinci, Yozgad erkek liselerile İzmir Tica1400 Kr. 2700 K t . Senelik ret lisesi, İzmir, Konya, Edirne San'at Alb avtık 750 • 145(1 • mektebleridir. Her mekteb 48 er kişilik Üc avİık 400 • 800 • Bix ayhk 150 a Soktor takım gönderecektir, Bir müddet için tatil edilmiş olan İs Lenderun postalan tekrar başladıktan onra dahi Türk vapurlannın evvelce uğramakta oldu&u İtalvan adalanndan Rodosa uğramalarına müsaade olunmamıştı. Dün, Ankaradan Denizyollan umum müdürlüğüne Türk vapurlarınm Rpdosa da uğrıyabilecekleri bildirilmiştir. Buşün Iskenderuna hareket edecek olan vapur eskisi gibi Rodosa d# ğnyacaktır. Vapurlarımız Rodosa uğrıyacak Mekteblerde Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına devam olunmaktadır. Maa İstanbul Sovyet konsolosu, dün Be rif Vekâleti, Ankarada yapılacak bü lediyede Vali ve Belediye reisi Lutfi yük merasime her mektebden nekadar Kırdan ziyaret etmiştir. izci iştirak edeceğini tespit ederek alâ kadarlara tebliğ etmiştir. Ramazan 7 Cuma Bayramda Ankarada bulunacak izcierin mecmuu 2612 dir. Bunlardan kindi Aksan Yatsı Imsak 968 i muhtelif vilâyetlerden, 644 ü de S. D. S. D. S. D. >. D. S. D.( Eıanî 6 3 Ankara mekteblerindendir. 12 1 11 11 1» Zevalf 11 59 15 10 17 22 1* 56 4 35 Izci gönderecek mektebler: Adana, Bahkesir, Edirne, Erzurum, İstanbul, Sovyet konsolosunun ziyareti Cumhuriyet A boneşeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog