Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. yilı umhuriyeı COI/l İSTANBUL CAĞALOGLÜ Calı I 7 Hîı.în«i4«»ı.Vi 0044 Telgraf ve mefctub adresl: Cumhurtyet, fstanbul Posta Jnıtusu: tstanbuL No. 246 "«'1 I / DirillClieŞnn Telefon: Başmuhanlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. tdare ?e matbaa fcısmı 24299 24290 Toptan ve perakende satış yeri ATIF SALlH Kardeşler Telgraf: Kardeşler, •ftjRK BAYRAĞI V BURSADA Telefon: 298 . Yünlerile yapılmış ursa Merlnos Fabrlkasının Fiatlar llân sahifelerindedir. Skoçya üzerine yapılan hava hücumu Ingiliz avcı tayyareleri ve defi topları tarafından karşılanan Almanlar, dört tayyare kaybederek geri dönmeğe mecbur oldular Almanların garb cephesinde Moskova müzakereleri bir hucumu püskurtüldü Hariciye Vekilimiz, dün Asker millet Dün başımızda Atatiirk vardı: Askerî ve siyasî bir deha. Bugiin başımızda İsmet tnönü var: Askerî ve siyasî bir deha. Ve bu dehaların kaynağı olan Türk milleti olanca hayatiyetile ortada ve ayaktadır. Garb cephesinde Fransız askeri işgal ettikleri Alman topraklarında siper kazıyorlar iransaya giden İngiliz kuvvetleri cephe gerisindeki bir köyden geçerlerken on der Goltz (Musellâh Millet) kıtabını yazmadan önce dahı bir memleketın gınşmeğe mecbur kalabıleceğı harbde bir mılletın kadın, erkek ve genc, ıhtıyar farkı olmaksızın bütün ferdlerıne vazıfe duştuğu hakıkatı sezılmeğe başlamıştı. Bugün ise cephe geriJeri olan memleket sahalannın artık cephelerden farksız gayretler ve fedakârhklarla mükellef bulunduklarım filıyatile görmekteyız. Fennin yeni yeni keşıfleri harbi eskılenne nıspetle çok daha şiddetli ve hatta vahşi olmağa doğru götürmüştiir. Milletler arasında yeni bir insanlı" nizamı kuruluncaya kadar böyle surüp gıdeceği anlaşılan yeni vaziyet, diiny memleketlerinin hayatma yeni bir çekidüzen verılmesını zarurî kılmaktadır. Artık her mılletin millî talim ve terbiyesinde memleket müdafaası, birinci mevkii almak lâzım gelen başlıca endışe olacak ve bu, olanca açıklığıle ıfade olunan bir düstur halme gelmış bulunacaktır. Ta ki yeni nesıller vücudce millî müdafaanın istediği kuvvet ve salâbetle teçhiz olunurken fikir ve karakter bakımlarından dahi en büyük hayat mücadelesinde kendilerini bekhyen vazifenin kudsî mahiyetıle muhat ve meşbu bir hale gelmiş bulunsunFransız orduları başkumandam Gamelin garb cephesindeki karargâhına giriyor lar. Türk milleti oldumolasıya asker bir millettir. Atıllâ ordularmm kadınlı erkeklı maşerî bir cemaat, adeta bütün takımile ayaklanıp yürüyen bir millet halinde olduğunu bılıyoruz. Genc yaşlarından itibaren butün Türklerin en zevkli eğlencelerini güreşmek ata binmek, ok atmak, sılâh kullanmak, cirid oynamak gibi hareketler teşkıl eder ve bunları herkesin göz kırpmadan kabul ettiği seferler taclandıLondra 16 (Hususî) Hava Ne zaretı tarafından bu aksam neşredılen bir teblığ, Alman tayyarelrinin bugün saat 14 te İskoçya sahillerini bombardımana teşebbüs ettıklerını bıldirmektedır. İngılız tayyarelerıle tayyare defi topları derhal mukabele etmişler ve üç düsman td/yaresinı dusürmeğe muvaffak olmuşlardır. Sıvil halktan kurban ve maddî zarar yoktur. Halk, Edınburgh'un cenubunda İngiliz tayyarelerinin dusman tavvarelerini takib ettığuıi gormüştiır, F Londradan verilen habere göre> Sovyetler, Almanların yardım teklifini reddettiler İtalya İngiltere Yeni Italyan sefiri siyasî temaslara başlıyor Hitlerin Staline mesajı Molotofla görüştü Şükrü Saracoğlunun Moskovadan dönerken Gafenko ile de görüşeceği haber veriliyor Moskova, 16 (a.a.) Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Sovyet Komiserler Heyeti ve Hariciye Komiseri Molotof'u saat 16 da tekrar ziyaret etmiştir. Miilâkat iki saat sürmüştür. Umumî intıba müzakerelerin henüz bitmediği merkezindedir. Hariciye Vekilimiz Gafenko ile görüşecek mi? Londra, 16 (a.a.) Bükreşten Röyter ajansına bildiriliyor: Saracoğlu ile Gafenko arasında ya Köstencede, yahud Karadeniz" de bir miilâkat yapılacağı ve bu mülâkatın Türkiye Hariciye Vekilini memleketine gÖtüren gemide vuku bulacağı tahmin edilmektedir. Türk ~ Sovyet paktı hakkında kat'î hiçbir tafsilât vef Arkası Sa 6 sütun 2 del Stokholm konferansı Dört devlet reisi yarın bir toplantı yapıyorlar Şimal memleketleri; Ruzvelt ve Mussolini'den umumî bir sulh için tavassut rica edecekler Alman tayyarelerinin tngiliz donanmasına yapttğı hiicum Londra 16 (Hususî) Alman tayyareleri harbin başlangıcındanberi ılk defa olarak İngiliz donanmasına hücum etmişlerdir. Amirallık tarafından neşredi len bir tebliğ SouthHouvton gemısinin hasara uğradığinı, Edınburgh torpıtosile dığer bir muhnbe bombalar isabet etti ğini, Souhf. Hauvton zırhlısmda üç, Edinburjîh torpitosunda 35, diğer muhribde de lArkası Sa. 5 sütun 3 tel İtalyanm yeni Londra elçisi Bastianini ( X isaretli) Roma istasyonunda eski sefiı Grandi (soldaki zat) tarafından teşyi ediliyor Baltık devletleri reislerinin toplanacağı Stokholm şehrinden bir manzara Londra 16 (a.a.) İtalyanm Lon Stokholm 16 (a.a.) Danımarka ve ve Norveç Kralı da saat 9,25 te buraya dra yeni büyük elçisi Bastianini yarın Ha riciye Nezaretine giderek mutad ziyarette Norveç Kralları, beraberlerinde Harici muvasalat etmiştir. bulunacaktır. ye Nazırlan bulunduğu halde hususî Hususî bir tayyare, Finlandiya Reisicumhurile Hariciye Nazınnı getirecektir. Siyasî mehafilde mevcud kanaate gön trenlerle buraya gelmişlerdir. lArkası Şa 6 sütun 2 del Danimarka hükümdan saat 18,10 daj i&rkfist Sa 5 sutun. 1 YUNUS NADİ [Arkası Sa. 6 sütun 3 te}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog