Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CELÂLEDDtN EZİNE YAKUB ve ÖTEKİLER Bir rüya oynmt umhuri Onaltıncı yıl sayı: 5 5 4 2 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyett: 24298. tdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Telgraf w mekta ' TURAN Varyete Beyoğlu İstiklâl caddesi : RAMAZAN MÜNASEBETILE Yeni proğram, yeni artistler RODOLFOS REVÜSÜ ESPANYOL YILDIZLARI FINA ve PERFEKTO Pek yakında: Kitabcınizdan arayînîz. b adr«h c^^k tstanbm. posta kntnn:fctanbnLNO. 246 Pazar 15 Birinciteşrin 1939 ENDULÜS GECELERİ Büyük Espanyol Revüsü Berlinde Hitler'in riyasetinde ordu erkâmnın huzurile toplanan harb şurasının mühim karar aldığı bildiriliyor Harb, Ciddî Bir Safhaya Giriyor Alman umumî karargâhı garb inpilterenin verdiği kurban Royal Oak saffı harb cephesine nakledildi Almanların yakında bütün kuvvetlerile taarruza geçecekleri tahmin olunuyor Bozgunculara karşı n altı senelık Cumhuriyet tarihi'nin her sahıfesi açıkça gösterir kı hükumetlerimiz millî istiklâl ve millî emnıyeti daima her kıymetin üstünde tutmuşlar umumî polıtıkalannda bu esastan hiçbir zaman ayrılmamışlardır. Mart ayındanberi Avrupada birbirini takib eden hâdıselere karşı almakta tereddüd etmedığimiz aktıf ve canh vaziyetler, basımızda bulunan adamlar tarahndan millî emniyetimize gösterilen thiz alâkanın açık birer örneğidirler. Bu dıkkatli siyaset sayesînde Avrupar nın büyük bir kısmında bacaları sarmış olan ateşten bizim tarafların masun kalması çok muhtemeldir. Her halde yüriidüğümüz yol, mevcud şartlar altında millî menfaatimize en uygun yoldur. Bu böyle iken, ve herkes bunu böyle bilirken, yazık ki geçenlerde bahis mevzuu yaptığım bozguncu ruhun bazı muhitlerde hâlâ süründuğüne şahid oluyoruz. Kökünü propagandadan aldığına kuvvetle inandığım bu ruh, kahvehanelerin sigara dumanıle pislenmiş olan haSon Polonya harekâtı esnasmda Mareşal Gdring faarita üzerinde Hitlere izahat vermeğe çalışıyor vasında, arka sokaklann çamurları üzeLondra 14 (Hususî) Berhn'den tişarelerde bulunmuştur. Hitler, harb lere göre, Alman ordu ve donanma kurinde, tramvay sahanlıklarında hâlâ yabildırildığine gore, Hıtler dün gece baş meclisi toplantısmdan çıkarken yüzün mandanları Sovyetlerin Baltık memleketşamağa çalışıyor. kumandan general Kietel ile ordu ku den, hiçbir sulh ümidi kalmadığının an lerindeki faaliyeti hakkında ciddî endişeHiçbir devlete karşı düşmanlığımız oller izhar etmişlerdir. mandanlarından general Halder'in ve di laşıldığı söylenmektedir. madığı halde gene: [Arkası Sa 5 sütun 1 de] Salâhiyettar mehafilden alman haberğer Alman ricalınin iştirakıle mühim is Filân memleket nekadar kuvvetli ııııııııııııjııııııııifiıııııııııııııııııııifiTiııtıııııııııııııııııııııııııtıtfiıiııııııııııiiiıtııırıırıiııııtıııiııııııriııirııiıı«ııtııııifiııııııı«ıııııııııııııııı>ııııııı>tıııı>>*ııı<ı*ı>*ıııııır<ifiıı*<ıı>> dir bir bilseniz! Vallahi daldığı yeri toprakla bir hizaya getirmesi ışten bıle sayılmaz. Şu kadar topu, şu kadar tayyaresi, şu kadar tankı var. Bunlara karşı ne yapılabilir? Gibi menfi cümleler sarfeden menfi ruha şurada burada rastlıyoruz. Bu adamlar, bu sözleri niçin söylüyorlar? Biz burada, filân veya falan devlet aleyhine taarruz plânları mı hazırlıyoruz ki doğru bir şey yapmadığımız bize hatırlatılmak isteniyor? Bazılanmızda dıinyayi fethetmek arzusu uyandı da onu mu yatıştırmağa çahşıyorlar acaba? Yoksa, her ne bahasına olursa olsun bizi, filân devletle hoş geçinmek lüzumuna mı kandıracaklar? llt1lll1aaffllllllMIMIIalllll<a>ltfilllllllll<l>llcll<ıa<t<lr gemisi bahrıldı Bir tahtelbahir tarafından torpillenen zırhlıdaki 1200 askerden ancak 370 kisi kurtuldu Evvelki gün Almanlar tarafından batırılan İngiliz Royal Oak zırhlısı Londra, 14 (a.a.) Royal Oak safı lik makammdan bıldirılmektedir. Öl en harb gemisinin, zannedildiğine göre, bir bahriyelilerin listesi mümkün olur olmaz tahtelbahir tarafından batınldığı AmirallArkast Sa. 5 sütun 4 te] Hududdaki kasabalar sür'atle tahliye ediliyor Baltık memleketlerinde vaziyet Finlandiya, mecbıırî iş kanununu tatbika başladı 18 ile 60 yaş arasmdaki kadın ve erkekler vatan hizmetile mükellef tutuluyor Helsinki 14 (a.a.) Reisicumhur, Son'an bir suale cevab veren Erkko, hali harbde mecburî hizmet kanununun İsveç, Norveç ve Danimarka tarafından derhal tatbık mevkiine konmasını emret vapılan teşebbüsün Fin!ar*dıyada pek iyi miştir. bir şekilde karsılandığım söylemiştır. Cok evvel kabul edilmiş olan bu ka örfî idare nun 18 ile 60 yaş arasmdaki kadını ve Berlin 14 (a.a.) Alman istihbarat erkekleri mecburî vatanhizmetile mükellef bürosunun bildırdığine göre Finlandiya tutmaktadır. Reısicumhuru Kallio, bir kararname neş Fransız kumandanlığı, yapılacağı söylenen büyük taarruzu sükunetle beklemektedir Bu sözleri sarfedenler arasında halîs propagandacılar olduğu gibi, propagandaya kurban gitmiş zavallı kimseler de var. Profesyonellere diyeceğimiz yok. Onları icrayi san'at edemiyecek bir hale getirmek, hükumetin vazifesidir. Fakat samimî masumlara bir kaç kelime söylemeye hepimiz mecburuz. Kardeşim: Şunu bil ki, on yedi küsur milyon vatandas, bu memlekete en aşağı senin kadar bağlıdır. istiklâl ve emniyetimize zerre kadar olsun zarar gelmemesi hepimizin öz dileği. Cengâverlik, fatihlik sevdalarına kapılarak sevgilı milletimizi sergüzeşt peşlerinde koşturacak tek adam artık bu topraklar üzerinde yaşamıyor. Fakat kardeşim şunu da bıl ki istiklâl ve emniyetimizin müdafaası demek, şu veya bu devletten korkmak suretıle dünyadan elini eteğini çekerek bir köşeye büzülmek demek değildır. Asıl o şekilde hareket edersek hürriyet ve emniyetimizi kendi elimizle sokağa fırlatmış oluruz. Nikbinlik artıyor rederek zabıta isleri için örfî idare ilân Stokholm 14 (a.a.) Helsinkı'de etmıstir. Bunun bilfıil örfî idare ilânı maMoskova müzakereleri hakkındaki nık hıyetinde olmad'ğı söyîenmektedir. binlik artmaktadır. {Arkası Sa 3 sütun I de\ irillltlllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIİII TürkSovyet temasları Moskova 14 (a.a.) Şükrü Saracoğlu ile Molotof arasında vukua gelen görüşme hakkında mütemmim malumat mevcud değildir. Yalnız, gb'rüşmenin dostane cereyan ettiği ve yakında yeni bir görüşmenin daha yapılacağı söylenmektedir. Moskova 14 (a.a.) Türkiye Hariciye Vekili Saracoğlu bw gün Molotof'la mülâkatta bulunmamıştır. Garb cephesine gdtirilen İngiliz tayyare dafi topları NAD1R NAD1 iArkast Sa. 6 sütun 3 tej Lüksemburg, 14 (a.a.) Saare ve Gümrük memurlarının yerine askerler ikaMoselle'de hudud boyundaki Alman ka me edilmiştir. Yarı kalan rekolte kaldısabaları sür'atle tahliye edilmektedir. rılmıştır, Fransız tebliği Paris, 14 (a.a.) Resmî tebliğ: LArkası Sa. 5 sütun 3 tei Ankara 14 (a.a.) Bugün Yeni Sabah gazetesi, Türk Sooyet müzakerelerinin neticelendiğini ve Şükrü Saracoğlunun yarın Moskovadan hareket edeceğini yazmaktadır. Resmî mehafilde yaptığtmız tahkikatta bu haberi teyid edecek malumat mevcud olmadığı anlaşdmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog