Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşakhgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL Onaltıncı yıl sayı: 5543 umhuri Telefon: Başmuharrir ve evl: 22368 Tahrir heyetl: 24298. lâare Telgra St^YOLOJİ Ismailfflğgfkı Baltacıoğlu YEffi ÇIKTI 150 kuruş , v e m e k t u b adresl: ^ ^ J t , ts^b^f^kutu^: Almanyanın taarruzu karadan Finlândiyaga bir ültimatom Sovyetlerin talebleri verildiği tekzib ediliyor Ingiltereye ve Ingiliz gemileri Moskovadan Helsinkiye dönen Finlândiya heyeti bir hafta sonra tekrar Rusyaya gidecek üzerine büyük hava filolarının gönderilmesi ihtimali var Helsinki 15 (a.a.) Sovyetlerin ileri sürmüş oldukları mutalebatta pek o kadar acul davranmamış oldukları ve bu mutalebatm kat'iyyen bir ültimatom mahiyetinde olmadığı mütaleası serdedil mektedir. Paasoviki'nin birkaç gün sonra Mos kova'ya döneceği ve yeni müzakerelerin bir itilâfa müncer olacağı ümid edılmektedir. Gazeteler, Finlandiyanın memleketin şeref ve tamamiyetim ihlâl edecek her türlü şartı reddetmeğc karar vermiş ol duğunu tebarüz ettirmektedirler. Moskovadan alınan bir telgrafname, Moskova'daki müşahidlerin hiçbir seyin dostluk havası içinde müzakerata devama mâni olmadığı mütaleasında bulunduk larını bildirmektedir. Finlândiya halkının üçte birinin umumî seferberliğin icrasındaki sür'at, ecnebi memleketlerde hayret uyandırmıştır. {Arkast Sa. 6 sutun 4 tei ve matbaa fcısmı 24299 24290 tstanbui No. 246 Pazartesi 16 Birinciteşrin 1939 Satış yeri: Yeni Adam Finlândiya Cumhur Beisi halk arasında dolaşıyor Varşovada 80 bin yarah insan var! Şehirde tifüs ve kolera salgını da başladı Hergün yüzlerce tayyare imal eden bir İngiliz tayyare fabrikasuıın içinden bir görünüş Brüksel 15 (a.a.) Libre Belgique gazetesinın Berlin muhabiri, Almanyanın Fransa ve İngiltere ile ancak 13 birinciteşrin 1939 cuma günündenberi hakikî surette harb halinde bulunmakta olduğu mütaleasındadır. Bu muhabir, iyi malumat almakta olan mehafilin kendisine aşağıdaki beyanatın yapılmış olduğunu i Acaba Almanya bu harbi bilerek, lâve edıyor: istiverek mi çıkardı? « Alman ordusunun Maginot hattıHâdıselerın akışına bakılırsa bu suale kolayca: na hücum etmek emrini alacağına inan Evet öyledir. mayınız.» l lArkası Sa. 5 sütun 3 te\ ıııııuııııııııııınıııııııııııııııı ıiıııııııiııııınııııııııııııııııınıııııııııııııııııııınıııııııııııııiMiıııınınnuııııiHiıiNiMiııiHiııınıııııııı ıı > > Cevabını vermek mümkün olmuyor. 1 eyluldenberi hemen her geçen gün, Almanyanm nasılsa ıçıne daldığı çıkmaz sokaktan kurtulmak içın sarfettiğı gayretlere sahne oluyor. Vak'alann cereyan tarzı bıze gbsteriyor kı Hitler, Polonya meselesını bir emrivakı halinde demokrasilere kabul ettirmek uğrunda bütün zekâ ve meharetini kullanmış, fakat bugüne kadar emekleri boşa çıkmıstır. Daha harbin ilk günlerinde ıleri sürdüğü iddıayı unutmadık: Şu işi birkaç hafta içinde bitireyim, ba«ka hiçbir isteğim kalmıvacak! Bu iddia bir leitmotiv halinde haftalarca Alman gazetelerinin c.ğzında dolastı, durdu. Fakat Berlın, sırf kendi gayretile biı neticeye varıîamıyacağını iyi biliyordu; yardımcı bir takım mutavassıtlara da ihtiyac vardı. Onlan harekete getirmek için elınden geleni yaptı. Hepsi beyhude.. Nazi Almanyasının en fazla güvendiği İtalyan hükumeti bu vaziyet karsısında ne cephe aldı biliyonız. Duçe, mihver komşusuna karşı müsamahakâr bir seyirciden başka birşey olmayı kabul etmedi ve etmiyor. Almanya tarafından ileri sürülen sartlar altında bir sulh teklifi yapmaya İtalya razı olmadı. Bunun üzerine Hitler ve arkadaşları, Alman Sovyet anlasmasmdan istifade etmevi düşündüler. Rıbbentrop'u tekrar Moskovaya göndererek, demokrasıler sulha yanasmazlarsa Rusların da harbe gireceği korkusunu uyandırmak istediler. Garb cephesinde bir Fransız bataryası ateş ediyor Bu da bekledıkleri neticeyi vermeyince Berlin üzerinde dolaşan Kont Ciano'yu Berline çağırmak suretile Londra 15 (a.a.) Berlinden res îtalvaya bir daha basvurdular. mî bir membadan bildirildiğine göre, İntayyareler kime aid? Nihayet Hitler, meshur sulh taarruzu gılız istıkşaf tayyareleri, dün gece pek Londra 15 (a.a.) Dün gece, Bernu bizzat yapmaya karar verdi ve Reichs yüksekten Berlin üzerinde uçmuşlardır. lin üzerinde tayyareler dolaştığına dair tag'ı toplıyarak meb'usların karşısında Tehlıke işareti verilmemiştir. Fakat ba olarak Kaunas'tan, Kopenhag'dan ve «kızım sana söylüyorum, gelinim sen an taryalar, tayyarelerın daha aşağı inme Brüksel'den gelen haberler tekzib edü NAD1R NAD1 lerine mâni olmak için mütemadiyen a mektedır. Ne İngiliz ne Fransız tayya îArkası Sa, 3 sütun, 1 ğei ^lArkası Sa. 3 sutun 3 del teş etmişlerdir» Amsterdam 15 (a.a.) Polonya hükumeti nezdindeki ecnebi devletler elçileri, Alman hükumetinden, işlerini tasfiye etmek üzere üç gün içinde Varşovaya gitmek müsaadesi almışlardır. Telegraf gazetesinin Berlin muhabiri tarafından bu hususta verilen bir habere göre, Diplomatlar vagon restoranda yemek yemeği ve Varşovanın suyu şüpheli olduğu için, trenin verdiğınden gayrı su içmemeği taahhüd mecburiyetinde kalmışlardır. Bombardıman, su yollarını tahrib ettığınden şehrın suyu cesedlerden kirlenmiştir. Tifüs ve kolera, şimdiden kurbanlar vermiş bulunmaktadır. Vaziyetin bir hulâsası yapılacak olursa, Varşovanın, hemen tamamen tahrıb edildıği söylenebilir. 80 binden fazla yarah, barakalarda ve gelişigüzel yapılan meskenlerde barınmaktadır. Ümidsizlik ve ıstırab tasavvurun fevkindedir. Varşovada ölenlerin hakikî mıktarı henüz tayin edilememektedır. IMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ıııııııı İngiltere • İtalya münasebaf Yeni italyan elçisinin ifa edeceği mühim vazife Bastianini, Çemberlayn'in son nutkunun delâlet ettiği meseleler hakkmda izahat alacak Almanya Bitaraflar Ve Harb Muhabir diyor ki: «Berlinde Fransızlann Rhin üzerindeki köprüleri berhava etmeleri bir ihtiyat tedbiri ise buna ihtiyac olmadığı, çünkü Almanyanın niyet ve tasavvurlarının böyle bir tedbiri muhik gösterecek mahiyette bulunmadığı mütaleası ileri sürülmektedir. Almanlar, böyle söylüyorlar, fakat İngilizlerin Almanyaya karşı tatbik etmekte oldukları abluka tesiratı o kadar Londra 15 (a.a.) İtalya sefirı Bastıanı, buraya gelmiş ve doğruca İtalyan sefarethanesıne gıtmıştir. İtalyan sefirı, şimendiferle yapılacak seyahatin bais olacağı teahhurlara mâni olmak içın Hariciye Nazırı Lord Halı faks tarafından kendı emrine verilmiş olan otomobılle Londraya gelmistır. Siyasi mehafilin mütalealart Garb cephesine yeni 20 Alman fırkası gönderildi Havas ajansına göre; Fransız başkumandanlığı, bir Alman taarruzuna karşı hertürlü tedbirleri almış ve müdafaa tertibatını ikmal etmiştir Londra 15 (a.a.) Diploması mehafılınde İtalyanm yeni sefiri Bastiani'nin Londraya muvasalatının İngiltere ile İ talya arasındaki münasebetlerde yeni bir devre açmakta olduğu mütaleası serdedılmektedir. Roma, daha geçenlerde İtalyanın Çem berlayn'e sulh müzakerelerinin açılması lArkast Sa 6 sutun 3 te\ IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIU ıııı İtal>anın Londra Sefiri Bastianini ıııııuııııııııtıtıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııınııııııılınıı Dün Uk maçlarma devam edi Imiştir. Fenerbahçe ile Beşiktaş a rasındaki maçı 43 Beşiktaş zanmış, İstanbulspor da Galatasar ayı 3 " 2 yenmiştir. Yukarıki resitn : Beşiktaş Fener maçından enstantanedir. Dünkü maçların taf silâtı 6 ncı sahifemizdedir. ka biı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog