Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Üniversite ve Galatasaray Lisesi Almaoca öğretmenlerinden ikisi tarafından yazılan bu eserin mütemmim cümlelere aid ikinci kısmı da çıktu 100 Kuruştur. Her kitabcıda bulunur. ALMANCA Türkler için Onaltıncı yıl sayı: 5538 umhuriyef Telgraf ve meMub Telefon: Başmnharrir ve evl: 2236S. Tabrir heyetl: 24298. İdare va matbaa kısmı 24299 24290 Herkesin okuduğu ve sevdiği « ^ f ^ S S S k t^^ff^^t^: u^ NO. ™ Çarşamba 11 Birinciteşrin 1939 Bir nüshasını görseniz, siz de, On binlerce kari gibi, daimî okuyucular meyanına gireceksiniz. ENİ MECMUA'nın Daladye, hakikî emniyet teessüs edinciye kadar müttefik cephenin harbe devam edeceğini söyledi Çemberlayn'de yarın beyanatta bulunacak Ingiliz Hava Nazırı, dün Avam Kamarasında Ingiliz tayyarelerînin garb cephesinde elde ettikleri büyük muvaffakıyeti anlattı Paris 10 (a.a.) Daladye, bugün saat 20^de radyoda verdiği nutkunda askerî harekât hakkındaki ketumiyetin haklı olduğunu söyledıkten sonra hulâsaten demiştir ki: « Bir aydanberi askerlerimiz düş man arazisinde ilerlemiştir. Havada tayFransız Başvekili Daladje nuluk söylerken yarecilerimîz cesaretlerinîn müteaddid mîsallerinî gösterdiler. Denizde bahriyelilerimiz, düşman tahtelbahirlerini kovalıyarak Almanyaya giden yüz binlerce ton iptidaî maddeyi zaptetmek suretile Fransa ile müstemlekelerinin serbest muvasa* • [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] Fransız Başvekili dün Hitlere cevab verdi Garb cephesinde hava faaliyeti Büyük imtihanda muvaffakıyet şartları Harb, mılleUerin maddî ve manevî kuvvetlerini ölçen çetin bir imtihandır. Derler. Bu imtihanda muvaffak olmak, sosyal bünyenin ıleri şartlar altında yeni bir refah devresihe kavuşması demektir. Ferdlenn kalbindeki kuvvet tazelenir, cemiyet gencleşır ve rahatlar. Mağlublar, daha doğrusu bu büyük imtıhanda muvaffak olamıyanlar için hayat şartlan bütün bütün ağırlaşmıştır. Durmadan yürüyen medeniyet kervanına yetışebilmek, hatta orada eski yerlerini tutabilmek uğrunda çok daha yorucu gayretler sarfma mecburdurlar. Cemiyetin, toplu olarak başaracağı bu hamleler ferdler üzerinde tesırini göstermemezlik edemez. Ruhlara çöken bezginlik, gencliğe varıncıya kadar her içtimaî tabakaya aşılanır. Millet kan ağlıyor! Tabiri, bu ruhî haletin halk dılile canlı bir ifadesidir. Ingiliz tayyareleri büyük bir keşif uçuşu yaphlar Amiral Raeder, Sovyetlerle yapılan Zigfrid istihkâmlarını sular basıyör anlaşmanın memleket için büyük Kuvvetli Alman müfrezeleri tarafından yapılan zararlar vereceğini söylüyor baskın hareketleri Fransızlar tarafından tardedildi Alman Bahriye Kurmay Reisi istiia etmek istedi Londra 10 (a.a.) Daily Sketch gazetesine göre, Alman donanmasının kurmay reisi Amiral Raeder, Alman deniz makamlannm «Rıbbentrop'un Baltık hatası» telâkki ettıkleri vaziyeti protesto için istifasmı vermiştir. Amiral Raeder, Baltık adalanndaki Stratejik noktalarının Sovyetler Birliği Ankara 10 (a.a.) Parti tarafından alınmasını protesto etmiştir. Grupu umumi heyeti bugün Zira Alman donanması bu suretle doğu 10/10/1939 saat 15 te hafta Baltığında Rusya tarafından çevrilmiş, İngiliz kara ve hava askerleri Fransaya çıkıyor Moskova müzakereleri Başvekil dün Parti Grupunda izahat verdi batıda ise İngiltere tarafından blo%e edilmiş bulunmaktadır. Amiral Raeder'in istifası reddedilmiştir ve Almanya, Stalin'in Finlandiyada yerleşmesine mâni olmak için muhali dahi yapacaktır. Mareşal Göring'in Mareşal Voroşilof'a hediyesi Moskova 10 (a.a.) Mareşal Gö ring, Sovyetler Birliği Mareşali Voroşi • [Arkast Sa. 6 sutun 3 te] Yalnız, şuna dikkat edelim: Harb, milletlerin maddî manevî bütün kuvvet ve kabiliyetlerini ölçen, çetın bir imtihandır, dıyoruz. Fakat bu öyle bir imtihandır ki, yalnız muharibleri değıl, devamı müddetince kendine karşı şu veya bu şekilde vaziyet alan bütün miUetleri alâkadar eder. Harbedenler gibi, henüz etmiyenler İngiliz hava kuvveftleri bir uçuşa hazırlanıyor de imtihan geçiriyor sayılırlar. Çünki boLondra 10 (a.a.) Istihbarat Ne da, 5'nıal denizine kadar keşif uçuşlan ğuşanlar karşısmda takıb edecekleri hattı zareti bildiriyor: yapmışlardır. Bu tayyarelere umumî kahareket onlann millî olgunluğu bakımmllk defa olarak dört îngiliz tayyaresi rargâha gelen malumatın sıhhatini kon dan şüphesiz birinci derecede ehemmiytli gündüz Fransız Alman hududu boyun[Arkası Sa. 6 sütun 1 de] bir hâdisedir. Asnmızda milletler arasın IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllHllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllliniillllHllinillllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIIII" caki münasebetler o kadar inkişaf etmiş bir haldedir ki, meselâ Avrupada çıkan bir harb her Avrupalı devlete mühim vazıfeler yüklemesin, yanı onu çetın bir ıratihana maruz bırakmasın, buna imkân tasavvur edilemez. Bugün, bütün Avrupa ile beraber cenubu şarkî devletleri de böyle bir imbhan karşısmda bulunuyorlar Büyük kuvvetler arasında yapılan yumruk kavgasında, o kuvvetlerin bacakları altmda kalarak ezılmemek, kavga sonunda istiklâllerini masun bulundurmak kaygusu, cenubu şarkî devletlerine, dıkkatle takibe mecbur olduklan bir takım vazıfeler yüklemektedir. Bu devletler, vazifelerini sonuna kadar başarmak suretile 1939 da başlıyan büyük irtıhandan muvaffakiyetle çıkabılecekler mı? Bunu bıze ancak zaman göste'fbilecek. Fakat arkamızda bıraktıgımız bir ay on gjinlük kısa harb devresinden edindiğımiz intıbalara bakarsak, vaziyetin cenubu şarkî devletleri h«sabına müsaid imkânlar vadetmekte olduğuna hükmedebiliriz. Harbin doğurduğu felâket: Yurdlarını terkeden Leb muhacirleri Rumanyaya iltica ediyorlar NADt Baltık memleketlerindeki Alman ekalliyetleri Litvanya ve Estonyadaki bütün Almanlar sür'atle ana vatana naklediliyor [Arkast Sa. 5 sütun 6 dal (Yazısı 5 inci tahifemizdedir) lık içtimaım reis vekili Hasan Sakamn reisliğinde akdetti. tlk defa Başvekil doktor Refik Saydam söz alarak Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun Moskovaya muvasalatındanberi orada ve ona muvazi olarak Ankarada yapılmakta olan siyasî müzakere ve te~ masların sareti cereyamna ve vâsıl olduklan safhaya dair izahat verdi. Sovyetler, Baltık memleketlerinde elde ettikleri Bu izahat iizerine söz alan yeni üslere asker ve tayyare yığıyorlar birkaç hatib noktai nazarını beyan ettikten ve sorulan suallere Başvfikil tarafından icab eden cevablar verildikten sonra, hükumetin bu mesail kak~ kında takib etmekte olduğu noktai nazar ve hareket tarzt umumî heyetçe tasvib olunarak ruznameve geçildi. Ruz~ namede Niğde meb'usu Cavid Uralın müteaddid ziraî meseleler hakkında bazı sualleri ihtiva eden bir takriri vardı. Ziraat Vekili bu takrirde meozuu bahsolan suallere aid cevablarla birlikte memleketin umumi istihsal vaziyeti ve ziFinlândiya Cumhur Reisi Svinhufvud bir teftiş esnasında raat durumu hakkında malumat verdikten sonra, gerek su~ Londra 10 (Hususî) Finland:ya nın mutlak hakimiyetıle telir edilemiye^ek al sahibi Cavid Ural, gerek heyetile Sovyet ricali aıasında müzakere bir anlaşmanın Sovyetlerle akdıne imkân diğer hatibler tarafından zirai lere yarın başlanacağı Moskovadan ha yoktur. Finlândiya delegesinin Moskovaya mesaile ve bu senenin isthisal ber verılmektedir. Finlândiya efkârı umumıyesi, Mosko hareketi esnasında Helsinkı'de büyük b»r edilmiş mahsullerinin sürüm ve satışına dair ileri sürülen vadaki murahhası Pasıvıki'nin bu seya vatanperverlık tezahürü vukubulmuştur. Telgraf gazetesınin muhabirine göre, fikirler ve sualler üzerine ayrı hatini ve ayni zamanda seferberlık tedbırlerini büyük bir alâka ile takib etmek elçiyi selâmlamak için binlerce halk is'as» ca mütemmim izahat verdi ve tedir. Memleket, Finlândiya hükumetırin ycna gelmişti. Trenm hareJfetinden önc*' müzakere saat 18,15 te niha takib ettıği metin hattı hareketi memnu halk Luther'in eski «Allahımız sağlan? yet buldu. niyetle karşılamaktadır. Mes'ul raahril bir kaledir» şarkısını söylenmstir. Baltık memleketlerinde vaziyet Finlândiya ihtiyatları silâh altına çağırdı lerde beyan edildığine göre, FirJandıya [Arkasz Sa. 5 sütun 4 tei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog