Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Yazan: General SHERRILL Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri 1 "ırkçeye çeviren: Cemal BUkerman Fiatı 100 kuruştur. Her kitabcıda bnlunur. Kemal Atatürk Ruzvelt Alussolini ÜÇ ADAM I ea • KR/1K İSTANBUL CAĞALOĞLD p k I 0 D' ' '« " 100ü yll S a y i . 0 0 4 0 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: tstanbuL No. 246 y3rŞaFTîDa 10 DİNnCltBŞNn 1 0 0 0 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuriyet Merlnos Fabrlkasının Tojfian f e perakende satış yeri BURSADA TüfaK BAYRAĞI ATIF SALİH Kardeşler Telgraf: Kardeşler, Telefon: 298 yapılmış Fiatlar ilân sahifelerindedir. * Tttrk Sovyet Mttzakerelerl rt s Başvekilimiz, dün Parti Grupunda, Sovyetlerin ileri sürdüğü tekliflerin ve emniyetimiz bakvnından bize verilen garantilerin, bizden istenen taahhüdlers tekabül etmediğini söyledi Hariciye Vekilimiz Ankaraya dönüyor Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Başvekil Dr. Refik Saydam Ankara 17 (a,a,) C. H. Partişi B. M. Meclisi Grupu bugün (17/10/ 1939) öğleden sonra reis vekılı Seyhan meb'usu Hilmî Uranm riyasetinde topIandı. Kürsüye gelen Başvekil Doktor Refik Saydam, Moskovada Sovyetlerle Hariciye Vekilimiz arasında cereyan etmekte olan müzakereler hakkında berveçhıati izahat ve beyanatta bulundu: « Hariciye Vekilimiz Moskovaya giderken Sovyetlerle aramızda ne yolda bir muahede yapılabileceği iki hükumet beyninde görüşülmüştü. Moskovada bu esaslar d ahilinde cereyan eden müzakerelerin bir itilâfa varması mümkün olamamıştır. Bunun sebebi, Sovyet hükumetinin Hariciye Vekilimize büsbütün yeni teklifler serdetmiş olmasıdır. Bu yeni teklifleri Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında Sovyetlerin vukufu dahilinde takarriir eden esaslarla telif etmek mümkün olamadığı gibi emniyethniz bakımından bize verilen garantilerin bizden istenen taahhüdlere tekabül et~ memekte bulunduğu ve Boğazlar üzerinde de Türkiyenin beynelmilel umumî taahhüdlerinden başka hükümlerden tevakki etmeği esas ittihaz eden siyasetine Sovyet metalibi uygun görülmediği cihetle Türkiye Sovyet Rusya müzakeratının bu defa Moskovada intacı mümkün olamamıştır. Bununla beraber Sovyetlerle olan münasebatımız eskisi gibi dostane esaslarda berdevam bulunmaktadır.» Hükumetçe ittihaz edilen hareket tarzını tasvıben beyanatta bulunan bazı hatibleri de dinledıkten sonra Grup umumî heyetince Başvekilin beyanatı müttefikan tasvib olundu. Ve riyasetçe celseye nihayet verildi. [Arkası Sa. 6 sütun 1 de\ DR. REFİK SAYDAMIN 8EYAHATI Moskovada 2 3 gündenberi " cereyan eden görüşmeler anlaşma ile neticelenemedi Hariciye Vekilimizi getirmek üzere hareket emri bekliyen Güneysu vapurq Şiddetli Çarpışmalar Arifesinde on yirmı dort saattenberi gelen haberler, garb cephesınde harbın ateşli bir safhaya gırmek üzere bulunduğunu gösteriyor. Denizlerde, havalarda faalıyet artmıştır. Rhin ile Moselle arasmdakı sahada yapılan topçu ve piyade döğüşleri mahiyet itibarile daha ciddileşmektedır. Almanların Siegfried hattmda biıyük mıkyasta tahşidat yaptıkları söyleniyor. Şu halde, bir buçuk aydanberi karşılıkh elense etmekle vakıt geçiren pehlıvanların kapışma saati artık yaklaşıyor aemektir. Acaba bu büyiik hâc'ise ne şekilde vaki olacak? Modern maçlarda yapıldığı gıbı, kat'î netıceyı bıran evvel almak azmile takımlar birbirleri üzerine siddetle mi saldıracaklar? Yoka, gene eski güreslerdeki gibi, yavas vavaş, tartaklama kaıdelerine riayet ede ede mi kızısacaklar? Bütün bunları yakm bir zamanda öğrenmiş olacağız. 30 kilometrelik bir cephede Skoçya sahillerine dün de şiddetli muharebeler oluyor yeni hücumlar yapıldı Almanlar, Fransızların bazı ileri karakollarını işgal ettikten sonra durmağa mecbur oldular Ingiliz Bahriye Nazırı, Royal Oak gemisinin nasıl batırıldığı hakkında izahat verdi Alman taarruzu başladı Havalarda (aaliyet Demokrasilerle Almanya arasında 3 evlulde başlıyan harbın bugiıne kadar ağır ve hareketsiz cereyan etmesi muhtelif şekıllerde izah ediliyordu. E\"vrelâ, diınya politikasını perdelıyen amumî vuzuhsuzluk vardı. Sıegfried ve Maginot istihkâmlan karşısında, dığer LıJyük devletlerin naııl vaziyet alacaklaıı malum değılken, taraflardan birinin sonradan düzeltilmesi Gaz imkânsız kararlar alacağına ihtimal verilmi>ordu. Sulh iımidleri ortadan kalkmış Paris 17 (a.a.) 17 teşrinievvel sadeğildi. Sonra, bu hatların birer müda bah teblıği: faa hattı olduğu. taarruz edenlerin muDün, ıkındi vakti, Almanlar, Sarre'ın Karebe vaziyeti itibarile çok daha müşkül sarkındakı mıntakada, taknben 30 kılo şartlar altında çalışmava mecbur olacak metrehk bir cephe üzerinde, kuvvetli bir NADİR NADİ topçu ateşile beraber taarruza geçmişlerlArkası Sa 6 sütun 2 de\ dir. Hafif gözcü kuvvetlerimiz, vazifele maskeleri takmış bir İngiliz topçu kıt'ası ri icabı muntazam surette gerilemişlerdir. taarruza geçmeleri ihtimalile, on beş gün Ateşimiz düşmanı muayyen olan hat ü evvel, başka mevzilere nakletmek kararızerinde durdurmuştur. Fransız kuman nı vermişti. İcab eden harekâtın heyeti udanlığı, Polonya ordusuna dolayısile mumiyesi 3 teşrinievveldenberi ikmal emuzaherette bulunmak maksadile Alman dilmiş bulunuyordu. arazisinde taarruzî vaziyet almış bulunan lArkası Sa. 5 sütun 4 tel Fransız fırkalarını, Almanların yeniden Batırılan bir vapurun Londra 17 (a.a.) Çörçil, Avam Kamarasında, Royal Oak harb gemisinin, 14 teşrinievvelde, saat 13,30 da, Skoçyanın şımalinde, Scapa Flovv'da bir tahtelbahir tarafından batırıldığını söylemiştir. Çörçil, limanın müdafaa tertibatı arasında, tahtelbahrin ne suretle sokulmağa muvaffak olduğu henüz bilinmedığini ilâve etmiş ve bu sokuluşun meslekî bir kabiliyet ve bir cür'etkârlık nümunesi sayıl yolculan kurtarılıyor mak ıcab ettiğini söylemiştir. Çörçil, sözlerine şu suretle devam etmiştir: « Tahtelbahrin, Royal Oak'm iskele tarafma iki torpil attığı ve bunlardan yalnız bir tanesinin provaya isabet ettiği anlaşılıyor. İnfılâk dahilî sebebler« atfedilmektedır. İnfılâk maddeJerinin bulunduğu ambara su dolmuştur. îlk taarruzdan yirmi dakika sonra tah lArkası Sa. 3 sütun 1 de\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog