Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

BUyük edlb HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. umhuriye 5537 Telgraf re mektrab adrasl: Cnmhuriyet, îstanbul Posta kutara: tstanbuL No. 246 Sflll 10 BîrfliClteŞrifl Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr beyeü: 24298. Idare ve matbaa fcısmı 24299 24290 •4 %\u YIL Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgılin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. 1939 Italyanın sulh tavassutunda bulunacağı haberini Roma kat'î olarak tekzib etti Ingiliz gazeteleri, Hitler'in nutku için "Uzerinde konuşulmağa değmiyecek kadar bulanık,, diyorlar Çarpışan menfaatler Imanya ile Polonya arasındaki ihtilâf, Koridor ve Danzig işlelerine münhasır iken Almanyanın işi mutlaka kendi hesabına rnüsaid olmasını istedıği bir harbe sürüklemek zaruretıle Sovyetler Cumhuriyetile anlaşması neticesinde Polonyanın rki büyük devlet arasında taksimine dayanan kombinezon, gıderek Avrupayı yepyeni bir vaziyet önünde bulundurdu. Sovyetler Umumî Harb sonu hâdiseleri icabı olarak Rusyanm terketmek mecburiyetinde kalmış olduğu, halkı hakikaten an'asıl Rus bir takım araziyi ilhak etmek vesilesile merkezî Avrupaya doğru ehemmiyetli surette ileriliyerek sağlam vaziyetler aldıklan gibi meşhur îngilizFransız Rus Moskova müzakerelerini ebedî bir çıkmaz içinde yaşatan küçük Ealtık devletleri meselesini de bu münasebetle hallederek şu günlerde Baltık vaziyetine Rus emniyetinin hal ve istikbaiini kucaklıyan bir çekidüzen vermekle meşguldürler. Sovyetler Cumhuriyetinin merkezî Avrupada Rumanyanm şimal hududlarını kapıyarak ve Slovakya ile Macaristanla ittisal peyda ederek şimalden Karadenize ve Balkanlara doğru inmek istiyecek hareketlere sed çekmesi kezalik büyük şimal komşumuzun bu havaliye aid olarak aldığı emniyet tedbirleri cümlesindendir. Küçük Baltık devletlerile yapılmakta olan anlaşmalar da Sovyetler Cumhuriyetinin bu denize aid emniyet tedbirlerini teşkil ediyor. Sovyetler Cumlıuriyetile Almanya arasında Lehistana müteallık olarak yapılan anlaşmanın ilk mahiyeti neden ibaret olursa olsun doğurduğu neticeler itibarile Avrupa vaziyetine yeni şekiller ve mahiyetler verdiği meydandadır. Garb cephesinde demokrasilerle cereyan halinde bulunan harb, karaya, havaya ve denize aid bütün safhalarile Almanyanın bütün kuvvetlerini kendisine çeken fevkalâde bir hususiyeti haizdir. Bu şartlar içinde Almanyanm garb cephesi harici işlerle fazla alâkadar olabilmesi imkânı yoktur. Sovyetler Cumhuriyetinin Baltık denizile beraber yeni garb hududlarını kendi hesabına sağlam müdafaa temellerine istinad ettirmesinde üe itiraz olunacak bir cihet görülemez. Yalnız tutum öyledir ki ademi tecavüz paktındanberi yekdiğerile müttefik gibi gösterilen Alman ve Rus devletleri atiyen kendi aralarında zuhur edebilecek ihtilâflara karşı şimdiden tedbirli bulunmağa itina ediyor görünüyorlar. Sovyetler Cumhuriyeti Baltık denizinde Kronştad limanına hapsedilmiş olmak vaziyetinden çıkarak bu denizde kendisine de hakimiyet temin eden yeni imkânlardan azamî istifadeve ihtimam eylemektedir. Bu halin ve sarka doğru siyasetine sed çeken tedbirlerin Almanyada hoş görülmekte olacagını tahmin etmek güçtür. Polonya taksiminin ortaya Polonyadan daha büyük meseleler çıkarmakta olduğuna inanmak yerinde olur. Bu meselelerin Avrupa muvazenesi hesabına Avrupa devletleri arasında ergeç yeni kombinezonların yeni faaliyetlerini davet etmemesi ihtimali yoktur. Yugoslavya ile Macaristanı anlastıran îtalyanın Tuna havzasında bir nevi sü Çemberlayn'ın cevabı yarın bekleniyor Milli Şefimiz Inönü, evvelki gün Ankarada hipodromu şereflendirm iş ve sonbahar at yarışlarının ikincl hafta müsabakalartnı takib etmişt ir. Yukartdaki resimde, Cumhur R eisimizi hipodromda İngiliz sefiri Sir Hugessen Kuatchbull ile görüşürken göriiyo rsunuz. tstanbul Edirne yolunda bir kaza Bir otobüs köprüye çarparak parçalandı, isveç'te endişe! Finlândiyanın istiklâli isveç'te elzem görülüyor Finlandiya Dahiliye Nazırı, Sovyetlerin arazi talebinde bulundukları hakkındaki şayiaları tekzib etmektedir Stokholm 9 (a.a.) Finlandiya Dahiliye Nazırı bir Alman gazetesine be anatta bulunarak demiştir ki: « Sovyetler Birliğinin bizden arazi :alebinde bulunduğuna dair hiçbir şey bilmıyorum. Sükunetimızi tamamile muhafaza ediyor ve vukuata intizar ediyo ruz. Sovyetler Biriliğile Finlândiyanın menfaatlerini alâkadar eden meseleler hakkında görüsmeleri pek tabiidir.» iki kişi öldü Edirne 9 (Hususî muhabirimizden) stanbulla Edirne arasmda feci bir kaptıaçtı kazası olmuş ve ıki kişi ölmüştür. Şofbr Fuadın idaresmdeki kaptıkaçtı, Çorlu istasyonunu geçtikten sonra lâstikerden biri patlamış ve lam bu sırada vi aj alan şoför, direksiyonu idare edemi ,'eceğini anlayınca virajın sonundaki beon köprünün dıkmesine çarparak motö ün sağından bıçakla kesilmiş gibi ikiye bölünmüştür. Sağ taraftaki parça, kapıkaçtınm bu kısmında bulunan dört yolu ile birlikte köprünün altına yuvarlanmış ve bunlardan üçü ağır surette yaralanmıştır. Ağır yaralılardan Edirneli terlıkçi âmil Çorlu hastanesinde ölmüştür. Çorudan İstanbula bir taksi ile götürülmekte olan diğer ağır yaralı da otomobilin Çekmece sırtında devrilmesi üzerine ölmüş tür. Ağır yaralılardan Pepooğlu A\ri ^orlu hastanesindedir. Diğer yolcular oför Kadrinin idaresindeki otobüsle E dirneye gelmişler, fakat yolda karşılarına birdenbire çıkan bir kamyonla carpısmak ehlikesi de geçirmişlerdir. Tahkikata orluda devam olunmaktadır. Varını yogunu ve bütün ailesini kaybeden Leh kadını gözyaşı döküyor Paris 9 (a.a.) Başvekil Daladye, meb'usan ve âyan hariciye encümenle rinde izahat verdikten sonra, yarın ax şam, Fransanın vaziyetini radyo ile bil direcektir. îki müttefik hükumet reisinin, ayrı ayn kendi milletlerine ve bitaraflara hitab etmeden evvel istişarede bulunduklarına şüphe yoktur. Italyanın askerî sahada hiçbir teşebbüse girişmiyeceği hakkındaki kararı degişmemiştir. PİNLANDYA HEL5IMKI Cayda'mn bir makalesi Romanın tekzibi Londra 9 (a.a.) Qün gece Roma radyosu aşağıdaki haberi vermiştir: Italya, şimdıki harbin nihayet bulması için teklifler ileri sürmemiştir. Fakat bu maksadla yapılacak her türlü harekete manevî muzaheretini diriğ etmiyecektir. Roma 9 (a.a.) Voce d'Ilalia gazetesinde Hitler'in tekliflerini tetkik eden Gayda şu satırları yazıyor: «Italya, dünyanın mukadderatmdan mes'ul olan büyük milletleri, Avrupa medeniyeti namına, hakikate cepheden bakmağa ve uçuruma koşmaktan henüz vakti iken içtinaba davet eylemiştir. Hitler bir mütareke teklifıle kalmamış, Avrupanın ihyası için bütün milletler menfaatilArtcast Sa. 5 sutun 4 te\ İsveçte endişe Berne 9 (a.a.) «Nachrichten» gazetesinin Helsinki'den öğrendiğine göre, Sovyetler tarafından Fınlandiyaya mü zakereciler göndermesi için yapılan da vet fevkalâde nazikâne bir lisanla yazılmış olmakla beraber Sovyetlerin yapacağı teklifler hakkında müspet hiçbir işareti htiva etmemektedir. Moskova'ya gitmek üzere müzakereci [Arkast Sa. 6 sutun 4 tei Sovyetlerle anlasma yapan Baltık dev» letle*rinin mevkilerini gösterir harita Garb cephesinde Almanlar propaganda taarruzuna başladılar Tank ve topların yanına yerleştirilmiş olan hoparlörlerle ilerliyen müfrezeler, Fransız asker lerine Hitlerin nutkundan parçalar okudular Kadri Oğuz Bir genc sevdiği kadını Ruslar, Almanyaya ipti7 yerinden bıçakladı daî madde vermeğe başlıyor Moskova 9 (a.a.) Tass Ajansı bildirıyor: Halk komiserler heyeti reisi ve Hari/e Komiseri Molotof, dün Almanyanm Moskovaya gönderdiği iktısad heyeti reisi Schunurre ile fevkalâde delege Ritter'i kabul etmiştir. Bu konuşma esnasında şu cihet kararlaştırılmıştır ki, Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'un son Moskova ziyareti sırasında tespit olunan iktısad programı iki parça olarak ve serian geniş bir nispet dahilinde tahakkuk ettirilecektir. Şu cihet de kararlaştırılmıştır ki, Sovyetler Birliği Almanyaya iptidaî madde ler vermğe derhal tevessül edecek ve Almanya dahi Rusyaya vereceklerini tahakkuk ettirmeğe başlıyacaktır. Alman Sovyet iktısadî anlaşması Beyoglunda dün geceki yaralama Kaçmak istiyen suçlu âşık, karanlıkta yere yuvarlandı, karnına batan bıçak, ölümüne sebeb oldu Almanyada Almanya hududunda Hollandalılar tarafmdan kapatılan bir köprü Paris 9 (a.a.) Emin bir membadan bildirildiğine göre Almanlar dün bir propaganda taarruzu yapmışlardır. Mitralyözlerin, tanklar ve topların yanına konan büyük hoparlörler birden cephenin bazı noktalannda konuşmağa başlamışlardır. Alman topçu kuvvetleri bu müddet zarfında ateş etmemişlerdir. Hopar lörlerle Hitler'in nutkundan bazı parçala okunmuştur. Fransız askerleri bu sürpriz büyük bir neş'e ile karşılamışlar ve bı hareketi Maurice Chevalier'nin bir nu marası kadar eğlenceli bulmuşlardır. Bi İArHası Sa 5 sutun 1 de] rusça dersleri Dün gece sevdiği kadını yaraladıktan sonra ölen carih. kaldırım üstünde... Dün gece Ağahamamında Alyon so retile ölmüştür. kağında bakkal Panapulosun çırağı LâmGeç vakit yaptığımız tahkikata göre bo Çatis isminde bir genc, sevdiği Olga hâdise şöyle olmuştur: isminde 24 yaşında evli bir kadını bıçakAltmtepede garsonluk yapan Aleko lıyarak ağır yaralamış, kendisi de kaçar isminde bir adam, karısı Olga ve iki çcv ken elindeki bıçağın karnına batması sulArkast Sa. 6 sütun 3 tej Münih 9 (a.a.) İş cephesi direk törlüğü rusça dersleri ihdas etmeğe kara vermiştir. Almanyamn Sovyetlere serbesti verdiği YUNUS NAD1 lArkası Sa. 5 sutun 3 t€\ Stokholm 9 (a.a.) Svenska Dagb Iddet gazetesinin Berlin muhabiri yazı yor: lArkast Sa. 6 sütun 1 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog