Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

r ÜÇADÂM Kemal Atatürk Ruzvelt 9 Hlnssolini Yazan: General SHERRILL Birieşik Amerika hukumetinin eski Ankara sefiri 1 "ırkçeye çeviren: Cemal BUkerman Fiatı 1OO kuruştur. Her kltabcıda bnlunur. Onaltıncı yıl sayı: 5541 umhuri T e l g r a f v e meW Yazan : ıll Hakkı Baltacıoğlu SYOLOJI YENİ ÇIKTI 150 kuruş ub adredP^St. u^^fp^^tr^, kmM NO. ™ Cumartesi 14 Birinciteşrin 1939 S atış yeri : Yeni Adam Moskovada devam eden müzakereler esnasmda Aland adaları meselesinin mevzuu bahsedildiği bildiriliyor Hariciye Vekilimiz, Kremlinde dün akşam Molotof'la görüştü Helsinki tahliye eJildi Telefon: Başmuoarrlr ve evl: 2236S Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Alman kuvvetlerinin Varşovada Hitlerin öniinde resmi geçid yaptıklan gün alınmış bir resinı. Caddelerin tenhahğı ve damlardaki nöbetçiler manzaraya korkunç bir hüzün katmaktadır Helsinkide pazar meydanı ve limanı Sulhtan önce emniyet anı ancak emniyet şartlannın kat'î olarak kurulmasiledir ki devamh bir sulhtan bahsedılebileceği anlaşılıyor, ve bu emniyet şartlarının mumkunse butün mılletlerce, aksi takdirde hiç olmazsa küçiık, orta ye büyük bütün Avrupa devletlerince muşterek teminat altına alınması lâzım gelıyor. Ahnan devlet ve hukumet reisinın harbi artık lütsveç Kralının teklif ettiği Moskova 13 (a.a.) Türkiye Hazumsuz gbrüp sulh ısteyen nutuklanndan riciye Vekılı Şukrü Saracoğlu bugun sakonferans sonra biıtun dunyada hasıl olan intıba at 17 de Kremlın'e giderek Komıserler Londra 13 (Hususî) îsveç Kralı, budur. heyeti Reisi ve Hariciye Komiseri Molo Norveç ve Danimarka Krallan ıle FmBu telâkkiye varmak için bütün dünya tof'la görüsmüstür. lândıya Cumhur Reisıni çarşamba gunü şimdi baslayan harbe takaddum eden seMülâkat iki saat sürdü Slokholm'de bir konferansa davet etmısneleri ve meseleleri hatırlayor. Son tahlılMoskova, 13 (a.a ) Turkıye Ha tir. İsveç Kralının daveti alâkadarlar tade bütün bu hatıralar sulhu bozan muay riciye Vekıli Şükrü Saracoğlunun bugün rafından kabul edılmiştir. Konferansa Isyen meselelerden zıyade bütun milletleri saat 17 de Molotof'la yaptığı mulâkat veç, Norveç, Danimarka ve Fınlândıya büyuk huzursuzluğa salan emniyet yok ıki saat surmustur. [Arkası Sa. 5 sutun 5 te] luğu etrafında toplanıyor. Almanyanın ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııınıinııııııııııııııııiiiıınııınıııııımHmııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııı ııııııınııııı ırkçılık prensıpinı takıb eden hayat sahası nazarıyesi, bu nazarıyeye tatbık sahalan yapılmak istenılen ıstıkametlerdeki butün memleket ve milletleri hâlâ bitip tukenmıyen heyecan VP ıstıraba düşürdü. Acaba devlet idaresi, dedıklerı gıbi, zamana ve mekâna gore dıistur değistiren bir san'at mıdır, yani pekâlâ dünü yarınına benzeyemiyen bir siyaset midir? Görülen misallerine gore devlet idaresini, bilhassa mılletlerarası münasebetlerinde, mütemadiyen ve kolaylıkla değısebılen bir sıyasetin san'atı saymak telâkkisi suiistimal edılmistır, ve bundan da bütün Avrupaya, hatta bütün dunyaya şamıl bir emnıyetsizlik doğmuştur. Fenalık suradadır: Evvelki güne kadar hükümleri cari en kuvvetli prensıpler ve verılmiş en sağlam teminatlar dıin kolaylıkla bozulmuş ve değistırilmıs olunca ve bu haller mütemadiyen böyle tekerrür etmis bulununca bugün artık yann için ve yarınlar için verılecek teminata ınanılamıyor. Şimdıki vazıyetin derin hastaIığı buradadır. Harbin zâhirî sebebi Danzig ve Koridor meseleleri olduğu \e şimdi Polonya hartadan silinmis bulunduğu halde biz hâlâ olanca şiddetıle devam eden buhranm haVikî kavnağını bu Isveç Kralının teklif ettiği konferans Norveç ve Danimarka Krallarile Finlandiya Cumhur Reisi çarşambaya Stokholm'de toplanıyorlar Şarkta Alman harekâtımn durduğn haber veriliyor Cephelerde vaziyet Bir ayda batınlan Alman tahtelbafıirleri Parıs 13 (a.a.) Yanresmî bir teblığde bıldirıldığıne göre geçen eylul a ymda 12 Alman tahtelbahri batmış veya ağır hasara uğramıştır. Fransızlar, Rende Alman keşif kollarını pusuya düşürdüler ve birçok köprüleri berhava ettiler Nikingbank deniz muIngiliz Başvekilinin nutku harebesi nasıl oldu ? nasıl karşılandı? ( Fransız nazırlar meclisinin içtimaıj YUNUS NAD1 \Arkas7 Sa 5 sutun 4 te] Parasız yatılı talebe tmtihanmda kazananlar Muvaffak olan 340 talebenin isimleri, tam liste halinde (3) üncii sahifemizde Oslo 13 (a a.) Aelesund'da inti sar etmekte olan Sumnmoerposten gaze tesı, pazartesi günü Nikingbank denilen muharebede hazır bulunmuş olan Kva loey adındaki Norveç balıkçı vapuru mürettebatmın beyanatmı neşretmektedır. Bu murettebat, şöyle hıkâye ediyor lar: « Bahk avlamakta olduğumuz sı rada garbdan beş Ingiliz harb gemisinin gelmekte olduğunu gördük. Bu gemilerin üstünde bir takım tayyareler cevelânlar yapıyordu. Tayyareler, duman çıkaran bomba larla infılâk edici bombalar atıyor ve bu esnada harb gemilerinin tayyare dafi toplan faalıyete geçmis bulunuyordu. Kvaloey, bir müddet sonra muharebe sahnesinin tam merkezine gelmisti. Etrafımıza bombalar düşüyordu. Muharebe ye istirak eden tayyarelerin adedmi 160 olarak tahmin ettık. Muharebe, takrıben bir buçuk saat devam etti. İngiliz harb Anavatan filosuna mensub harb gemileri. Büyük Okyanusta seyir halinde... gemileri, tam yolla hareket ediyor ve müleri, Çemberlayn'in nutkunu hararetle karşılamakta ve Ingılterenm vermiş olduğu kararın kat'î olduğunu ve milletin bütün kuvvetlerini seferber etmesi ve sonuna kadar mücadelede bulunması lâzım gelmekte bulunduğunu ehemmiyetle kaydetmek hususunda müttefıktırler. lArKası Sa 5 sutun 1 de] [Arkası Sa 5 sütun 4 tel Çemberlayn'in sözlerini tahlîl eden Alman gazeteleri ateş püskürüyorlar, nutuk, Sofyada umumî bir inkisar tevlid etti Deniz harbi nasıl oldu? Garb cephesinde Fransız tanklarının harekâtı Paris 13 (a.a.) 79 numaralı harb tebliği: Cephenin heyeti umumiyesinde gece, sakin geçmiştir. Warrdt mıntakasında duşmanın keşıf kollan geri püskürtulmüştür. Fransızlar, Rhin üzerinde ve Vinters dorf, Breisach ve Neuenburg üzerindeki köprüleri berhava etmişlerdir. Almanların gayreti boşa gidiyor! Alman tebliği Berhn, YJ (a.a.) Ordu Başkumandanlığı tarafından teblığ edılmiştir : Şarkta, Alman Rus hudud hattına doğru yapılmakta olan harekât nihayete ermektedır. Garbda, mahallî topçu ve kesif kollan faaliyetı geçen günlerın aynidır. Fransızlar dun, Wıntersdorf, Reisch ve Neuenburg'dakı Rhın kopriılerını berhava etmişlerdir. * Polonyada harekât sona erdi Londra 13 (a.a.) Çemberlayn tarafmdan söylenen nutkun her tarafta alâka ile karşılanması üzenne bu nutkun evvelce kararlaştırıldığı veçhile radyo ile neşredılmesine lüzum görülmıyeceği tahmın edilmektedir. tngiliz gazetelerinin mütaleası Londra 13 .(a.a.) Ingiliz gazete Berlin 13 (a.a.) Umumî karargâh tebliğ ediyor: Şark cephesinde kıtaatın Ruslarla AlKüçük Vosges'lerden Wissenborug çıPerapalas otelindeki garib manların menfaattar oldukları hatta doğ kıntısına kadar Lauter nehri boyunca birhadısenın ıçyuzu ru yapmakta olduklan harekât hıtama çok hücumlar yapılmıstır. Fakat bu hüOtelde 50 kuruşla üç ay yaşadığı iddıa olu ermiştir. cumlann hepsi de hafıf olmuştur. nan Yemenli Galıb Efganı izahat verıyor Garb cephesinde karakolların ve ba Almanların bu hücumlan yapmaktan taryalann geçen günlerdeki faaliyetlerine maksadlan, Fransız mevzileri hakkmdı* (5) ınci sahıfede mümasil faaliyetleri görülmüştür. Dün lArtcası Sa. 5 sutun 3 te} Paris 13 (a.a.) Yanresmî meha fılde resmî tebliğ hakkında bir takım mütalealar serdedılmektedır. Bu mütalealarda Moselle'ın sarkında Almanların şiddetli bir bombardıman yapmıs olduklan ve Almanların bu tarafta esir almak için fevkalâde gayret sarfetmis olduklan, fakat bütün gayretlerinin bosa gitmiş olduğu ve püskurtulduklerı beyan edılmekte dir. İlk defa olarak Alman topçuları, baraj sistemıni tatbık etmişlerdir. Bu sistem, üç ateş hattı tesıs etmekten ibaret olup bu hatîardan gerıde olam taarruz edılen mevzilerde bulunanlann ric'at etmelerme mâni olmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog